Єдиний майновий комплекс державного підприємства Дружбівський кар’єр нерудних копалин “Кварц”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

4 842 667 2 421 334

Кількість учасників аукціону:

2

Переможна пропозиція:

₴2 810 501

Єдиний майновий комплекс Державного підприємства Дружбівський кар’єр нерудних копалин “Кварц” (код за ЄДРПОУ 07624867), розташований за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, смт Дружба, вул. Миру, 1. До складу ЄМК входить 24 одиниці нерухомого майна, загальною площею 9210,9 кв.м. Основним видом діяльності відповідно до Статуту є добування піску, гравію, глин і каоліну (за КВЕД 08.12). Підприємство господарську діяльність не здійснює. Земельна ділянка загальною площею 128,7467 га перебуває на праві постійного користування. На нерухоме майно, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, зареєстровано обтяження – податкова застава. Об’єкти: вузол розгрохотки з галереями загальною площею 221,2 кв.м; будівля відвантажування з прибудовами, бункер з лотками (8 шт.) загальною площею 138,3 кв.м; фінське сховище площею 1493,4 кв.м, які зареєстровані у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, в наявності відсутні. Площі деяких об’єктів нерухомого майна згідно технічного паспорта не відповідають площам зареєстрованим у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, оскільки з часу реєстрації (2011 рік) майно зазнало пошкоджень та руйнації. Комплекс будівель переважно виробничого та складського призначення перебуває в незадовільному стані та потребує капітального ремонту. Стан несучих конструктивних елементів аварійний. На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: технологічна дорога в напрямку села Рудня-Радовельська 6,1 км (3,4 км асфальтована, 2,7 км щебенева) (літ. ТД1, ТД2).

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного підприємства Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц».

Місцезнаходження: 11024, Житомирська обл., Коростенський р-н, смт Дружба, вул. Миру, 1.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 07624867.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2022: 1 особа.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: добування піску, гравію, глин і каоліну (за КВЕД 08.12).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 – 2022 роки: 82,35 тис.грн, у т.ч. експортної – 0,0 тис.грн.

Основна номенклатура продукції: – , в тому числі експортної: _ .

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис.грн Дохід за основним видом діяльності, тис.грн
2020 р. 82,35
2021 р.
2022 р.

Підприємство не здійснює господарську та виробничу діяльність з 2015 року.

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020р. 2021р. 2022р.
1. Активи (форма № 1, рядок 1300) тис. грн 7652 7618
1.1 Необоротні активи тис. грн 6923 6923
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 6923 6923
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 729 695
1.2.1 Запаси тис. грн
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 34
1.2.4 Поточні фінансові інвестиції (форма № 1, рядок 1160) тис. грн
1.2.5 Інші оборотні активи (форма № 1, рядок 1190) тис. грн. 695 695
2. Пасиви тис. грн 7652 7618
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн 5080 4790
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 2572 2828
2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис. грн 2572 2828
2.4

 

Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 2572 2828
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн 148 318
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 1847 1887
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн 367 413
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 210 210
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
3.2 Інші операційні доходи тис. грн
3.3 Інші фінансові доходи
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн -95 – 290
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
4.2 Адміністративні витрати тис. грн -95 -290
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн
4.5 Інші витрати тис. грн
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +, – тис. грн -95 -290
6. Середня кількість всіх працівників чол. 1 1
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 148 288
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн 12 24

Станом на 31.12.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість: 2828,0 тис. грн, у тому числі за:

  • розрахунками за товари, роботи, послуги – 210,0 тис. грн;
  • розрахунками перед бюджетом – 1887,0 тис. грн (в т.ч. з податку на прибуток – 42,0 тис. грн);
  • розрахунками зі страхування – 413,0 тис. грн;
  • розрахунками з оплати праці – 318,0 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва об’єкта Адреса розташування Загальна площа згідно реєстрації (м.кв) Загальна площа згідно технічного паспорта (м.кв) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/ інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
Будівля управління КНК Житомирська обл., Коростенський рн, смт Дружба, вул. Миру, 1 413,6 414,6 35250186 Не використовується в господарській діяльності підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свідоцтво про право власності на нерухоме  майно від 24.11.2011, серія САС № 300341 Державна.

Власник: Державне підприємство Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц»

Будівля солдатської їдальні 512,1 відсутній Не зареєстровано Державна
Будівля побутового корпусу 197,0 192,2

 

 

35250186 Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 24.11.2011, серія САС № 300341 Державна.

Власник: Державне підприємство Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц»

Будівля солдатської казарми 570,7 відсутній Не зареєстровано Державна
Будівля РМЦ з прибудовами 619,8 617,7 35250186 Свідоцтво про право власності на нерухоме  майно від 24.11.2011, серія САС № 300341 Державна.

Власник: Державне підприємство Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц»

Гараж-стоянка для бульдозерів 829,6 831,4 35250186 Свідоцтво про право власності на нерухоме  майно від 24.11.2011, серія САС № 300341 Державна.

Власник: Державне підприємство Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц»

Корпус дроблення заводу № 2, трансформаторна підстанція 1565,8 50,2 35250186 Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 24.11.2011, серія САС № 300341 Державна.

Власник: Державне підприємство Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц»

Будівля насосної станції 33,1 відсутній Не зареєстровано Державна
Будівля трансформаторної підстанції 124,6 відсутній Не зареєстровано Державна
Тепловозне депо 487,0 490,4 35250186 Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 24.11.2011, серія САС № 300341 Державна.

Власник: Державне підприємство Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц»

Гараж, пункт ТО з прибудовою 86,6 65,6 35250186 Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 24.11.2011, серія САС № 300341 Державна. Власник: Державне підприємство Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц»
Будівля автогаража 1803,6 1803,6 35250186 Свідоцтво про право власності на нерухоме  майно від 24.11.2011, серія САС № 300341 Державна.

Власник: Державне підприємство Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц»

Диспетчерська АТЦ 64,5 67,3 35250186 Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 24.11.2011, серія САС № 300341 Державна.

Власник: Державне підприємство Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц»

Будівля автовагової 19,7 10,9 35250186 Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 24.11.2011, серія САС № 300341 Державна.

Власник: Державне підприємство Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц»

Трансформаторна підстанція 13,7 35250186 Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 24.11.2011, серія САС № 300341 Державна.

Власник: Державне підприємство Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц»

Будівля дизельної електростанції з прибудовами 1147,6 1137,0 35250186 Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 24.11.2011, серія САС № 300341 Державна.

Власник: Державне підприємство Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц»

Будівля трансформаторної підстанції 59,3 59,3 35250186 Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 24.11.2011, серія САС № 300341 Державна.

Власник: Державне підприємство Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц»

Корпус первинного дроблення

 

667,0 494,8 35250186 Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 24.11.2011, серія САС № 300341 Державна.

Власник: Державне підприємство Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц»

Будівля 2-го та 3-го дроблення 1925,7  1721,7 35250186 Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 24.11.2011, серія САС № 300341 Державна.

Власник: Державне підприємство Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц»

Вузол розгрохотки з галереями загальною площею кв.м 221,2 в наявності відсутній 35250186 Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 24.11.2011, серія САС № 300341 Державна.

Власник: Державне підприємство Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц»

Бункер з лотками (8 шт.) 138,3 в наявності відсутній 35250186 Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 24.11.2011, серія САС № 300341 Державна.

Власник: Державне підприємство Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц»

 

Фінське сховище 1493,4 в наявності відсутній 35250186 Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 24.11.2011, серія САС № 300341 Державна.

Власник: Державне підприємство Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц»

4-й горизонт кар’єру (гірнича капітальна виробітка)

 

Інформація з Єдиного реєстру об’єктів державної власності Державна
Технологічна дорога асфальтована (км) 0,800 Державна

На нерухоме майно, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, згідно акта опису майна, серія та номер: 1217/06-30-13-05, виданого 09.12.2020, зареєстровано обтяження – податкова застава, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 55608613 від 09.12.2020, обтяжувач Головне управління ДПС у Житомирській області.

Об’єкти: вузол розгрохотки з галереями загальною площею 221,2 кв.м; будівля відвантажування з прибудовами, бункер з лотками (8 шт.) загальною площею 138,3 кв.м; фінське сховище площею 1493,4 кв.м, які зареєстровані у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, в наявності відсутні.

Площі деяких об’єктів нерухомого майна згідно технічного паспорта не відповідають площам зареєстрованим у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, оскільки з часу реєстрації (2011 рік) майно зазнало пошкоджень та руйнації.

Комплекс будівель переважно виробничого та складського призначення перебуває в незадовільному стані та потребує капітального ремонту (фізичний знос 41-80%). Стан несучих конструктивних елементів аварійний. За функціональним призначенням не використовуються.

Відомості про земельну ділянку:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка * 11024, Житомирська обл., Коростенський р-н, смт Дружба, вул. Леніна, 1 (Миру, 1) 128,7467 Кадастровий номер земельної ділянки та обмеження у використанні – відсутні. Відомості щодо зазначеної земельної ділянки не внесені до Державного земельного кадастру Для виробництва промислових нерудних будівельних матеріалів Державна.

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою  серія ЯЯ № 076367 від 18.11.2005

 

* На підставі рішення Дружбівської селищної ради ІІ сесії VII скликання від 24.12.2015 «Про перейменування вулиць смт Дружба та смт Діброва» вулицю Леніна в смт Дружба перейменовано на вулицю Миру без зміни поштових номерів житлових будинків, установ та споруд.

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

  1. Технологічна дорога в напрямку села Рудня-Радовельська 6,1 км (3,4 км асфальтована, 2,7 км щебенева) (літ. ТД1, ТД2).

Викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються.

Станом на 31.12.2022 договори оренди відсутні.

Умови продажу:

  • недопущення звільнення працівників Державного підприємства Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців;
  • погашення протягом 6 місяців заборгованості Державного підприємства Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц» із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс Державного підприємства Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц».

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта.

Відповідальна особа від балансоутримувача: в.о. директора Шкробтак Олег Петрович, тел. (067) 270-43-55.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Петра Могили, 24, адреса вебсайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, час роботи: з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.

Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна, тел. (0412) 420-418, моб. тел. (067) 592-49-57, е-mail: ztfdmu@gmail.com.

Додаткова інформація

Дата торгів 17.03.2023
Адреса активу Україна, 11024, Житомирська обл., Коростенський р-н, смт Дружба, вул. Миру, 1
Регiон Житомирська область
Балансоутримувач Державне підприємство Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц»
Вид діяльності за КВЕД Код КВЕД 08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну (основний);
Код КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.;
Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ТА ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42956062
Контактна особа по об'єкту Вознюк Ірина, ztfdmu@gmail.com, (0412)420-416
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 06.10.2020 №1619 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році" (зі змінами)
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 548 від 21.10.2020
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 2 421 333.50
Гарантійний внесок 484 266.70
Прийом заявок до 16/03/2023
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМУНОГЕНЕТИКА" (код ЄДРПОУ 43015612), Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, буд. 22, офіс 24
Ціна запропонована переможцем 2810501.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 184 від 21.04.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства Дружбівський кар’єр нерудних копалин “Кварц” ”