Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Карпатський експертно-технічний центр Держпраці”

Категорія: Статус: продано
Стартова ціна:

7 673 000

Переможна пропозиція:

₴7 673 000

Основним видом діяльності відповідно до Статуту є технічні випробування та дослідження.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.11.2020 – 54 особи.
Станом на 30.11.2020 прострочена кредиторська заборгованість відсутня.
Земельна ділянка – 0,1007 га, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича 15, на праві постійного користування.
Договори оренди відсутні.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства “Карпатський експертно-технічний центр Держпраці”.

Місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 15.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 20538693

Балансоутримувач або орган управління: Державна служба України з питань Держпраці.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.11.2020: 54 особи.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: технічні випробування та дослідження.

Основний вид економічної діяльності  за КВЕД: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Обсяг продукції (робіт, послуг) за 9 місяців 2020 року : 8418,0 тис.грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): експертиза проекту, обстеження підприємства, експертне обстеження обладнання підвищеної небезпеки, експертне обстеження та техогляд вантажопідіймальних споруд, техогляд технологічних транспортних засобів, обстеження газопроводу, обстеження будівель, навчання з питань охорони праці.

Період Загальний дохід, тис. грн. без ПДВ Дохід за основним видом діяльності, тис. грн. без ПДВ
2017 рік 19097,0 18722,0
2018 рік 22221,0 21664,0
2019 рік 22625,0 22194,0
За 9 місяців 2020 року 8418,0 8215,0

 Основні показники господарської діяльності за останні три роки

та останній звітній період 

№п/п Показники Одиниця виміру 2017р. 2018р. 2019р. місяців 2020р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 10526,0 11586,0 11512,0 8511,0
1.1 Необоротні активи тис. грн. 3809,0 4573,0 4336,0 4323,0
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 190,0 193,0 352,0 367,0
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 207,0 85,0 75,0 75,0
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 7501,0 8771,0 8794,0 8781,0
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 6717,0 7013,0 7176,0 4188,0
1.2.1 запаси тис. грн. 280,0 286,0 250,0 244,0
1.2.2 Сумарна дебіторська заборгованість (форма №1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 3369,0 3611,0 6163,0 1482,0
1.2.3 Гроші (форма №1, рядок1165) тис. грн. 2720,0 2824,0 541,0 363,0
2. Пасиви тис. грн.. 10526,0 11586,0 11512,0 8511,0
2.1 Власний капітал (форма №1, рядок 11495) тис. грн. 6226,0 6483,0 6435,0 64133,0
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма №1, рядок 1595) тис. грн. 731,0 1137,0 1172,0 274,0
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 3569,0 3966,0 3905,0 1824,0
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис. грн. 3569,0 3966,0 3905,0 1824,0
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 0 0 0 0
2.4.1 розрахунки з оплати праці тис. грн. 0 0 0 0
2.4.2 розрахунки перед бюджетом тис. грн. 0 0 0 0
2.4.3 розрахунки зі страхування тис. грн. 0 0 0 0
2.4.4 Розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 0 0 0 0
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 19274,0 22312,0 22714,0 8427,0
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 19097,0 22221,0 22625,0 8418,0
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 177,0 91,0 89,0 9,0
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 0 0 0 0
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 18329,0 20772,0 19537,0 8133,0
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 13096,0 14119,0 13906,0 5401,0
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 3617,0 3937,0 3836,0 2536,0
4.3 Витрати на збут тис. грн. 5,0 10,0 1,0
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 1402,0 2376,0 1094,0 137,0
4.5 Інші витрати тис. грн. 1,0 4,0 9,0 4,0
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 208,0 336,0 682,0 54,0
5. Чистий прибуток (збиток)+,- тис. грн. +946,0 +1531,0 +3105,0 +246,0
6. Середня кількість всіх працівників осіб 78 78 72 72
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 10352,0 11093,0 10384,0 5320,0
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 11060 11851 12019 8210

Станом на 30.11.2020 прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість станом на 30.11.2020  –  1867,0 тис. грн, в т.ч:

заборгованість за товари, роботи, послуги – 529,0 тис. грн

по заробітній платі – 371,0 тис. грн;

за авансами – 413,0 тис. грн;

з бюджетом – 243,0 тис. грн;

зі страхування – 91,0 тис. грн;

інша заборгованість – 220,0 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

 

 

Назва

 

Адреса розташування

Загальна площа (м кв.)  

Реєстраційнй номер

Функціональне використання  

Підстава виникнення права власності

 

Форма власності та власник

Адміністративний будинок з гаражем м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 15 962,7 34014464 Робочі кабінети, лабораторії, бокси для автотранспорту 26.12.2005, договір про виділення частки в натурі з нерухомого майна (поділ) ; договір купівлі-продажу, 1, 28.05.1997, між ВАТ “Індуктор” та державним підприємством “Карпатський експертно-технічний центр”; договір купівлі-продажу, Б/Н, 24.09.2002, між ВАТ “Індуктор” та державним підприємством “Карпатський експертно-технічний центр” Державна
Нежитлове приміщення м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 15 302,9 1919784726101 Робочі кабінети договір купівлі-продажу, частини нежитлових приміщень, серія та номер: 494, виданий 19.11.2013 Державна

Відомості про рухоме майно: автомобілі – 9 шт.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земель ної ділянк и(м кв.) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Івано-Франківськ вул. Максимовича, 15 1007 Обслуговування адміністративно-побутового корпусу з гаражами Державна, Державний акт на право постійного користування землею

І-ІФ № 000808, обтяження відсутні

Майно в оренду не передавалось.

 На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

Назва активу Балансова вартість, тис.грн.
Земля громадського призначення 365
Однокімнатна квартира, за адресою м. Івано-Франківськ, Бульвар Північний ім. Пушкіна, будинок 5Б, квартира 192 307

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежі

Показники Обсяги викидів забруднюючих речовин за 9 місяців 2020 р. (тонн) Нараховано екологічного податку за 9 місяців 2020 р. (грн.) Сплата екологічного податку за 9 місяців 2020 р. (грн.)
Азоту оксид 0,010905 26,74 26,74
Окис вуглецю 0,003635 0,34 0,34
Разом 0,01454 27,08 27,08

Умови продажу:

  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до покупця права власності (пункт 7 статті 26 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”);
  • погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на момент переходу права власності на об’єкт приватизації, а саме – боргів із заробітної плати та перед бюджетом на протязі одного місяця (у разі наявності такої заборгованості);

Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 15.00 в робочі дні за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта: м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 15.

Контактна особа: заступник директора Зінчук Дмитро Сергійович, тел. (0342)569893, моб. 0504348243, електронна пошта etck@i.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, ІІІ поверх, адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 55-31-39, 75-23-67, час роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45).

Додаткова інформація

Адреса активу м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 15
Регiон Івано-Франківська область
Спецпроект ЄМК ДП Держпраці
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Карпатський експертно-технічний центр Держпраці», код ЄДРПОУ 20538693
Вид діяльності за КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження (основний);
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42891875
Контактна особа по об'єкту Гавриляк Михайло Васильович, GAVRYLJAK_26@SPFU.GOV.UA, +38 (050) 433-06-68
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 336 від 23.11.2020
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Гарантійний внесок 767300
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "УКРЕКСПЕРТСЕРВІС" Україна, 03113, Київська область, Київ, 03113, місто Київ, пров.Артилерійський, будинок 1А, квартира 84
Ціна запропонована переможцем 7673000

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Карпатський експертно-технічний центр Держпраці” ”