Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Жовтневий спиртовий завод”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

31 238 703

Кількість учасників аукціону:

5

Переможна пропозиція:

₴85 000 001

Основний вид діяльності – 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин. Балансова вартість активів станом на 30.09.2022 становить 31 520 тис. грн. Об’єкти які не підлягають приватизації: дві захисні споруди цивільного захисту та гуртожиток (будинок). До складу інвентарних об’єктів ЄМК входять: будівлі та споруди в кількості 93 одиниць, загальною площею 13 502,7 кв. м.; транспортні засоби – 23 одиниці (немає в наявності – 9 од., відсутні документи по 14 од. техніки); обладнання, устаткування, інвентар та інше рухоме майно – 506 од. Підприємство має 7 земельних ділянок, загальною площею 90,1994 га, які належать на праві постійного користування ДП.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Жовтневий спиртовий завод».

Місцезнаходження: Полтавська обл., Полтавський р-н, м. Карлівка, вул. Полтавська, 3.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00374829.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2022: 76 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво інших основних органічних хімічних речовин.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019 р. – 9 місяців 2022 року: 337 779 тис. грн, в тому числі експортної – немає.

Основна номенклатура продукції: розріджувач багатофункціональний.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2019 р. 88 0
2020 р. 59 557 59 532
2021 р. 162 078 160 260
9 місяців 2022 р. 158 072 157 987

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019 р. 2020 р. 2021 р. 9 місяців 2022 року
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн 3 369 17 126 47 449 31 520
1.1 Необоротні активи тис. грн 3 174 10 391 11 627 13 251
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 0 0 34 34
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн 1 326 1 332 1 410 2 442
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 1 848 9 059 10 183 10 775
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн 0 0 0 0
1.2 Оборотні активи тис. грн 495 6 735 35 882 18 269
1.2.1 запаси тис. грн 203 1056 17 342 6 137
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн 266 5668 13 940 7 649
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн 16 11 1 390 209
2. Пасиви тис. грн 3 669 17 126 47 449 31 520
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн -19 626 -37 263 -46 682 -48 891
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн 0 621 1 064 813
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 23 295 53 768 93 067 79 598
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн 23 295 53 768 93 067 79 598
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 8 450,8 53 258,6 91 796 67 067,6
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн 786,8 479,6 351,6 837,2
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 7 630,8 5 882,4 8 757,4 587,7
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн 33,2 18,6 18,6 18,6
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 0 28 503 50 325 40 836,9
2.4.5 Інша кредиторська заборгованість тис. грн 0 18 375,0 32 343,4 24 787,2
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 88 59 557 162 078 158 072
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 0 59 532 160 260 157 987
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 88 25 1 818 85
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн 0 0 0 0
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 3 121 75 277 171 278 160 301
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 0 54 645 157 247 149 005
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 3 121 5 279 7 541 6 603
4.3 Витрати на збут тис. грн 0 0 0 0
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 0 15 073 6 490 4 693
4.5 Інші витрати тис. грн 0 280 0 0
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 0 0 0 0
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -3 033 – 17 637 -9 200 – 2 229
6. Середня кількість всіх працівників чол. 6 65 76 76
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 358 9566,1 13 751 10 937
8. Середньомісячна заробітна плата грн 4 972,2 12 264,2 15 077,9 15 989,8

Станом на 30.09.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість – 67 067 648,41 грн., в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 837 164,63 грн;
 • соціальне страхування – 18 573,49 грн;
 • ЄСВ, пільгові пенсії – 172 008,39 грн;
 • податок з доходів фізичних осіб – 152 242,43 грн;
 • військовий збір – 16 007,31 грн;
 • земельний податок – 247 421,10 грн;
 • товари, роботи, послуги – 40 836 979,91 грн;
 • фінансова допомога – 760 000,00 грн;
 • інша кредиторська заборгованість – 24 027 251,15 грн.

Поточна кредиторська заборгованість – 12 531 316,19 грн., в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 797 239,40 грн;
 • податок з доходів фізичних осіб – 172 750,03 грн;
 • військовий збір – 14 395,89 грн;
 • ЄСВ – 199 873,62 грн;
 • земельний податок – 123 710,55 грн;
 • ПДВ – 1 092 163,46 грн;
 • товари, роботи, послуги – 609 478,84 грн;
 • інша кредиторська заборгованість – 9 521 704,40 грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа 2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності

та власник

Будівля заводоуправління, літ. «А-2» Полтавська обл., Полтавський р-н, м. Карлівка, вул. Полтавська, 3 658,6 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Здійснюються заходи щодо  реєстрації Державна

 

Головний корпус, прибудова бродильного відділення, прибудова дріжджового відділення, прибудова будівлі мех.майстерні, прибудова будівлі лабораторії, літ. «Б-1-2» – // – 1548,5  Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості – // – Державна
Склад переробки цукру, літ. «В-1» – // – 533,3 Склади та сховища інші – // – Державна
Будівля столярної майстерні, літ. Г-1» – // – 168,0 Інші будівлі – // – Державна
Склад ПММ, літ. «Д-1» – // – 13,7 Склади та сховища інші – // – Державна
Будівля пилорами, літ. «Е-1» – // – 40,6 Інші будівлі – // – Державна
Будівля крупорушки, літ. «Є-1» – // – 25,3 Склади та сховища інші – // – Державна
Будівля ГРП, літ. «Ж-1» – // – 32,6 Інші будівлі – // – Державна
Будівля перекачки мазуту, літ «З-1» – // – 50,9 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості – // – Державна
Артсвердловина №2, літ «И-1» – // – 16,6 Інші будівлі – // – Державна
Будівля ректифікації, будівля зливного відділення, прибудова будівлі ректифікації, літ «I-2-4» – // – 962,5 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості – // – Державна
Доксклад №1, літ «Ї-1» – // – 271,0 Склади та сховища інші – // – Державна
Будівля водонапірної башти, літ. «Й-1» – // – 5,7 Інші будівлі – // – Державна
Будівля побутового корпусу, будівля котельні, літ. «К-1-3» – // – 1357,6 Господарські будівлі

Інші будівлі

– // – Державна
Будівля літньої душової, літ. «Л-1» – // – 5,2 Інші будівлі – // – Державна
Спиртосховище, літ. «М-1-2» – // – 1002,1 Склади та сховища інші – // – Державна
Будівля воздуховодок, літ «Н-1» – // – 192,9 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості – // – Державна
Будівля горілчаного цеху, будівля цеху виробництва одеколону, літ. «О-1-3» – // – 2393,7 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості – // – Державна
Будівля автогаража, літ. «П-1» – // – 281,0 Гаражі наземні – // – Державна
Будівля вуглекислотного цеху, літ. «Р-1» – // – 923,2 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості – // – Державна
Будівля теплогенераторної, літ. «С-1» – // – 139,5 Інші будівлі – // – Державна
Будівля автогаража, літ. «Т-1» – // – 102,8 Гаражі наземні – // – Державна
Трансформаторна підстанція №1, літ. «У-1» – // – 48,6 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж – // – Державна
Трансформаторна підстанція №2, літ. «Ф-1» – // – 54,9 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж – // – Державна
Будівля артсвердловини №3, літ. «Х-1» – // – 8,0 Інші будівлі – // – Державна
Будівля насосної станції перекачки барди, літ.  «Ц-1» – // – 26,2 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості – // – Державна
Будівля автовагової, літ. «Ч-1» – // – 30,2 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості – // – Державна
Будівля паточної насосної, літ. «Ш-1» – // – 27,3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості – // – Державна
Склад-ангар №1, літ. «Щ-1» – // – 587,5 Склади та сховища інші – // – Державна
Будівля теплиці, літ. «Ь-1» – // – 33,8 Будівлі тепличного господарства – // – Державна
Будівля насосної станції (паточної), літ. «Ю-1» – // – 26,9 Інші будівлі – // – Державна
Будівля вагонних ваг, літ. «Я-1» – // – 10,8 Інші будівлі – // – Державна
Гараж велосипедів, літ. «D-1» – // – 68,4 Інші будівлі – // – Державна
Котельня, літ. «F-1» – // – 46,6 Інші будівлі – // – Державна
Ангар №2, літ. «G-1» – // – 204,8 Склади та сховища інші – // – Державна
Доксклад №2, літ. «J-1» – // – 353,8 Склади та сховища інші – // – Державна
Артсвердловина №1, літ. «L-1» – // – 5,4 Інші будівлі – // – Державна
Навіс, літ. «N» – // – Інші будівлі – // – Державна
Будівля артсвердловини №4, літ. «Q-1» – // – 8,9 Інші будівлі – // – Державна
Навіс для кисневих балонів, літ. «R» – // – Інші будівлі – // – Державна
Будівля бичатника, літ. «S-1» – // – 92,0 Будівлі для тваринництва – // – Державна
Вбиральня, літ. «U-1» – // – 2,3 Господарські будівлі – // – Державна
Будівля свинокомплексу, літ. «V-1» – // – 177,9 Будівлі для тваринництва – // – Державна
Навіс для зберігання балонів із зрідженим газом, літ. « Z» – // –

 

Інші будівлі – // – Державна
Навіс, літ. «W» – // –

 

Інші будівлі – // – Державна
Розпочате будівництво, літ.  «АА» – // –

 

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості – // – Державна
Ворота № 1 – // – Огородження

 

– // – Державна
Ворота № 2 – // – Огородження

 

– // – Державна
Ворота № 3 – // – Огородження

 

– // – Державна
Ворота № 4 – // – Огородження

 

– // – Державна
Ворота № 5 – // – Огородження

 

– // – Державна
Огорожа № 6 – // – Огородження

 

– // – Державна
Огорожа № 7 – // – Огородження

 

– // – Державна
Огорожа № 8 – // – Огородження

 

– // – Державна
Огорожа № 9 – // – Огородження

 

– // – Державна
Артсвердловина №4 – // – 1 шт. Інші будівлі – // – Державна
Артсвердловина №3 – // – 1 шт. Інші будівлі – // – Державна
Артсвердловина №5 – // – 1 шт. Інші будівлі – // – Державна
Металева ємність для зберігання меляси – // – 10 шт. Резервуари та ємності інші – // – Державна
Металева ємність для зберігання мазуту – // – 2 шт. Резервуари та ємності інші – // – Державна
Ємність для зберігання сірчаної кислоти – // – 4 шт. Резервуари та ємності інші – // – Державна
Ємність – // – 1 шт. Резервуари та ємності інші – // – Державна
Автозаправна колонка – // – 2 шт. Інші інженерні споруди – // – Державна
Ємність для ПММ – // – 8 шт. Резервуари та ємності інші – // – Державна
Пожежний гідрант – // – 1 шт. Споруди місцевих трубопровідних систем інші – // – Державна
Склад сірчаної кислоти – // – Складські майданчики – // – Державна
Склад ПММ – // – Складські майданчики – // – Державна
Деаератор – // – 1 шт. Інші інженерні споруди – // – Державна
Автомобільні ваги – // – 1 шт. Споруди підприємств хімічної промисловості інші – // – Державна
Естакада – // – 1 шт. Автомобільні мости, шляхопроводи та естакади надземні – // – Державна
Ємність для зливу патоки – // – 2 шт. Резервуари та ємності інші – // – Державна
Ємність для мазуту – // – 2 шт. Резервуари та ємності інші – // – Державна
Димова труба – // – 1 шт. Інші будівлі – // – Державна
Огорожа – // – Огородження

 

– // – Державна
Замощення – // – Майдани, тротуари та пішохідні зони – // – Державна
Клуб, літ. «А-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, м. Карлівка, вул. Полтавська, 154 671,6 Будівлі для публічних виступів інші – // – Державна
Теплогенераторна, літ. «Б-1» – // – 12,6 Інші будівлі – // – Державна
Магазин, столова, літ. «А-1» Полтавська обл., Полтавський р-н, м. Карлівка, вул. Полтавська, 156 277,6 Їдальні, кафе, закусочні та т. ін. – // – Державна
Вбиральня, літ. «Б-1» – // – 1,3 Господарські будівлі – // – Державна

Відомості про транспортні засоби:

№ з/п Назва/ марка Рік випуску Дані про державну реєстрацію (назва органу, який видав документ, дата видачі, серія та номер документа) Кількість
фактична за даними бухгалтерського обліку
1 2 3 4 5 6
1 Автобус ПАЗ-3205 1996 МРЕВ Чутово, 26.11.1996р., IXC №149060 1 1
2 Автокранова установка ЗІЛ-130 6,5т 1988

 

0 1
3 Автомобіль “Сітроєн” ZX 1995 МРЕВ Чутово, 21.08.1996р., IXC №109929 1 1
4 Автомобіль ВАЗ 21043 1993 МРЕВ Чутово, 07.08.1999р., IXC №150824 1 1
5 Автомобіль ВАЗ 21099 2005 0 1
6 Автомобіль ГАЗ-533307-цс-347 1992 МРЕВ Чутово,            11.06.1996р., IXC №109390 1 1
7 Автомобіль ЗИЛ – 433100 1995 МРЕВ Чутово,            11.06.1996р IXC №109391 1 1
8 Автомобіль ГАЗ САЗ-4301 1995 1 1
9 Автомобіль Сітроен С-25(мікроавтобус) 1990 МРЕВ Чутово,            28.08.1999р., IXC №150906 1 1
10 Автомобіль Сітроен С-25(мікроавтобус) 1991 1 1
11 Автопогрузчик (5т) 1996 1 1
12 Автопогрузчик -5т 1988 0 1
13 Двигун до ВАЗ-21043 1999 1 1
14 Екскаватор ео 2625 1992 Держтехнагляд, 27.04.1999р., АК №188316 1 1
15 Пожежна автомашина ГАЗ-53 1980 0 1
16 Прицеп 2 ПТС 1990 Держтехнагляд, 27.04.1998р., АК №188323 0 1
17 Прицеп одн.ост. 1948 0 1
18 Причіп тракторний 1986 1 1
19 Трактор ДТ-75 1991 0 1
20 Трактор Т-150 1989 Держтехнагляд, 27.04.1998р., АК №188318 1 1
21 Трактор Т-25СШ 1995 0 1
22 Трактор Т-40 1989 0 1
23 Екскаватор ЕО 2621-В 1991 1 1

Відомості про земельні ділянки:

Адреса розташування Площа земельної ділянки (м2) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Полтавська обл., Полтавський р-н (Карлівський р-н), м. Карлівка, вул. Полтавська, 3 74317 5321610100:50:007:1438 Для розміщення  та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Інформація про зареєстроване право власності в Державному земельному кадастрі відсутня, зареєстроване право постійного користування земельною ділянкою, Державний акт на право постійного користування землею, від 14.02.1995 II-ПЛ 001542, користувач –  державне підприємство «Жовтневий спиртовий завод», обтяження відсутні
Полтавська обл., Полтавський р-н (Карлівський р-н), м. Карлівка, вул. Полтавська (гуртожиток) 3194 5321610100:50:007:1436 -//- -//-
Полтавська обл., Полтавський р-н (Карлівський р-н), Карлівська міська рада (за межами населених пунктів) поле фільтрації 182354 5321610100:00:008:1435 -//- -//-
Полтавська обл., Полтавський р-н (Карлівський р-н), м. Карлівка, вул. Полтавська, (ставок) 266473 5321610100:50:007:1437 -//- -//-
Полтавська обл., Полтавський р-н (Карлівський р-н), м. Карлівка, вул. Полтавська, (будинок культури) 3204 5321610100:50:007:1439 -//- -//-
Полтавська обл., Полтавський р-н (Карлівський р-н), м. Карлівка, вул. Полтавська, (магазин, їдальня) 2628 5321610100:50:007:1435 -//- -//-
Полтавська обл., Полтавський р-н (Карлівський р-н), Карлівська міська рада (за межами населених пунктів) 369824 5321610100:00:008:1434 -//- -//-

Карлівським відділом державної виконавчої служби у Полтавському районі Полтавської області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) накладено арешт на все нерухоме майно ДП «Жовтневий спиртовий завод».

Майно, що входить до складу ЄМК ДП «Жовтневий спиртовий завод» не перебуває в оренді.

ДП «Жовтневий спиртовий завод» орендує обладнання згідно договорів оренди № 01/02/19 від 01.02.2019; № 12/09/19-1 № 12/09/19-2 № 12/09/19-4 № 12/09/19-5 від 12.09.2019; № 20/09/19-1, № 20/09/19-2 від 20.09.2019.

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) № 61650 та захисна споруда цивільного захисту (ПРУ) № 61652, за адресою: Полтавський р-н, м. Карлівка, вул. Полтавська, 3; малосімейний гуртожиток, за адресою: Полтавський р-н, м. Карлівка, пров. Полтавський, 24.

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

 1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2021 рік (згідно податкової декларації екологічного податку) усього по підприємству – 3652,026 т.
 2. Утворення відходів за 2021 рік (згідно декларації про відходи) усього по підприємству – 337,106 т., у тому числі:

1 клас небезпеки – 0,03 т:

 1. 1. Відпрацьовані АКБ – 0,03 т.

3 клас небезпеки – 0,0374 т:

 1. Масне ганчір’я – 0,12 т;
 2. Масний пісок – 0,05 т;
 3. Відпрацьовані маслофільтри – 0,004 т;
 4. Банки з під фарби – 0,05 т;
 5. Огарки електродів – 0,1 т;
 6. Лампи світлодіодні відпрацьовані – 0,05 т.

4 клас небезпеки – 337,106 т:

 1. Барда мелясна – 311 т;
 2. Відпрацьовані шліфкруги – 0,002 т;
 3. Відпрацьовані шини – 0,036 т;
 4. Тверді побутові відходи – 25,881 т;
 5. Зола деревна – 0,18 т;
 6. Відпрацьований спецодяг – 0,007 т.
 7. Екологічні платежі за 2021 рік фактично сплачено усього – 83 591,7 грн, у т. ч.:
 • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 68 910,73 грн;
 • за розміщення відходів – 14 680,97 грн.

Умови продажу:

 • недопущення звільнення працівників ДП «Жовтневий спиртовий завод» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6-ти місяців;
 • погашення протягом 6-ти місяців заборгованості ДП «Жовтневий спиртовий завод» із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на ЄМК ДП «Жовтневий спиртовий завод.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00, за місцем розташування об’єкта, за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, м. Карлівка, вул. Полтавська, 3.

Відповідальні особи: Скубак Андрій Володимирович, телефон: 0661680533; Павленко Олександр Олександрович, телефон: 0954693410; Коваль Іван Михайлович, телефон: 0506146774; e-mail: jov.spirtzavod@ukr.net.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html. Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.

Контактна особа організатора аукціону: Ірина Шевчук. Телефон для довідок (0532)500612.

Додаткова інформація

Дата торгів 07.12.2022
Адреса активу Україна, 39503, Полтавська обл., Полтавський р-н, м. Карлівка, вул. Полтавська, 3
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Жовтневий спиртовий завод», код за ЄДРПОУ 00374829
Вид діяльності за КВЕД 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин (основний);
10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань;
11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв;
20.42 Виробництво парфумних і косметичних засобів;
20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ТА СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42769539
Контактна особа по об'єкту Шевчук Ірина Миколаївна, +38 053 250 06 12, irina111111@i.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 25.01.2022 № 92 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2022 році"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 59 від 27.01.2022
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 31 238 703,32
Гарантійний внесок 6 247 740,66
Прийом заявок до 06/12/2022
Інформація про переможця ТОВ "ТІКРАЙТ", № 42356826
Ціна запропонована переможцем 85000001.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 84 від 10.01.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Жовтневий спиртовий завод” ”