Єдиний майновий комплекс державної установи “Український дім фарфоро-фаянсової промисловості”

Єдиний майновий комплекс державної установи ” Український дім фарфоро-фаянсової промисловості” (код за ЄДРПОУ 05468498). Адреса: 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 29. Основний вид діяльності за КВЕД: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державної установи «Український дім фарфорово-фаянсової промисловості».

Місцезнаходження: Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, с-ще Сахкамінь, вул. Українська, 1А.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 05468498.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2023: 1 особа.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 – І півріччя 2023 року: 0,0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): відсутня (підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2011 року).

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2020 рік 211,0 0,0
2021 рік 129,0 0,0
2022 рік 1 801,0 0,0
І півріччя 2023 року 345,0 0,0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

п/п

Показники Одиниця виміру 2020р. 2021р. 2022р. 6 місяців

2023 року

1. Активи тис. грн 4 105 3 936 26 551 21 672
1.1 Необоротні активи тис. грн 316 313 26 014 20 790
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 316 313 26 014 20 790
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.1.5 Довгострокова дебіторська заборгованість тис. грн
1.1.6 Інші необоротні активи тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 3 789 3 623 537 882
1.2.1 Запаси тис. грн 350
1.2.2 Сумарна дебіторська заборгованість (форма 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн 3 404 3 588 526 337
1.2.3 Гроші ( форма 1, рядок 1165) тис. грн 11 545
1.2.4 Витрати майбутніх періодів тис. грн
1.2.5 Інші оборотні активи тис. грн 35 35
2. Пасиви тис. грн 4 105 3 936 26 551 21 672
2.1 Власний капітал ( форма 1, рядок 1495) тис. грн 324 -343 23 611 18 399
2.2 Довгострокові зобов’язання  (форма 1, рядок 1595) тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання , в т.ч. тис. грн 3 781 4 279 2 940 3 273
2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма 1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис. грн 3 781 4 279 2 940 3 273
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в т.ч. за: тис. грн 1 213 1 213
2.4.1 Розрахунки з оплати праці тис. грн
2.4.2 Розрахунки перед бюджетом тис. грн
2.4.3 Розрахунки зі страхування тис. грн
2.4.4 Розрахунки за товари, роботи, послуги тис. грн 1 177 1 177
2.4.5 Інша кредиторська заборгованість тис. грн 36 36
3. Доходи, всього тис. грн 211 129 1 801 345
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг, робіт) тис. грн
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 211 129 1 801 345
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
4. Витрати всього, в т.ч. тис. грн 586 796 6 982 5 557
4.1 Собівартість реалізованої продукції тис. грн
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 302 443 3 896 5 557
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн
4.5 Інші витрати тис. грн 250 350
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) тис. грн -375 -667 -5 181 -5 212
6. Середня кількість всіх працівників тис. грн 2 1 1 1
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 360 210
8. Середньомісячна заробітна плата працівників тис. грн 30 35

Станом на 30.06.2023:
Поточна кредиторська заборгованість – 2 060,0 тис. грн, в тому числі:

розрахунки з оплати праці – 314,0 тис. грн;
розрахунки з бюджетом – 1 319,0 тис. грн;
розрахунки зі страхування – 185,0 тис. грн;
розрахунки за товари, роботи, послуги – 242,0 тис. грн.

Прострочена кредиторська заборгованість – 1 213,0 тис. грн, в тому  числі:
розрахунки за товари, роботи, послуги – 1 177,0 тис. грн;
інша кредиторська заборгованість – 36,0 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Адреса розташування Загальна площа (м2) Реєстраційний номер Функціональне використання/ призначення Підстава виникнення права власності/ інформація про реєстрацію права власності

Форма власності та власник

Відомості про об’єкти, право власності на які підлягає державній реєстрації

Адміністративно-лабораторний корпус Київська обл., Бучанський р-н, м.Вишневе, вул. Святошинська, 29 6 053,4 2630349932080 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 06.09.2022 № 309064263 Державна.  Фонд державного майна України (код за ЄДРПОУ 00032945)

Відомості про об’єкти, право власності на які не підлягає державній реєстрації

Автошляхи Київська обл., Бучанський р-н, м.Вишневе, вул. Святошинська, 29 2112.9        Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші Не підлягає реєстрації Державна. Фонд державного майна України (код за ЄДРПОУ 00032945)
Огорожа Київська обл. Бучанський р-н, м.Вишневе, вул. Святошинська, 29 2421.1 Огородження Не підлягає реєстрації Державна. Фонд державного майна України (код за ЄДРПОУ 00032945)

До активів державної установи також входять:

  • підземні кабельні лінії (інвентарний № 616) протяжністю 665,0 пог.м;
  • теплолінії (інвентарний № 620) протяжністю 180,0 пог.м;
  • каналізація (інвентарний № 622) протяжністю 388,0 пог.м.

Відомості про земельну ділянку: за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно кадастровий номер земельної ділянки місця розташування об’єкта нерухомого майна – адміністративно- лабораторного корпусу загальною площею 6 053,4 кв.м за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м.Вишневе, вул. Святошинська, 29 (реєстраційний номер: 2630349932080) – 3222410600:01:010:5408 (Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від № 309064263). Площа земельної ділянки – 0,1032 га. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Згідно із листом Головного управління Держгеокадастру у м.Києві та Київській області від № 29-10-0.222-7677/2-23 на території Київської області земельні ділянки за державною установою «Український дім фарфорово-фаянсової промисловості» (код за ЄДРПОУ 05468498) не обліковуються. За інформацією, державної установи «Український дім фарфорово-фаянсової промисловості», наданою листом від 13.03.2023 б/н, відповідно до Рішення Ірпінської міської Ради депутатів трудящих від 30.06.1964 № 689 Українському науково-дослідному інституту стекольної і фарфоро-фаянсової промисловості відведено земельну ділянку площею 4,0 га під будівництво лабораторного корпусу. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою не виготовлявся, технічна документація не розроблялась, кадастровий номер не присвоювався.

Інформація про договори оренди: станом на 24.08.2023 майно, що входить до складу єдиного майнового комплексу державної установи «Український дім фарфорово-фаянсової промисловості» не перебуває в оренді. За інформацією, державної установи «Український дім фарфорово-фаянсової промисловості», наданою листом від 13.03.2023 б/н, на підставі договору оренди від 19.11.2012 № 1347, індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення загальною площею 1 426,2 кв.м (нежитлові приміщення площею 1 143, 4 кв.м та актова зала площею 282,8 кв.м), що розташоване за адресою: Київська обл., м.Вишневе, вул.Святошинська, 29, що перебуває на балансі установи, було передано Виконавчому комітету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області в строкове платне користування. Термін дії договору оренди закінчився 18.09.2018. З моменту закінчення строку дії договору оренди Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області продовжує займати приміщення.

На балансі підприємства перебувають активи, що не підлягають приватизації: згідно із Витягом з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного майна на балансі державної установи «Український дім фарфорово-фаянсової промисловості» (код за ЄДРПОУ 05468498) обліковується захисна споруда цивільного захисту – бомбосховище загальною площею 376,5 кв.м (інвентарний № 590/1), розташоване у підвалі Адміністративно-лабораторного корпусу за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 29, яке належить до державної власності та перебуває у сфері управління Міністерства економіки України (код за ЄДРПОУ 37508596).

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не проводились, відходи не утворювались та не розміщались, у зв’язку з тим, що державна установа «Український дім фарфорово-фаянсової промисловості» не здійснює виробничу діяльність з 2011 року.

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

Умови продажу:

  • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);
  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 29.

Відповідальна особа: Кучерявий Руслан Іванович – в.о. директора державної установи «Український дім фарфорово-фаянсової промисловості»; тел.: +38 093 603 90 99; е-mail: ifp-b@ukr.net.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях; адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50; веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html .

Контактна особа організатора аукціону: заступник начальника управління приватизації, контролю за договорами купівлі-продажу та умов використання державного майна – начальник відділу приватизації Мельнікова Наталя Олександрівна; телефони для довідок: +38 044 200 25 40, +38 044 200 25 38; +38 063 102 91 06; е-mail: priv 32@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Адреса активу 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 29
Регiон Київська область
Балансоутримувач Державна установа «Український дім фарфорово-фаянсової промисловості», код ЄДРПОУ 05468498
Вид діяльності за КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
71.20 Технічні випробування та дослідження
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43173325
Контактна особа по об'єкту Мельнікова Наталя, +380442002538, priv_32@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 06.10.2020 № 1619 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об"єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році" (із змінами)
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 694 від 28.10.2020
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державної установи “Український дім фарфоро-фаянсової промисловості” ”