Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Подільський експертно-технічний центр Держпраці”

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Подільський експертно-технічний центр Держпраці”, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. І. Франка, 2. Провідне підприємство в галузі надання послуг з питань охорони праці та промислової безпеки по Хмельницькій області

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Подільський експертно-технічний центр Держпраці».

Місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. І. Франка, 2.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 21324155.

Середньооблікова чисельність працівників: станом на 30.09.2021 – 31 особа.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є діяльність у сфері архітектури.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за 9 місяців.2021 року: 4960,00  тис. грн. (без ПДВ), в тому числі експортної – відсутня.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

 • експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
 • експертиза щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
 • огляд, випробування та експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
 • паспортизація;
 • навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та спеціалістів підприємств, осіб відповідальних за безпечне виконання робіт на об’єктах підвищеної небезпеки:
 • навчання з електробезпеки (на ІІ-V групу допуску) ;
 • спеціальна підготовка водіїв з перевезення небезпечних вантажів;
 • спеціальне навчання з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки (згідно заявок підприємств);
 • психофізіологічне тестування працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки та роботи де є потреби в професійному доборі.

Послуг на експорт підприємством не надавалось.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2018р. 9871,00 9800,00
2019р. 12509,00 12411,00
2020р. 9519,00 9467,00
30.09.2021 р. 4960,00 4960,00

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р.  2020 р. 30.09.

2021р.

1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 3404 5151 6771 9127
1.1 Необоротні активи тис. грн. 1382 1363 6368 7829
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 16 15 9 6
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 0 0 0 0
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 1271 1253 6224 7728
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 95 95 95 95
1.2 Оборотні активи тис. грн. 2022 3788 403 1298
1.2.1 Запаси тис. грн. 37 92 69  75
1.2.2 Сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1,

рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн.  

708

1439 324  

333

1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 949 1835 10 669
2. Пасиви тис. грн. 3404 5151 6771 9127
2.1 Власний капітал

(форма №1, рядок 1495)

тис. грн. 697 306 5581 7248
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595

тис. грн. 0 0 0 0
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 2707 4845 1190 1879
 

2.3.1

Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис. грн. 2707 4845 730 1869
2.4 Прострочена кредиторська

заборгованість, в тому числі за:

тис. грн.
2.4.1 Розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 Розрахунками перед бюджетом тис. грн.  –
2.4.3 Розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 Розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 9871 12509 9519 4960
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 9800 12411 9467 4960
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 71 98 52
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 9472 12053 9289 4960
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 6709 9610 7318 4009
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 2755 2317 1577 808
4.3. Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 8 126 394 143
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 72 82 41
5. Чистий прибуток (збиток)+,- тис. грн. 327 374 189
6. Середня кількість всіх працівників чол. 40 39 36 31
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 7692 9837 7234 3233
8. Середньомісячна заробітна плата  грн. 16025 21019 16745 8691

Станом на 30.09.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

 • товари, роботи, послуги – 9,00 тис. грн.;
 • розрахункам з бюджетом – 194,00 тис. грн.;
 • розрахунки зі страхування – 30,00 тис. грн.;
 • розрахунки з оплати праці – 275,00 тис. грн;
 • поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 1339,00 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (м кв.) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
1. Нежитлова будівля м. Хмельницький, вул. Сіцінського Юхима, 11/1 348,3 1935407068101 1220.9  Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 184525790 від 11.10.2019 Державна– Державне підприємство «Подільський експертно-технічний центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 21324155
2. Нежитлова будівля* м. Хмельницький, вул. І.Франка, 2 283,8 1963398168101 1274.6  Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 245911048 від 25.02.2021 Державна– Державне підприємство «Подільський експертно-технічний центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 21324155

*Наказом Управління культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА від 15.09.2010 № 242 об’єкт включений до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Хмельницької області за видом «архітектура та містобудування», як будинок.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки(м2) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Хмельницький, вул. Франка І., 2 200,0 Державний акт не передбачає наявність кадастрового номера під адміністративний будинок Державна, Державний акт на право постійного користування землею від 01.10.1997 ІІ-ХМ    № 000903
Земельна ділянка м. Хмельницький, вул. Сіцінського Юхима, 11/1 1038,0 6810100000:07:005:0131 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови Комунальна, Витяг з Державного земельного кадастру про земельні ділянки від 15.10.2019 № НВ-0003897512019. Право постійного користування земельною ділянкою за ДП «Подільський експертно-технічний центр Держпраці». Охоронна зона  навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 0,0041 га

Майно, що входить до складу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Подільський експертно-технічний центр Держпраці» не перебуває в оренді.

Умови продажу:

 • Збереження основного виду діяльності підприємства протягом одного року.
 • Погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом протягом одного місяця.
 • Погашення протягом трьох місяців простроченої кредиторської заборгованості підприємства у розмірі, що складеться на день переходу права власності, (у разі наявності такої заборгованості).
 • Недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності (пункт 7 статті 26 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”).

Час і місце проведення огляду об’єкта: пн-чт. з 8-00 до 17-15, пт. з 8-00 до 16-00 за місцем розташування об’єкта приватизації.

Відповідальна особа: від Державного підприємства «Подільський експертно-технічний центр Держпраці»: директор Буряковський Анатолій Юрійович, тел. +380677281284

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, e-mail vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 65-26-08.

Відповідальна особа від регіонального відділення: Капранова Наталія Василівна, телефон: (0382) 72-09-40, E-mail: n.kapranova@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Адреса активу Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. І. Франка, 2
Регiон Хмельницька область
Спецпроект ЄМК ДП Держпраці
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Подільський експертно-технічний центр Держпраці", код за ЄДРПОУ 21324155
Вид діяльності за КВЕД 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
71.11 Діяльність у сфері архітектури (основний);
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
71.20 Технічні випробування та дослідження;
72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій;
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Капранова Наталія Василівна, natalia_68@spfu.gov.ua, +380382720940
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 24.11.2020 № 1239
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Подільський експертно-технічний центр Держпраці” ”