Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Орган з сертифікації УКРНДІМЕТ-СЕРТ»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

293 000

Кількість учасників аукціону:

11

Переможна пропозиція:

₴3 100 003

Юридична адреса ЄМК – м. Харків, вул. Дарвіна, 20; фактична адреса об’єктів нерухомості – м. Харків, вул. Батицького Маршала, 30/5.
Основним видом діяльності ЄМК є дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природних і технічних наук (основний КВЕД – 72.19).
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 01.01.2018 – 31.12.2020 – 1217 тис. грн.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.05.2021: 4 особи. Вартість за 5 міс. 2021 року необоротних активів – 95,0 тис. грн.; оборотних активів – 198 тис. грн.
Станом на 31.05.2021: поточна кредиторська заборгованість – 157 тис. грн.,
інша кредиторська заборгованість – 32 тис. грн.
Земельна ділянка окремо не відділена. Податок на землю (під об’єктами нерухомості) сплачується щомісячно у розмірі – 6042,62 грн., щорічно – 72511,47 грн.
До складу ЄМК входить 2 об’єкта нерухомості: нежитлові будівлі літ. А-1 загальною площею 891,1 кв.м та літ. Б-2 загальною площею 521,8 кв.м.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Орган з сертифікації УКРНДІМЕТ-СЕРТ».

Місцезнаходження: юридична адреса – м. Харків, вул. Дарвіна, 20; об’єктів нерухомості –
м. Харків, вул. Батицького Маршала, 30/5.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 19471771.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.05.2021: 4 особи.

Основним видом діяльності, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природних і технічних наук (основний КВЕД – 72.19).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 01.01.2018 – 31.12.2020: 1217 тис. грн., в тому числі експортної –  відсутня.

Основна номенклатура продукції: стандартизація у сфері велобудування (Технічний комітет стандартизації України – ТК 43 «Велобудування»); сертифікація продукції в добровільній системі сертифікації; сертифікація систем управління якістю на відповідність ДСТУ ISO 9001 в добровільній системі сертифікації; випробування вело продукції (випробувальний центр); метрологічні роботи з забезпечення єдності вимірювань підприємствами України, в тому числі експортної: відсутня.

Опис об’єкта: до складу єдиного майнового комплексу входять два об’єкти нерухомості, огорожа з металевими воротами, а також інші необоротні та нематеріальні активи.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн.

2018 р. 359 359
2019 р. 356 356
2020 р. 502 502

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 2019 2020 5 міс. 2021
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 241 264 311 293
1.1 Необоротні активи тис. грн. 106 100 95 95
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 0 0 0 0
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 97 91 86 86
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 135 164 216 198
1.2.1 запаси тис. грн. 2 1 1 1
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 26 53 58 41
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 41 37 89 89
2. Пасиви тис. грн. 241 264 311 293
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 180 175 170 136
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 61 89 141 157
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 61 89 141 157
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.        
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 385 395 569 23
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 359 356 502
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 26 39 67 23
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
3.4 Інші доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 385 395 569 57
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 270 265 364 22
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 102 118 196 31
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 13 12 9 4
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 0 0 0 -34
6. Середня кількість всіх працівників чол. 5 5 4 4
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 225 226 353
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 3750 3766 5883

Станом на 31.05.2021:

поточна кредиторська заборгованість – 157 тис. грн., в тому числі:

  • заборгованість з оплати праці – 66 тис. грн.;
  • страхування – 18 тис. грн.;
  • розрахунки з бюджетом – 41 тис. грн.;
  • заборгованість з податку на нерухоме майно – відсутня;
  • туристичний збір – відсутній;
  • фінансова допомога – відсутня;
  • інша кредиторська заборгованість – 32 тис. грн., в тому числі щодо якої строк позовної давності минув – відсутня.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа, (м2) Реєстраційний номер Функціональне призначення Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Нежитлова будівля літ. «А-1» м. Харків, вул. Батицького Маршала, 30/5 891,1 27517920 Будівля офісна Свідоцтво про право власності 11.06.2009 Розпорядження Харківського міського голови Державна;

Держава Україна

Нежитлова будівля літ. «Б-2» м. Харків, Батицького Маршала, 30/5 521,8 27517920 Склад (ангар) Свідоцтво про право власності 11.06.2009 Розпорядження Харківського міського голови Державна;

Держава Україна

Відомості про рухоме майно: до складу об’єкта входить 36 одиниць інших необоротних активів.

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка окремо не відділена. Податок на землю (під об’єктами нерухомості) сплачується щомісячно – 6042,62 грн., щорічно – 72511,47 грн.

Договори оренди: відсутні.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів в наслідок діяльності підприємства: відсутні. Підприємство не є платником екологічних зборів та платежів.

На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає приватизації.

Умови продажу:

  • погашення протягом 6 (шести) місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства, що склалися на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації (у разі наявності такої заборгованості);
  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності (частина 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
  • протягом одного року з дати підписання акта приймання-передачі забезпечити проведення державної реєстрації припинення юридичної особи – державного підприємства «Орган з сертифікації УКРНДІМЕТ-СЕРТ» (ст. 104 Цивільного кодексу України).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: м. Харків, вул. Маршала Батицького, 30/5.

Відповідальна особа: Давидов  Р.А., тел. (057) 728-07-79.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, адреса: 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайту: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-75-60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Кучер Н.І., тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 19.08.2021
Адреса активу Харківська обл, м. Харків, вул. Дарвіна, 20
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Орган з сертифікації УКРНДІМЕТ-СЕРТ», код за ЄДРПОУ 19471771
Вид діяльності за КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
58.11 Видання книг
58.19 Інші види видавничої діяльності
71.20 Технічні випробування та дослідження
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, код ЄДРПОУ 44223324
Контактна особа по об'єкту Кучер Наталя, +38(057)700-75-60
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ ФДМУ від 29.07.2020 № 1269 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 №1574 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягать приватизації в 2020 році» (із змінами)
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 01597 від 10.08.2020
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 293000
Гарантійний внесок 29300
Прийом заявок до 18/08/2021
Інформація про переможця Апальков Едуард Миколайович Україна, Харківська область, Харків, м.Харків, в'їзд трінклера, буд 5, кв 80
Ціна запропонована переможцем 3100003.14

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Орган з сертифікації УКРНДІМЕТ-СЕРТ» ”