Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спеціалізований центр підготовки кадрів»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

18 385 815 9 192 907

Кількість учасників аукціону:

2

Переможна пропозиція:

₴3 591 929

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства “Спеціалізований центр підготовки кадрів”. Місцезнаходження: 08720, Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка, вул. Промислова, 4. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 04642416. Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2023 – 5 осіб. Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є: дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук. Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 рік – 1 квартал 2023 року – 237,3 тис. грн. Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): відсутня (підприємство протягом 3 років не здійснює діяльність).

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спеціалізований центр підготовки кадрів».

Місцезнаходження: 08720, Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка, вул. Промислова, 4.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 04642416.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2023: 5 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг)  за період 2020 рік – 1 квартал 2023 року: 237,3 тис. грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): відсутня (підприємство протягом 3 років не здійснює діяльність).

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2020 рік 231,3 231,3
2021 рік 6,0 6,0
2022 рік 0,0 0,0
1 квартал 2023 року 0,0 0,0

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 рік 2021 рік 2022 рік 1 квартал 2023 року
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн 777,3 643,1 18 385,8 18 385,8
1.1 Необоротні активи тис. грн 685,8 607,5 18 350,5 18 350,5
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 3,4 1,4
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 652,4 576,1 18 130,4 18 130,4
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.1.5 Інші необоротні активи тис. грн 30,0 30,0 220,1 220,1
1.2 Оборотні активи тис. грн 91,5 35,6 35,3 35,3
1.2.1 запаси тис. грн 14,1 10,3 10,3 10,3
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн 18,4 16,8 16,8 16,8
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 48,3
1.2.4 витрати майбутніх періодів тис. грн 2,7 0,3
1.2.5 інші оборотні активи тис. грн 8,0 8,2 8,2 8,2
2. Пасиви тис. грн 777,3 643,1 18 385,8 18 385,8
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн 131,5 -80,1 17 468,3 17 431,4
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 645,8 723,2 917,5 954,4
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн 645,8 723,2 917,5 954,4
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 489,0 712,5 877,7 914,6
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн 307,8 433,8 537,9 565,3
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 70,0 184,7 210,2 216,9
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн 67,7 50,5 75,6 78,4
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 37,9 37,9 48,4 48,4
2.4.5 інша кредиторська заборгованість тис. грн 5,6 5,6 5,6 5,6
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 231,3 6,0
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 231,3 6,0
3.2 Інші операційні доходи тис. грн
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 787,6 217,5 196,0 36,9
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 477,4 80,2 22,2
4.2 Адміністративні витрати тис. грн
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 310,2 137,3 173,8 36,9
4.5 Інші витрати тис. грн
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -556,3 -211,5 -196,0 -36,9
6. Середня кількість всіх працівників чол. 9 5 5 5
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 515,0 91,0 129,2 34,1
8. Середньомісячна заробітна плата грн 4,8

Станом на 31.03.2023:

Прострочена кредиторська заборгованість – 914,6 тис.грн, у тому числі за:

  • розрахунками з оплати праці – 565,3 тис.грн;
  • розрахунками перед бюджетом – 216,9 тис.грн;
  • розрахунками зі страхування – 78,4 тис.грн;
  • розрахунками за товари, роботи, послуги – 48,4 тис.грн;
  • інша кредиторська заборгованість – 5,6 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість – 39,8 тис.грн, в тому числі за:

  • розрахунками за товари, роботи, послуги – 39,8 тис.грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (м2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Приміщення головного корпусу Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка, вул. Промислова (вул. Теплична), буд.4 3 151,6 8128910 1999.9 Інші будівлі Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 28.10.2004 Серія САА № 653760 Державна.

ДП «Спеціалізований центр підготовки кадрів»

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта (від 16.05.2023) щодо майна державного підприємства «Спеціалізований центр підготовки кадрів» зареєстроване обтяження (номер запису про обтяження: 14958509 (спеціальний розділ); дата державної реєстрації: 14.06.2016; вид обтяження: арешт нерухомого майна).

Відомості про земельну ділянку:

№ з/п Адреса розташування Площа земельної ділянки (м2) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1. Київська обл., Обухівський р-н, м.Українка, вул.Промислова (вул.Теплична), буд.4 6 660,0 3199.9 Землі іншого призначення (під виробничу базу) Державна. Державний акт на право постійного користування землею І-КВ № 001796 від 10.06.1997

Відомості про транспортні засоби:

№ з/п Назва ТЗ/марка Рік випуску
1. Мотороллер ТМЗ-5403-02К 1993

Інформація про договори оренди: станом на 05.05.2023 договори оренди відсутні.

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: підприємство викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснює, не утворює та не розміщує відходи.

На балансі підприємства не перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації.

Умови продажу:

  • погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації;
  • недопущення протягом 6 місяців звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка, вул. Промислова, 4.

Відповідальна особа: Пилипенко Ольга Олександрівна – директор державного підприємства «Спеціалізований центр підготовки кадрів»; тел.: +38 096 699 99 79; е-mail: pylypenkoolga77@ukr.net.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях; адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50; веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.

Контактна особа організатора аукціону: заступник начальника управління приватизації, контролю за договорами купівлі-продажу та умов використання державного майна – начальник відділу приватизації Мельнікова Наталя Олександрівна; телефони для довідок:+38 044 200 25 40, +38 044 200 25 38; е-mail: priv_32@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 11.07.2023
Адреса активу Україна, 08720, Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка, вул. Промислова, 4
Регiон Київська область
Вид діяльності за КВЕД 85.32 Професійно-технічна освіта (основний);
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43173325
Контактна особа по об'єкту Мельнікова Наталя, +380442002538, priv_32@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 08.11.2021 № 1999 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації в 2021 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 1173 від 15.11.2021
Спосіб приватизації Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
Початкова вартість 9 192 907,47
Гарантійний внесок 1 838 581,49
Прийом заявок до 11/07/2023
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕВС ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41850534), Україна, 01011, місто Київ, вулиця Рибальська, будинок 22
Ціна запропонована переможцем 3591929.07
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 331-вс від 24.07.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спеціалізований центр підготовки кадрів» ”