Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів”

Категорія: Статус: продано
Стартова ціна:

187 637 810

Переможна пропозиція:

₴272 508 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів”, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Лермонтова, 1. Підприємство здійснює діяльність пов’язану з виробництвом продуктів борошномельно-круп’яної промисловості. Балансова вартість активів за 2020 рік становить 193 664,777 тис. грн., з яких 187 637,81 тис. грн. входять до складу об’єкта приватизації, 6026,967 тис. грн. не підлягають приватизації.

 

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів».

Місцезнаходження: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Лермонтова, 1.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00952485.

Розмір статутного капіталу: 43891732,00 грн.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2020 – 128 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: здійснення діяльності пов’язаної з виробництвом продуктів борошномельно-круп’яної промисловості.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018-2020: 192 670 тис. грн, в тому числі експортної – відсутня.

Основна номенклатура продукції: складське господарство (приймання, сушіння, очистка, зберігання, відвантаження на автотранспорт та залізничний транспорт), виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, оптова торгівля зерном, в тому числі експортна – відсутня.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2018р. 69878 67258
2019р. 86430 82271
2020р. 46031 43141

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 79132 79538 193664
1.1 Необоротні активи тис. грн. 40505 39079 149852
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 2190 2187 2155
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 5435 5183 5154
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 32880 31709 142543
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 38627 40459 43812
1.2.1 Запаси тис. грн. 4791 4125 9802
1.2.2 Сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1,

рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн.  

   22570

24359 20243
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 11204 11870 12947
2. Пасиви тис. грн. 79132 79538 193664
2.1 Власний капітал

(форма №1, рядок 1495)

тис. грн. 52044 52545 167673
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595

тис. грн. 14441 14441 14441
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 12647 12552 11550
 

2.3.1

Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис. грн. 11447 10789 11221
2.4 Прострочена кредиторська

заборгованість, в тому числі за:

тис. грн.
2.4.1 Розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 Розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 Розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 Розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 69878 86430 46031
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 67258 82271 43141
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 529 1470 195
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 2072 2685 2695
3.4 Інші доходи тис. грн. 19 4
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 67894 83797 43771
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 61918 75964 38418
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 3587 4496 3501
4.3. Витрати на збут тис. грн. 59 22 57
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 1794 2296 866
4.5 Інші витрати тис. грн. 308 316 346
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 228 703 583
5. Чистий прибуток (збиток)+,- тис. грн. 1984 2633 2260
6. Середня кількість всіх працівників чол. 175 160 128
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 14630,9 19550,4 18426
8. Середньомісячна заробітна плата  грн. 6967 10182 11996

Станом на 31.12.2020 року:

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 870 тис.грн.;
 • розрахункам з бюджетом -288 тис.грн.;
 • розрахунки зі страхування – 221 тис.грн.;
 • товари, роботи, послуги -422 тис.грн.;
 • інші поточні зобов’язання – 9 419 тис.грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (м кв.) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
1.Комплекс Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Лермонтова, 1 79804,48 1921571368218 Використовується за призначенням Витяг 182432327 від 25.09.2019 (у зв’язку із можливим виділом  пождепо з постом на два автомобіля та  складу типу погреба  ЦО, буде нова реєстрація) Державна– Міністерство аграрної політики та продовольства України
Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна – Комплексу за адресою : Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт  Дунаївці, вул. Лермонтова, 1
Назва складової частини об’єкта нерухомого майна: Площа

(кв. м)

будівля адмінбудинку з їдальнею А-І 1414,6
адміністративна будівля Б 150,7
комплекс розподільної мережі В 69,3
прохідна № 2 Г 22,9
туалет Д 3,4
будівля пекарні Е 185,7
споруда теплогенераторної № 1 Є 36,8
господарська будівля Ж 15,6
господарська будівля З 64,1
пожежне  ДЕПО з постом на два автомобіля И 249,6
прохідна І 22,9
вагова будка (елеватори) Й 320,9
робоча будівля заготівельного елеватора (сілосні корпуса № 1, № 3, № 5) з робочою баштою К 11908,9
приймальний пристрій залізнодорожних вагонів Л 736,0
охоронна оглядова вишка М 36,4
будівля млинзаводу з теплим переходом і складом готової продукції Н 12980,0
пилова камера О 52,1
будівля автоприйому П 821,5
пожежна насосна станція Р 32,4
будівля водонапірної башти С 7,6
будівля хлораторної Т 71,2
допоміжна будівля  (резервуар запасу води) У 7,6
пожежні водойми 3 шт., Ф 229,8
підсобно- допоміжний корпус (кузня) Х 1053,1
склад типу погреба  ЦО, Ц 80,2
туалет Ч 4.0
будівля корпусу лабораторії Ш 1521,5
пилова камера Щ 32,4
будівля примлинового елеватора з сілосним корпусом 3 на 144 та робочою баштою Ь 6427,2
будівлі прийому з залізничної дороги Ю 1696,7
будівля склад світлого палива (ємності №1-№6) Я 260,6
будівля насосної станції рідкого палива А` 32,7
склад світлого палива (ємності №7-№17) Б` 494,9
пожежна водойма ПВ-т-250 м3 B` 50,2
будівля каналізаційної насосної Г` 43,1
будівля операторської заправки палива Д` 9,4
заправні колонки Е` 13,6
склад рідкого палива Є` 82,8
туалет Ж` 1,8
будівля ПГА-25 резервної площадки з бункером З` 99,1
автопідйомник ГУАР-30 И` 67,7
поточна лінія примлинового елеватора І` 206,9
сушилка 3-4 Й` 131,9
відпускний пристрій погрузки зерна на ж/д К` 95,7
зерносклад №18 Л` 1161,2
зерносклад №17 М` 1164,1
зерносклад №15 Н` 1206,0
зерносклад №16 О` 1211,7
зерносклад №12 П` 1185,7
зерносклад №13 Р` 1187,6
зерносклад №14 С` 1234,1
акумулююча станція Т` 59,4
склад солі У` 13,5
будівля котельні з димовою трубою Ф` 690,6
будівля теплиці Х` 920,9
скважина артезіанська 75м Ц` 32,1
градірня відкритого типу з каркасом Ч` 50,3
градірня відкритого типу Ш` 69,0
будівля електростанції Щ` 605,6
автопідйомник ПГА-15  Ь` 28,8
автопідйомник (АВС-50) Ю` 103,6
кукурудзяна сушилка  Я` 215,2
молотильно калібровочний цех А” 474,1
камерна сушилка Б” 767,0
автопідйомник ПГА-15 В” 28,8
автопідйомник Г” 63,5
камерна сушілка №2 Д” 1442,8
туалет Е” 1,6
туалет Є” 1,2
тепловозного ДЕПО Ж” 150,9
вагова будка ДЕПО З” 9,2
розподільчий пункт И” 8,3
зерносклад №8 І” 1222,9
зерносклад №7 Й” 1219,9
хлібоприймальна дільниця К” 51,7
будівля насіневоочищуючої станції Л” 827,5
будівля бункерів відходів на 4 проїзди (ЛАРІ) М” 778,0
сушарка 5 складу Н” 204,9
пристрій для погрузки в ж/д вагони О” 70,11
зерносклад №10 П” 1185,9
зерносклад №11 Р” 1202,8
будівля електроцеху С” 723,5
туалет Т” 3,4
будівля підсобного господарства У” 233,3
сушилка з топкою №2 Ф” 53,1
робоча башта сушилки №2 Х” 139,2
РГП Ц” 5,3
бетонний вузол Ч” 7,8
господарська будівля Ш” 10,0
зерносклад №9 Щ” 1199,6
автопідйомник ГУАР-30 Ь” 146,8
зерносклад №6 Ю” 1210,5
сушильня з опаленням Я” 45,8
цех грануляції комбікорму А’’’ 197,3
зерносклад № 4 Б’’’ 1267,1
зерносклад № 5 В’’’ 1438,0
комбікормовий завод Г’’’ 1161,4
склад готової продукції силосного типу комбікормового заводу Д’’’ 258,3
приймальний пристрій залізничних вагонів комбікормового заводу Е’’’ 240,1
склад напільного типу для солі № 2 Є’’’ 281,1
склад напільного типу для сировини № 3 Ж’’’ 1204,5
робоча башта комбікормового заводу З’’’ 18,1
туалет І’’’ 1,4
піднавіс Й’’’ 332,0
пожежна насосна К’’’ 5,1
склад напільного типу №0 Л’’’ 938,9
склад напільного типу для сировини № 1 М’’’ 955,7
склад готової продукції силосного типу Н’’’ 1211,9
будівля на три проїзди О’’’ 403,1
туалет П’’’ 1,2
будівля душової Р’’’ 101,2
будівля котельні С’’’ 282,8
будівля конюшні У’’’ 101,5
будівля контори Ф’’’ 110,0
теплиця Х’’’ 135,5
автогараж з битовками Ц’’’ 532,7
гараж для автомашин Ч’’’ 277,5
піднавіс на 6 машин Ш’’’ 435,8
автогараж Щ’’’ 65,9
прохідна № 1 Ь’’’ 14,3
будівля візіровочного пункту Ю’’’ 64,8
будівля контори Я’’’ 579,7
будівля адміністративного будинку А’’’’ 229,1
автопідйомник ГУАР-30 Б’’’’ 42,1
насосна станція В’’’’ 8,3
пристрій для погрузки в ж/д вагони готової продукції Г’’’’ 399,5
топка сушилки 5,9(6/7,5) ДСП-32 Д’’’’ 69,7
2.Нежитлова будівля (ковбасний цех, 1 А-1) Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Лермонтова, 1-В 766,1 32729633 Не використовується Свідоцтво про право власності, САЕ № 273213, 26.01.2011 Державна власність,

Державний комітет України з державного матеріального резерву

3.Комплекс: будівля колишнього дитсадка, сарай, вбиральня Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Шкільна, 2а Не використовується Балансоутримувачем здійснюються заходи по реєстрації права власності
4.Комплекс: будівля підсобного господарства, сарай Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Травнева, 1а Не використовується Балансоутримувачем здійснюються заходи по реєстрації права власності
5.Об’єкт незавершеного будівництва “Спортивно-оздоровчий комплекс” Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Лермонтова, 11-а Балансоутримувачем здійснюються заходи по реєстрації права власності
6.Об’єкт незавершеного будівництва              “ Елеватор комбікормового заводу” Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. Лермонтова, 1 Балансоутримувачем здійснюються заходи по реєстрації права власності
7.Об’єкт незавершеного будівництва “Прибудова до житлового будинку” Балансоутримувачем здійснюються заходи по реєстрації права власності

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки(м2) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт  Дунаївці, вул. Лермонтова, 1 26,4077 6821855300:00:024:0065 розміщення та експлуатація  основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Дунаєвецька селищна рада

охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 1,8753 га

охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,1524 га

право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху – 0,0065 га

Земельна ділянка Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт  Дунаївці, вул. Лермонтова, 1-В 0,4225 6821855300:00:024:0059 розміщення та експлуатація  основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Дунаєвецька селищна рада

охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,1251 га

охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта зв’язку – 0,0230 га

Земельна ділянка Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт  Дунаївці, вул. Шкільна, 2-А 0,4541 6821855300:00:007:0042 будівництво та обслуговування  будівель закладів освіти Дунаєвецька селищна рада

охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи –   0,0081 га

Земельна ділянка Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт  Дунаївці 0,59 Державний акт не передбачає наявність кадастрового номера для гідросвердловин № 1 і 4 Дунаєвецька селищна рада
Земельна ділянка Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт  Дунаївці 3,95 Державний акт не передбачає наявність кадастрового номера очисні споруди Дунаєвецька селищна рада
Земельна ділянка Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт  Дунаївці 3,21 Державний акт не передбачає наявність кадастрового номера Житлової зони, стадіону та спорткомплексу Дунаєвецька селищна рада
Земельна ділянка Хмельницька область, Дунаєвецький р-н, смт  Дунаївці 1,82 Державний акт не передбачає наявність кадастрового номера для гідросвердловин № 2 і 3 Дунаєвецька селищна рада

Відомості про договори зберігання:

з/п

Зберігач Назва об’єкта Реквізити договору зберігання та термін його дії
1 Державне підприємство “Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів” Матеріальні цінності державного резерву.

 

Договір № юр-2зб/351-2009 від 08.01.2009 відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву.

Термін дії – протягом усього терміну зберігання.

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

№ п/п Назва активу Кількість

 

Одиниці виміру Балансова вартість

(тис. грн.)

1 60-ти квартирний житловий будинок 1 шт 4916,975
2 Водоканал шт 53,25
В т.ч.
Каналізаційна насосна (коло школи) 1 шт. 26,605
Насос К-90-35 1 шт 0
Ел.тельфер на 1т 1 шт. 0
Насос К90/35А 1 шт. 0
Трансформаторна підстанція (школа) 1 шт 26,645
3 Очисні споруди шт 312,607
В т.ч.
Установки для доочистки витоків 1 шт 70,814
Адмінбитовий корпус 1 шт 21,261
Будівля котельні 6-24м 1 шт 24,096
Ілові площадки 4 шт 0
Будівля насосної станції №1 1 шт 15,019
Будівля насосної станції 1 шт 26,474
Виробничодопоміжна будівля з трансформаторною підстанцією ВЛ-10кВ 1 шт 30,944
Трансформаторна підстанція 1 шт 0
РКНС №3 (перекачка в річку) 1 шт 2,73
Будівля хлораторної 6/12м. 1 шт 0
Блок ємкостей Л/24м. 1 шт 96,561
Піскоуловлювачі (2шт) 2 шт 2,937
Площадка компості (ємності 2шт) 2 шт 0,912
Лінія ел. Передачі 1 шт 0
Внутріплощ.техн.комунікації 1 шт 0
Збірний трубопровод 1 шт 12,706
Каскад (ж/б ємності 5шт.) 5 шт 0
Башня Рожновського (водонапірна башня) 1 шт 0
Під’їздна дорога (4223,5 кв.м) 1 шт 2,4
Огорожа території 950м 1 шт 4,789
Трубопроводи стічних витоків 1 шт 0,24
Трубопровід подачі стічних витоків 1 шт 0,724
Електротельфер 2т 1 шт 0
Електротельфер 2т 1 шт 0
Цистерна для рідкого палива               1 шт 0
Таль електрична вантажна 1 шт 0
Димова труба діаметр 0,5м 1 шт 0
Насос К90/55 з електродвигуном 1 шт 0
Водяний насос              1 шт 0
Насос СМ-150-125-315 2 шт 0
Засувки діаметром 200 4 шт 0
Засувки діаметром 150 10 шт 0
Комплект розподільчих мереж              1 шт 0
4 Пожежна безпека шт 676,414
В т.ч.
Пожежне депо з постом  на 2 авто машини  з майном пожежної безпеки 1 шт 306,774
Пожежна автомашина Урал-375 1 шт. 163,96
Пожежна автомашина ЗІЛ-131 1 шт. 205,68
5 Відомча воєнізована охорона
В т.ч.
Гвинтівка ІЖ-18№1 4/247 1 шт 0
Пістолети газові 6 шт. 0
Гвинтівка ІЖ 9520065;ІЖ9519688 2 шт 0
Патрони 12/70 мисливські 300 шт. 0
Патрони 4 шт. 0
Патрони газові 35 шт 0
Патрони 12/70 мисливські 40 шт. 0
Набої мисливські 6 шт. 0
Набої газові 16 шт 0
Карабін 6 шт. 0
Гвинтівка ИПС-38 1 шт. 0
6 Склад типу погреба цивільної оборони (ПРУ №84940) з майном цивільної оборони 1 шт. 67,721
  Разом 482 Шт,м2,п.г. 6026,967

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежі

 1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2020 рік (згідно форми №2-ТП (повітря) річна) усього по підприємству – 12,765 т. (тонн, з трьома десятковими знаками)
Код забруднюючих речовин і парникових газів Найменування забруднюючих речовин і парникових газів Кількість викинутих в атмосферне повітря забруднюючих речовин і парникових газів
А Б 1
00000 Всього по підприємству (без урахування діоксиду вуглецю) 12,765
03000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) 4,688
04000 Сполуки азоту 0,152
06000 Оксид вуглецю 4,309
11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)1 3,598
12000 Метан 0,018
07000 Крім того, діоксид вуглецю

 

 1. Утворення відходів за 2020 рік (згідно форми №1-відходи (річна) усього по підприємству – 390,56 т. (тонн, з трьома десятковими знаками)
Найменування відходів Батареї та акумулятори інші зіпсовані або відпрацьовані Лампи люмінесцентні та відходи , які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані Масла та мастила моторні, трансмісійні,

інші зіпсовані або відпрацьовані

Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забрудненні під час експлуатації Залишки зернові від очищення зерна
Утворилося відходів протягом року 0,120 0,010 0,050 0,120 390,260
Передано відходів на сторону – усього 0,120 0,010 0,050 0,120 390,260
у тому числі
для утилізації 0,120 0,010 0,050 0,120 390,260
 1. Екологічні платежі за 2020 рік (згідно форми №1- екологічні витрати (річна) фактично сплачено усього – 2,51тис. грн., у т.ч.:
 • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 2,348 тис. грн.;
 • за розміщення відходів – 0,162 тис. грн.
 1. Скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище відсутні.

Умови продажу:

1. Збереження основних видів діяльності підприємства протягом трьох років:

 • 52.10 Складське господарство;
 • 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості;
 • 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
 • 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

2. Виконання колективного договору, який діє на підприємстві на дату переходу права власності, протягом строку його дії, а після закінчення строку його дії – укладення нового або внесення змін до укладеного договору в установленому законодавством порядку та забезпечення його виконання (ст.9 Закону України ”Про колективні договори і угоди”).

3. Дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування підприємством:

 • дотримання нормативів гранично-допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами;
 • додержуватись дозволів та договорів на спільне водовідведення;
 • дотримуватись нормативів згідно дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

4. Недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності (пункт 7 статті 26 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”) .

5. Виконання заходів цивільного захисту та пожежної безпеки відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України (статті 20,32,55 Кодексу цивільного захисту України).

Час і місце проведення огляду об’єкта: пн-чт. з 8-00 до 17-15, пт. з 8-00 до 16-00. Телефон: (0382) 72-09-40, E-mail: natalia_68@spfu.gov.ua.

Відповідальна особа:

 • від регіонального відділення: Капранова Наталія Василівна, тел. (0382) 72-09-40
 • від Державного підприємства «Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів»: директор Ковбасюк Надія Митрофанівна, тел. +380385871049

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, e-mail vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 65-26-08.

 

Додаткова інформація

Адреса активу Україна, 32413, Хмельницька обл., смт Дунаївці, вул. Лермонтова, 1
Регiон Хмельницька область
Балансоутримувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЄВЕЦЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ", код ЄДРПОУ 00952485
Вид діяльності за КВЕД 52.10 Складське господарство (основний);
10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;
10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Капранова Наталія Василівна, n.kapranova@spfu.gov.ua, +38(038)2720940
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 23.03.2021 № 469 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році(із змінами)"
Наказ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію об'єкта № 111 від 23.01.2020
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Гарантійний внесок 18763781.02
Інформація про переможця ТОВ "Епіцентр К" Україна, 04128, Київська область, Київ, 04128, м.Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6-К
Ціна запропонована переможцем 272508000

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів” ”