Єдиний майновий комплекс державного підприємства ”Державний проектний інститут ”ДІПРОВЕРФ”

Стартова ціна:

15 009 576

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний проектний інститут «ДІПРОВЕРФ», місцезнаходження за адресою: 03110, м. Київ, вул. Преображенська, 25 (код за ЄДРПОУ 14311465).

Документація об'єкту

Прийом заявок до:

Взяти участь в аукціоні

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний проектний інститут «ДІПРОВЕРФ».

Місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Преображенська, 25.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 14311465.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2024: 12 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2021 рік – 3 місяці 2024 року: 10456 тис. грн, в  тому числі експортної – 0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): оренда нерухомого майна, в тому числі експортної: відсутня

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2021 р. 4184 0
2022 р. 3123 0
2023 р. 2597 0
3 місяці 2024 р. 552 0

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2021 р. 2022 р. 2023 р. 3 місяці 2024р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 14809 15543 15125 15114
2. Основні засоби тис. грн. 4993 4906 4796 4876
3. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
4. Оборотні активи, в тому числі: тис. грн. 9779 10603 10299 10209
4.1 запаси тис. грн. 6260 6213 6216 6226
4.2. сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 3099 3234 3199 3127
5. Власний капітал тис. грн. 5449 5424 2127 1265
6. Довгострокові зобов’язання, в тому числі тис. грн.
6.1 Інші довгострокові зобов’язання тис. грн.
7. Поточні зобов’язання, в тому числі тис. грн. 9360 10119 12998 13849
7.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна,

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

в тому числі за:

тис. грн. 9360 10119 12998 13849
7.1.1 розрахунками з оплати праці;

(рядок 1630)

12 6
7.1.2. розрахунками перед бюджетом;

(рядок 1620)

тис. грн. 9145 9766 10482 10767
7.1.3. розрахунками зі страхування;

(рядок 1625)

тис. грн.
7.1.4. розрахунками за товари, роботи послуги;

(рядок 1615)

тис. грн. 186 320 2464 2937
7.1.5 довгостроковими зобов’язаннями

(рядок 1610)

тис. грн.
8. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 4184 3123 2597 552
8.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
8.2 Інші операційні доходи тис. грн. 4184 3123 2597 552
8.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
9. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 5573 3148 5894 1414
9.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
9.2 Адміністративні витрати тис. грн. 1576 1003 985 291
9.3 Витрати на збут тис. грн.
9.4 Інші операційні витрати тис. грн. 3997 2145 4909 1123
9.5 Інші витрати тис. грн.
9.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
10. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -1389 -25 -3297 -862
11. Середня кількість усіх працівників чол. 23 12 15 12
12. Фонд оплати праці всіх працівників тис. грн. 2563 1208 1522 477
13. Середньомісячна заробітна плата грн. 9286 8389 8455 13250

Станом на 31.03.2024 прострочена кредиторська заборгованість – 13 710 тис.грн, в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – 0,0 тис. грн;
  • заборгованість перед бюджетом – 10 766,8 тис. грн;
  • інша кредиторська заборгованість – 2 943 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

№з/п Назва Місцезнаходження Загальна площа

2)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник/орган управління
1 Виробничий корпус літ.А-4 м. Київ, вул. Преображенська, 25 2818,9 2933659480000 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 10.05.2024 №378037701 державна,

Фонд державного майна України

2 Інженерний корпус (частина) літ.А2-5 * м. Київ, вул. Преображенська, 25 2313,5 2933647780000 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 10.05.2024 №378034979 державна,

Фонд державного майна України

3 Прибудова до виробничого корпусу літ.А1-4 м. Київ, вул. Преображенська, 25 1557,3 2933653880000 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 10.05.2024 №378036154 державна,

Фонд державного майна України

4 Лабораторний корпус літ.А4-5 м. Київ, вул. Преображенська, 25 3141,1 2933653180000 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 10.05.2024 №378036071 державна,

Фонд державного майна України

5 Інженерно-лабораторний корпус літ.А3-5 м. Київ, вул. Преображенська, 25 7569,1 2933654080000 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 10.05.2024 №378036099 державна,

Фонд державного майна України

6 Макетна майстерня літ.С м. Київ, вул. Преображенська, 25 268,1 2933659780000 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 10.05.2024 №378037523 державна,

Фонд державного майна України

7 Господарський блок літ.Б-2 м. Київ, вул. Преображенська, 25 599,9 2933658280000 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 10.05.2024 №378039817 державна,

Фонд державного майна України

8 Об’єкт №12склад-гараж літ.Т м. Київ, вул. Преображенська, 25 38,8 2933665880000 Гаражі наземні Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 10.05.2024 №378039371 державна,

Фонд державного майна України

9 Блок кімнати К2 м3 ** м. Київ, вул. Преображенська, 25 10 Не підлягає реєстрації Господарські будівлі державна,

Фонд державного майна України

10 Блок кімнати К2 пп3 ** м. Київ, вул. Преображенська, 25 10 Не підлягає реєстрації Господарські будівлі державна,

Фонд державного майна України

11 Будка ОХР м. Київ, вул. Преображенська, 25 2,25 Не підлягає реєстрації Господарські будівлі державна,

Фонд державного майна України

12 Будиночок панельний ** м. Київ, вул. Преображенська, 25 10 Не підлягає реєстрації Господарські будівлі державна,

Фонд державного майна України

13 Будиночок панельний ** м. Київ, вул. Преображенська, 25 10 Не підлягає реєстрації Господарські будівлі державна,

Фонд державного майна України

14 Об’єкт №16-навіс м. Київ, вул. Преображенська, 25 10 Не підлягає реєстрації Господарські будівлі державна,

Фонд державного майна України

15 Об’єкт №17-навіс м. Київ, вул. Преображенська, 25 76,8 Не підлягає реєстрації Господарські будівлі державна,

Фонд державного майна України

16 Об’єкт №19-спортивний майданчик м. Київ, вул. Преображенська, 25 512 Не підлягає реєстрації Манежі легкоатлетичні державна,

Фонд державного майна України

17 Об’єкт №21-холодний склад м. Київ, вул. Преображенська, 25 40 Не підлягає реєстрації Господарські будівлі державна,

Фонд державного майна України

18 Охоронне приміщення (пост

№3) **

м. Київ, вул. Преображенська, 25 4 Не підлягає реєстрації Господарські будівлі державна,

Фонд державного майна України

* Інша частина будівлі інженерного корпусу, а саме нежитлові приміщення 3,4,5 поверхів площею 1753 кв.м, що належать Державі в особі Басейного управління водних ресурсів середнього Дніпра (код 20577457), не є об’єктом приватизації.

** Означені споруди підприємством не експлуатуються у зв’язку з їх відсутністю.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав постановою державного виконавця ВДВС Солом’янського РУЮ у м. Києві, ВП №33423885, від 16.07.2012 № 1456/11 накладено арешт на все нерухоме майно ДП «ДПІ «Діпроверф», реєстраційний номер обтяження № 12754182.

Відомості про земельні ділянки:

з/п

Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 м. Київ, вул. Преображенська 25* 0,5495 8000000000:72:235:0007 Для будівництва, експлуатації та обслуговування  житлових будинків з об’єктами соціально-побутового та комунального призначення Комунальна;

земельна ділянка орендується ДП «ДПІ «Діпроверф» на підставі договору оренди земельної ділянки від 21.03.2005 року (термін дії – 25 років)

* Відповідно до договору оренди місце розташування земельної ділянки визначено на перетині вулиць Максима Кривоноса, Преображенської (колишня назва Івана Клименка), Софії Галечко (колишня назва Зої Космодем’янської), та Братів Зерових (колишня назва Червонопартизанська) у Солом’янському районі міста Києва.

Відомості про транспортні засоби:

з/п

Марка Модель Реєстраційний номер Рік випуску
1 ГАЗ 3302 Газель 3920 КІА 1994
2 Ніссан Прімера 5540 КІА 1992
3 ДЕУ Нексіа 05958 КА 1995
4 Форд Транзит 6956 КІА 1992
5 Мітсубіши* Паджеро Спорт

*Легковий автомобіль Мітсубіши Паджеро Спорт не експлуатується у зв’язку з його відсутністю.

Перелік активів (рухомого майна), що обліковується на балансі підприємства та входять до складу об’єкта приватизації: 223 одиниці (обладнання, меблі, інвентар тощо) (докладніше – у додатку до інформаційного повідомлення).

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 31.03.2024 року:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди, адреса Орендована площа

2)

Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за місяць без ПДВ (грн)
1. ФОП Вальницький Михайло Володимирович Нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі літера «А2», м.Київ, вул. Преображенська, 25 38,5 Розміщення кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизних товарів №26/03/2019 від 29.03.2019р. (пролонгований) 4 852,51
2. ФОП Вальницький Михайло Володимирович Нежитлове приміщення за адресою: м.Київ, вул. Преображенська, 25 26,8 Розміщення кафе, яке не здійснює продаж товарів підакцизних товарів №8644 від 10.01.2020р. (пролонгований) 3407,21
3. ФОП Гудзь Світлана Олександрівна Нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі виробничого корпусу, м.Київ, вул. Преображенська, 25 22,7 Будь-яке на розсуд орендаря №9079 від 15.07.2022р.

Термін дії: 5 (п’ять) років*

2 000,00
4.

 

ФОП Медведєв Ілля Анатолійович Нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі літера «А3», м.Київ, вул. Преображенська, 25 35,8 Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення, а саме виготовлення меблів за індивідуальним замовленням №32/09/2019 від 17.09.2019р. термін дії: на період дії воєнного стану та протягом 4 місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану 2 692,92
5. ПрАТ «ВФ Україна» Нежитлові приміщення площею 30 кв.м. (15 кв.м. – частина технічного поверху для розміщення обладнання; 15 кв.м. – частина даху для розміщення антеномісць)
будівлі інженерно-лабораторного корпусу,
м.Київ, вул. Преображенська, 25
30

 

Розміщення антеномісць та телекомунікаційного обладнання №5393 від 05.05.2010р.

(20.01.2022 продовжений на 5 років)*

13 070,57
6. ТОВ «Лайфселл» Частина даху будівлі м.Київ, вул. Преображенська, 25 13,0 частина даху будівлі Розміщення антеномісць та телекомунікаційного обладнання №15/10/18 (4676П) від 5.11.2018р.

Термін дії: до 4.09.2024р.

8 753,90
7. ТОВ «Київпромсервіс 1» Нежитлове приміщення на першому поверсі інженерного корпусу м.Київ, вул. Преображенська, 25 43,65 Будь-яке на розсуд орендаря №8967 від 23.11.2021р.

Термін дії: 5 (п’ять) років*

4 051,00
8. Нікольська селищна рада Частина Нежитлового приміщення на першому поверсі будівлі-виробничого корпусу літера А, А1, м.Київ, вул. Преображенська, 25 246 Розміщення бюджетної установи №9574 від 5.04.2024р.

Термін дії: 6 (шість) місяців*

1 (в рік)
9. Київське квартирно-експлуатаційне управління Частина Нежитлового приміщення на другому поверсі будівлі-інженерно-лабораторного корпусу літера А3, м.Київ, вул. Преображенська, 25 300 Розміщення бюджетної установи №9441 від 14.11.2023р.

Термін дії: 5 (п’ять) років*

1 (в рік)
10. ПрАТ «Київстар» Частина даху будівлі  та приміщення технічного поверху, м.Київ, вул. Преображенська, 25 15 Розміщення антеномісць та телекомунікаційного обладнання №9508 від 15.01.2024р.

Термін дії: 5 (п’ять) років*

17 731,71

*Відповідно до умов зазначених договорів оренди передбачено, що встановлений строк чинності договору в будь-якому разі не довше ніж до моменту переходу права власності на об’єкт оренди (єдиний майновий комплекс, до складу якого входить об’єкт оренди) до переможця аукціону, проведеного відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

На балансі підприємства перебуває об’єкт, що не підлягає приватизації, а саме: захисна споруда цивільного захисту – протирадіаційне укриття № 106435, загальною площею 259,3 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Преображенська будинок 25 літ «Ю-1».

Підприємство не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: мобілізаційні завдання (замовлення) на підприємстві відсутні.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Державний проектний інститут «ДІПРОВЕРФ» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

  • погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості).
  • недопущення звільнення працівників приватизованого  підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) від дати переходу права власності на єдиний майновий комплекс.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25.

Телефон: 096-424-35-20, E-mail: kievarbitr@ukr.net.

Відповідальна особа: Решетов Ігор Валерійович (керівник ДП «Державний проектний інститут «ДІПРОВЕРФ»).

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50-Г, адреса  вебсайту – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.

Відповідальна особа: Максюта Едуард, телефон для довідок: (044) 281-00-34, е-mail: privat30@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Дата торгів 04.07.2024
Адреса активу Україна, 03110, м. Київ, вул. Преображенська, 25
Регiон Київ
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства ''Державний проектний інститут ''ДІПРОВЕРФ'', код за ЄДРПОУ 14311465
Вид діяльності за КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний);
31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі;
31.02 Виробництво кухонних меблів;
31.09 Виробництво інших меблів;
10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.;
85.52 Освіта у сфері культури;
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
86.21 Загальна медична практика;
86.23 Стоматологічна практика;
93.11 Функціювання спортивних споруд;
96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;
96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.;
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
62.01 Комп'ютерне програмування;
62.02 Консультування з питань інформатизації;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
71.11 Діяльність у сфері архітектури;
74.20 Діяльність у сфері фотографії;
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ, код ЄДРПОУ 19030825
Контактна особа по об'єкту Максюта Едуард Анатолійович, +380957412730, privat30@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизаціїї в 2020 році" (зі змінами) №1619 від 06.10.2020
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 21.10.2020 № 867
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 15 009 576,42
Гарантійний внесок 3 001 915,28
Прийом заявок до 03/07/2024

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства ”Державний проектний інститут ”ДІПРОВЕРФ” ”