Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Волинський експертно-технічний центр Держпраці”

Категорія: Статус: продано
Стартова ціна:

2 340 604

Переможна пропозиція:

₴10 320 001

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Волинський експертно-технічний центр Держпраці” за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кравчука, 22в

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс  державного підприємства “Волинський експертно-технічний центр Держпраці”.

Місцезнаходження: м. Луцьк, вул. Кравчука, 22в.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 21750544.

Балансоутримувач або орган управління: Фонд державного майна України.

Опис об’єкта: підприємство створено з метою забезпечення науково-технічної підтримки державного нагляду у сферах промислової безпеки, охорони та гігієни праці; проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій та машин, механізмів та устаткування, об’єктів підвищеної небезпеки; провадження ринкової діяльності при виконанні робіт та наданні послуг, що виконуються та надаються суб’єктами господарювання всіх форм власності; виконання робіт та надання послуг, на які не передбачено бюджетного фінансування.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2021: 23 особи.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є технічні випробування та дослідження.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) за  2020 рік: 5653 тис. грн., в  тому числі експертної – 0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції за 2020 рік:

 • Технічні випробування та дослідження – 5072 тис. грн.;
 • Інша професійна, наукова та технічна діяльність – 581 тис. грн.;

в тому числі експортної – 0 тис. грн.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) за І квартал 2021 року: 1133 тис. грн., в тому числі експертної – 0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції за  І квартал 2021 року:  

 • Технічні випробування та дослідження – 1007 тис. грн.;
 • Інша професійна, наукова та технічна діяльність – 126 тис. грн.;

в тому числі експортної – 0 тис. грн.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2018р. 8872 8872
2019р. 8780 8780
2020р. 5653 5653

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р. 3 місяці 2021 р
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 4385 3887 2027 2341

 

1.1. Необоротні активи тис. грн. 1241 1070 801 1009
1.1.1. Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 48 54 20 17
1.1.2. Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3. Балансова вартість основних засобів тис. грн. 1178 1016 781 992
1.1.4. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 3144 2817 1226 1332
1.2.1. Запаси тис. грн. 189 133 122 110
1.2.2. Сумарна дебіторська заборгованість

(форма №1, рядок 1125+1135+1140+1145+1155+1170+1190)

тис. грн. 543 535 534 375

 

1.2.3. Гроші (форма №1, рядок 1165) тис. грн. 2412 2149 570

 

847

 

2. Пасиви тис. грн. 4385 3887 2027 2341
2.1. Власний капітал (форма №1, рядок 1495) тис. грн. 1593 1517 1245 1430
2.2. Довгострокові зобов’язання (форма №1, рядок 1595) тис. грн.
2.3. Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 2792 2370 782 911
2.3.1. Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис. грн. 2643 2301

 

774 908

 

2.4. Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1. Розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2. Розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3. Розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4. Розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 9102 9028 5774 1142
3.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 8872 8780 5653 1133
3.2. Інші операційні доходи тис. грн. 230 248 121 9
3.3. Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 8382 8332 5962 1243
4.1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 5993 5754 4050 838
4.2. Адміністративні витрати тис. грн. 2041 2185 1816 381
4.3. Витрати на збут тис. грн. 7
4.4. Інші операційні витрати тис. грн. 183 240 96 24
4.5. Інші витрати тис. грн.
4.6. Витрати з податку на прибуток тис. грн. 158 153
5. Чистий прибуток (збиток)+, – тис. грн. 720 696 -188 -101
6. Середня кількість всіх працівників чол. 29 27 25 23
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 4632 4797 3281 730
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 13 310 14 806 10 937 10 580

Станом на 31.03.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість – відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

 • Заборгованість за роботи, товари, послуги – 10 тис. грн;
 • Заборгованість по заробітній платі – 170 тис. грн;
 • Розрахунки з бюджетом – 123 тис. грн.;
 • Розрахунки зі страхування – 64 тис. грн.
 • Інші поточні зобов’язання – 541 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (м кв.) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Частина адміністративного приміщення (№№5, 6, 9-11, 29-33, 36, 59, 60, 64, 66а, 67, 87-98, 100-107) /літер А-2/ м. Луцьк, вул. Кравчука, 22-в 562,0 22158961 адмінприміщення Свідоцтво про право власності  серія САВ №050079 від 22.11.2007 державна,

державне підприємство «Волинський експертно-технічний центр»

Учбовий клас та зал засідань (приміщення з №136-1 по 136-5) /літер А-2/ м. Луцьк, вул. Кравчука, 22-в 132,9 13599590 адмінприміщення Свідоцтво про право власності  серія ЯЯЯ №168387 від 20.12.2005 державна,

державне підприємство «Волинський експертно-технічний центр»

Відповідно до свідоцтва  про право власності серія САВ №050079 від 22.11.2007 в спільному користуванні перебувають приміщення №1, 48, 50-54, 65 загальною площею 262,3 кв.м  адміністративного приміщення за адресою: м. Луцьк, вул. Кравчука, 22-в.

Відомості про транспортні засоби:

 1. Автомобіль TOYOTA CAMRY, вид легковий седан 2017 року випуску.
 2. Автомобіль SKODA OCTAVIA, вид легковий седан 2005 року випуску.
 3. Автомобіль RENAUL LOGAN 90L, вид легковий, 2010 року випуску.
 4. Автомобіль DACIA LOGAN 90K, вид легковий універсал, 2008 року випуску.
 5. Автомобіль ГАЗ 2217, вид загальний легковий пасажирський, 2004 року випуску.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (м.кв.) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Луцьк, вул. Кравчука, 22в 1191 0710100000:22:055:0054 для   обслуговування адміністративного приміщення Державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер: ІІ-ВЛ №000124, виданий 02.11.2001

Відповідно до Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер: ІІ-ВЛ №000124, виданого 02.11.2001 земельна ділянка площею 3040 кв.м. перебуває у спільному користуванні.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на території підприємства не утворюються і не зберігаються, екологічні збори та платежі не сплачуються.

Умови продажу:

– збереження основних видів діяльності підприємства протягом одного року;

– погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на дату підписання акта приймання-передачі державного майна ( у разі наявності такої заборгованості);

– недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у робочі дні з 8-00 до 17-00, у п’ятницю  з 8-00 до 16-00 за місцем його розташування за адресою: м. Луцьк, вул. Кравчука, 22в.

Контактна особа: Самарук Наталія Олександрівна, тел. (03322) 71–14–21, 71–84–88, (066) 779-97-19, e-mail: 22vetc@gmail.com, в.о. директора державного підприємства “Волинський експертно-технічний центр Держпраці”.

Орган приватизації та контактна особа, відповідальна за підготовку: Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 43027, Волинська обл.,  м.Луцьк, Київський майдан, 9, адреса веб-сайту:  http://www.spfu.gov.ua. Телефон для довідок:  (0332) 240057. Контактна особа: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 240057, адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 03.06.2021
Адреса активу Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кравчука, 22в
Регiон Волинська область
Балансоутримувач Державне підприємство "Волинський експертно-технічний центр Держпраці", код ЄДРПОУ 21750544
Вид діяльності за КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження (основний);
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Контактна особа по об'єкту Наталя, ocenka_07@spfu.gov.ua, +380332240057, факс +380332243477
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 23.11.2020 № 01690
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Гарантійний внесок 234060.45
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОХОЛДІНГ" Україна, 43006, м. Луцьк, провулок Макарова, буд. 5
Ціна запропонована переможцем 10320001.2
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 189 від 22.08.2022

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Волинський експертно-технічний центр Держпраці” ”