Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Науково-дослідний інститут “АКОРД”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

1 031 668

Кількість учасників аукціону:

3

Переможна пропозиція:

₴6 000 001

Державне підприємство діюче. Основний вид діяльності 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук. Статутний капітал 719 265,48 грн. Підприємство займає 1, 2, 5, 6 та технічний поверхи загальною площею 2039,0 кв.м. шестиповерхової будівлі (літ. А6), корпусу № 44; право власності на нерухоме майно зареєстровано. Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2022 – 5 осіб. Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг ) за період 2019 – І півріччя 2022 років 5304,0 тис. грн., в тому числі експортної – 0 тис. грн. Основна номенклатура продукції: дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук; електромонтажні роботи. Поточна кредиторська заборгованість в т.ч. з заробітної плати – 232,00 тис.грн. Підприємству на праві постійного користування надано три земельні ділянки: кадастровий номер 7110136700:05:003:0084 площею 0,1406 га; 7110136700:04:014:0062 площею 0,6424 га; 7110136700:04:014:0063 площею 0,469 га. Договори оренди щодо єдиного майнового комплексу або його частин відсутні.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково – дослідний інститут «АКОРД».

Місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Одеська, 8.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 14309563.

Середньооблікова чисельність працівників: станом на 30.06.2022 – 5 осіб.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг): за період 2019 рік -1 півріччя 2022 року 5136,0 тис. грн., в тому числі експортної – 0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції:

  • дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук;
  • електромонтажні роботи,

в тому числі експортної: відсутня.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2019 1283 1189
2020 1668 1606
2021 2069 2057
І півріччя 2022 284 284

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ з/п Показники Одиниця виміру 2019 р. 2020 р. 2021 р. І

півріччя 2022 р.

1 Активи

(форма № 1, рядок 1300)

тис. грн. 1223 2529 1032 1032
1.1 Необоротні активи тис. грн. 790 769 752 744
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 8 5 3 2
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 478 478 478 478
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 304 286 271 264
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2. Оборотні активи тис. грн. 433 1760 280 288
1.2.1 запаси тис. грн. 59 62 179 249
1.2.2 Сумарна дебіторська заборгованість (форма №1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 128 1263 3 3
1.2.3 Гроші тис. грн. 212 144 80 11
(форма №1, рядок 1165)
2. Пасиви тис. грн. 1223 2529 1032 1032
2.1 Власний капітал (форма №1, рядок 1495) тис. грн. 835 837 837 800
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма №1, рядок 1595) тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 388 1692 195 232
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис. грн. 388 1692 195 232
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 Розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 1283 1668 2069 284
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 1189 1606 2057 284
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 94 62 12
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 998 1657 2067 321
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 1267 1284 1742 185
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 278 331 324 136
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 5 42
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 4 2 1
5 Чистий прибуток (збиток) +, – тис. грн. 16 9 2 -37
6 Середня кількість всіх працівників чол. 8 9 7 5
7 Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 789 1056 710 235
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 8188 9778 8452 7833

 

Станом на 30.06.2022 :

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі: товари, роботи, послуги – 3 000,00 грн.

  • заборгованість перед бюджетом – 26 000,00 грн.
  • розрахунки з оплати праці – 45 895,65 грн.
  • зі страхування – 10 000,00 грн.
  • за одержаними авансами – 147 000,00 грн.

 Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (кв.м.) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/

інформація про реєстрацію права власності

Форма власності та власник
Громадський будинок літ. А6, корпус № 44, поверхи 1,2,5,6 та технічний поверх, загальною площею 2039,0 кв.м; замощення І; огорожа м. Черкаси, вул. Одеська, 8 2039,0 2407041471101 1263.1 Будівлі науково- дослідних та проектно- вишу кувальних установ Витяг 3 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу 265586288 від 13.07.2021. Державна, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях (код за ЄДРПОУ 43173325)

Відомості про земельну ділянку:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (м2) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна

ділянка

м. Черкаси, вул. Одеська, 8 1406 7110136700:05:003:0084 03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки Державна, державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія І-ЧР 000944 від 19.09.2000. Користувач ДП «Науково- дослідний інститут «Акорд». Власник Черкаська обласна державна адміністрація. Обмеження та обтяження відсутні
Земельна

ділянка

м. Черкаси, вул. Михайла Грушевського, 110 6424 7110136700:04:014:0062 02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 3 об’єктами торгово  – розважальної та ринкової інфраструктури Комунальна, державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ 340998 від 20.08.2012. Користувач ДП «Науково – дослідний інститут «Акорд». Власник Черкаська міська рада. Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 19.11.2021 справа № 757/61848/21-к накладено арешт у кримінальному провадженні №12021000000001193
Земельна

ділянка

м. Черкаси, пров. Тобілевича, 4 4690 7110136700:04:014:0063 02.09 Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови Державна, державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ 340999 від 20.08.2012. Користувач ДП «Науково- дослідний інститут «Акорд». Власник Черкаська обласна державна адміністрація.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 19.11.2021 справа №

757/61848/21-к накладено арешт у кримінальному провадженні №12021000000001193

Договори оренди щодо об’єкта або його частин не укладалися.

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні. Екологічні збори та платежі підприємством не сплачуються.

Умови продажу:

  • погашення протягом 6 (шести) місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації;
  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дати переходу права власності.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем його розташування з 9 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин, за попередньою домовленістю з Управлінням забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, телефон (0472) 37-29-21.

Контактна особа від підприємства: директор – Онойко Віктор Миколайович, телефон (0472) 33-35-13, (067) 470-51-19, електронна адреса: akord_ndi@ukr.net.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, адреса вебсайта: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl/html.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, телефон (0472) 37-29-21, час роботи з 8 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин (крім вихідних), у п’ятницю – з 8 години 00 хвилин до 15 години 45 хвилин, обідня перерва з 12 години 30 хвилин до 13 години 15 хвилин.

Контактна особа: Буряк Ірина Вікторівна, телефон (0472) 37-29-21, адреса електронної пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 19.10.2022
Адреса активу м. Черкаси, вул. Одеська, 8
Регiон Черкаська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-дослідний інститут «АКОРД», код ЄДРПОУ 14309563
Вид діяльності за КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
62.01 Комп'ютерне програмування
80.20 Обслуговування систем безпеки
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
71.20 Технічні випробування та дослідження
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
71.11 Діяльність у сфері архітектури
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
62.02 Консультування з питань інформатизації
26.30 Виробництво обладнання зв'язку
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.21 Електромонтажні роботи
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код ЄДРПОУ 43173325
Контактна особа по об'єкту Заставенко Євдокія, BOBRYK_71@SPFU.GOV.UA, 380472372661
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 29.07.2020 № 1269 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році" (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 10.08.2020 № 00465-О
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 1031667.56
Гарантійний внесок 206333.51
Прийом заявок до 18/10/2022
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ БЕКОН" Україна, 20930, Черкаська область, Чигиринський р-н, с. Медведівка, вул. Залізняка, буд. 1Б
Ціна запропонована переможцем 6000001
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 0463-О від 24.11.2022

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Науково-дослідний інститут “АКОРД” ”