Державний пакет акцій розміром 50 відсотків + 1 акція статутного капіталу АТ «Укрнафтопродукт»

Державний пакет акцій Акціонерного товариства «Укрнафтопродукт» у кількості 61088246 штук акцій, що становить 50% + 1 акція статутного капіталу Акціонерного товариства «Укрнафтопродукт». Номінальна вартість пакета акцій – 18326473,80 гривень.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій Акціонерного Товариства «Укрнафтопродукт» розміром 50 відсотків + 1 акція статутного капіталу товариства, що становить 61 088 246 штук.

Розмір статутного капіталу товариства: 36 652 947,00 грн. (тридцять шість мільйонів шістсот п’ятдесят дві тисячі дев’ятсот сорок сім гривень).

Статутний капітал поділений на 122 176 490 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,30 гривень. Станом на 01.04.2023 року 61 088 244 штук акцій – у приватній власності недержавних акціонерів; 61 088 246 штук акцій (50 відсотків + 1 акція статутного капіталу АТ «Укрнафтопродукт») – у державній власності та складають пакет акцій, що є об’єктом приватизації.

Місцезнаходження (юридична адреса) АТ «Укрнафтопродукт»: 01601, м. Київ, бульвар Верховної Ради, будинок 34.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00018201.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2023: 10 осіб.

Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Основні напрями діяльності відповідно до Статуту:

  • надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
  • оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом та подібними продуктами;
  • транспортне оброблення вантажів .

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг)

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2020 р. 5567 5567
2021р. 6569 6569
2022р. 5282 5282
І кв. 2023р. 1427 1427

Основні показники господарської діяльності Товариства за останні три роки та останню звітну дату:  

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р. І кв. 2023 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 64157 75877 75128 75308
1.1 Необоротні активи тис. грн. 62024 73614 73599 73592
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 131 166 151 144
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 21880 24880 24880 24880
1.2 Оборотні активи тис. грн. 2133 2263 1620 1716
1.2.1 запаси тис. грн. 21 6 9 4
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 1193 1187 1481 1627
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 780 940 130 85
2. Пасиви тис. грн. 64157 75877 75219 75308
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 11495) тис. грн. 62405 74020 73504 73303
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 1752 1857 1715 2005
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн. 1568 1737 1538 1812
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн.
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 5567 6569 5282 1427
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 417 11 3
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн.
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 2190 3183 2465 684
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 2641 2814 3367 711
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 68 41 107
4.5 Інші витрати тис. грн. 658
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 77 114
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 350 518 -283 32
6. Середня кількість всіх працівників чол. 11 10 10 10
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 2269 2294 2817 695
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 17189,39 19116,70 23475 23166,67

Станом на 01.04.2023 АТ «Укрнафтопродукт» має депоновану заробітну плату у розмірі 53616,27 гривень, яка виникла внаслідок того, що працівники, перед котрими є заборгованість, знаходились в зоні проведення АТО (м. Горлівка).

Станом на 01.04.2023 АТ «Укрнафтопродукт» має податковий борг з земельного податку у сумі 565496,99 гривень у зв’язку з тим, що земельна ділянка розташована у м. Горлівка Донецької області.

За даними обліку Міністерства фінансів України  АТ «Укрнафтопродукт» має прострочену зоборгованість перед  Державним бюджетом України за Угодою про умови, порядок та забезпечення розрахунків за акредитивом від 12 серпня 1996 року № 7 з додатком від 20 листопада 1997 року № 1, що були укладені між Державним експортно- імпортним банком України та АХК «Укрнафтопродукт», та штрафних санкцій, нарахованих на вказану заборгованість.

Станом на 01.04.2023 сума основного боргу АТ «Укрнафтопродукт» (угода від 12.08.1996 № 7) – 17 041 897,23 дол. США (сімнадцять млн. сорок одна тис. вісімсот дев’яносто сім дол. 23 центи) або 623 198 323,04 грн. Розмір нарахованої пені за невиконання зобов’язань за кредитом – 211 672 676,90 грн. (двісті одинадцять млн. шістсот сімдесят дві тис. шістсот сімдесят шість грн. 90 коп.).

Відомості про об’єкти нерухомого майна (за інформацією АТ  «Укрнафтопродукт»):

Майно товариства розташовано за адресами:

  • майновий комплекс: м. Київ, бульвар Верховної Ради,34;
  • квартира: м. Київ, проспект П.Григоренка,41, кв. 70;
Назва Адреса розташування Загальна площа, кв.м. Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник Примітки
Майновий комплекс м. Київ, бульвар Верховної Ради, 34 5440,07 МК № 010002522 122 Будівлі офісні Свідоцтво на право власності від 18.02.2000 № МК 010002522 вид. Київською Державною адміністрацією Приватна АТ «Укрнафтопродукт»»
Квартира м. Київ, проспект П. Григоренка, 41, кв. 70 32,7 КВ 60017 125 Будівлі промислові та склади Свідоцтво на право власності від 14.08.2001 № КВ 60017 вид. Головним управлінням житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації Приватна АТ «Укрнафтопродукт»»

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (м. кв) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка 62^071^008 м. Київ, бульвар Верховної Ради, 34 3793.24 Відсутній (не зареєстровано) Інформація відсутня (земельні ділянки не оформлені) Комунальна власність
Земельна ділянка м. Горлівка Микитівський район, вулиця Новоналивна 60934 141063660002 02 007 Виробнича діяльність Державний АКТ на право постійного користування землею  Серія І-ДН  № 003373 від 19.11.1999

Транспортні засоби: автомобіль DAEWOO модель LANOS D3LM500, білого кольору, 1998 року випуску, номер кузова KLATF69YEWB263019, реєстраційний номер 40514КА, об’єм двигуна – 1500.

Перелік майна, яке передано в оренду, станом на 01.04.2023:  

№п/п Орендар № договора Дата договору Дата закінчення договору № кімнати Площа Ціна з ПДВ за 1 кв.м Сума б/ ПДВ Сума з/ ПДВ
1 Годунова Л.М. ФОП 12 01.01.20 31.12.23 магазин 68,00 165,00 9 350,00 11 220,00
2 Ніколайчук О.О. ФОП 103 29.07.20 31.12.23 магазин 26,50 165,00 3 643,75 4 372,50
3 Ніколайчук В.В. ФОП 95 15.05.20 31.12.23 магазин 26,50 165,00 3 643,75 4 372,50
4 Латишев  Р.М. ФОП 38 01.01.20 31.12.23 магазин 7,00 165,00 962,50 1 155,00
5 Ніколайчук О.В. ФОП 50 01.01.20 31.12.23 магазин 37,00 165,00 5 087,50 6 105,00
6 Тімощенко В.В. ФОП 94 15.05.20 31.12.23 магазин 6,50 165,00 893,75 1 072,50
7 Одарченко Ю.В. ФОП 52 01.01.20 31.12.23 магазин 30,50 165,00 4 193,75 5 032,50
8 Дакал О.В. ФОП 16 01.01.20 31.12.23 магазин 37,00 165,00 5 087,50 6 105,00
9 Патарідзе Г. ФОП 57 01.01.20 31.12.23 кафе 96,30 150,00 12 037,50 14 445,00
10 Орлова Т.М. ФОП 85 01.01.20 31.12.23 кафе 96,30 150,00 12 037,50 14 445,00
11 Рудь С.П. ФОП 65 01.01.20 31.12.23 1 тех 19,10 100,00 1591,67 1 910,00
12 ТД Медеол ТОВ 44 01.01.20 31.12.23 1 тех 53,10 100,00 4 425,00 5 310,00
13 Воксвал ТОВ 8 01.01.20 31.12.23 1 тех 13,20 100,00 1 100,00 1 320,00
14 Іщук О.С. ФОП 147 05.12.22 31.12.23 ч.холлу 416,67 500,00
15 Войналович П.І. ФОП 121 29.03.21 31.12.23 101 38,10 200,00 6 350,00 7 620,00
16 Манакова О.М. ФОП 114 04.02.21 31.12.23 102 22,00 182,00 3 336,67 4 004,00
17 Манакова А.С. ФОП 115 04.02.21 31.12.23 102 22,00 182,00 3 336,67 4 004,00
18 Манаков С.М. ФОП 42 01.01.20 31.12.23 102 22,10 182,00 3 351,83 4 022,20
19 Горбулін Є.О. ФОП 116 04.02.21 31.12.23 104 18,40 182,00 2 790,67 3 348,80
20 Шевченко Л.Д. ФО 82 01.01.20 31.12.23 201 19,70 165,00 2708,75 3 250,50
21 Бойко А.Л. ФО 138 11.10.21 31.12.23 202 17,50 170,00 2 479,17 2 975,00
22 Дерев’янко С.В. ФОП 17 01.01.20 31.12.23 203 18,00 165,00 2475,00 2 970,00
23 МК-БУД ПЛЮС ТОВ 117 04.02.21 31.12.23 204 17,70 185,00 2728,75 3 274,50
24 Штенгелова А.О. ФО 137 16.10.19 31.12.23 205 17,60 160,00 2346,67 2 816,00
25 Шопін Є.В. ФО 107 16.09.20 31.12.23 206 12,30 170,00 1742,50 2 091,00
26 Пономаренко О.В. ФОП 142 01.03.22 31.12.23 207 11,80 180,00 1770,00 2 124,00
27 Тесленко І.І. ФО 146 14.11.22 31.12.23 208 18,00 165,00 2475,00 2 970,00
28 Грабовий П.А. ФОП 14 01.01.20 31.12.23 209 18,90 165,00 2598,75 3 118,50
29 Сіті-Клін ПП 69 01.01.20 31.12.23 210 37,20 165,00 5115,00 6 138,00
30 Воксвал ТОВ 8 01.01.20 31.12.23 211 34,50 165,00 4743,75 5 692,50
31 ТД Медеол ТОВ 44 01.01.20 31.12.23 212 36,90 165,00 5073,75 6 088,50
32 ПОЖЕКСПЕРТ ТОВ 148 23.12.22 31.12.23 213 4,00 165,00 550,00 660,00
33 Металоінвест Груп ТОВ 46 01.01.20 31.12.23 213 6,20 165,00 852,50 1 023,00
34 ВОЛЬТ ЕНЕРГО ГРУПС ТОВ 128 01.06.21 31.12.23 214 17,00 185,00 2620,83 3 145,00
35 Скала О.Г. ФОП 70 01.01.20 31.12.23 215 17,90 165,00 2461,25 2 953,50
36 Голубцова О.В. ФОП 124 16.04.21 31.12.23 216 18,30 185,00 2821,25 3 385,50
37 Бойко А.Л. ФО 138 11.10.21 31.12.23 218 37,60 170,00 5326,67 6 392,00
38 Савонюк І.М. ФОП 130 28.07.21 31.12.23 303 33,20 185,00 5118,33 6 142,00
39 Екоенергопроект ТОВ 21 01.01.20 31.12.23 305 13,30 165,00 1828,75 2 194,50
40 Філоненко Н.В. ФО 76 01.01.20 31.12.23 306 16,80 165,00 2310,00 2 772,00
41 Вальорко А.В. ФО 145 05.10.22 31.12.23 309 18,00 175,00 2625,00 3 150,00
42 Сребнюк Р.М. ФО 141 02.05.22 31.12.23 311 35,90 165,00 4936,25 5 923,50
43 Масалова М.О. ФО 43 01.01.20 31.12.23 312 35,50 165,00 4881,25 5 857,50
44 ТВІСТ+ ТОВ 132 06.08.21 31.12.23 315 75,10 185,00 11577,92 13 893,50
45 Коваленко С.С. ФО 108 12.10.20 31.12.23 317 17,80 180,00 2670,00 3 204,00
46 Профспілка 62 01.01.20 31.12.23 сейф  – 520,83 625,00
47 Сантехспец ТОВ 66 01.01.20 31.12.23 409 36,20 165,00 4977,50 5 973,00
48 Манаков С.М. ФОП 42 01.01.20 31.12.23 408 36,20 165,00 4 977,50 5 973,00
49 Укрінтекс ТОВ 75 01.01.20 31.12.23 413 12,20 165,00 1677,50 2 013,00
50 СТКМ ТОВ 123 16.04.21 31.12.23 414 7,00 165,00 962,50 1 155,00
51 Пильов Ю.В. ФОП 59 01.01.20 31.12.23 414 7,30 165,00 1003,75 1 204,50
52 Діемер-Україна ТОВ 19 01.01.20 31.12.23 414 6,00 165,00 825,00 990,00
53 Укрінтекс ТОВ 75 01.01.20 31.12.23 415 38,90 165,00 5348,75 6 418,50
54 Міротекс ТОВ 47 01.01.20 31.12.23 416 18,20 165,00 2502,50 3 003,00
55 Мостицька Л.С. ФОП 48 01.01.20 31.12.23 417 17,00 165,00 2337,50 2 805,00
56 Рудь С.П. ФОП 65 01.01.20 31.12.23 501 37,40 165,00 5142,50 6 171,00
57 ЕЛ-КОМ СЕРВІС ТОВ 22 01.01.20 31.12.23 503 53,40 165,00 7342,50 8 811,00
58 ОНЛАЙН ФІНАНС ФК ТОВ 140 14.02.22 31.12.23 511 16,30 175,00 2377,08 2 852,50
59 Чізе ТОВ 81 01.01.20 31.12.23 505 20,10 165,00 2763,75 3 316,50
60 Талі С.В. ФОП 73 01.01.20 31.12.23 507 18,20 165,00 2502,50 3 003,00
61 ВГВ-ЕНЕРГО ТОВ 109 30.11.20 31.12.23 504 34,40 175,00 5016,67 6 020,00
62 Мацела І.О. ФОП 86 31.01.20 31.12.23 510 37,10 165,00 5101,25 6 121,50
63 Чізе ТОВ 81 01.01.20 31.12.23 513 54,90 165,00 7548,75 9 058,50
64 Каупер ТОВ 29 01.01.20 31.12.23 512 74,70 165,00 10271,25 12 325,50
65 Каупер ТОВ 29 01.01.20 31.12.23 кор. 8,00 150,00 1000,00 1 200,00
66 МТСБУ 49 01.01.20 31.12.23 514 76,50 150,00 9562,50 11 475,00
67 Протеріус ТОВ 61 01.01.20 31.12.23 601 72,00 180,00 10800,00 12 960,00
68 Островерхий Я.М. ФОП 56 01.01.20 31.12.23 604 35,10 180,00 5265,00 6 318,00
69 Оранта ПАТ НАСК 55 01.01.20 31.12.23 605 17,30 180,00 2595,00 3 114,00
70 Савонюк І.М. ФОП 130 28.07.21 31.12.23 606 72,00 188,00 11280,00 13 536,00
71 Гарант-ліфт трейд ТОВ 101 02.06.20 31.12.23 607 34,20 180,00 5130,00 6 156,00
72 Синельников Є.І. ФОП 139 21.02.22 31.12.23 609 12,80 190,00 2026,67 2 432,00
73 Вогнеборець ТОВ 7 01.01.20 31.12.23 602 52,60 180,00 7890,00 9 468,00
74 РІТМ ІНДАСТРІ ТОВ 131 09.08.21 31.12.23 612 19,00 190,00 3008,33 3 610,00
75 ВФ Україна ПАТ 9 01.01.20 31.12.23 дах 30,00 300,00 7500,00 9 000,00
76 ЕЛ-КОМ СЕРВІС ТОВ 22 01.01.20 31.12.23 підвал 12,10 100,00 1008,33 1 210,00
77 Лебедєв Д.В. ФО 105 27.08.20 31.12.23 підвал 15,10 100,00 1258,33 1 510,00

Інформацію про орендарів та реквізити договорів оренди АТ «Укрнафтопродукт» не надає у зв’язку з відсутністю у товариства повноважень щодо розкриття деталей договорів з орендарями та їх персональних даних перед особами, що не є стороною правочину.

На балансі Товариства не перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації.

Товариство не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: мобілізаційні завдання (замовлення) на підприємстві відсутні.

Умови продажу:

  • погашення протягом 6 місяців заборгованості Товариства із заробітної плати, перед бюджетом у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій;
  • недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 (шести) місяців;
  • врегулювання питання щодо погашення просроченої заборгованості та штрафних санкцій Товариства перед Державним бюджетом України за угодою про умови, порядок та забезпечення розрахунків за акредитивом від 12.08.1996 року № 7 з додатком від 20.11.1997року №1, що були укладені між Державним експортно-імпортним банком України та АХК «Укрнафтопродукт».

Час і місце проведення огляду обєкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: 01601, м. Київ, бульвар Верховної Ради, будинок 34.

Телефон: (096) 372 59 02, e-mail: ukrnaftoprodukt.gp@ukr.net.

Відповідальна особа: Чейпеш Лариса Вікторівна.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50-Г, адреса  веб-сайту- http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.

Телефони для довідок: (044) 281-00-23, 281-00-35.

Додаткова інформація

Розмір частки у статутному капіталі, % 50% + 1 акція
Адреса активу 01601, Україна, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 34
Регiон Київ
Вид діяльності за КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
49.50 Трубопровідний транспорт
52.24 Транспортне оброблення вантажів
70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву, код ЄДРПОУ 19030825
Контактна особа по об'єкту Кравченко Вікторія Владиславівна, +380442810023, vikfond@gmail.com
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизацї, що підлягають приватизації (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 31.01.2022 № 260
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Державний пакет акцій розміром 50 відсотків + 1 акція статутного капіталу АТ «Укрнафтопродукт» ”