Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Коростишівський спиртовий комбінат”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

3 183 913

Кількість учасників аукціону:

5

Переможна пропозиція:

₴20 777 778

ЄМК ДП “Коростишівський спиртовий комбінат”, код ЄДРПОУ 00374634, юридична адреса: Житомирська область, Житомирській район, м.Коростишів, вул.Гвардійська, 46. Основним видом діяльності підприємства відповідно до Статуту є виробництво інших основних органічних хімічних речовин, (за КВЕД 20.14). Підприємство не здійснює господарську діяльність за основним видом діяльності з 2012 року, здійснює надання послуг з транспортування та очищення стячних вод. ДП «Коростишівський спиртовий комбінат» складається із двох виробничих дільниць. Дільниця №1 (Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46) знаходиться на відстані 29 км від обласного центру. Об’єкти нерухомості у кільності 27 одиниць, загальною площею 9238 кв.м перебувають у незадовільному стані, потребують капітального ремонту, інженерні комунікації не функціонують. Земельна ділянка площею 22,15 га, цільове призначення – для виробничих потреб, перебуває у постійному користуванні підприємства, відомості щодо неї не внесені до Державного земельного кадастру. Дільниця № 2 (Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. Клубна,41, вул. Мирна, 1Б) знаходиться на околиці міста, на відстані 45 км від обласного центру. Об’єкти нерухомості у кількості 40 одиниць, загальною площею 26 467 кв.м перебувають у незадовільному стані, деякі з них напівзруйновані та в аварійному стані. На дільниці № 2 наявні електро- та водопостачання, функціонують каналізаційно-насосна станція, очисні споруди та поля фільтраціі. До складу об’єкта на дільниці № 2 також входять: під’їзна дорога; водосховище (озеро), водоприймальник береговий, водойма штучна прилегла до р. Гуйва, які задіяні в технологічному процесі підприємства. Загальний розмір земельних ділянок – 205,9952 га, цільове призначення – для підприємств іншої промисловості, перебувають у постійному користуванні підприємства, відомості щодо земельних ділянок внесені до Державного земельного кадастру. Крім нерухомого майна до складу об’єкта приватизації входять 26 транспортних засобів, інші основні засоби для виробництва спирту, машини і обладнання, інструменти, прилади, інвентар. На балансі підприємства перебувають активи, що не підлягають приватизації: три протирадіаційних укриття, сім житлових будинків та міст бетонний через річку Гуйва. Розмір поточної, в т.ч. простроченої кредиторської заборгованості складає 40 260,00 тис.грн. Рухоме майно підприємства перебуває під арештом та забороною відчуження. Частина нерухомого майна підприємства перебуває у податковій заставі.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Коростишівський спиртовий комбінат».

Юридична адреса: Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46.

Місцезнаходження об’єкта приватизації:

 • Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46;
 • Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. Клубна, 41;
 • Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. Мирна, 1Б;
 • Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. Сонячна, 1.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00374634.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2022: 32 особи.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво інших основних органічних хімічних речовин (за КВЕД 20.14).

Підприємство не здійснює господарську діяльність за основним видом діяльності з 2012 року.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): послуги з транспортування та очищення стоків.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 – 2022 роки: 13 096,00 тис. грн., в тому числі експортної: відсутній.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2020 р. 2750,0
2021 р. 4696,0
2022 р. 5650,0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020р. 2021р. 2022р.
1. Активи

(форма № 1, рядок 1300)

тис. грн 4053 4050 3883
1.1 Необоротні активи тис. грн 4035 4053 3869
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн 2140 2140 2140
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 1895 1895 1729
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 18 15 14
1.2.1 Запаси тис. грн
1.2.2 Сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн 14 14 14
1.2.3 Гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн 4 1
1.2.4 Поточні фінансові інвестиції

(форма № 1, рядок 1160)

тис. грн
1.2.5 Інші оборотні активи

(форма № 1, рядок 1190)

тис. грн.
2. Пасиви тис. грн 4053 4050 3883
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн -146 -149 -36377
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 4199 4199 40260
2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695-1660-1665-1670)

тис. грн 4199 4199 40260
2.4

 

Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 4199 4199 40260
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн 792 783 645
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 1790 2226 38244
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн 1420 565 774
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн
2.4.5 інші поточні зобов’язання 197 625 597
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 2750 4696 5650
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 2750 4696 5650
3.2 Інші операційні доходи тис. грн
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 2766,7 4699 5650
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 2686 2344 3508
4.2 Адміністративні витрати тис. грн
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 80,7 2355 2142
4.5 Інші витрати тис. грн
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +, – тис. грн -16,7 -3,0
6. Середня кількість всіх працівників чол. 29 34 32
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 2064 2794 3311
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн 5931 6848 8622

Станом на 31.12.2022:

Поточна, в т.ч. прострочена кредиторська заборгованість: 40 260,0 тис. грн, у тому числі за:

 • розрахунками перед бюджетом – 38 244,0 тис. грн;
 • розрахунками по ЄСВ та ПДФО – 774,0 тис. грн;
 • розрахунками з оплати праці – 645,0 тис. грн;
 • інші поточні зобов’язання – 597,0 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва об’єкта Адреса розташування Загальна площа згідно реєстрації (м.кв) Загальна площа згідно технічного паспорта (м.кв) Реєстраційний номер Функціональне призначення/використання Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
Головний корпус Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

 

8145,50 7932,0 36992375 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.01.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності від 26.06.2012, серія САС №830449 Державна.
Станція перекачки патоки Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

108,80 108,50 36992375 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.01.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності від 26.06.2012, серія САС №830449 Державна.
Механічна майстерня з прибудовою Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

528,50 544,40 36992375 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.01.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності від 26.06.2012, серія САС №830449 Державна.
Станція забезпечення виробництва артезіанською водою

 

Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

20,40 20,40 36992375 2212.2

Станції насосні та фільтраційні на магістральних водопроводах

Відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.01.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності від 26.06.2012, серія САС №830449 Державна.
Трансформаторна підстанція Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

132,40 127,20 36992375 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж Відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.01.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності від 26.06.2012, серія САС №830449 Державна.
Пункт прохідної Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

63,00 63,00 36992375 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.01.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності від 26.06.2012, серія САС №830449 Державна.
Склад матеріалів Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

815,80 815,80 36992375 1252.9 Склади та сховища інші Відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.01.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності від 26.06.2012, серія САС №830449 Державна.
Кисневий склад Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

77,70 86,20 36992375 1252.9 Склади та сховища інші Відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.01.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності від 26.06.2012, серія САС №830449 Державна.
Бокси для автотранспорту Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

232,90 428,80 36992375 1242.3

Стоянки автомобільні криті

Відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.01.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності від 26.06.2012, серія САС №830449 Державна.
Столярна майстерня Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

214,70 232,60 36992375 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.01.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності від 26.06.2012, серія САС №830449 Державна.
Вуглекислотний цех Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

811,70 811,70 36992375 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.01.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності від 26.06.2012, серія САС №830449 Державна.
Гараж з побутовими приміщеннями Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

455,70 596,00 36992375 1242.1

Гаражі наземні

Відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.01.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності від 26.06.2012, серія САС №830449 Державна.
Станція перекачки барди № 1 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

31,30 31,30 36992375 2999.9

Інші інженерні споруди

Відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.01.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності від 26.06.2012, серія САС №830449 Державна.
Станція перекачки барди № 2 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

17,90 139,20 36992375 2999.9

Інші інженерні споруди

Відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.01.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності від 26.06.2012, серія САС №830449 Державна.
Автовагова на 30 тон Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

8,30 8,30 36992375 1999.9

Інші будівлі

Відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.01.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності від 26.06.2012, серія САС №830449 Державна.
Станції забезпечення виробництва технічною водою Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

152,90 148,90 36992375 2212.2

Станції насосні та фільтраційні на магістральних водопроводах

Відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.01.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності від 26.06.2012, серія САС №830449 Державна.
ГРП (газорозподільчий пункт) Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

 

67,40 67,40 36992375 2221.2

Споруди допоміжні місцевих газорозподільних систем

Відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.01.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності від 26.06.2012, серія САС №830449 Державна.
КНС (каналізаційно-насосна станція) Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

 

182,50 182,50 36992375 2212.2

Станції насосні та фільтраційні на магістральних водопроводах

Відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.01.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності від 26.06.2012, серія САС №830449 Державна.
Підстанція Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

 

35,00 38,20 36992375 Відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.01.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності від 26.06.2012, серія САС №830449 Державна.
Димова труба Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

36992375 2999.9

Інші інженерні споруди

Відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.01.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності від 26.06.2012, серія САС

№830449

Державна.
Заборний колодязь станції забезпечення виробництва технічною водою Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

36992375 2222.9

Споруди місцевих трубопровідних систем інші

Відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.01.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності від 26.06.2012, серія САС №830449 Державна.
Спиртосховище № 30 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

919,40 919,40 33895938 1252.9 Склади та сховища інші Відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.01.2023, дата державної реєстрації 20.06.2011, свідоцтво про право власності від 14.06.2011, серія САС №833982. Державна.
Будівля готелю Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

1043,90 1043,90  2706805418020 1211.1

Готелі

Витяг з Державного реєстру речових прав від 17.03.2023, індексний номер витягу 326128326, номер відомостей про речове право 49597220 Державна.

 

Будівля харчових промислових дріжджів

 

Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

1704,30 1704,30  2706191518020 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Витяг з Державного реєстру речових прав від 16.03.2023, індексний номер витягу 326011712, номер відомостей про речове право 49581447 Державна.

 

Будівля лікеро-горілчаного цеху Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

2616,00 2616,00  2706215318020 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Витяг з Державного реєстру речових прав від 16.03.2023, індексний номер витягу 326010720, номер відомостей про речове право 49582060 Державна.
Будівля контори (нової) Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

 

1556,60 1556,60  2706854418020 1220.5 Адміністратив но-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав від 17.03.2023, індексний номер витягу 326135474, номер відомостей про речове право 49598039 Державна.
Будівля тарного цеху Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

392,50 392,50  2706163918020 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Витяг з Державного реєстру речових прав від 16.03.2023, індексний номер витягу 326012701, номер відомостей про речове право 49580854 Державна.
Будівля будинку культури Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

1244,30 1244,30  2706834918020 1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

Витяг з Державного реєстру речових прав від 17.03.2023, індексний номер витягу 326131095 номер відомостей про речове право 49597516 Державна.

 

Будівля контори та цеху контрольно-вимірювальних приладів Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

518,30 518,30 2706284018020 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Витяг з Державного реєстру речових прав від 16.03.2023, індексний номер витягу 326005507, номер відомостей про речове право 49583861 Державна.
Будівля ГСМ (пально-мастильні матеріали) Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Клубна, 41

216,10 216,10  2706145218020 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Витяг з Державного реєстру речових прав від 16.03.2023, індексний номер витягу 326013533, номер відомостей про речове право 49580450 Державна.
Будівля решіток Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Мирна, 1Б

68,30 68,30 36992045 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно від 06.03.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності серія САС №830448 від 26.06.2012 Державна.
Блок усереднювач насосної станції відкачки стоків Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Мирна, 1Б

63,00 63,00 36992045 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно від 06.03.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності серія САС №830448 від 26.06.2012 Державна.
Хлораторна Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Мирна, 1Б

77,40 81,00 36992045 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно від 06.03.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності серія САС №830448 від 26.06.2012 Державна.
Блок побутових і виробничих приміщень Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Мирна, 1Б

539,50 539,50 36992045 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно від 06.03.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності серія САС №830448 від 26.06.2012 Державна.
Будівля повітродувна  станція Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Мирна, 1Б

338,40 348,40 36992045 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно від 06.03.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності серія САС №830448 від 26.06.2012 Державна.
Свердловина Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Мирна, 1Б

5,30 5,30 36992045 2222.4

Водяні свердловини, колодязі, бювети

Відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно від 06.03.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності серія САС №830448 від 26.06.2012 Державна.
Прохідна Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Мирна, 1Б

 

8,10 13,60 36992045 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно від 06.03.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності серія САС №830448 від 26.06.2012 Державна.
Будівля фільтрів з котельнею Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Мирна, 1Б

589,90 589,90 2706083518020 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Витяг з Державного реєстру речових прав від 16.03.2023, індексний номер витягу 326018625, номер відомостей про речове право 49579103 Державна.
 Пісколовки № 1 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Мирна, 1Б

36992045 2999.9

Інші інженерні споруди

Відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно від 06.03.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності серія САС №830448 від 26.06.2012 Державна.
Піскові майданчики

№ 2

Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Мирна, 1Б

36992045 2999.9

Інші інженерні споруди

Відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно від 06.03.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності серія САС №830448 від 26.06.2012 Державна.
Установка по насиченню води киснем № 5 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Мирна, 1Б

36992045 2999.9

Інші інженерні споруди

Відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно від 06.03.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності серія САС №830448 від 26.06.2012 Державна.
Прийомна камера очищення вод № 8 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Мирна, 1Б

36992045 2999.9

Інші інженерні споруди

Відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно від 06.03.2023, дата державної реєстрації 06.07.2012, свідоцтво про право власності серія САС №830448 від 26.06.2012 Державна.
Група нежитлових приміщень (Гастроном-магазин) Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка, вул. Сонячна, 1

258,80 258,80  2706115518020 1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

Витяг з Державного реєстру речових прав від 16.03.2023, індексний номер витягу 326014840, номер відомостей про речове право 49579785 Державна.
Матеріальний склад Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 Згідно Відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно  загальна площа майнового комплексу 8842,5 кв.м 2357,30  

32566884

1271.3

Будівлі для зберігання зерна

Свідоцтво про право власності від 24.12.2010, Витяг про державну реєстрацію прав від 05.01.2011 Державна.
Головний  корпус Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 2188,10 32566884 1220.5 Адміністратив но-побутові будівлі промислових підприємств Державна.
Котельня Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 443,80 32566884 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Державна.
Механічний  цех Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 168,30 32566884 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Державна.
Спиртосховище Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 299,60 32566884 1252.9

Склади та сховища інші

Державна.
Адмінбудівля Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 142,50 32566884 1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

Державна.
КПА

(будівля для контролю та вимірювань)

Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 98,10 32566884 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Державна.
Контора комбінату Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46

 

163,30 32566884 1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

Державна.
Мехмайстерня Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46

 

229,60 (площа забудови) 32566884 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Державна.
Цех з  виробництва вуглекислоти Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46

 

403,20 32566884 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Державна.
Майстерня електрообладнання Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 190,80 32566884 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Державна.
Гараж на 3 відділення Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 162,00 32566884 1242.1

Гаражі наземні

Державна.
Матеріальний  склад Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 301,90 32566884 1252.9

Склади та сховища інші

Державна.
Матеріальний склад на 2 відділення Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 1001,80 32566884 1252.9

Склади та сховища інші

Державна.
 Градільня Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 300,70 32566884 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Державна.
 Компресорна Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 34,10 32566884 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Державна.
Будівля очисних Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 17,50 32566884 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Державна.
Погріб Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 57,60 32566884 1274.6 Господарські будівлі Державна.
Побутове приміщення Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 26,50 32566884 1274.6 Господарські будівлі Державна.
Авто гараж на 4 відділення Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 171,50 32566884 1242.1

Гаражі наземні

Державна.
Конюшня Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 167,90 32566884 1271.1

Будівлі для твариництва

Державна.
Погріб  ПММ Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 39,00 32566884 1274.6 Господарські будівлі Державна.
ЗТП № 1 (трансформаторна підстанція) Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 7,70 32566884 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Державна.
ЗТП № 2 (трансформаторна підстанція) Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 84,20 32566884 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Державна.
 Вбиральня Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 4,30 32566884 1274.6 Господарські будівлі Державна.

 

 

Бесідка Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 21,70 32566884 1999.9

Інші будівлі

Державна.
Клуб Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 155,00 32566884 1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

Державна.
Мазутне господарство (ємкості для мазуту – 2 шт., резервуари – 3 шт.) Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46

 

32566884 1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Державна.
Шляхи асфальтні

(1968 рік)

Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 2112.9

Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші

Не зареєстровано. Державна.
Шляхи бутові

(1950 рік)

Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 2112.9

Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші

Державна.
Димова труба Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 2999.9

Інші інженерні споруди

Не зареєстровано. Державна.
Ворота

(4 шт.)

Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 2421.1

Огородження

Державна.
Огорожа

(3 шт.)

Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 2421.1

Огородження

Державна.
Завальна яма Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46 2999.9

Інші інженерні споруди

Державна.
Гараж-конюшня Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. Клубна, 41 243,0 1242.1

Гаражі наземні

Не зареєстровано. Об’єкти побудовані господарським способом, не введені в експлуатацію. Державна.
Гараж Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. Клубна, 41 388,2 1242.1

Гаражі наземні

Державна.
Свинарник Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. Клубна, 41 1274,3 1271.1

Будівлі для твариництва

Державна.
Огорожа заводу (бетонна) Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. Клубна, 41 Не зареєстровано. Державна.
Лінія електропередач повітряна

(1954 рік)

Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. Клубна, 41 Державна.
Лінія електропередач

повітряна

(1969 рік)

Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. Клубна, 41 Державна.
Шляхи ЖД Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. Клубна, 41 Державна.
Дорога в межах підприємства 0,131 тверд.покр. Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. Клубна, 41 Державна.
Тепломережа Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. Клубна, 41 Державна.
Поля фільтрації

(відстійники)

Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. Клубна, 41 Державна.

Опис: ДП «Коростишівський спиртовий комбінат» складається із двох виробничих дільниць:

 • дільниця № 1 (Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46) знаходиться на відстані 29 км від обласного центру. Об’єкти нерухомості перебувають у незадовільному стані, потребують капітального ремонту, інженерні комунікації не функціонують.
 • дільниця № 2 (Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. Клубна,41, вул. Мирна, 1Б) знаходиться на околиці міста, на відстані 45 км від обласного центру. Об’єкти нерухомості перебувають у незадовільному стані, деякі з них напівзруйновані та в аварійному стані.

На дільниці № 2 наявні електро- та водопостачання, функціонують каналізаційно-насосна станція, очисні споруди та поля фільтраціі.

До складу об’єкта на дільниці № 2 входять: під’їзна дорога; водосховище (озеро), водоприймальник береговий, водойма штучна прилегла до р. Гуйва (резервний водозабірник для охолодження), які задіяні в технологічному процесі підприємства та знаходяться в межах території підприємства.

Відповідно до розпорядження Андрушівської міської ради від 19.02.2016 № 6-ОД «Про перейменування вулиць та провулків міста Андрушівка» вулицю Радгоспна перейменовано на вулицю Мирна.

Відомості про транспортні засоби:

Марка Місцезнаходження Регістраційний номер Призначення та тип Рік випуску Підстава виникнення права власності Форма власності
Автомобіль мікроавтобус «MERCEDES-BENS» 208 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

2756 ІОВ мікроавтобус 1995 Свідоцтво про реєстрацію

ВНС № 430546

Державна
Екскаватор

ЕО-3106

 

Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

1639 ЖЦ екскаватор

 

1998 Свідоцтво про реєстрацію

ТЗ серія АС

№ 065825

Державна
Автомобіль УАЗ-3303

 

Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

8448 ЖИС бортова 1993 Свідоцтво про реєстрацію

ТЗ ІОС

№ 149625

 

Державна
Автомобіль

ГАЗ – 31029,

(Волга)

 

Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

3316 ІОА легковий 1994 Свідоцтво про реєстрацію

ТЗ ІОС

№ 055070

 

Державна
Автокран

ЗІЛ ГЯ 133

Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

5597 ЖИС спеціальний автокран 1992 Свідоцтво про реєстрацію

ТЗ ІОС

№ 011960

Державна
Автомобіль УАЗ – 31514 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

5279 ІОА легковий 2002 Свідоцтво про реєстрацію

ТЗ ІОС

№ 216628

Державна
Автомобіль КАМАЗ-53212 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

5563 ЖИН вантажний 1985 Свідоцтво про реєстрацію

ТЗ ІОС

№ 061559

 

Державна
Причіп

ПСЕ-20т

Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

 

2035 ЖБ причіп 1991 Свідоцтво про реєстрацію машини

АА№ 071129

Державна
Автомобіль ГАЗ-53 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

4182 ЖИЛ вантажний 1984 Свідоцтво про реєстрацію

ТЗ ІОС

№ 011962

 

Державна
Автомобіль КАМАЗ-53212 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

2561 ЖИН вантажний 1985 Свідоцтво про реєстрацію

ТЗ ІОС

№ 061558

Державна
Причіп

МАЗ 8926

Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

 

0992 ЖК вантажний 1992 Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ІОС № 011791 Державна
Авто-навантажувач

А-4140-5т

Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

А-4140 вантажний 1980 Технічний талон серія ЧК 014293 Державна
Автомобіль ЗІЛ 131 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

9978 ЖИС вантажно-пасажирський фургон 1991 Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ІОС № 077966 Державна
Мотоцикл Дніпро-11 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

2643 ЖИК мотоцикл 1993 Технічний паспорт ВШ

№ 532287

Державна
Автомобіль ГАЗ-3307 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

5411 ЖИС вантажний 1992 Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ІОС № 011964 Державна
Причіп ТЗ ГКБ 8350 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

03933ВА причіп 1985 Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ІОС № 117571 Державна
Автомобіль САЗ-3507 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

5248 ЖИП вантажний 1990 Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ІОС № 011950 Державна
Автокран, спеціальний ГАЗ-53.14.01 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

2045 ЖИП спеціальний 1989 Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ІОС № 011961 Державна
Автопричіп ГКБ 8352 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

3055 НН причіп 1985 Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ІОС № 042660 Державна
Автомобіль КРАЗ – 250 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

8481 ЖИС вантажний 1993 Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ІОС № 011943 Державна
Автомобіль КРАЗ – 6510 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

7624 ЖИС вантажний 1993 Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ІОС № 011940 Державна
Трактор колісний МТЗ-82 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

2001 ЖТ вантажний 1992 Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія АС

№ 065826

Державна
Автомобіль КРАЗ – 25851

(з бочкою)

Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

5401 ЖИС вантажний 1992 Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ІОС

№ 011942

Державна
Автомобіль ВАЗ 2107 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

АМ 1902 АН легковий 2004 Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ІОС № 471681 Державна
Автомобіль ГАЗ – 3307 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

6730 ЖИС вантажний 1992 Свідоцтво про реєстрацію відсутнє Державна
Автомобіль МАЗ Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

5402 вантажний 1992 Свідоцтво про реєстрацію відсутнє Державна

Крім нерухомого майна та транспортних засобів до складу об’єкта входять:

 • інші основні засоби, зокрема: колони бражні, ефірні, сивушні, спиртові та кінцевої очистки спирту; чани бродильні, паточні; дрожджанки; ємності для спирту; зернопогрузчики; бардопровід; кабельні лінії електропередач; станки деревообробні; станки токарні; трансформаторна підстрапарат чистої культури; мулові площадки; вторинні відстійники,  аеротенки, метантенники, артсвердловини та ін.;
 • машини і обладнання;
 • інструменти, прилади, інвентар.

Відомості про об’єкт: за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна (далі – Реєстр) щодо майна ДП «Коростишівський спиртовий комбінат» зареєстровані обтяження: арешт майна боржника, податкова застава та заборона відчуження (номери записів про обтяження у Реєстрі: від 08.05.2015 – 9608097, 9608598, 9608842, 9609014, 9609208, 9609433, 9609602, 9609745, 9609875, 9610053, від 10.12.2015 – 12467245; від 03.07.2018 – 26866391; від 09.06.2021 – 42400121; від 09.08.2021 – 43394030, 43394887, 43395702, 43396385).

Відомості про земельну ділянку:

№ з/п Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
По дільниці № 1
1 Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів,

вул. Гвардійська, 46

22,15 Для виробничих потреб Державна. Державний акт на право постійного користування землею серія ЖТ № 000009 від 03.06.1994.
По дільниці № 2
2 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна,41

5,4713 1820310100:01:051:0062 Для підприємств іншої промисловості Державна. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 072600 від 30.06.2009.
3 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна,41

0,0900 1820310100:01:051:0065 Для підприємств іншої промисловості Державна. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 072603 від 30.06.2009.
4 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна,41

8,8714 1820310100:01:051:0061 Для підприємств іншої промисловості Державна. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 072599 від 30.06.2009.
5 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна,41

0,0115 1820310100:01:042:0028 Для підприємств іншої промисловості Державна. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 072605 від 30.06.2009.
6 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна,41

0,6405 1820310100:01:051:0058 Для підприємств іншої промисловості і громадського призначення Державна. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 072608 від 30.06.2009.
7 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна,41

0,0913 1820310100:01:051:0063 Для підприємств іншої промисловості Державна. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 072601 від 30.06.2009.
8 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна,41

0,5688 1820310100:01:051:0060 Для підприємств іншої промисловості Державна. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 072606 від 30.06.2009.
9 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна,41

0,0493 1820310100:01:050:0051 Для підприємств іншої промисловості і комерційного використання Державна. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 072609 від 30.06.2009.
10 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

0,1427 1820310100:01:051:0064 Для підприємств іншої промисловості Державна. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 072602 від 30.06.2009.
11 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна, 41

0,0723 1820310100:01:051:0066 Для підприємств іншої промисловості Державна. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 072604 від 30.06.2009.
12 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна,41

0,0403 1820310100:01:043:0062 Для підприємств іншої промисловості і громадського призначення Державна. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 072607 від 30.06.2009.
13 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна,41

1,3658 1820310100:01:051:0067 Для підприємств іншої промисловості Державна. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 072597 від 30.06.2009.
14 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна,41

14,1588 1820310100:01:051:0057 Для підприємств іншої промисловості Державна. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 072610 від 30.06.2009.
15 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка,

вул. Клубна,41

1,1133 1820310100:01:051:0059 Для підприємств іншої промисловості Державна. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 072598 від 30.06.2009.
16 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка

159,3026 1820310100:02:000:0393 Для підприємств іншої промисловості Державна.

⃰ Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія 01-01 ЖТ

№ 000029.

17 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка

11,6431 1820310100:02:000:0394 Для підприємств іншої промисловості Державна.

⃰ Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія 01-01 ЖТ

№ 000029.

18 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка

0,2339 1820310100:04:000:0205 Для підприємств іншої промисловості Державна.

⃰ Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія 01-01 ЖТ

№ 000029.

19 Житомирська обл., Бердичівський р-н,

м. Андрушівка

2,1283 1820310100:02:000:0397 Для підприємств іншої промисловості Державна.

⃰ Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія 01-01 ЖТ

№ 000029.

⃰ Лист Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 05.04.2023 № 6-0.2-1224/2-23.

На балансі підприємства перебувають активи, що не підлягають приватизації, а саме:

 • протирадіаційне укриття (розташоване під будинком культури), за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. Клубна, 41;
 • протирадіаційне укриття (розташований під готелем), за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. Клубна, 41;
 • протирадіаційне укриття, за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, м.Андрушівка, вул. Сонячна, 1;
 • приміщення захисної споруди цивільного захисту, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46;
 • житловий будинок, за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. Клубна, 33;
 • житловий будинок (3 квартири), за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, м.Андрушівка, вул. Клубна, 27;
 • житловий будинок, за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. Сонячна, 1;
 • житловий будинок (16 квартир), за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, м.Андрушівка, вул. Клубна, 25;
 • житловий будинок, за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, м. Андрушівка, вул. Клубна, 23;
 • житловий будинок (24 квартири), за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, м.Андрушівка, вул. Клубна, 43;
 • житловий будинок (медпункт із обладнанням), за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, м.Андрушівка, вул. Клубна, 19;
 • міст бетонний через річку Гуйва, за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н, м.Андрушівка, вул. Клубна, 19.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

 1. Обсяг забруднюючих речовин скинутих у р. Гуйва за 2021 рік (згідно податкової декларації екологічного податку) усього по підприємству – 191,0 тис. куб.м.
 1. 13. Завислі речовини – 2,5 т/рік;
 2. 42. Сухий залишок – 64,7 т/рік;
 3. 51. Хлориди – 39,6 т/рік;
 4. 40. Сульфати – 13,7 т/рік;
 5. 05. БСК 5 – 2,6 т/рік;
 6. 02. Азот амон. – 0,3 т/рік;
 7. 31. Нітрити – 0,18 т/рік;
 8. 30. Нітрати – 5,1 т/рік;
 9. 54. ХСК – 12,4 т/рік;
 10. 48. Фосфати – 274,0 т/рік;
 11. 28. Нафтопродукти – 5,7 т/рік;
 12. 14. Залізо – 38,2 кг/рік.

Екологічні платежі за 2021 рік фактично сплачено усього – 38630,75 грн, у т.ч.: за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 503,64 грн; за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти – 38127,11 грн.

2. Обсяг забруднюючих речовин скинутих у р. Гуйва за 2022 рік (згдно податкової декларації екологічного податку) усього по підприємству – 195,0 тис.куб.м.

 1. 13. Завислі речовини – 2,4 т/рік;
 2. 42. Сухий залишок – 21,5 т/рік;
 3. 51. Хлориди – 17,9 т/рік;
 4. 40. Сульфати – 11,0 т/рік;
 5. 05. БСК 5 – 2,4 т/рік;
 6. 02. Азот амон. – 0,3 т/рік;
 7. 31. Нітрити – 0,008 т/рік;
 8. 30. Нітрати – 3,0 т/рік;
 9. 54. ХСК – 7,0 т/рік;
 10. 48. Фосфати – 195,0 т/рік;
 11. 28. Нафтопродукти – 0,008 т/рік;
 12. 14. Залізо – 39,0 кг/рік.

Екологічні платежі за 2022 рік фактично сплачено усього – 39992,18 грн, у т.ч.: за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення– 528,80 грн; за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти – 38127,11 грн.

Станом на 31.12.2022 договори оренди відсутні.

Умови продажу:

 • недопущення звільнення працівників державного підприємства «Коростишівський спиртовий комбінат» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців;
 • погашення протягом шести місяців заборгованості державного підприємства «Коростишівський спиртовий комбінат» із заробітної плати, перед бюджетом, у розмірі, що складеться на день переходу права власності на об’єкт приватизації.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта.

Відповідальна особа від балансоутримувача: т.в.о. директора Власюк Олег Віталійович, тел. (097)530-79-28, е-mail:ktspirtcomb@gmail.com.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Петра Могили, 24, адреса вебсайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, час роботи: з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.

Відповідальна особа: Грінчук Наталя Анатоліївна, тел. (0412) 420-420, моб. тел. (098) 307-21-47, е-mail: grinfdmu@gmail.com.

Додаткова інформація

Дата торгів 05.05.2023
Адреса активу Україна, 12501, Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Гвардійська, 46
Регiон Житомирська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Коростишівський спиртовий комбінат», код ЄДРПОУ 00374634
Вид діяльності за КВЕД 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин (основний)
01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів
20.11 Виробництво промислових газів
20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ТА ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42956062
Контактна особа по об'єкту Грінчук Наталя Анатолівна, +380983072147, grinfdmu@gmail.com
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 02.09.2022 № 978 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2022 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 03.10.2022 № 291
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 3 183 913.00
Гарантійний внесок 636 782.60
Прийом заявок до 04/05/2023
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОХОЛДИНГ "ХОРТИЦЯ" (код ЄДРПОУ 39260867), Україна, 12516, Житомирська обл., Житомирський р-н, село Щигліївка, вулиця Шевченка Т.Г., будинок 11-А
Ціна запропонована переможцем 20777778.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 255 від 08.06.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Коростишівський спиртовий комбінат” ”