Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Український метрологічний науково-впроваджувальний центр “Зерноприлад”

Категорія: Статус: продано
Стартова ціна:

252 599

Переможна пропозиція:

₴256 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Український метрологічний науково-впроваджувальний центр “Зерноприлад”, м. Одеса, вул. Жуковського, 15. У складі цілісного майнового комплексу наявне тільки рухоме майно.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Назва об’єкту: єдиний майновий комплекс державного підприємства „Український метрологічний науково-впроваджувальний центр „Зерноприлад”.

Вид майна: єдиний майновий комплекс.

Адреса місцезнаходження: м. Одеса, вул. Жуковського, 15.

Орган управління: Фонд державного майна України.

Опис об’єкта: у складі ЄМК відсутнє нерухоме майно, наявне тільки рухоме майно – обладнання для здійснення діяльності з надання послуг по технічному випробовуванню та дослідженню якості зерна пшениці, олійних культур, борошна.

Відомості про будівлі: нерухоме майно відсутнє.

Відомості про рухоме майно:
Обладнання:

 • УВТ – установки вакуумно-теплові для відтворення та передачі одиниці вологості зерна еталонам нижчої точності;
 • УВТО – установки вакуумно-теплові для передачі одиниці вологості зерна засобам вимірювальної техніки;
 • МОК-1 установка механічного відмивання клейковини зерна пшениці;
 • Спектран-119М – прилад для експрес визначення масової частки компонентів у зерні, олійних культурах тощо методом інфрачервоної спектроскопії;
 • ПЧП-3 прилад визначення числа падіння (використовується для визначення придатності пшениці для випікання хліба);
 • ЛМН-1 млинок для розмелу зерна;
 • Білізномер;
 • Вологомір;
 • Термометр ТО-ЦО24;
 • Пічка муфельна;
 • Барометр БАММ-1;
 • Розсійник лабораторний;
 • Шафа витяжна;
 • Набори зразкових мір тощо.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка відсутня.

Основна діяльність підприємства: дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природних і технічних наук.
Середньооблікова чисельність працівників – 4.

Основні показники господарської діяльності: Основним видом діяльності відповідно до Статуту є дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; за КВЕД – 71.20 Технічні випробування та дослідження.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019-2020 –   1432,7 тис. грн.., у тому числі експортної –  0,0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: послуги по технічному випробуванню та дослідженню, в тому числі експортної: немає.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн.

2018 р. 682,3 682,3
2019 р. 708,3 708,3
2020 р. 756,4 724,4

 Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки: 

п/п

Показники Одиниця

виміру

2018 р. 2019 р. 2020 р
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис: гри. 151,2 179,6 252,6
1.1 Необоротні активи тис. грн. 31,3 30,5 29,9
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 0,3
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 31,3 30,5 29,6
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 119,9 149,1 222,7
1.2.1 запаси тис. грн. 1,0 12,5
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,

рядок

1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 29,8 31,0 24,3
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 1,1 0,6 16,4
2. Пасиви тис. грн. 151,2 179,6 252,6
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 11495) тис. грн. 113,7 131,4 171,4
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 37,5 48,2 81,2
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670) тис. грн. 37,5 48,2 81,2
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість* в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 682,3 708,3 756,4
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 682,3 708,3 724,4
3.2 Інші операційні доходи тис. грн.
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 32,0
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 661,2 686,7 707,6
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 439,3 515,8 527,3
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 221,9 170,9 160,3
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн.
4.5 Інші витрати тис. грн. 20,0
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 3,8 3,9 8,8
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 17,3 17,7 40,0
6. Середня кількість всіх працівників чол. 7 7 4
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 373,1 385,1 391,2
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн. 31,1 32,1 32,6

Станом на 31.12.2020 прострочена кредиторська заборгованість – відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість станом на 31.12.2020 – 81,248 тис. грн., у тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 0,0 грн;
 • податки з заробітної плати – 0,0 грн;
 • заборгованість з податку на нерухоме майно – 0,0 грн;
 • туристичний збір – 0,0 грн;
 • фінансова допомога – 53,0 тис. грн.;
 • інша кредиторська заборгованість – 28,248 тис. грн..

Майно підприємства розміщується в орендованому приміщенні загальною площею 100 кв.м, термін дії договору – до 31.12.2023 року (щомісячна орендна плата  -1500,0 грн з ПДВ). Майно підприємства (або його частина) в оренду не передано.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів  підприємством не здійснюються.

Умови продажу:
– недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4 ,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації (згідно ч.7 ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна).
– забезпечення соціальних гарантій працівникам приватизованого підприємства згідно з вимогами трудового законодавства (відповідно до абз.5 ч.2 ст.26 Закону України «Про приватизації державного і комунального майна»).
– погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс протягом двох місяців (відповідно до абз.6 ч.2 ст.26 Закону України «Про приватизації державного і комунального майна»).

Відповідальна особа за огляд об’єкту: Демідюк Світлана Іванівна, (048) 731-72-62, spfu51@gmail.com.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем розташування об’єкта.

Орган приватизації та контактна особа, відповідальна за підготовку: Регіональне відділення Фонду державного майна по Одеській та Миколаївській областях (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15. Час роботи – з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45). Демідюк Світлана Іванівна, (048) 731-72-62, spfu51@gmail.com.

Додаткова інформація

Дата торгів 11.03.2021
Адреса активу Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Жуковського, 15
Регiон Одеська область
Балансоутримувач Державне підприємство "Український метрологічний науково-впроваджувальний центр "Зерноприлад", код ЄДРПОУ 13874060
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43015722
Контактна особа по об'єкту Ланова Юлія Віталіївна, spfu51@gmail.com, +380487314043
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України № 1996 від 10.12.2020 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків обєктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році" (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 16.12.2020 № 1424
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Гарантійний внесок 25259.9
Інформація про переможця БУЗАДЖИ ІННА ВОЛОДИМИРІВНА Україна, Одеська область, Одеса, бульвар Богатського, буд. 55, кв. 37
Ціна запропонована переможцем 256000

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Український метрологічний науково-впроваджувальний центр “Зерноприлад” ”