Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Подільський експертно-технічний центр Держпраці”

Категорія: Статус: продано
Стартова ціна:

7 967 805

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴10 266 667

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Подільський експертно-технічний центр Держпраці”, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. І. Франка, 2. Провідне підприємство в галузі надання послуг з питань охорони праці та промислової безпеки по Хмельницькій області.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Подільський експертно-технічний центр Держпраці».

Місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. І. Франка, 2.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 21324155.

Середньооблікова чисельність працівників: станом на 30.06.2022 – 30 осіб.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є діяльність у сфері архітектури.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг): за період 2019 – І півріччя 2022 року – 32 772,00  тис. грн. (без ПДВ), в тому числі експортної – відсутня.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

 • експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
 • експертиза щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
 • огляд, випробування та експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
 • паспортизація;
 • навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та спеціалістів підприємств, осіб відповідальних за безпечне виконання робіт на об’єктах підвищеної небезпеки;
 • навчання з електробезпеки (на ІІ-V групу допуску);
 • спеціальна підготовка водіїв з перевезення небезпечних вантажів;
 • спеціальне навчання з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки (згідно заявок підприємств);
 • психофізіологічне тестування працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки та роботи де є потреби в професійному доборі.

Послуг на експорт підприємством не надавалось.

Державне підприємство має Атестат про акредитацію.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2019р. 12509,00 12411,00
2020р. 9519,00 9467,00
2021р. 7697,00 7697,00
І півріччя 2022р. 3047,00 3047,00

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019 р.  2020 р. 2021р. І півріччя 2022р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 5151 6771 8808 8060
1.1 Необоротні активи тис. грн. 1363 6368 7600 7222
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 15 9 6 5
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 0 0 0 0
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 1253 6264 7499 7122
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 95 95 95 95
1.2 Оборотні активи тис. грн. 3788 403 1208 838
1.2.1 Запаси тис. грн. 92 69 66 66
1.2.2 Сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1,

рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 1439 324 240 323
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 1835 10 728 284
2. Пасиви тис. грн. 5151 6771 8808 8060
2.1 Власний капітал

(форма №1, рядок 1495)

тис. грн. 306 5581 7487 6680
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595

тис. грн. 0 0 0 0
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 4845 1190 1321 1380
 

2.3.1

Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис. грн. 4845 730 1321 1380
2.4 Прострочена кредиторська

заборгованість, в тому числі за:

тис. грн. 0 0 0 0
2.4.1 Розрахунками з оплати праці тис. грн. 0 0 0 0
2.4.2 Розрахунками перед бюджетом тис. грн. 0 0 0 0
2.4.3 Розрахунками зі страхування тис. грн. 0 0 0 0
2.4.4 Розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 0 0 0 0
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 12509 9519 7697 3047
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 12411 9467 7697 3047
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 98 52 0 0
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 0 0 0 0
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн.  12135  9330  7666 3848
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 9610 7318 5979 3010
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 2317 1577 1421 591
4.3. Витрати на збут тис. грн. 0 0 0 0
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 126 394 259 247
4.5 Інші витрати тис. грн. 0 0 0 0
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 82 41 7 0
5. Чистий прибуток (збиток)+,- тис. грн. 374 189 31 -801
6. Середня кількість всіх працівників чол. 39 36 31 30
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 9837 7234 5640 2415
8. Середньомісячна заробітна плата  грн. 21019 16745 15161 13417

Станом на 30.06.2022

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість – 1380,00 тис. грн., в тому числі:

 • товари, роботи, послуги – 15,00 тис. грн.;
 • розрахункам з бюджетом – 126,00 тис. грн.;
 • розрахунки з оплати праці – 222,00 тис. грн..;
 • поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 960,00 тис. грн.;
 • інші поточні зобов’язання – 57,00 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (м кв.) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
1. Нежитлова будівля м. Хмельницький, вул. Сіцінського Юхима, 11/1 348,3 1935407068101 1220.9  Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 184525790 від 11.10.2019 Державна– Державне підприємство «Подільський експертно-технічний центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 21324155
2. Нежитлова будівля м. Хмельницький, вул. І.Франка, 2 283,8 1963398168101 1274.6  Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 245911048 від 25.02.2021 Державна– Державне підприємство «Подільський експертно-технічний центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 21324155

Нежитлова будівля за адресою: м. Хмельницький, вул. І.Франка,2 наказом Управління культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА від 15.09.2010 № 242  включена до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Хмельницької області за видом «архітектура та містобудування», як будинок. Вказана будівля не занесена до Списку будинків-пам’яток архітектури, приватизація яких заборонена.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (м2) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1. Земельна ділянка м. Хмельницький, вул. Франка І., 2 200,0 Державний акт не передбачає наявність кадастрового номера під адміністративний будинок Державна, Державний акт на право постійного користування землею від 01.10.1997 ІІ-ХМ    № 000903
2. Земельна ділянка м. Хмельницький, вул. Сіцінського Юхима, 11/1 1038,0 6810100000:07:005:0131 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови Комунальна, Витяг з Державного земельного кадастру про земельні ділянки від 15.10.2019 № НВ-0003897512019. Право постійного користування земельною ділянкою за ДП «Подільський експертно-технічний центр Держпраці». Охоронна зона  навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 0,0041 га

Майно, що входить до складу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Подільський експертно-технічний центр Держпраці»  не перебуває в оренді.

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: автомобіль Dacia Logan ВХ 03-57 СІ 2008 року випуску

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів: Державне підприємства «Подільський експертно-технічний центр Держпраці» не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, та не утворює і не розміщує  відходів.

Умови продажу:

 • Погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом протягом одного місяця у розмірі, що складеться на день переходу права власності (у разі наявності такої заборгованості).
 • Недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності (пункт 7 статті 26 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні  з 8-00 до 17-15, пт. з 8-00 до 16-00 за місцем розташування об’єкта приватизації.

Телефон: +380677281284.

Відповідальна особа: від Державного підприємства «Подільський експертно-технічний центр Держпраці»: директор Буряковський Анатолій Юрійович.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. 0678555717.

Додаткова інформація

Адреса активу Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. І. Франка, 2
Регiон Хмельницька область
Спецпроект ЄМК ДП Держпраці
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Подільський експертно-технічний центр Держпраці", код за ЄДРПОУ 21324155
Вид діяльності за КВЕД 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
71.11 Діяльність у сфері архітектури (основний);
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
71.20 Технічні випробування та дослідження;
72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій;
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Капранова Наталія Василівна, natalia_68@spfu.gov.ua, +380382720940
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 24.11.2020 № 1239
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 7967805.27
Гарантійний внесок 1593561.05
Прийом заявок до 10/10/2022
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЬСЬКА ТЕХБЕЗПЕКА" Україна, 21050, Вінницька область, Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Соборна, будинок 75, квартира 2
Ціна запропонована переможцем 10266666.66
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта від 09.11.2022 № 428-у

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Подільський експертно-технічний центр Держпраці” ”