ПрАТ “Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування”

Пакет акцій розміром 72,6920% статутного капіталу ПрАТ “Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування” (ЄДРПОУ 04601819)в кількості 944560 штук акцій загальною номінальною вартістю 236140,00 грн.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Повне найменування товариства: приватне акціонерне товариство “Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування”.

Місцезнаходження товариства: 79007, м.Львів, вул. Базарна, 20.

Ідентифікаційний код згідно з  ЄДРПОУ: 04601819.

Розмір статутного капіталу товариства: 324850,00 грн.

Пропонується до продажу: пакет акцій ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” у кількості 944560 штук, що становить 72,6920% статутного капіталу товариства.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.10.2021: 22 чол.

Види діяльності ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” за КВЕД:

 • 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (основний);
 • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 • 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
 • 71.20 Технічні випробування та дослідження.

ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” є єдиним в Україні спеціалізованим проектно-конструкторським інститутом по розробці та проектуванню транспортних систем, підіймально-транспортного обладнання неперервної дії.

В інституті накопичений значний інтелектуальний потенціал. В технічному архіві ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” зберігаються проектно-конструкторські документи на більш ніж 30 видів обладнання транспортних систем для механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних та транспортно-складських робіт, що в різні часи були розроблені інститутом та поставлені на виробництво більше двох тисяч підприємств різних галузей господарства України та країн колишнього СРСР.

ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” стоїть на обліку в Центральному державному науково-технічному архіві України ( далі – ЦДНТА України) і включено до Списку № 1 юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду (далі – НАФ), які передають документи до ЦДНТА України. Переліки 23 проектів, проблем (тем) за період 1973-2013рр., науково-технічна документація по яких віднесена до складу НАФ і підлягає передачі на державне збереження, по інституту за відповідні роки є затверджені/схвалені експертно-перевірною комісією ЦДАНТД УРСР/ ЦДНТА України.

Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг):

Продукція (роботи, послуги) Одиниця  виміру За 2018 рік За 2019 рік За 2020 рік За 9 міс.

2021 року

За видом діяльності 72.19 –

дослідження й  експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (основний), всього

 

тис.грн.

 

127,3

 

 

112,0

 

 

 

 

78,0

За видом діяльності 68.20 –

надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, всього

в тому числі передача електроенергії (без ПДВ)

 

тис.грн.

 

тис.грн.

 

 

3659,9

 

1539,0

 

3919,1

 

1679,8

 

3274,0

 

1175,5

 

3014,5

 

1237,0

За видом діяльності 70.22 –

Консультування з питань комерційної діяльності й керування, всього

 

тис.грн.

 

 

 

 

За видом діяльності 71.20 –

Технічні випробування та дослідження, всього

 

тис.грн.

 

 

 

 

Експортна продукція (роботи, послуги) – відсутня.

Основні показники господарської діяльності  ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020р. 9 міс.

2021р.

1. Активи тис.грн. 1922,4 1964,7 2181,7 2331,2
1.1 Необоротні активи, у тому числі тис.грн. 298,6 271,2 394,6 372,2
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис.грн. 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2 Балансова вартість основних засобів тис.грн. 298,6 271,2 394,6 372,2
1.2 Оборотні активи, у тому числі: тис.грн. 1623,8 1693,5 1781,1 1959,0
1.2.1 Запаси тис.грн. 1472,8 1516,0 1659,3 1704,6
1.2.2 Сумарна дебіторська заборгованість тис.грн. 73,7 83,6 72,9 180,3
1.2.3 Грошові кошти тис.грн. 75,1 91,5 52,7 73,6
1.2.4. Витрати майбутніх періодів тис.грн. 2,2 2,4 2,2 0,3
2. Пасиви тис.грн. 1922,4 1964,7 2181,7 2331,2
2.1 Власний капітал тис.грн 1731,7 1735,4 1960,3 2008,0
2.2 Поточні зобов’язання, у тому числі: тис.грн. 190,7 229,3 221,4 323,2
2.2.1 Поточна кредиторська заборгованість

(за розрахунками з бюджетом, зі страхування,  з оплати праці)

тис.грн. 86,8 93,6 98,1 140,1
2.2.2 Інші поточні зобов’язання тис.грн. 103,9 135,7 123,3 183,1
3. Доходи всього, в тому числі:   тис. грн. 3766,0 4012,5 3274,7 3079,5
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 3766,0 4012,5 3274,7 3079,5
4. Витрати всього, в тому числі:    тис. грн. 3648,9 3895,1 3155,6 2968,5
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 2296,4 2437,7 1892,0 1992,7
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 994,4 1089,1 975,4 774,4
4.3 Витрати на збут тис. грн. 325,8 325,3 258,5 201,2
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 5,5 14,3 2,9 0,2
4.5 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 26,8 28,7 26,8 20,0
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. +117,1 +117,4 +119,1 +91,0
6. Середня кількість  всіх працівників осіб 22 22 22 22
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 1514,8 1661,0 1543,6 1325,5
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 5737,8 6291,7 5847,0 6694,4

Дебіторська та кредиторська заборгованості ПрАТ ПКІ конвеєробудуваннястаном на 01.10.2021:

Дебіторська заборгованість
 Найменування показника Одиниця  виміру Усього З неї прострочена
Усього,

в тому числі:

тис. грн. 180,5
розрахунки за виданими авансами тис. грн. 4,3
розрахунки з дебіторами тис. грн. 162,7
податкове зобов’язання тис. грн. 12,7
соцстрах на

випадок втрати працездатності

тис. грн. 0,8
Кредиторська заборгованість
Усього,

в тому числі:

тис. грн. 323,2
з бюджетом тис. грн. 68,9
зі страхування (ЄСВ) тис. грн. 13,3
з оплати праці тис. грн. 57,9
податковий кредит від попередньої оплати (ПДВ) тис. грн. 0,1
розрахунки за отриманими авансами тис. грн. 32,2
Дивіденди акціонерам тис. грн. 105,7 105,7
Розрахунки з іншими кредиторами тис. грн. 45,1

Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні ділянки, на яких  розташовано товариство, умови користування ними:

Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо)

ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” за адресою м.Львів, вул.Базарна,20

№ з/п Будівля, приміщення, споруда тощо Загальна площа,

кв.м

Умови

використання

Інформація про реєстрацію права власності
Свідоцтво про право власності Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно
Реєстра-ційний номер об’єкта Дата прийняття рішення про реєстрацію права власності Дата витягу Номер витягу
1 Будівля

адміністра-тивного корпусу

і прохідної

 

486,1

Виробничі потреби ПрАТ – 2,3 поверхи;

в оренду здано 1 поверх (прохідна)

на будівлю від 09.01.2003, видане на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 09.01.2003 № 4 1920677 18.07.2003 18.07.2003 1034990 (серія ВАА № 478049)
2 Приміщення відділу технічної документації 310,8 Не задіяно,  здано в оренду (частково) на приміщення від 09.01.2003, видане на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 09.01.2003 № 4 1935891 21.07.2003 21.07.2003 1044357

(серія ВАА № 478068)

3 Будівля виробничих приміщень відділу технічної документації 136,5 Не задіяно, здано в оренду (частково) на будівлю від 09.01.2003, видане на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 09.01.2003 № 4 1921036 18.07.2003 18.07.2003 1035278

(серія ВАА № 478052)

4 Будівля відділу науково-технічної інформації 257,7 Не задіяно, здано в оренду (частково) на будівлю від 09.01.2003, видане на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 09.01.2003 № 4 1936072 21.07.2003 21.07.2003 1044470

(серія ВАА № 478069)

5 Будівля лабораторії лінійних двигунів та тензо-метричних вимірювань 206,2 Не задіяно на будівлю від 09.01.2003, видане на підставі

розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 09.01.2003 № 4

1921223 18.07.2003 18.07.2003 1035419 (серія ВАА № 478054)
6 Будівля їдальні та конструк-торських приміщень 991,2 Не задіяно, здано в оренду (частково) на будівлю від 09.01.2003, видане на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 09.01.2003 № 4 1921123 18.07.2003 18.07.2003 1035351 (серія ВАА № 478053)
7 Приміщення складу експеримент-тального цеху 60,2 Не задіяно, здано в оренду на приміщення від 09.01.2003, видане на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 09.01.2003 № 4 1920331 18.07.2003 18.07.2003 1034880 (серія ВАА № 478048)
8 Будівля будівельної групи 421,2 Не задіяно, здано в оренду (частково) на будівлю від 09.01.2003, видане на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 09.01.2003 № 4 1920791 18.07.2003 18.07.2003 1035100 (серія ВАА № 478050)
9 Будівля складських приміщень 278,7,

з яких після продажу

частини приміщень в будівлі, ПрАТ

обліковує

174,2

Не задіяно, здано в оренду (частково) на будівлю від 09.01.2003, видане на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 09.01.2003 № 4 1920922 18.07.2003 18.07.2003 1035187 (серія ВАА № 478051)
10 Будівля медпункту

 

34,2 Не задіяно, здано в оренду на будівлю від 09.01.2003, видане на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 09.01.2003 № 4 1936230 21.07.2003 21.07.2003 1044582

(серія ВАА № 478070)

11 Будівля конструкторів 1369,4,

з яких після продажу частини приміщень в будівлі,  ПрАТ обліковує 1133,3

Не задіяно, здано в оренду (частково) на будівлю від 09.01.2003, видане на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 09.01.2003 № 4 1919739 18.07.2003 18.07.2003 1034575 (серія ВАА № 478046)
12 Будівля трансфор-маторної підстанції 51,6 Використо-вується ПрАТ за призначенням на будівлю від 09.01.2003, видане на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 09.01.2003 № 4 1935614 21.07.2003 21.07.2003 1044223

(серія ВАА № 478067)

13 Приміщення гаражу і складу № 7 59,7 Не задіяно, здано в оренду (частково) на приміщення від 09.01.2003, видане на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 09.01.2003 № 4 1920168 18.07.2003 18.07.2003 1034729

(серія ВАА № 478047)

14 Будівля котельної 213,5

(згідно з тех. паспортом об’єкта)

Не задіяно, здано в оренду не оформлено

 

15 Корпус № 4 (склад ОМТС) 122,0

(згідно з тех. паспортом об’єкта -приміщення

2-го поверху)

Відповідно до результатів інвентаризації, проведеної  ПрАТ у 2020р., об’єкт фактично відсутній не оформлено

 

16 Некапітальні складські приміщення 220,0

 

 

Не задіяно, здано в оренду (частково) не оформлено
17 Металевий гараж 20 Не задіяно не оформлено
18 Стенд для випробовування конвеєра ПНЦ-100 180 Не задіяно не оформлено
19 Каркас з навісом стенда для випробовування конвеєра ПТУ-160 300 Не задіяно не оформлено

 

Станом на 01.10.2021 у ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” відсутні заборони на відчуження, арешти та обтяження на майно товариства.

Відомості щодо земельної ділянки, на якій розташоване товариство: технічна документація та правовстановлюючі документи на землекористування ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” не оформлено.

ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” проводить оплату земельного податку за фактичне користування земельною ділянкою площею 0,5681 га за адресою м. Львів, вул. Базарна, 20. Сума сплаченого податку за землю за 2020 рік складає 141037,70 грн., за 9 місяці 2021 року – 115 445,58 грн.

За інформацією відділу у м.Львові Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, наданою у 2020 році,  відповідно до розробної відомості Шевченківського району м. Львова державної статистичної звітності по формі 6-зем станом на 01.01.2016 за підприємством обліковується земельна ділянка площею 0,5451 га по вул. Базарній, 20 у м. Львові, яка відноситься до земель промисловості.

На даній земельній ділянці крім того знаходиться об’єкт нерухомого майна (павільйон площею 519,5 кв.м.), який належить іншому власнику.

Інформація про договори оренди, укладені щодо нерухомого майна (приміщень в будівлях) ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” за адресою м. Львів, вул. Базарна,20:

Станом на 01.10.2021

 

№ з/п Орендар Договір оренди Назва

об’єкта оренди

Орен-дована площа, кв.м. Цільове призна-

чення

оренди

Розмір місячної орендної плати, грн.

 

дата

 

Строк дії договору
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Будівля адміністративного корпусу і прохідної
1 ФОП Василишин Г.Я. б/н 31.03.2006 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою № 13 від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження строку дії договору оренди

нежитлові приміщення 18,2 під магазин-склад 4814,92
2 ПП

Петрова Л.В.

207 21.01.2013 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою № 9 від 01.01.2021.

до договору оренди)

з можливістю продовження строку дії договору оренди

нежитлове приміщення 9,8 під магазин 1650,88
Приміщення відділу технічної документації
3 ПП

Дубас І.Я.

8/17 01.01.2017 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою № 4 від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження строку дії договору оренди

нежитлове приміщення 5,9 під склад 931,09
4 ПП

Цьонь А.В.

127/07 01.04.2007 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою № 16 від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження строку дії договору оренди

нежитлове приміщення 8,4 під склад-майстер-ню 933,27
5 ТзОВ «Краківський ринок» 229 01.05.2016 До 01.05.2022

(згідно з додатковою угодою № 1 від 01.05.2019

до договору оренди)

з можливістю продовження строку дії договору оренди

нежитлові приміщення 18,3 під гро-мадську вбираль-ню 721,90
6 ПП

Лисак Ю.Б.

201/12 01.09.2012 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою № 9 від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження строку дії договору  оренди

нежитлове приміщення 13,0 під склад 1484,44
7 ПП

Луцик Р.О.

200/12 01.06.2012 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою № 10 від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження строку дії договору оренди

нежитлові приміщення 94,6 під магазин 14834,72
8 ПП Стефанишин Г.В. 222/17 01.01.2017 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою № 4 від 01.01.2021

до договору оренди

з можливістю продовження строку дії договору оренди

нежитлове приміщення 23,8 під магазин-склад 4495,69
9 ФОП

Рибальченко Н.В.

235 01.08.2017 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою № 4 від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження строку дії договору оренди

нежитлове приміщення 8,3 під камеру схову 353,94
10 ФО Ложовська С.Р. 237 01.11.2019 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою № 1 від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження  строку дії договору оренди

нежитлове приміщення 13,5 під склад 1009,46
11 ПП

Стаськів В.М.

238 01.11.2017 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою № 3 від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження строку дії договору оренди

частина нежит-лового приміщення 30,0 під склад 2549,93
Будівля виробничих приміщень відділу технічної документації
12 ПП Грищенко І.Г. 179/11 01.01.2011 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою № 10 від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження  строку дії договору оренди

нежитлові приміщення 19,2 під склад 2298,12
13 ПП

Коваль О.В.

247 01.01.2020 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою №  1 від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження строку дії договору оренди

нежитлове приміщення 37,7 під камеру схову 1149,03
Будівля відділу науково-технічної інформації
14 ПП Кучабська З.О. 162/07 01.09.2007 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою № 14 від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження  строку дії договору оренди

нежитлове приміщення 12,0 під склад 1300,42
15 ПП

Марко Я.Я.

24/07 01.04.2007 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою № 16 від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження строку дії договору оренди

нежитлове приміщення 9,9 під склад 1248,73
16 ПП

Панилик О.М.

183 01.03.2011 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою №  10  від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження  строку дії договору оренди

нежитлове приміщення 16,6 під склад 1127,83
17 ПП

Педченко Е.В.

175/10 01.06.2010 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою №  10  від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження строку дії договору оренди

нежитлові приміщення 65,0 під склад, склад-магазин 9170,08
Будівля їдальні та конструкторських приміщень
18 ПП

Гринда О.І.

224 01.02.2016 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою №  5  від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження строку дії договору  оренди

нежитлові приміщення 30,0 під склад 2847,32
19 ПП

Согор З.М.

226 01.02.2016 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою №  5  від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження строку дії договору  оренди

нежитлове приміщення 63,2 під камеру схову 2130,78
20 ПП Литовченко В.В. 228 01.06.2016 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою №  6  від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження строку дії договору оренди

нежитлове приміщення 38,2 під камеру схову 722,02
21 ТзОВ «Краківський ринок» 242 01.07.2018 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою №  2  від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження строку дії договору  оренди

нежитлове приміщення 16,4 під склад 1516,23
22 ПП

Кузів Л.М.

249 17.01.2020 до 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою № 1 від 01.01.2021 до договору оренди)

з можливістю продовження строку дії договору оренди

нежитлові

приміщення

16,6 під магазин 1935,29
23 ЛФ ПрАТ “Київстар” 518 27.02.2006 до 27.02.2026

з можливістю продовження строку дії договору оренди

Частина даху 20 Для розмі-щення базової станції мобіль-ного зв’язку 7709,13
Приміщення складу експериментального цеху
24 ТзОВ «Краківський ринок» 220 30.12.2015 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою №  4  від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження строку дії договору  оренди

нежитлове приміщення 45,9 під магазин-склад 7739,32
25 ПП

Луцик Р.О.

163/07 01.11.2007 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою № 14 від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження строку дії договору  оренди

нежитлові приміщення 14,3 під склад 1776,98
Будівля будівельної групи
26 ПП

Педченко Е.В.

221 01.02.2016 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою №  5 від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження строку дії договору  оренди

нежитлове приміщення 91,8 під склад 2963,14
27 ПП

Марко Я.Я.

165/17 01.01.2017 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою №  5  від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження строку дії договору оренди

частина нежитло-вого приміщення 62,7 під склад 8063,14
Будівля складських приміщень
28 ТзОВ «Альянс-Арк» 203 01.01.2013 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою № 6 від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження

строку дії договору  оренди

нежитлові приміщення 93,8 Під май-стерню для надання побуто-вих послуг 2335,43
Будівля медпункту
29 ТзОВ «Краківський ринок» 230 01.05.2016 До 01.05.2022

(згідно з додатковою угодою № 1 від 01.05.2019

до договору оренди)

з можливістю продовження

строку дії договору  оренди

нежитлові приміщення 34,2 під кафе 5123,75
Будівля конструкторів
30 ПП

Марко Я.Я.

92/07 01.04.2007 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою №15 від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження

строку дії договору  оренди

нежитлові приміщення 45,0 під склад 5752,33
31 ПП

Курочкін В.В.

215/17 01.01.2017 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою № 4 від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження

строку дії договору  оренди

нежитлове приміщення 130,0 під склад 10764,58
32 ПП

Литвин Г.М.

243 01.05.2019 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою № 2 від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження  строку дії договору  оренди

нежитлове приміщення 6,0 під майстер-ню 785,25
33 ПП

Маркевич О.І.

244 01.05.2019 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою № 2 від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження

строку дії договору  оренди

нежитлове приміщення 55,0 під виставку меблів 3987,45
34 ПП Чижевський В.Ю. 245 01.06.2019 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою № 2 від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження

строку дії договору  оренди

нежитлове приміщення 6,0 під магазин 777,74
35 ПП

Яремчук С.Г.

246 01.11.2019 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою № 2 від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження

строку дії договору  оренди

нежитлове приміщення 3,0 під склад 446,71
Будівля котельної   Будівля котельної
36 ПП Антошевська Т.Й. 210 15.04.2013 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою № 8 від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження

строку дії договору  оренди

нежитловіприміщення 153,5 під магазин 15411,33
37 ПП

Гриневич Ю.М.

214 01.08.2014 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою № 7 від 01.01.2021

до договору оренди)

нежитлове приміщення 60,0 під магазин 10881,86
Некапітальні складські приміщення
38 ТзОВ “Краків-ський ринок” 115 29.12.2005 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою № 9 від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження

строку дії договору  оренди

частина складського приміщення 20,0 під потреби госпо-дарської статутної діяль-ності орендаря 1467,00
Приміщення гаражу і складу № 7
39 ПП

Рак М.І.

67/07 01.04.2007 До 31.12.2021

(згідно з додатковою угодою № 16 від 01.01.2021

до договору оренди)

з можливістю продовження

строку дії договору  оренди

складське приміщення 17,6 під склад май-стерню 2111,16

Станом на 01.10.2021 на балансі ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” майно, яке б не увійшло до його статутного капіталу та перебувало б у державній власності, не обліковується.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо:

У ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” утворились обсяги забруднюючих речовин:

 • за 2020 рік – обсяг 0,0011 см.куб. сплачено екологічного податку 0,27 грн.
 • за 9 місяців 2021 року – обсяг 2,3672 см.куб. сплачено екологічного податку 1,96 грн.

Умови продажу:

 • збереження основного виду діяльності товариства, а саме: Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (код КВЕД 72.19);
 • недопущення виникнення простроченої заборгованості товариства з виплати заробітної плати його працівникам, по платежах до пенсійного фонду, до бюджетів усіх рівнів за податками та зборами;
 • недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дати переходу до нього права власності на пакет акцій;
 • виконання в повному обсязі умов колективного договору, що діє у товаристві на дату переходу права власності на пакет акцій, протягом строку його дії, а після його завершення забезпечити здійснення заходів з укладення нового або внесення змін до зазначеного договору в установленому законодавством порядку з  урахуванням положень галузевої угоди, та забезпечувати його виконання (стаття 9 Закону України “Про колективні договори та угоди”);
 • здійснення товариством витрат на охорону праці відповідно до ст.19 Закону України “Про охорону праці”;
 • належне збереження в технічному архіві ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” науково-технічної документації, що належить до Національного архівного фонду (НАФ) України, здійснити заходи з її передачі та передачу на постійне зберігання до Центрального державного науково-технічного архіву (ЦДНТА) України (згідно з переліками 23 проектів, проблем (тем) по інституту за період 1973-2013рр., науково-технічна документація по яких є віднесена до складу НАФ і підлягає передачі на державне збереження, схваленими протоколами експертно-перевірної комісії ЦДНТА України);
 • збереження в належному стані конструкторсько-технічної документації в технічному архіві ПрАТ “ПКІ конвеєробудування”, а також документів довготривалого зберігання в залежності від термінів їх зберігання, зокрема, документів трудового архіву товариства, або здійснити заходи з передачі їх на зберігання до спеціалізованої архівної установи;
 • дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо товариства.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з ПрАТ “ПКІ конвеєробудування” можна з 10.00 до 15.00 щодня, крім вихідних та святкових днів за адресою: м.Львів, вул. Базарна, 20.

Контактна особа товариства: голова правління ПрАТ Липин Михайло Федорович, роб. телефон/факс (032) 261-23-77.

Організатор аукціону: регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса: 79005 м. Львів, вул. Коперника,4. Тел. (032) 299-91-07. Адреса веб-сторінки на сайті ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html.  Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Адреса електронної пошти – lviv@spfu.gov.ua.

Контактна особа, відповідальна за можливість огляду товариства: Доманська Ірина Богданівна, начальник відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами регіонального відділення, тел. (032) 255-39-72.

Додаткова інформація

Розмір частки у статутному капіталі, % 72.6920
Адреса активу Львівська обл., м. Львів, вул. Базарна, 20
Регiон Львівська область
Балансоутримувач ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування», код ЄДРПОУ 04601819
Вид діяльності за КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
71.20 Технічні випробування та дослідження
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Контактна особа по об'єкту Доманська Ірина Богданівна, тел. (032) 255-39-72.
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 22.01.2020 № 00145
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ ПрАТ “Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування” ”