ЄМК ДП “Тростянецький спиртовий завод”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

22 063 546

Кількість учасників аукціону:

3

Переможна пропозиція:

₴72 000 000

Предметом діяльності є: виробництво та реалізація спирту етилового ректифікованого та інше. До складу ЄМК входять 67 одиниць нерухомого майна (будівлі та споруди) загальною площею 21102,1 кв.м.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Тростянецький спиртовий завод».

Місцезнаходження товариства: 24300, Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14.

Ідентифікаційний код  згідно з ЄДРПОУ: 05459157.

Середньооблікова чисельність працівників: станом на 31.07.2022  – 25 осіб.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг): за період 2019 рік – 1 півріччя 2022 року 36 795 тис. грн, в т. ч. експортної – відсутня.

Основна номенклатура продукції: у зв’язку з відсутністю виробничого процесу протягом 3-х років основною номенклатурою продукції було надання послуг по зберіганню майна.

Експортної продукції немає.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис.грн. Дохід за основним видом діяльності, тис.грн.
2019 рік 38221 36283
2020 рік 292 292
2021 рік 366 160
За І півріччя 2022 року 60 60

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та останній звітній період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019 р. 2020 р. 2021 р За І півріччя 2022 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 27037 24343 47893 47983
1.1 Необоротні активи тис. грн. 11065 10736 35571 35571
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 1 1 6615      6615
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 2260 2183 2185     2185
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 8804 8552 26771    26771
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 15972 13607 12322 12412
1.2.1 запаси тис. грн. 9116 8800 7432 7432
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 5158 3109 3202  

3291

1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 10 10           1
2. Пасиви тис. грн. 27037 24343 47893 47983
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 11495) тис. грн. -24701 -31610 -15549     -17678
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 51738 55953 63442      65661
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна тис. грн. 32902 35116 55473     39468
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 18836 20837    7969      26193
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 2726
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 660
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 745
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 18836 20837 7969 22062
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 38221 292 366 60
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 36283 292 160 60
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 1186 206
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 752
4.  

Витрати всього, в тому числі:

тис. грн. 39499 7201  

12086

 

 

2189

4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 36203 79
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 1670 4437 3622 1690
4.3 Витрати на збут тис. грн. 59 24 14    20
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 1497 2661 3833 479
4.5 Інші витрати тис. грн. 70     4617
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5.

 

Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -1278 -6909 -11720      -2129
6. Середня кількість всіх працівників чол. 117 34 28        25
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 8382 3934 3017,8       1207
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 5967 8138 8982     8048

Станом на 30.06.2022 р.:

Прострочена кредиторська заборгованість – 26 193 035,38 грн., в тому числі:

 • по зарплаті – 2 725 997,75
 • перед бюджетом – 660 334,85
 • єдиний соціальний внесок – 744 993,16

Поточна кредиторська заборгованість – 39 468 025,74 грн., в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 182 983,66 грн.
 • податки з заробітної плати – 92 489,79 грн.
 • фінансова допомога – 35 735 580,02 грн.
 • інша кредиторська заборгованість – 3 456 972,27 грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа

(м кв.)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/ інформація про реєстрацію права власності Форма власності

та власник

Котельня спиртзаводу 1 Вінницька обл., Гайсинський р-н,                                 смт. Тростянець, вул. Соборна, 14

 

1246,3

 

1272565705241 Виробничі приміщення Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 307949083  від 22.08.2022 Державна.

Держава в особі Верховної Ради України                    (в повному господарському віданні державного підприємства «Тростянецький спиртовий завод»)

Цех хлібопекарських дріжджів 2 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 559,4 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Фільтропресове і пакувальне відділення 3 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 1040,1 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Майстерня, матеріальний склад, плотня 4 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 1556,9 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Автогараж на 4 стоянки 5 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 203,1 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Майстерні, ел.цех, кузня, кладова 6 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 216,8 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Склад паливно-мастильних матеріалів 7 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 86,9 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Стара контора, клуб 8 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 435,8 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Погріб на 2 відд. 9 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 6,4 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Склад для зберігання будматеріалів 10 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 130,4 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Трансформаторна підстанція 11 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 50 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Компресорне відділення для цеха х/п дріжджів 12 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 129,4 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Бардяна станція 13 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 43,5 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Туалет на 2 від. на тер. заводу 14 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 4,8 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Склад для зберігання солей і мазуту 15 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 55,8 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Будівля мазутно-насосної станції 16 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 88,1 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Відпускне відділення складу готової продукції 17 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 227,6 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Контрольна будка складу готової продукції 18 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 23,4 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Контрольна база на ж/д тупику з прибудовою 19, Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 117,7 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Будівля цеху сухих кормових дріжджів 20 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 2335,7

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Будівля турбовоздуходувки 21 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 254,1

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Будівля сушилки 22 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 145,4

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Каналізація насосної станції 23 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 84,4 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Будівля водної станції оборотних вод 24 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 238,5 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Відпускне відділення на ж/д тупику 25 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 292,2 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Склад для зберігання газових балонів 26 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14        50,6 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Адмінкор-пус 27 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 1228

З них не підлягає приватизації – 359,8 (захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття) № 02102)

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Будівля для підсобного господарства 28 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 558,8

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Склад тарних ящиків 29 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 1177,5 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Погріб на тер. ТЕС 30 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 63,8 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Адмінкорпус №2 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 198,6 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Головний корпус 32 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 1757,0

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Гараж 33 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 266,8 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Гараж 34 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 266,8 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Пилорама 35 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 48,7

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Розчинний вузол 36 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 20,5 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Склад зберігання м’яса 37 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 16,5

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Бардоями 38 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 148,9 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Трансф.підст. 39 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 63,6

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Випарка 40 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 247,5

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Чан на території мазут. госп. Для мазуту № 1 41 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 128,9

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Чан на території мазут. госп. Для мазуту № 2 42 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 131,8

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Чан на території мазут. госп. Для мазуту № 3 43 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 291,3

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Чан на території мазут. госп. Для мазуту № б/н 44 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 21,4

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Територія спирт.відділення чан спирту №3 45 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 91,6

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Чан для спирту № 2 46 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 366,2

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Чан для спирту № 1 47 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 366,2

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Насосна станція складу готової продукції 48 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 24,6 1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Чан для патоки № 5 49 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 390,4

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Чан для патоки № 6  50 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 390,4

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Чан для патоки № 7  51 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 390,4

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Чан для патоки № 8  52 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 390,4

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Чан для патоки № 9  53 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 390,4

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Чан для патоки № 10  54 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 346,2

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Чан для патоки № 11  55 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 289,4

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Чан для патоки № 12  56 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 289,4

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Чан для патоки № 13  57 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 289,4

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Чан для патоки № 14  58 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 289,4

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Чан для патоки № 1  59 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 201

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Чан для патоки № 2  60 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 88,2

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Чан для патоки № 3  61 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 163,3

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Будівля для прийомки патоки 62 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 35,4

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Артскважина з надбудовою 63 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 9,7

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Артскважина з надбудовою 64 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 9,7

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Артскважина з надбудовою 65 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 9,7

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Артскважина з надбудовою 66 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 9,7

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-
Димова труба ТЕС 67 Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 11,3

 

1272565705241 Виробничі приміщення -«- -«-

Станом на 30.06.2022 на балансі підприємства обліковуються транспортні засоби в кількості 31 одиниця.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки,       (кв.м) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою,  інформація про обтяження
Земельна  ділянка Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Соборна, 14 53137 0524155100:02:012:0063 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної  та іншої промисловості Державна, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, № НВ-0506533462017 від 07.06.2017
Земельна  ділянка Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець 15226 0524155100:02:006:0114 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної  та іншої промисловості Державна, Витяг з Держаного реєстру речових прав на нерухоме  майно про реєстрацію іншого речового права  №87063877 від 15.05.2017 р..
Земельна  ділянка Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець 2740 0524155100:02:006:0113 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної  та іншої промисловості Державна, Витяг з Держаного реєстру речових прав на нерухоме  майно про реєстрацію іншого речового права  №87040119 від 15.05.2017 р.
Земельна  ділянка Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець 21150 0524155100:02:005:0082 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної  та іншої промисловості Державна, Витяг з Держаного реєстру речових прав на нерухоме  майно про реєстрацію іншого речового права  №87061653 від 15.05.2017 р.
Земельна  ділянка Вінницька обл., Гайсинський р-н, за межами  смт. Тростянець 401400 0524155100:01:001:0240 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної  та іншої промисловості Державна, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, серія НВ 0507473062017 від 23.11.2017р.
Земельна  ділянка Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Северинівка 467 0524183202:03:002:0036 Землі підприємств іншої промисловості Державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ЯЯ 018988 20.11.2008
Земельна  ділянка Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Северинівка 541 0524183202:03:002:0035 Землі підприємств іншої промисловості Державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ЯЯ 017331 від 20.11.2008
Земельна  ділянка Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Северинівка 674 0524183202:03:002:0034 Землі підприємств іншої промисловості Державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ЯЯ 017330 від 20.11.2008
Земельна  ділянка Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Северинівка 505 0524183202:03:002:0033 Землі підприємств іншої промисловості Державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ЯЯ 017329 від 20.11.2008

Майно, що входить до складу ЄМК ДП «Тростянецький спиртовий завод» не перебуває в оренді.

На балансі підприємства перебувають обєкти, що не підлягають приватизації, а саме:

 • захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття) № 02102, (загальна площа 359,8 кв.м, за адресою: смт. Тростянець, вул. Соборна, 14);
 • нежитлове приміщення  – дитячий садок (смт Тростянець, вул. Соборна, 14);
 • житловий фонд неприватизований (інвентарний № 31);
 • житловий фонд неприватизований (інвентарний №32);
 • земляна і бутова гребля зі шлюзом нижнього технічного ставка (інвентарний №46).

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежі:

 1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2021 рік (згідно форми №2-ТП (повітря) річна) усього по підприємству – відсутні.
 2. Утворення відходів за 2021рік (згідно форми №1-відходи (річна) усього по підприємству – відсутні.
 3. Екологічні платежі за 2021 рік (згідно форми №1- екологічні витрати (річна) фактично сплачено усього – 0,00 тис. грн.,
 4. Скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище не нараховано.

Умови продажу:

 • погашення протягом 6 місяців боргів ДП «Тростянецький спиртовий завод» з заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату  переходу до покупця права власності  на ЄМК ДП «Тростянецький спиртовий завод»;
 • недопущення звільнення працівників ДП «Тростянецький спиртовий завод» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті  40 та статті  41 Кодексу законів про працю України), протягом 6-ти місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00  за місцем його розташування за адресою: 24300, Вінницька обл, Гайсинський р-н, смт.Тростянець, вул.Соборна,14.

Телефон: +380502055204,  E-mail: tr_spirt@ukr.net.

Відповідальна особа: Оселедець Тетяна Валеріївна, в.о. директора ДП «Тростянецький спиртовий завод».

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайту  – http://www.spfu.gov.ua/.

Телефон для довідок: 0432672608.

Додаткова інформація

Дата торгів 05.12.2022
Адреса активу Україна, 24300, Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт Тростянець, вул. Соборна, 14
Регiон Вінницька область
Балансоутримувач Державне підприємство "Тростянецький спиртовий завод", код ЄДРПОУ 05459157
Вид діяльності за КВЕД 11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв (основний);
01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів;
01.45 Розведення овець і кіз;
01.47 Розведення свійської птиці;
20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин;
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері тран
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Откідач Тетяна Олексіївна, vinnytsia@spfu.gov.ua, +380432672746
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 24.11.2020 № 1889 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 22.12.2020 № 1358
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 22063545.76
Гарантійний внесок 4412709.15
Прийом заявок до 03/12/2022
Інформація про переможця СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІГОНАЛЬ" Україна, 01133, Київська область, місто Київ, ПРОВУЛОК ЛАБОРАТОРНИЙ, будинок 3
Ціна запропонована переможцем 72000000
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 31 від 16.01.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ ЄМК ДП “Тростянецький спиртовий завод” ”