Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Кременчуцька міжрайонна коконосушарка “Міжрайшовк”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

1 464 222

Кількість учасників аукціону:

3

Переможна пропозиція:

₴917 572

Єдиний майновий комплекс державного підприємства Кременчуцька міжрайонна коконосушарка “Міжрайшовк”, за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська,71. До складу ЄМК входять: будівля коконосушарки літ. «А, А1, А2, а», площею 382,7 кв.м.; складське приміщення літ. «М», площею 24,8 кв.м; гараж літ. «К», площею 20,5 кв.м; гараж літ. «З», площею 20,5 кв.м.; погріб – ємність для води літ. «Р», площею 21,4 кв.м; Навіс літ. «Ан»; вимощення літ. «І»; огорожі №1,2, ворота з хвірткою № 3. Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є розведення інших тварин. Земельна ділянка, площею 0,2875 га належить на праві постійного користування , кадастровий номер не присвоювався. Балансова вартість активів станом на 30.09.2022 становить 2 928 444,56 грн.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Кременчуцька міжрайонна коконосушарка «Міжрайшовк».

Місцезнаходження: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 71.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00703397.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2022: 5 осіб.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є розведення інших тварин.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019 – 9 місяців 2022: 794,00 тис. грн., в тому числі експортної – немає.

Основна номенклатура продукції: 01.49 – розведення інших тварин.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2019 р. 200 196
2020 р. 167 164
2021 р. 258 242
9 місяців 2022 р. 194 192

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019р. 2020р. 2021р.  

за 9 місяців 2022 р.

 

1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 243 243 2106,00 2928
1.1 Необоротні активи тис. грн. 187 187 2053,00 2861
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 14 14 12 820
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.1.5 Інші необоротні активи тис. грн. 173 173 2041,00 2041,00
1.2 Оборотні активи тис. грн. 56 56 53 67
1.2.1 запаси тис. грн. 26 26 24 24
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 15 15 29 43
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн.
2. Пасиви тис. грн. 243 243 2106 2928
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 222 222 2005 2662
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн. 92 151
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 21 21 9 115
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 21 21 9 115
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 9 9 9 9
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 9 9 9 9
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 200 167 258 194
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 196 164 242 192
3.2 Інші операційні доходи тис. грн.      4 3 16 2
3.3 Інші доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 200 167 344 318
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 125 108 157 124
4.2 Адміністративні витрати тис. грн.
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 75 59 187 194
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 0 0 -86 -124
6. Середня кількість всіх працівників осіб. 5 5 5 5
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 176 183 220 152
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 2933 3050 3666 3377

Станом на 30.09.2022 р.:

Прострочена кредиторська заборгованість – 9 200,00 грн; в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – 9 200,00 грн;

Поточна кредиторська заборгованість – 105 323,00 грн; в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – 55 358,00 грн;
  • розрахунки по ЄСВ – 29 411,00 грн;
  • розрахунки по ПДФО – 20 554,00 грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (м кв.) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Будівля коконосушарки літ. «А, А1, А2, а» Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 71 382,7 2616688053020 1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 15.08.2022 №307409633, номер запису про право власності 47464846, дата державної реєстрації 27.07.2022.Свідоцтво на право власності на нерухоме майно, серія та номер: САА №463869, видане 25.07.2003, видавник: Кременчуцька міська рада Полтавської області Державна, Фонд державного майна України (код за ЄДРПОУ 00032945)
Частина складського приміщення літ. «М» 24,8 1252.9 Склади та сховища інші
Гараж літ. «К» 20,5 1242.1 Гаражі наземні
Гараж літ. «З» 20,5 1242.1 Гаражі наземні
Погріб – ємкість для води літ. «Р» 21,4 1252.2 Резервуари та ємності інші
Навіс літ. «Ан» 2999.9 Інші інженерні споруди
Вимощення літ. «І» 2999.9 Інші інженерні споруди
Огорожі №1,2, ворота з хвірткою № 3 2421.1 Огородження

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки, (гектари) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 71 0,2875 Для експлуатації і обслуговування коконосушарки Комунальна,

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ІІ-ПЛ № 006580 від 30.04.1998, обтяження відсутні

Перелік майна, яке передане в оренду:


з/п
Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа (кв. м) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн.)
1  ПрАТ «ВФ Україна» (ЗАТ «Український мобільний зв’язок») Частина складського приміщення 8,7 Під обладнання мобільного зв’язку № 11 від 29.07.2009, термін дії до 02.03.2024 407,19

На балансі підприємства не перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації.

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів  підприємством не здійснюються.

Умови продажу:

  • погашення протягом 6-ти місяців заборгованості ДП «Кременчуцька міжрайонна коконосушарка «Міжрайшовк» із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на ЄМК ДП «Кременчуцька міжрайонна коконосушарка «Міжрайшовк»;
  • недопущення звільнення працівників ДП «Кременчуцька міжрайонна коконосушарка «Міжрайшовк» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті  40 та статті  41 Кодексу законів про працю України), протягом 6-ти місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 09-00 до 13-00 за місцем розташування об’єкта за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 71.

Відповідальна особа: в. о. директора – Хоменко Ганна Федорівна, телефон: 097 577 35 50, е-mail: dzubavalentina2017@gmail.com.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайту http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html.

Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.

Контактна особа організатора аукціону: Зьомбра Наталія Миколаївна, телефон для довідок (0532)500612, e-mail: zombranata09@gmail.com.

Додаткова інформація

Дата торгів 26.12.2022
Площа об`єкту, кв. м 221.2
Адреса активу Україна, 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, буд. 71
Регiон Полтавська область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКА МІЖРАЙОННА КОКОНОСУШАРКА "МІЖРАЙШОВК", код за ЄДРПОУ 00703397
Вид діяльності за КВЕД 01.49 Розведення інших тварин (основний);
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
46.23 Оптова торгівля живими тваринами;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ТА СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42769539
Контактна особа по об'єкту Зьомбра Наталія, +38 (053) 250-06-12
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 25.06.2021 № 1091 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 719 від 01.07.2021 із змінами № 830 від 02.08.2021
Спосіб приватизації Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
Початкова вартість 1464222.28
Гарантійний внесок 292844.46
Прийом заявок до 26/12/2022
Інформація про переможця Фізична особа-підприємець Полтавець Костянтин Сергійович Україна, 39600, Полтавська область, Кременчук, вул Київська 24 , 219
Ціна запропонована переможцем 917571.6
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 39 від 31.01.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Кременчуцька міжрайонна коконосушарка “Міжрайшовк” ”