Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Часів-Ярська державна геологорозвідувальна партія»

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Часів-Ярська державна геологорозвідувальна партія».

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧАСІВ-ЯРСЬКА ДЕРЖАВНА ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНА ПАРТІЯ» (ДП «ЧАСІВ-ЯРСЬКА ДГРП»)

Місцезнаходження: 84551, Донецька область, Бахмутський р-н, м. Часів-Яр, вул. Привокзальна, 23.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00193766.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021: 5 осіб.

Основним видом діяльності, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах  (основний КВЕД – 71.12).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 01.01.2018 – 9 міс. 2021: 1682,00 тис. грн.,  в тому числі експортної – .

Основна номенклатура продукції: (виконання бурових робіт ): 1682,00 тис. грн., в тому числі експортної – .

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2018р. 380, 00 380, 00
2019р. 466,00 466,00
2020р. 423,00 423,00
9 міс. 2021 413,00 413,00

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р 9 міс. 2021  р.
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 116,0 128,0 154,0 209,0
1.1 Необоротні активи тис. грн. 72,0 60,0 68,0 58,0
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 4,0 4,0 4,0 4,0
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 68,0 56,0 64,0 54,0
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 44,0 68,0 86,0 151,0
1.2.1 запаси тис. грн. 26,0 31,0 26,0 19,0
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 3,0 6,0 19,0  

39,0

 

1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 15,0 31,0 41,0 93,0
1.2.4 Витрати майбутніх періодів тис. грн.
1.2.5 Інші оборотні активи (форма № 1, рядок 1190) тис. грн.
2. Пасиви тис. грн. 116,00 128,0 154,0 209,0
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 82,0 69,0 4,0 -55,0
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн. 18,0 18,0 18,0 18,0
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 16,0 41,0 132,0 246,0
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 16,0 41,0 132,0 246,0
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 380,0 466,0 423,0 413,0
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 380,0 466,0 423,0 413,0
3.2 Інші операційні доходи тис. грн.
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
3.4 Інші доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 406,0 479,0 508,0 472,0
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 173,0 234,0 259,0 236,0
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 227,0 239,0 249,0 236,0
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 2,0 1,0
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 4 5
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -26,0 -13,0 -85,0 -59,0
6. Середня кількість всіх працівників чол. 5 5 5 5
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 219,0 271,0 298,0 280,0
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 3650,0 4516,7 4966,7 6200,0

Станом на 30.09.2021р.: прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість –    246,0 тис. грн., у тому числі:

  • заборгованість із заробітної плати – 74,0 тис. грн.
  • податки із заробітної плати – 6,0 тис. грн.
  • розрахунки з бюджетом – 7,0 тис. грн.
  • за одержаними авансами – 153,0 тис. грн.
  • із внутрішніх розрахунків – 6,0 тис. грн.

Відомості про об’єкти (нерухоме майно), що входять до складу єдиного майнового комплексу ДП «ЧАСІВ-ЯРСЬКА ДГРП»:

Назва Адреса розташування Загальна площа

(м кв.)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності

та власник

Єдиний майновий комплекс , що складається з :

– Будівля контори

– Будівля лабораторії

– Будівля геологічного відділу

– Будівля трансформаторної  підстанції

– Автомобільний бокс

– Металева огорожа

– Асфальтове покриття

Донецька область, Бахмутський р-н, м. Часів Яр, вул. Привокзальна буд. 23 608,4

 

 

 

193,9

 

129,7

 

60,4

 

 

27,7

 

 

196,7

2393217814209 Нежитлове приміщення Витяг з Єдиного реєстру

об’єктів державної власності  від 09.04.2021

№ 10-15-7954

Державна

 

Держава України в особі Фонду державного майна України

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності,

підстава на право користування земельною ділянкою,

 інформація про обтяження

Земельна ділянка Донецька область, Бахмутський р-н, м. Часів Яр, вул. Привокзальна буд. 23 0,36 1410370600:00:002:0121 Розміщення і обслуговування виробничої бази Державний акт на право постійного користування землею від 07.07.1998р.

Відомості про рухоме майно,що входить до складу єдиного майнового комплексу:

№ п/п Транспортні засоби та спецтехніка Рік випуску Марка та модель транспортного засобу/спецтехніки
1 Вантажний автомобіль 1985  ЗІЛ-131 №187-18 ЕВ
2 Вантажний автомобіль 1976  ЗІЛ-131 №085-98 ЕВ
3 Автопричіп 1982  ГКБ-817 № 213-05 ЕА
4 Вантажний автомобіль  

1987

 

  ЗІЛ-131№213-16 ЕВ
5 Легковий автомобіль 2007 ГАЗ-31105 “Волга” АН № 06-33
6 Бурова установка 1986   КАМАЗ № 085-93 ЕВ
7 Бурова установка 1989     Бурова установка ЗІЛ-131 № 24-97 ДОХ
8 Причіп 1989  ГКБ-817 № 36-81 ДЕ
9 Бурова установка 1991  КАМАЗ № 213-17ЕВ

Підприємство не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

Договори оренди відсутні.

На балансі підприємства не перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації.

Умови продажу:

  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності (частина 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
  • протягом шести місяців погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства, що склалися на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації (у разі наявності такої заборгованості).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у понеділок з 8-00 до 14-00, попередньо узгодивши  за телефоном.

Телефон:

  • 050-470-28-51, відповідальна особа: Мармута Сергій Паволович;
  • 095-524-01-17, відповідальна особа Стоміна Ольга Леонтьєвна.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайту : www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14.

Контактна особа: Попова Оксана Вікторівна, E-mail: oksana.popova@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Регiон Донецька область
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43023403
Контактна особа по об'єкту Кравченко Олег Олександрович, otdel12_14@spfu.gov.ua, +38(057)700-75-60
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ ФДМУ від 29.07.2020 № 1269 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 №1574 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягать приватизації в 2020 році» (із змінами)
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 10.08.2020 № 01591
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Часів-Ярська державна геологорозвідувальна партія» ”