Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів»

Стартова ціна:

42 680

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів», м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 41.

Документація об'єкту

Прийом заявок до:

Взяти участь в аукціоні

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства „Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів”.

Місцезнаходження: вул. Миколи Боровського, 41, м. Одеса.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00224892.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2021: працівники відсутні.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: дослідження й  експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2017-2019 – 1136,6 тис. грн., у тому числі експортної –  0,0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: виробництво відсутнє.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн.

2017 р. 391,5
2018 р. 376,1
2019 р. 369,0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

п/п

Показники Одиниця

виміру

2017р. 2018р. 2019р. 31.10. 2020р.
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис: гри. 99,2 76,2 96,7 122,1
1.1 Необоротні активи тис. грн.
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн.
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 99,2 76,2 96,7 122,1
1.2.1 запаси тис. грн. 61,7 35,1 80,6 122,1
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,

рядок

1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн.
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 37,5 41,1 16,1
1.2.4 Витрати майбутніх періодів  (форма №1, рядок 1170)

 

 

тис.грн.
Інші оборотні активи  (форма №1, ряд.1190) тис. грн.  –
2. Пасиви тис. грн.        
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. 53 53 53 53
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн.
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670) тис. грн. 69,1
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 69,1
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 39,7
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 29,4
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн.        
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 391,5 376,1 369,0 97,7
3.2 Інші операційні доходи тис. грн.
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. (391,5) (376,1) (369,0) (97,7)
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. (159,4) (155,0) (159,6) (45,2)
4.2 Адміністративні витрати тис. грн.
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. (232,1) (221,1) (209,4) (52,5)
4.5 Інші витрати тис. грн. (-) (-) (-) (-)
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн.
6. Середня кількість всіх працівників чол. 5 5 5 2
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 204,0 228,0 258,0 73,3
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 3400 3800 4300 4750

Станом на 31.10.2020 прострочена кредиторська заборгованість за розрахунками із зарплати 39,7 тис.грн., за послуги – 29,4 тис.грн.

Станом на 31.03.2021 прострочена кредиторська заборгованість за розрахунками із зарплати 39,7 тис.грн., за послуги – 29,4 тис.грн.

Вартість єдиного майнового комплексу державного підприємства „Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів”, визначена відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 224) шляхом проведення незалежної оцінки станом на 31.03.2021, становить 85 360 гривень (без урахування ПДВ).

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): нерухоме майно відсутнє.

Наявне рухоме майно: верстат свердлильний настільний, верстат слюсарний, стендова  установка, столи канцелярські, шафи металеві, ксерокс Ricoh, комп’ютер ППЕВМ GYLIP 236, телефон-факс, стелажі металеві, шафа електрична силова, шафа книжкова, яке знаходиться у задовільному стані.

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка відсутня.

Майно підприємства (або його частина), яке передано в оренду: станом на 31.03.2021 договори оренди на підприємстві відсутні.

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів  підприємством не здійснюються.

Умови продажу:

  • погашення протягом двох місяців від дати переходу права власності на єдиний майновий комплекс боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості, у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс;
  • відшкодування протягом 30 календарних днів з дня укладання договору купівлі-продажу витрат Регіонального відділення Фонду державного майна України  по Одеській та Миколаївській областях на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта приватизації у розмірі 8 900,00 грн (без урахування  ПДВ).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем розташування об’єкта, звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51,  Е-mail: odesa@spfu.gov.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях. Адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106 тел. (048) 731-50-28, Час роботи Регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Додаткова інформація

Дата торгів 25.10.2021
Адреса активу Одеська обл., м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 41
Регiон Одеська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів», код за ЄДРПОУ 00224892
Вид діяльності за КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ 43015722
Контактна особа по об'єкту Ланова Юлія Віталіївна, spfu51@gmail.com, +38 (048) 731-40-43
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 20.08.2020 № 1408 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 730 від 25.08.2020
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 42680
Гарантійний внесок 4268
Прийом заявок до 22/10/2021

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів» ”