Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

5 636 000

Кількість учасників аукціону:

2

Переможна пропозиція:

₴5 696 360

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України” за адресою: м. Житомир, вул. Пушкінська, 44. До складу входить частина трьохповерхової адміністративної будівлі загальною площею 1282,7 кв. м. обладнана тепловодолічильником, яка розташована в центрі населеного пункту поруч із малоповерховою житловою забудовою та закладами освіти. Основним видом діяльності є дослідження й експерементальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук. Фактично не здійснюється з 2012 року.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України».

Місцезнаходження: 10008, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Пушкінська, 44.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 13550630.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2022: 1 особа.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук. Фактично не здійснюється з 2012 року.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за 2019 – І півріччя 2022р.: 729,0 тис. грн., в тому числі експортної: – .

Основна номенклатура продукції: – ,в тому числі експортної: – .

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис.грн

Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2019 р.
2020 р. 327,0
2021 р. 378,0
І півріччя 2022 р. 24,0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019р. 2020р. 2021р. І півріччя 2022р.
1. Активи

(форма № 1, рядок 1300)

тис. грн 6003 5740 5636
1.1 Необоротні активи

 

тис. грн 5900 5686 5578
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 5900 5686 5578
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 103 54 58
1.2.1 Запаси тис. грн
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+

1155)

тис. грн 11 34 58
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн 92 20
2. Пасиви тис. грн 6003 5740 5636
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн 5877 4843 4556
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 126 897 1080
2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695-1660-1665-1670)

тис. грн 126 897 1080
2.4

 

Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 327 378 24
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 327 367 24
3.2 Інші операційні доходи тис. грн
3.3 Інші фінансові доходи 11
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 375 1412 312
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 176 897 312
4.3 Витрати на збут

 

тис. грн
4.4 Інші операційні витрати

 

тис. грн 199 312
4.5 Інші витрати

 

тис. грн
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 203
5. Чистий прибуток (збиток) +, – тис. грн (48) (1034) (288)
6. Середня кількість всіх працівників чол. 1 1 1
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 176 529 117
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн 46 45 19,5

За 2019 рік бухгалтерський облік відсутній.

Станом на 30.06.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість – 1080,00 тис. грн, у тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – 345,00 тис. грн
  • заборгованість за товари, роботи, послуги – 458,00 тис. грн
  • заборгованість за розрахунками з бюджетом – 84,00 тис. грн
  • заборгованість за розрахунками зі страхування – 83,00 тис. грн
  • інші поточні зобов’язання – 110,00 тис. грн

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа згідно реєстрації (м2) станом на 01.09.2008 Загальна площа згідно технічного паспорта (кв.м) станом на 15.12.2020 Реєстраційний номер Функціональне використання

 

Підстава виникнення права власності Форма власності та власник

 

Частина адмінбудівлі м. Житомир, вул. Пушкінська, 44 1285,3 1282,7 24542024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1263.1 Будівлі науково- дослідних та проектно- вишукувальних установ Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 07.05.2007, видане на підставі рішення виконкому Житомирської міської ради від 26.04.2007            № 322. Державна.

Власник: Держава Україна в сфері управління Національної академії наук  

 

 

 

 

Опис: до складу об’єкта входять:

  • частина адмінбудівлі, а саме: нежитлові приміщення загальною площею 1282,7 кв.м, в тому числі: приміщення підвалу – 601,5 кв.м, приміщення І поверху – 236,3 кв.м, приміщення ІІ поверху – 444,9 кв.м, 1/4 частина ганку. Приміщення розташовані в триповерховій цегляній нежитловій будівлі, з залізобетонним перекриттям та азбестоцементною покрівлею, обладнані електро-освітленням, водопостачанням, каналізацією, центральним опаленням. Будівля 1966 року побудови, стан задовільний;
  • тепловодолічильник СВТУ-10М з датчиками в комплекті, заводський номер 15120, 2008 року введення в експлуатацію, виробник фірма «Семпал», Україна. Знаходиться в робочому стані.

Відомості про земельну ділянку:

№ з/п Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (м2)

 

Кадастровий  номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки

 

Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 Земельна ділянка 10008, Житомирська обл.,

м. Житомир,

вул. Пушкінська, 44

1426 Для потреб науки Державна.

Державний акт на право постійного користування серія І-ЖТ № 002440 від 06.08.1999.

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 30.07.2022:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа (м2) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв.м за місяць без ПДВ (грн)
1 ФОП Яворський Вадим Олександрович Нежитлове приміщення в підвалі триповерхової цегляної будівлі 99,5 Для розміщення виробництва реклами № 1 від 18.09.2019 діє до 30.08.2022 40,47

На балансі підприємства об’єкти, що не підлягають приватизації, відсутні.

Викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються.

Умови продажу:

  • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);
  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців згідно пункту 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта.

Відповідальна особа від балансоутримувача: Кравцов Володимир Андрійович, тел. (097) 264-54-50.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м.Рівне, вул. Петра Могили, 24, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, час роботи: з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.

Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна, тел. (0412) 420-418, моб. тел. (067) 592-49-57, е-mail: ztfdmu@gmail.com.

Додаткова інформація

Дата торгів 20.10.2022
Адреса активу м. Житомир, вул. Пушкінська, 44
Регiон Житомирська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова Національної академії наук України», код за ЄДРПОУ 13550630
Вид діяльності за КВЕД 26.30 Виробництво обладнання зв'язку;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (основний)
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, код ЄДРПОУ 42956062
Контактна особа по об'єкту Вознюк Ірина, ztfdmu@gmail.com, +38 (0412) 420-416
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 29.07.2020 № 1269 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 433 від 07.08.2020
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 5636000
Гарантійний внесок 1127200
Прийом заявок до 19/10/2022
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕРІН» Україна, 04080, Київ, Київ, вул. Новокостянтинівська, 4 А
Ціна запропонована переможцем 5696360
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 412 від 05.12.2022

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України” ”