ПрАТ “Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

1 799 600

Кількість учасників аукціону:

4

Переможна пропозиція:

₴28 020 000

Пакет акцій розміром 72,6920% статутного капіталу ПрАТ “Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування” (ЄДРПОУ 04601819) в кількості 944560 штук акцій загальною номінальною вартістю 236140,00 грн.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” у кількості 944560 штук, що становить 72,6920% статутного капіталу товариства.

Повне найменування товариства: приватне акціонерне товариство “Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування”.

Місцезнаходження товариства: 79007, м. Львів, вул. Базарна, 20.

Ідентифікаційний код згідно з  ЄДРПОУ: 04601819

Розмір статутного капіталу товариства: 324 850,00 грн.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.07.2022: 22 чол.

Основний вид діяльності ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” за КВЕД: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (основний).

ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” є єдиним в Україні спеціалізованим проектно-конструкторським інститутом по розробці та проектуванню транспортних систем, підіймально-транспортного обладнання неперервної дії.

В інституті накопичений значний інтелектуальний потенціал. В технічному архіві ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” зберігаються проектно-конструкторські документи на більш ніж 30 видів обладнання транспортних систем для механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних та транспортно-складських робіт, що в різні часи були розроблені інститутом та поставлені на виробництво більше двох тисяч підприємств різних галузей господарства України та країн колишнього СРСР.

ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” стоїть на обліку в Центральному державному науково-технічному архіві України (далі – ЦДНТА України) і включено до Списку № 1 юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду (далі – НАФ), які передають документи до ЦДНТА України. Переліки 23 проектів, проблем (тем) за період 1973-2013рр., науково-технічна документація по яких віднесена до складу НАФ і підлягає передачі на державне збереження, по інституту за відповідні роки є затверджені/схвалені експертно-перевірною комісією ЦДАНТД УРСР/ ЦДНТА України.

Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг):

Продукція (роботи, послуги) Одиниця  виміру За 2019 рік За 2020 рік За 2021 рік За 6 міс. 2022 року
За видом діяльності 72.19 – дослідження й  експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (основний), всього тис.грн. 112,0

 

 

78,0
За видом діяльності 68.20 – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, всього

в тому числі передача електроенергії (без ПДВ)

 

тис.грн.

тис.грн.

 

 

3919,1

1679,8

 

3274,0

1175,5

 

4386,1

1985,6

 

2172,6

879,4

Експортна продукція (роботи, послуги) – відсутня.

Основні показники господарської діяльності  ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” за останні три роки та останній звітний період: 

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019 р. 2020р. 2021р. 1 півріччя 2022р.

 

1. Активи тис. грн. 1964,7 2181,7 2447,3 2475,5
1.1 Необоротні активи, у тому числі тис. грн. 271,2 394,6 365,3 354,8
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 271,2 394,6 365,3 354,8
1.2 Оборотні активи, у тому числі: тис. грн. 1693,5 1781,1 2082,0 2120,7
1.2.1 Запаси тис. грн. 1516,0 1659,3 1747,4 1785,7
1.2.2 Сумарна дебіторська заборгованість тис. грн. 83,6 72,9 308,2 282,1
1.2.3 Грошові кошти тис. грн. 91,5 52,7 24,4 51,2
1.2.4. Витрати майбутніх періодів тис. грн. 2,4 2,2 2,0 1,7
2. Пасиви тис. грн. 1964,7 2181,7 2447,3 2475,5
2.1 Власний капітал тис. грн. 1735,4 1960,3 2002,8 1985,6
 2.2. Довгострокові зобов’язання тис. грн.
 2.3. Поточні зобов’язання, у тому числі: тис. грн. 229,3 221,4 445,5 489,9
2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість (за розрахунками з бюджетом, зі страхування,  з оплати праці) тис. грн. 93,6 98,1 97,7 175,3
2.3.2 Інші поточні зобов’язання тис. грн. 135,7 123,3 346,8 314,6
  2.4. Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за:           –
2.4.1. розрахунками з оплати праці           –
2.4.2. розрахунками перед бюджетом           –
2.4.3. розрахунками зі страхування           –
2.4.4. розрахунками за товари, роботи, послуги           –
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 4012,5 3274,7 4451,1 2172,6
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 4012,5 3274,7 4451,1 2172,6
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 3895,1 3155,6 4330,6 2111,0
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 2437,7 1892,0 2955,6 1460,4
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 1089,1 975,4 1054,0 473
4.3 Витрати на збут тис. грн. 325,3 258,5 287,8 160
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 14,3 2,9 5,6 4,1
4.5 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 28,7 26,8 27,6 14
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. +117,4 +119,1 +120,5 +61,6
6. Середня кількість  всіх працівників осіб 22 22 22 22
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 1661,0 1543,6 1543,6 873,2
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 6291,7 5847,0 5847,0 6615,2

Дебіторська та кредиторська заборгованості ПрАТ “ПКІ конвеєробудування”:

Дебіторська заборгованість станом на 01.08.2022
 Найменування показника Одиниця  виміру Усього З неї прострочена
Усього, в тому числі: тис. грн. 282,6
розрахунки з дебіторами за товари, роботи, послуги тис. грн. 252,5
податок на прибуток тис. грн. 7,5
розрахунки за виданими авансами тис. грн. 4,1
податкове зобов’язання тис. грн. 18,5
Кредиторська заборгованість станом на 01.08.2022
 Найменування показника Одиниця  виміру Усього З неї прострочена
Усього, в тому числі: тис. грн. 457,7
за товари, роботи, послуги тис.грн.
з бюджетом тис. грн. 56,4
зі страхування (ЄСВ) тис. грн. 17,3
з оплати праці тис. грн. 58,0
податковий кредит від попередньої оплати (ПДВ) тис. грн.
розрахунки за отриманими авансами тис. грн. 21,7
Дивіденди акціонерам тис. грн. 105,7 105,7
Розрахунки з іншими кредиторами тис. грн. 198,6

Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні ділянки, на яких  розташовано товариство, умови користування ними:

Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо) ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” за адресою м. Львів, вул. Базарна,20:

№ з/п Будівля, приміщення, споруда тощо Загальна площа, кв.м Умови використання Реєстраційний номер об’єкта Підстава виникнення права власності Власник
1 Будівля адміністративного корпусу і прохідної 486,1 Виробничі потреби ПрАТ – 2,3 поверхи; в оренду здано 1 поверх (прохідна) 1920677 Свідоцтво про право власності на будівлю від 09.01.2003, видане на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 09.01.2003 № 4, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 18.07.2003 № 1034990 (серія ВАА № 478049) АТ «ПКІ конвеєробудування» (код ЄДРПОУ 04601819)

 

 

2 Приміщення відділу технічної документації 310,8 Не задіяно,  здано в оренду (частково) 1935891 Свідоцтво про право власності на приміщення від 09.01.2003, видане на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 09.01.2003 № 4, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 21.07.2003  № 1044357 (серія ВАА № 478068) АТ «ПКІ конвеєробудування» (код ЄДРПОУ 04601819)

 

3 Будівля виробничих приміщень відділу технічної документації 136,5 Не задіяно, здано в оренду (частково) 1921036 Свідоцтво про право власності на будівлю від 09.01.2003, видане на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 09.01.2003 № 4, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 18.07.2003 № 1035278 (серія ВАА № 478052) АТ «ПКІ конвеєробудування» (код ЄДРПОУ 04601819)

 

4 Будівля відділу науково-технічної інформації 257,7 Не задіяно, здано в оренду (частково) 1936072 Свідоцтво про право власності на будівлю від 09.01.2003, видане на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 09.01.2003 № 4, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 21.07.2003  № 1044470 (серія ВАА № 478069) АТ «ПКІ конвеєробудування» (код ЄДРПОУ 04601819)

 

5 Будівля лабораторії лінійних двигунів та тензометричних вимірювань 206,2 Не задіяно 1921223 Свідоцтво на право власності на будівлю від 09.01.2003, видане на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 09.01.2003 № 4, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 18.07.2003 № 1035419 (серія ВАА № 478054) АТ «ПКІ конвеєробудування» (код ЄДРПОУ 04601819)

 

6 Будівля їдальні та конструкторських приміщень 991,2 Не задіяно, здано в оренду (частково) 1921123 Свідоцтво на право власності на будівлю від 09.01.2003, видане на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 09.01.2003 № 4, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 18.07.2003 №1035351 (серія ВАА № 478053) АТ «ПКІ конвеєробудування» (код ЄДРПОУ 04601819)

 

7 Приміщення складу експериментального цеху 60,2 Не задіяно, здано в оренду 1920331 Свідоцтво на право власності на приміщення від 09.01.2003, видане на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 09.01.2003 № 4, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 18.07.2003  №1034880 (серія ВАА № 478048) АТ «ПКІ конвеєробудування» (код ЄДРПОУ 04601819)

 

8 Будівля будівельної групи 421,2 Не задіяно, здано в оренду (частково) 1920791 Свідоцтво на право власності на будівлю від 09.01.2003, видане на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 09.01.2003 № 4, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 18.07.2003 №1035100 (серія ВАА № 478050) АТ «ПКІ конвеєробудування» (код ЄДРПОУ 04601819)

 

9 Будівля складських приміщень 278,7, з яких після продажу частини приміщень в будівлі, ПрАТ обліковує 174,2 Не задіяно, здано в оренду (частково) 1920922 Свідоцтво на право власності на будівлю від 09.01.2003, видане на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 09.01.2003 № 4, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від18.07.2003 №1035187 (серія ВАА № 478051)  частка власності 78/100 АТ «ПКІ конвеєробудування» (код ЄДРПОУ 04601819)
10 Будівля медпункту

 

34,2 Не задіяно, здано в оренду 1936230 Свідоцтво на право власності на будівлю  від 09.01.2003, видане на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 09.01.2003 № 4, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 21.07.2003 №1044582 (серія ВАА № 478070)  АТ «ПКІ конвеєробудування»
11 Будівля конструкторів 1369,4, з яких після продажу частини приміщень в будівлі,  ПрАТ обліковує 1133,3 Не задіяно, здано в оренду (частково) 1919739 Свідоцтво на право власності на будівлю від 09.01.2003, видане на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 09.01.2003 № 4, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від18.07.2003 №1034575 (серія ВАА № 478046) АТ «ПКІ конвеєробудування» (код ЄДРПОУ 04601819)

 

12 Будівля трансформаторної підстанції 51,6 Використовується ПрАТ за призначенням 1935614 Свідоцтво на право власності на будівлю від 09.01.2003, видане на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 09.01.2003 № 4, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 21.07.2003 №1044223 (серія ВАА № 478067) АТ «ПКІ конвеєробудування» (код ЄДРПОУ 04601819)

 

13 Приміщення гаражу і складу № 7 59,7 Не задіяно, здано в оренду (частково) 1920168 Свідоцтво на право власності на приміщення від 09.01.2003, видане на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 09.01.2003 № 4, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 18.07.2003 №1034729 (серія ВАА № 478047) АТ «ПКІ конвеєробудування» (код ЄДРПОУ 04601819)

 

14 Будівля котельної 213,5 (згідно з тех. паспортом об’єкта) Не задіяно, здано в оренду  

 

Наказ регіонального відділення ФДМУ по Львівській області  від  14 грудня 1998 № 1332 “Про перетворення в процесі приватизації ДПКІ конвеєробудування  у відкрите акціонерне товариство”

 

 

АТ «ПКІ конвеєробудування» (код ЄДРПОУ 04601819)

 

15 Корпус № 4 (склад ОМТС) 122,0 (згідно з тех. паспортом об’єкта -приміщення 2-го поверху) Відповідно до результатів інвентаризації, проведеної  ПрАТ у 2020р., об’єкт фактично відсутній
16 Некапітальні складські приміщення 220,0

 

 

Не задіяно, здано в оренду (частково)
17 Металевий гараж 20 Не задіяно
18 Стенд для випробовування конвеєра ПНЦ-100 180 Не задіяно
19 Каркас з навісом стенда для випробовування конвеєра ПТУ-160 300 Не задіяно

Станом на 01.07.2022 у ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” відсутні заборони на відчуження, арешти та обтяження на майно товариства.

На балансі (позабалансових рахунках) ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” майно, яке б не увійшло до його статутного капіталу та перебувало б у державній власності, не обліковується.

Відомості щодо земельної ділянки, на якій розташоване товариство: технічна документація та правовстановлюючі документи на землекористування ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” не оформлено.

ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” проводить оплату земельного податку за фактичне користування земельною ділянкою площею 0,5681 га за адресою м. Львів, вул. Базарна, 20. Сума сплаченого податку за землю за 2021 рік складає 153934,44 грн., за 6 місяців 2022 року – 82688,06 грн.

За інформацією відділу у м.Львові Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, наданою у 2020 році,  відповідно до розробної відомості Шевченківського району м. Львова державної статистичної звітності по формі 6-зем станом на 01.01.2016 за підприємством обліковується земельна ділянка площею 0,5451 га по вул. Базарній, 20 у м. Львові, яка відноситься до земель промисловості.

На даній земельній ділянці також знаходяться об’єкти нерухомого майна (павільйон площею 519,5 кв.м. та 2-поверхова будівля – група нежитлових приміщень загальною площею 150,8 кв. м.), що належать іншим власникам.

Інформація про договори оренди, укладені щодо нерухомого майна (приміщень в будівлях) ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” за адресою м. Львів, вул. Базарна,20:

                                                                                                                                  Станом на 01.07.2022

№ з/п Орендар Договір оренди Назва об’єкта оренди Орендована площа, кв.м. Цільове призначення оренди Розмір місячної орендної плати, грн.

 

дата

 

Строк дії договору
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Будівля адміністративного корпусу і прохідної
1 ФОП Василишин Г.Я. б/н 31.03.2006 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою № 14 від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору оренди нежитлові приміщення 18,2 під магазин-склад 5677,65
2 ПП Петрова Л.В. 207 21.01.2013 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою № 10 від 01.01.2022. до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору оренди нежитлове приміщення 9,8 під магазин 1946,68
Приміщення відділу технічної документації
3 ПП Дубас І.Я. 8/17 01.01.2017 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою № 5 від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору оренди нежитлове приміщення 5,9 під склад 1097,91
4 ПП Цьонь А.В. 127/07 01.04.2007 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою № 17 від 01.01.2021 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору оренди нежитлове приміщення 8,4 під склад-майстерню 1100,48
5 ТзОВ «Краківський ринок» 229 01.05.2016 До 01.05.2023 (згідно з додатковою угодою № 2 від 01.05.2022 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору оренди нежитлові приміщення 18,3 під гро-мадську вбиральню 1915,33
6 ПП Лисак Ю.Б. 201/12 01.09.2012 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою № 10 від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору  оренди нежитлове приміщення 13,0 під склад 1750,42
7 ПП Луцик Р.О. 200/12 01.06.2012 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою № 11 від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору оренди нежитлові приміщення 94,6 під магазин 17492,75
8 ПП Стефанишин Г.В. 222/17 01.01.2017 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою № 5 від 01.01.2022 до договору оренди з можливістю продовження строку дії договору оренди нежитлове приміщення 23,8 під магазин-склад 5301,22
9 ФОП Рибальченко Н.В. 235 01.08.2017 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою № 5 від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору оренди нежитлове приміщення 8,3 під камеру схову 1565,08
10 ФО Ложовська С.Р. 237 01.11.2019 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою № 2 від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження  строку дії договору оренди нежитлове приміщення 13,5 під склад 1190,32
11 ПП Стаськів В.М. 238 01.11.2017 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою № 4 від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору оренди частина нежитлового приміщення 30,0 під склад 3006,80
Будівля виробничих приміщень відділу технічної документації
12 ПП Грищенко І.Г. 179/11 01.01.2011 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою № 11 від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження  строку дії договору оренди нежитлові приміщення 19,2 під склад 2742,04
13 ПП Коваль О.В. 247 01.01.2020 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою №  2 від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору оренди нежитлове приміщення 37,7 під камеру схову 653,22
Будівля відділу науково-технічної інформації
14 ПП Кучабська З.О. 162/07 01.09.2007 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою № 15 від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження  строку дії договору оренди нежитлове приміщення 12,0 під склад 1533,19
15 ПП Панилик О.М. 183 01.03.2011 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою №  11  від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження  строку дії договору оренди нежитлове приміщення 16,6 під склад 805,55
16 ПП Педченко Е.В. 175/10 01.06.2010 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою №  12  від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору оренди нежитлові приміщення 15,0

 

під склад, склад-магазин 1109,00
Будівля їдальні та конструкторських приміщень
17 ПП Гринда О.І. 224 01.02.2016 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою №  6  від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору  оренди нежитлові приміщення 30,0 під склад 3315,19
18 ПП Согор З.М. 226 01.02.2016 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою №  6  від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору  оренди нежитлове приміщення 63,2 під камеру схову 4368,07
19 ПП Литовченко В.В. 228 01.06.2016 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою №  7  від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору оренди нежитлове приміщення 38,2 під камеру схову 851,40
20 ТзОВ «Краківський ринок» 242 01.07.2018 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою №  3  від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору  оренди нежитлове приміщення 16,4 під склад 1788,15
21 ПП Кузів Л.М. 249 17.01.2020 до 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою № 2 від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору оренди нежитлові приміщення 16,6 під магазин 2282,05
22 ЛФ ПрАТ “Київстар” 518 27.02.2006 до 27.02.2026 з можливістю продовження строку дії договору оренди Частина даху 20 Для розміщення базової станції мобільного зв’язку 9090,41
Приміщення складу експериментального цеху
23 ТзОВ «Краківський ринок» 220 30.12.2015 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою №  5  від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору  оренди нежитлове приміщення 45,9 під магазин-склад 9126,05
24 ПП Луцик Р.О. 163/07 01.11.2007 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою № 15 від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору  оренди нежитлові приміщення 14,3 під склад 2094,91
Будівля будівельної групи
25 ПП Педченко Е.В. 221 01.02.2016 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою №  6 від 01.01.2021 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору  оренди нежитлове приміщення 91,8 під склад 8735,59
26 ПП Марко Я.Я. 165/17 01.01.2017 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою №  6  від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору оренди частина нежитлового приміщення 62,7 під склад 9517,28
Будівля складських приміщень
27 ТзОВ «Альянс-Арк» 203 01.01.2013 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою № 7 від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору  оренди нежитлові приміщення 93,8 Під майстерню для надання побутових послуг 4807,95
Будівля медпункту
28 ТзОВ «Краківський ринок» 230 01.05.2016 До 01.05.2023 (згідно з додатковою угодою № 2 від 01.05.2022 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору  оренди нежитлові приміщення 34,2 під кафе 6041,82
Будівля конструкторів
29 ПП Марко Я.Я. 92/07 01.04.2007 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою №16 від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору  оренди нежитлові приміщення 45,0 під склад 6783,01
30 ПП Курочкін В.В. 215/17 01.01.2017 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою № 5 від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору  оренди нежитлове приміщення 130,0 під склад 12693,33
31 ПП Литвин Г.М. 243 01.05.2019 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою № 3 від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження  строку дії договору  оренди нежитлове приміщення 6,0 під майстерню 925,94
32 ПП Маркевич О.І. 244 01.05.2019 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою № 3 від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору  оренди нежитлове приміщення 55,0 під виставку меблів 3590,03
33 ПП Чижевський В.Ю. 245 01.06.2019 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою № 3 від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору  оренди нежитлове приміщення 6,0 під магазин 917,08
Будівля котельної
34 ПП Антошевська Т.Й. 210 15.04.2013 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою № 9 від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору  оренди нежитловіприміщення 153,5 під магазин 18172,68
35 ПП Гриневич Ю.М. 214 01.08.2014 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою № 8 від 01.01.2022 до договору оренди) нежитлове приміщення 60,0 під магазин 12831,63
Некапітальні складські приміщення
36 ТзОВ “Краківський ринок” 115 29.12.2005 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою № 10 від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору  оренди частина складського приміщення 20,0 під потреби господарської статутної діяльності орендаря

 

1729,85
Приміщення гаражу і складу № 7
37 ПП Рак М.І. 67/07 01.04.2007 До 31.12.2022 (згідно з додатковою угодою № 17 від 01.01.2022 до договору оренди) з можливістю продовження строку дії договору  оренди складське приміщення 17,6 під склад майстерню Призупинено з 01.03.2022 форс-мажорні обставини

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо: у ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” утворились обсяги забруднюючих речовин:

  • за 2021 рік – обсяг 2,3672 см. куб. сплачено екологічного податку 1,96 грн.
  • за 6 місяці 2022 року – обсяг – 0,00 см. куб. сплачено екологічного податку 0,00 грн.

Умови продажу:

Покупець державного пакета акцій приватного акціонерного товариства “Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування” (далі – ПрАТ “ПКІ конвеєробудування”, товариство) у кількості 944560 штук акцій, що становить 72,6920% статутного капіталу товариства (далі – пакет акцій), з дати переходу права власності на пакет акцій зобов’язаний забезпечити:

  • погашення протягом 6 (шести) місяців заборгованостей товариства із заробітної плати та перед бюджетом, у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій;
  • недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 (шести) місяців з дати переходу до нього права власності на пакет акцій;
  • належне збереження в технічному архіві ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” науково-технічної документації, що належить до Національного архівного фонду (НАФ) України відповідно до вимог Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” (далі – Закон) та Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях, здійснення заходів з її передачі та передачу на постійне зберігання до Центрального державного науково-технічного архіву (ЦДНТА) України (згідно з переліками 23 проектів, проблем (тем) по інституту за період 1973-2013рр., науково-технічна документація по яких є віднесена до складу НАФ і підлягає передачі на державне збереження, схваленими протоколами експертно-перевірної комісії ЦДНТА України) протягом 2 (двох) років.

Час і місце проведення огляду об’єкта: з 10.00 до 15.00 щодня, крім вихідних та святкових днів за адресою: м. Львів, вул. Базарна,20

Контактна особа товариства: в.о.голови правління ПрАТ Липин Михайло Федорович, роб. телефон/факс (032) 261-23-77, моб.тел. (050)337-54-77.

Організатор аукціону: регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса: 79005 м. Львів, вул. Коперника,4. Тел. (032) 299-91-07.

Адреса веб-сторінки на сайті ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html.

Час роботи регіонального відділення: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.

Адреса електронної пошти: lviv@spfu.gov.ua.

Контактна особи, відповідальна за можливість огляду товариства: Доманська Ірина Богданівна, начальник відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами регіонального відділення; тел. (032) 255-39-72.

Додаткова інформація

Дата торгів 11.10.2022
Розмір частки у статутному капіталі, % 72.6920
Адреса активу Львівська обл., м. Львів, вул. Базарна, 20
Регiон Львівська область
Балансоутримувач ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування», код ЄДРПОУ 04601819
Вид діяльності за КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
71.20 Технічні випробування та дослідження
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Контактна особа по об'єкту Доманська Ірина Богданівна, тел. (032) 255-39-72.
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 22.01.2020 № 00145
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 1799600
Гарантійний внесок 899800
Прийом заявок до 10/10/2022
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРІТ ФІНАНС ГРУП" Україна, 02094, Київська область, Київ, Київ, бульвар Верховной ради 22
Ціна запропонована переможцем 28020000.01
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 01783 від 09.12.2022

Будьте першим, хто поставить запитання “ ПрАТ “Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування” ”