Державний пакет акцій у розмірі 100% статутного капіталу АТ «Смоли»

Державний пакет акцій у розмірі 100% статутного капіталу АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850), що розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, просп. Аношкіна, 179. Статутний капітал АТ “Смоли” складає 144 054 000,00 грн. Основними напрямками та предметом діяльності підприємства є виробництво пластмас у первинних формах.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій акціонерного товариства «Смоли» у кількості 144 054 000 штук акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства.

Місцезнаходження товариства: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, просп. Аношкіна, 179.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 30168850.

Розмір статутного капіталу товариства: 144 054 000,00 грн.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2023: 129 осіб.

Основний вид діяльності товариства: виробництво пластмас у первинних формах.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 рік – І квартал 2023 року: 196 362 тис. грн, в тому числі експортної – 8 037,4 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: іонообмінні смоли АМП, АМ-2Б, АМ-п, АВ-17-8, в тому числі експортної: іонообмінна смола АВ-17-8.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2020 рік 89884 88887
2021 рік 59629 47080
2022 рік 22401 18598
І квартал 2023 року 24448 24313

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 2021 2022 І кв-л 2023
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 70079 239408 203610 190279
1.1 Необоротні активи тис. грн. 17559 190643 162727 155732
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів   тис. грн. 27604 27604 27604
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 7351 2789 2789 2789
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 10168 160210 132294 125299
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 52520 48765 40883 34547
1.2.1 запаси тис. грн. 42292 27835 25384 15234
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 8216 19066 13331 18164
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 1810 470 555 523
2. Пасиви тис. грн. 70079 239408 203610 190279
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. -21212 131417 74210 70467
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн. 5273 1297 1297 1297
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 86018 106694 128103 118515
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 77851 99313 121893 112475
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 64989 93968 118111 109216
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 2152 6298 11743 10888
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 3655 5002 10891 12372
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 1193 4160 4100
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 34655 32757 43692 42032
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 89884 59629 22401 24448
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 88887 47080 18598 24313
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 945 10459 3803 135
3.3 Інші доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 99657 87933 79608 28192
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, посл уг) тис. грн. 67954 31120 15078 13798
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 7448 7302 8331 1972
4.3 Витрати на збут тис. грн. 1086 813 606 160
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 22289 42708 55593 12262
4.5 Інші витрати тис. грн. 5990
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -9683 -28304 -57207 -3744
6. Середня кількість всіх працівників осіб. 323 311 171 129
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 35757 27404 17239 3520
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 9225,2 7343 8401 9096

Станом на 31.05.2023:

Поточна кредиторська заборгованість – 3 817 тис. грн.

Прострочена кредиторська заборгованість – 108 125 тис. грн., в тому числі за:

 • товари, роботи, послуги – 40 826 тис. грн.;
 • розрахунками з бюджетом – 13 863 тис. грн.;
 • розрахунками зі страхування – 3 790 тис. грн.;
 • заборгованість із виплати заробітної плати – 9 156 тис. грн.;
 • інша заборгованість – 40 490 тис. грн.

Відомості про нерухоме майно АТ «Смоли» (будівлі):

Назва Адреса розташування Загальна площа (м кв.) Інвентарний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Власник
1.        1 Пром. буд. майстерн. по рем. автотр. (буд.58) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/27 1903,2 1010111 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником  ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
2.        2 Склад металопрокату та устаткування (буд.172) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/13 404,9 1010114 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником  ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
3.        3 Будівля побутового призначення (буд..55/1) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/16 27 1010115 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником  ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
4.        4 Буд.191(склад гот. прод. та хімреаген.)* Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/9 1690,8 1010130 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником  ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
5.        5 Будівля ремонтної майстерні (буд.109) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/17 103,9 1010140 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником  ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
6.        6 Склад перекису бензоілу (буд.110)* Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/7 25,5 1010141 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
7.        7 Насосна станція (буд.199)* Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/12 188,1 1010142 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
8.        8 Допоміжн. буд. для ремонтних робіт (буд.709) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/23 61,4 1010146 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
9.        9 Будівля 119 Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/25 5636,6 1010157 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
10.      10 Склад ТМЦ (буд.219/1) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/15 96,4 1010168 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
11.      11 Склад ТМЦ (буд.231/1) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/15 44,8 1010180 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником  ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
12.      12 Зварювальний пост (буд.4-1) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/17 105,7 1010189 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником  ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
13.      13 Виробництво сополімеру (буд.102)* Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/6 9429,4 1010205 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником  ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
14.      14 Пром.буд.Роман.н/ст. (буд.001) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Володимира Логінова, 5 599,3 1010223 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником  ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
15.      15 Пром.буд.трасформаторного кіоску (буд.004) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Горобця, 206 71,5 1010224 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
16.      16 Пром.буд.складу хлоросховища (буд.009) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Горобця, 206 27,4 1010225 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником  ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
17.      17 Пром.буд.фільтр.насосн.ст.(буд.005) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Горобця, 206 1249,8 1010226 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
18. Пром.буд.н/ст. 3 підйому (буд.010) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Горобця, 206 107,6 1010227 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
19. Пром. буд. н/ст. подачі води на ФНС(14) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/32 66,8 1010232 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
20. Будівля 161-підстанції П-2 Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179 129,1 1010238 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
21. Будівля 38-підстанція П-6 Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179 97,8 1010240 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
22. Будівля 168-підстанція П-9 Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179 182,7 1010243 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
23. Будівля 13-центральна розпод. підстанція Дніпропетровська обл., м. Кам’янське,
проспект Аношкіна, 179
1014,5 1010246 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
24. Будівля рем.дільниці 54 (тер.підприємства) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/24 1027,1 1010247 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
25. Майстерня по ремонту автотранспорту (буд.55)* Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/14 735,2 1010268 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
26. Буд.компремірування водороду (буд.713Б) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/22 114,4 1010286 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
27. Пром. буд. хлорної (буд.946) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/35 82,3 1010298 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
28. Склад (буд.102А) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/17 10,9 1010301 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
29. Склад ТМЦ (буд.93) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/17 27 1010302 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
30. Буд.заводської тех.бібліот. та типографії (буд.52) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/30 732 1010304 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
31. Склад матеріалів (буд.194) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/33 17,5 1010306 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
32. Механічна майстерня (буд.196) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/33 40,4 1010307 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
33. Пром.буд.столярн.майстерні.та боксів для а/т (14/1) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/31 355,2 1010308 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
34. Будівля 122/1 Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179 47,3 1010344 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
35. Будівля котельної №54А Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/24 277 1010345 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
36. Буд .адміністрат.- побутов. з майстерн. (буд.116) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/33 1781,4 1010408 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
37. Термічне знешкодження відходів (буд.111)* Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/10 60,7 1010416 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
38. Будівля 713 (щитова КВПтаА)* Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/1 44,3 1010423 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
39. Бокси для ав/транспорту (буд.121/1) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/17 65,3 1010431 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
40. Склад (буд.121) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/17 147,9 1010432 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
41. Пром.буд. майст. та скл.матер. на РНС (буд.003) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Володимира Логвінова, 5 101 1010602 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
42. Пром. буд. нас./ст. обор. гарячої води (буд.74) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/32 93,2 1010612 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
43. Пром.буд.фекальн.н/ст. (буд.829) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/34 133,8 1010616 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
44. Пром.буд .н/ст.питної води (буд.945) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/35 300,9 1010620 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
45. Пром.буд.фекальної н/ст.(буд.742) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/36 132 1010622 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
46. Пром,буд,насосної станції буд,732 Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179 203,9 1010624 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
47. Фекальна н/станція (буд.858) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/38 93,8 1010625 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
48. Будівля 65 Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/29 852,4 1010704 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
49. Адміністративна будівля з/упр.(буд.67) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/18 2657,1 1010712 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
50. Склад готової продукції (буд.7/1)* Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/8 604,7 1010726 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
51. будівля 13Б-конденсаторна установка Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179 52,3 1010735 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
52. Будівля на 2  машини (буд.129) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/29 110,5 1010756 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
53. Будівля 136-трансформаторна підстанція ТП-29 Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179 39 1010757 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
54. Будівля 119/1 (підсобна) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179 144 1010780 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
55. Будівля розподіл. підстанції РП-100 (Романково) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Логінова, 101 416 1010799 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
56. Будівля відділення зв’язку (буд.231) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/15 1778,2 1010903 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
57. Склад (буд.4/1) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/17 45 1010910 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником  ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
58. Адміністративно-побутова  будівля (буд.702) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/19 1359,1 1011011 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
59. Будівля ремонтних майстерень (буд.703) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/20 2163,6 1011012 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
60. Будівля 701 (виробництво гербіцидів) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/2 2990,3 1011013 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
61. Пром.буд.ст.оборот. водопостач .(буд.70) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/32 830,3 1011014 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
62. Будівля допоміжн. служб (буд.703А)

 

Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/21 1756,4 1011016 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
63. Будівля вузла випарювання хлору (буд.734) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/22 142,5 1011017 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
64. Будівля 701Б (виробництва ХМС) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/5 3251,6 1011018 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
65. Будівля 701А (виробн. сульфокатіонів) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/3 1816,4 1011019 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
66. Пральня для прання спецодягу буд,702 Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179 92,4 1011021 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
67. Будівля електролізної ФНС Дніпропетровська обл., м. Кам’янське Південний р-н, , вул. Горобця, 206 46,3 1011022 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
68. Будівля №195 Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/26 216 1011601 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
69. Склад ТМЦ (буд.219/2) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/15 48,4 1011704 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
70. Склад перекису бензоїлу (буд.701В) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/23 102,2 1011706 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
71. Будівля 54/1-склад ПММ для автотранспорту Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179 29 1011804 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
72. Будівля 54/2-склад ПММ та  будматеріалів Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179 35 1011805 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
73. Будівля 710 – склад ПММ для холод. установки та лабораторії Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179 18,7 1011807 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
74. Будівля госп. призначення (буд.705) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/21 10,7 1012601 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
75. Будівля госп. призначення (буд.707) Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/21 42,6 1012602 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
76. Прохідна ФНС Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Горобця, 206 11,9 1110264 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
77. Склад метал. господарський Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Горобця, 206 19,5 1111801 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
78. Склад ТМЦ Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Горобця, 206 28,1 1111802 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
79. Склад ПММ Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Горобця, 206 13,6 1111803 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
80. Навіс для сипучих матеріалів Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Горобця, 206 3,5 1112501 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
81. Гараж №2 для служ. а/т Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Менделеева, 25а 24,7 1120401 1242.1 Гаражі наземні Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
82. Гараж №2 для служ. а/т Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Миколи Лисенко, 18а 22,3 1120413 1242.1 Гаражі наземні Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
83. Гараж №4 для служ. а/т Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Івана Франка, 10а 19,4 1121042 1242.1 Гаражі наземні Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
84. Гараж №3 для служ. а/т Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Менделеева, 25а 25 1121043 1242.1 Гаражі наземні Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
85. Будинок збірний турбазний ц.9 Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, м. Кам’янське, автодорога 24км. Кам’янське-Шульгівка 16 1151207 1212.1 Туристичні бази та гірські притулки Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
86. Будинок збірний турбазний ц.9 Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, м. Кам’янське, автодорога 24км. Кам’янське-Шульгівка 16 1151208 1212.1 Туристичні бази та гірські притулки Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
87. Будинок збірний  турбазний ц.9 Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, м. Кам’янське, автодорога 24км. Кам’янське-Шульгівка 16 1151209 1212.1 Туристичні бази та гірські притулки Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
88. Будинок збірний  турбазний ц.9 Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, м. Кам’янське, автодорога 24км. Кам’янське-Шульгівка 16 1151210 1212.1 Туристичні бази та гірські притулки Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
89. Будинок збірний турбазний ц.9 Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, м. Кам’янське, автодорога 24км. Кам’янське-Шульгівка 16 1151211 1212.1 Туристичні бази та гірські притулки Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
90. Будинок збірний турбазний ц.9 Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, м. Кам’янське, автодорога 24км. Кам’янське-Шульгівка 16 1151212 1212.1 Туристичні бази та гірські притулки Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
91. Будинок збірний турбазний ц.9 Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, м. Кам’янське, автодорога 24км. Кам’янське-Шульгівка 16 1151213 1212.1 Туристичні бази та гірські притулки Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
92. Будинок збірний турбазний ц.9 Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, м. Кам’янське, автодорога 24км. Кам’янське-Шульгівка 16 1151214 1212.1 Туристичні бази та гірські притулки Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
93. Будинок збірний турбазний ц.9 Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, м. Кам’янське, автодорога 24км. Кам’янське-Шульгівка 16 1151215 1212.1 Туристичні бази та гірські притулки Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
94. Будинок збірний турбазний ц.9 Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, м. Кам’янське, автодорога 24км. Кам’янське-Шульгівка 16 1151216 1212.1 Туристичні бази та гірські притулки Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
95. Будинок літнього типу т/б “Голуба даль” Дніпропетровська обл., с. Могилів, вул. Берегова, 160А 10,74 1151423 1212.1 Туристичні бази та гірські притулки Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
96. Будинок літнього типу т/б “Голуба даль” Дніпропетровська обл., с. Могилів, вул. Берегова, 160А 10,74 1151424 1212.1 Туристичні бази та гірські притулки Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
97. Будинок літнього типу т/б “Голуба даль” Дніпропетровська обл., с. Могилів, вул. Берегова, 160А 10,74 1151425 1212.1 Туристичні бази та гірські притулки Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
98. Будинок літнього типу т/б “Голуба даль” Дніпропетровська обл., с. Могилів, вул. Берегова, 160А 10,74 1151426 1212.1 Туристичні бази та гірські притулки Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
99. Будинок літнього типу т/б “Голуба даль” Дніпропетровська обл., с. Могилів, вул. Берегова, 160А 10,74 1151427 1212.1 Туристичні бази та гірські притулки Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
100. Будинок літнього типу т/б “Голуба даль” Дніпропетровська обл., с. Могилів, вул. Берегова, 160А 10,74 1151428 1212.1 Туристичні бази та гірські притулки Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
101. Будинок  для персоналу з навісом Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, м. Кам’янське, атодорога 24км. Кам’янське-Шульгівка 25 1152001 1212.1 Туристичні бази та гірські притулки Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
102. Будинок їдальні №1(буд.9-1)* Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179А/11 482,1 1170430 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
103. Будинок складу їдальні №1 Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 179 76 1170445 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )
104. Надвірний санвузол Дніпропетровська обл.,  м. Кам’янське, вул. Володимира Логінова, 5 3,7 1210901 1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Смоли», що є правонаступником ДП «Смоли», затверджений наказом ФДМУ від 30.12.2021 №2359 (із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 09.06.2023 №1064 ) АТ «Смоли» (код за ЄДРПОУ 30168850 )

*Згідно інформації з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна на зазначені об’єкти накладена заборона відчуження.

Для реєстрації права власності на нерухоме майно за АТ «Смоли» покупцю необхідно буде виготовити нові технічні паспорти.

До статутного капіталу товариства входять також автотранспортні засоби та інше майно.

Згідно Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 20.03.2023 №83036608 на рухоме майно накладено арешт.

Відомості про земельні ділянки**

Адреса розташування Площа земельної ділянки (м кв.) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Підстава на право користування земельною

ділянкою

1-35 Дніпропетровська обл.,

м. Кам’янське,

просп. Аношкіна, 179А

0,2697

0,0376

0,2573

0,4311

0,0178

0,4766

0,0733

0,0631

1,3751

0,1205

0,6059

2,1629

1,5472

0,1389

1,1875

0,4564

0,2266

0,0130

0,0134

3,1212

0,9655

7,1022

0,2247

0,6765

0,0585

1,2325

0,1207

0,5927

0,0305

0,1980

0,0620

0,1753

0,2640

0,0563

0,2214

1210400000:03:035:0019

1210400000:03:035:0020

1210400000:03:035:0021

1210400000:03:035:0022

1210400000:03:035:0023

1210400000:03:035:0024

1210400000:03:035:0025

1210400000:03:035:0026

1210400000:03:035:0037

1210400000:03:035:0038

1210400000:03:035:0301

1210400000:03:035:0302

1210400000:03:035:0303

1210400000:03:035:0304

1210400000:03:035:0305

1210400000:03:035:0306

1210400000:03:035:0307

1210400000:03:035:0308

1210400000:03:035:0309

1210400000:03:035:0310

1210400000:03:035:0311

1210400000:03:035:0312

1210400000:03:035:0040

1210400000:03:035:0041

1210400000:03:035:0042

1210400000:03:035:0043

1210400000:03:035:0044

1210400000:03:035:0045

1210400000:03:035:0046

1210400000:03:035:0047

1210400000:03:035:0085

1210400000:03:035:0086

1210400000:03:035:0317

1210400000:03:035:0108

1210400000:03:035:0109

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державний АКТ на право постійного користування землею №552, виданий ДП «Смоли» виконкомом міської ради м. Кам’янське 19.05.1999 р.
36 Дніпропетровська обл.,

м. Кам’янське,

пр. Аношкіна, 179/39

0,1673 1210400000:03:035:0107 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державний АКТ на право постійного користування землею №552, виданий ДП «Смоли» виконкомом міської ради м. Кам’янське 19.05.1999 р.
37 Дніпропетровська обл,

м Кам’янське.

вул. Горобця, 206

1,9081 1210400000:03:031:0007 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державний АКТ на право постійного користування землею №552, виданий ДП «Смоли» виконкомом міської ради м. Кам’янське 19.05.1999 р.
38 Дніпропетровська обл,

м Кам’янське

вул. Володимира Логінова, 5

0,6361 1210400000:01:002:0013 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державний АКТ на право постійного користування землею №552, виданий ДП «Смоли» виконкомом міської ради м. Кам’янське 19.05.1999 р.
39 Дніпропетровська обл.,

м. Кам’янське,

вул. Менделеева,25а

0,0062 1210400000:03:026:0110 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державний АКТ на право постійного користування землею №552, виданий ДП «Смоли» виконкомом міської ради м. Кам’янське 19.05.1999 р.
40 Дніпропетровська обл.

м. Кам’янське,

вул. Бесєдова, 18а

0,0029 1210400000:03:003:0268 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державний АКТ на право постійного користування землею №552, виданий ДП «Смоли» виконкомом міської ради м. Кам’янське 19.05.1999 р.
41 Дніпропетровська обл.,

м. Кам’янське,

просп. Івана Франка, 10А

0,0024 1210400000:01:004:0279 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державний АКТ на право постійного користування землею №552, виданий ДП «Смоли» виконкомом міської ради м. Кам’янське 19.05.1999 р.

** за інформацією, наданою товариством.

На балансі АТ «Смоли» обліковуються об’єкти державної власності, які не увійшли до статутного капіталу товариства та залишились у державній власності:

 1. Майно ДОТ «Червоні вітрила», який знаходиться в м. Євпаторія, АРК, на суму 9 037 002,19 грн., в т.ч.:
 • основні засоби (рахунок 10) в кількості 284 (двісті вісімдесят чотири) одиниці на суму 8 926 748,00 грн.
 • малоцінні необоротні матеріальні активи (рахунок 112) в кількості 352 (триста п᾿ятдесят дві) одиниці на суму 110 254,19 грн.
 1. Автотранспорт на суму 402 374,00 грн., в т.ч.:
 • пожежні машини (2 шт.) на суму 292 587,00 грн.
 • машини в зоні АТО (2 шт.) на суму 109 787,00 грн.
 1. Об᾿єкт цивільного захисту будівля 100 з обладнанням інв. № 1010729 на суму 292 686,00 грн.
 2. Квартира за адресою: м. Кам᾿янське, проспект Аношкіна, 150, на суму 209 936,40 грн., в т.ч.:
 • основні засоби (рахунок 10) в кількості 3 (трьох) одиниць на суму 197 058,84 грн.
 • малоцінні необоротні матеріальні активи (рахунок 112) в кількості 15 (п᾿ятнадцяти) одиниць на суму 12 877,56 грн.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів

 1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2022 рік усього по підприємству – 0,016 т.
 2. Утворення відходів за 2022 рік усього по підприємству – 0,477 т., у тому числі:
 • 1-3 клас небезпеки – 0,021 т:
 • 4 клас небезпеки – 0,456 т.
 1. Екологічні платежі за 2022 рік нараховано усього – 48,083 тис. грн., фактично сплачено усього – 3,904 тис. грн., у т. ч.:
 • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 0 тис. грн. (нараховано – 0,006 тис. грн.);
 • за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти – 3,904 тис. грн. (нараховано – 48,077 тис. грн.)
 1. Скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище.

АТ «Смоли» не має промислових скидів у поверхневі водойми.

По зливовим колекторам здійснюється скид колекторно-дренажних вод у р. «Брудна Коноплянка» з подальшим скиданням у р. Дніпро. Обсяг скиду за 2022 рік склав –431,69 тис. куб. м.

Скид забруднюючих речовин за 2022 рік:

№ з/п Найменування показників Всього, т.
1 Азот амонійний 1,143
2 БСК5 1,388
3 Завислі речовини 2,663
4 Нафтопродукти 0,065
5 Нітрати 20,733
6 Нітрити 0,407
7 Сульфати 100,513
8 Фосфати 0,327
9 Хлориди 66,083
10 АПАР 0,018
11 Залізо загальне 0,070
12 Цинк 0,003
13 Алюміній 0,022
Інші показники:
14 Мінералізація 377,957
15 ХСК 9,6000
16 Всього 580,984

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди, укладені щодо майна товариства, відсутні.

Умови продажу:

 • погашення протягом 6 (шести) місяців заборгованостей товариства із заробітної плати та перед бюджетом, у разі їх наявності на дату переходу права власності на об’єкт приватизації;
 • недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 (шести) місяців;
 • укладення колективного договору з трудовим колективом товариства протягом 6 (шести) місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцем розташування товариства за попередньою домовленістю з представником організатора аукціону.

Телефон: (056) 744-11-41, E-mail: dkp_12@spfu.gov.ua.

Відповідальна особа: Конопля Людмила Григоріівна.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса електронної пошти: dkp_12@spfu.gov.ua, адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua.

Телефон для довідок: (056) 744-11-41.

Додаткова інформація

Площа об`єкту, кв. м 52518,64
Площа земельної ділянки, га 27,2989
Розмір частки у статутному капіталі, % 100
Адреса активу Україна, 51917, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, просп. Аношкіна, 179
Регiон Дніпропетровська область
Балансоутримувач АТ «Смоли», код за ЄДРПОУ 30168850
Вид діяльності за КВЕД 20.16 Виробництво пластмас у первинних формах (основний)
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
36.00 Забір, очищення та постачання води
61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ ТА КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42767945
Контактна особа по об'єкту Коломоєць Вікторія Олександрівна, +380567441141, dkp1_12@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 22.05.2024 № 1090 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації (із змінами)"
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Державний пакет акцій у розмірі 100% статутного капіталу АТ «Смоли» ”