Державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу АТ “Львівський ювелірний завод”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

144 282 200

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴185 398 855

Державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу АТ “Львівський ювелірний завод” в кількості 113959000 штук акцій загальною номінальною вартістю 113959000,00 грн.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій АТ «Львівський ювелірний завод» у кількості 113959000 штук, що становить 100% статутного капіталу товариства.

Повне найменування товариства: акціонерне товариство «Львівський ювелірний завод».

Місцезнаходження товариства: 79060, м. Львів, вул. Академіка Підстригача, 2.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 05785017

Розмір статутного капіталу товариства: 113 959 000,00 грн.

Середньооблікова чисельність штатних працівників станом на 01.09.2022: 96 чол.

Основний вид діяльності АТ «Львівський ювелірний завод» за КВЕД: 32.12  Виробництво ювелірних і подібних виробів (основний).

АТ «Львівський ювелірний завод» є юридичною особою, що утворена шляхом перетворення державного підприємства «Львівський державний ювелірний завод» в приватне акціонерне товариство відповідно до наказу Фонду державного майна України від 17.02.2021 № 210 «Про перетворення державного підприємства «Львівський державний ювелірний завод» в приватне акціонерне товариство», і відповідно до Статуту АТ «Львівський ювелірний завод», затвердженого наказом Фонду державного майна України від 07.10.2021 № 1777, є правонаступником майна, усіх прав та обов’язків зазначеного державного підприємства.

Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг)

АТ «Львівський ювелірний завод» спеціалізується на виготовленні ювелірних виробів з дорогоцінних металів (золото, срібло), з дорогоцінних металів зі вставками з дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння (діаманти, аметисти, сапфіри, топази, смарагди, гранати, бурштин, цитрин, кварц, перлини, циркони та інше.). Товарною продукцією товариства є перстені, сережки, кулони, брошки, браслети та ланцюжки, кольє, затискачі до краватки, брелоки, запонки, а також посудна група зі срібла. Товариство також виготовляє вироби з недорогоцінних металів (медалі, знаки, значки, державні нагороди, відзнаки тощо). Всі види продукції виготовляються товариством як з власної сировини, так і з сировини замовників.

Номенклатура продукції Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн.
за 2021 рік за 1 півріччя 2022 року
Всього по підприємству 15822 6058
в т.ч.
–   виробництво ювелірних і подібних виробів (з дорогоцінних металів) 14535 5614
–   виробництво інших готових металевих виробів (знаки, значки, медалі з недорогоцінних металів) 624 200
–   роздрібна торгівля виробами в спеціалізованих магазинах 663 244

Експертна продукція (роботи, послуги) – відсутні.

Основні показники господарської діяльності  АТ “Львівський ювелірний завод” за останні три роки та останній звітний період1):

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019 р.1) 2020р.1) 2021р. 1 півріччя  2022р.
1. Активи тис. грн. 76690 69813 147379 144282
1.1 Необоротні активи, у тому числі: тис. грн. 7542 6592 82843 80008
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 4433 4378 12268 12241
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 45 45
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 3109 2214 70530 67722
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи, у тому числі: тис. грн. 69146 63221 64536 64274
1.2.1 Запаси тис. грн. 62262 61150 63229 63392
1.2.2 Сумарна дебіторська заборгованість тис. грн. 6262 1567 954 687
1.2.3 Грошові кошти тис. грн. 612 463 265 169
1.2.4 Витрати майбутніх періодів тис. грн. 8 12 9 8
1.2.5 Інші оборотні активи тис. грн. 29 79 18
1.2.6 Утримувані для продажу тис. грн. 2
2. Пасиви тис. грн. 76690 69813 147379 144282
2.1 Власний капітал тис. грн. 43020 37567 114522 111833
2.2 Довгострокові зобов’язання тис. грн. 30236 30141 29410 29410 2)
2.3 Поточні зобов’язання, у тому числі: тис. грн. 3434 2105 3447 3039
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість, сумарна тис. грн. 3401 2081 3435 3034
2.3.2 Інші поточні зобов’язання тис. грн. 33 24 12 5
2.4. Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за : тис. грн. 286
2.4.1 товари, роботи, послуги тис. грн. 286
2.4.2 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.3 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.4 розрахунками зі страхування тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 23858 15341 16242 6292
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 23684 15143 15822 6058
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 124 198 420 234
3.3. Інші доходи тис. грн. 50
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 23963 20788 19350 8981
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 15947 10402 10823 4819
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 5080 4475 5052 2413
4.3 Витрати на збут тис. грн. 2062 1538 1864 830
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 874 4371 1592 919
4.5. Інші витрати тис. грн. 2 19
4.5 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. (-105) (-5447) (-3108) (-2689)
6. Середня кількість  всіх працівників осіб 128 116 108 97
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 8493,7 7264,9 7194,8 2805
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн. 5,500 5,200 5,500 4,820
1)       за 2019 та 2020 роки  наведені  показники господарської діяльності державного підприємства «Львівський державний ювелірний завод», яке є перереєстрованим в АТ «Львівський ювелірний завод»  25.11.2021р.
2)      станом на 01.07.2022 АТ обліковується  довгострокова заборгованість в сумі 29410 тис. грн. (податковий борг, який виник в зв’язку з донарахуванням податків ДПІ у Франківському районі м. Львова за період 01.10.2012 по 31.12.2013). В податкову заставу підприємством надані ювелірні вироби на суму 31009,6 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованості АТ Львівський ювелірний завод

Дебіторська заборгованість станом на 01.09.2022
 Найменування показника Одиниця  виміру Усього З неї прострочена
Усього,

в тому числі:

тис. грн. 1066,4 434,9
розрахунки за виданими авансами тис. грн. 0,0
розрахунки за товари, роботи, послуги тис. грн. 623,8
розрахунки з дебіторами тис. грн. 117,5 116,5
розрахунки з бюджетом тис. грн. 0,0
інша поточна дебіторська заборгованість тис. грн. 325,1 318,4
Кредиторська заборгованість станом на 01.09.2022
Усього,

в тому числі:

тис. грн. 2650,2 256,2
за товари, роботи, послуги тис. грн. 1206,8 256,2
з бюджетом тис. грн. 1139,5
зі страхування (ЄСВ) тис. грн. 70,6
з оплати праці тис. грн. 233,3

Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні ділянки, на яких  розташовано товариство, умови користування ними:

Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо) АТ «Львівський ювелірний завод»:

Будівля, приміщення, споруда тощо Загальна площа, поверховість

 

Функціональне використання Реєстраційний номер об’єкта Підстава виникнення права власності Власник

 

Інформація про обтяження

 

1 2 3 4 5 6 7
Об’єкти за місцезнаходженням м. Львів, вул.Академіка Підстригача,2
 

 

 

 

 

 

 

 

Будівля Б-1 Адміні-стративно-виробничий  корпус

(інв.  № 000092101 та 3138 (ПРУ)

у складі:

 

–    будівлі

адміністра-тивного корпусу під літ. А-3

 

2939,7 кв. м (три поверхи),

з них 879,7 кв. м  – приміщення захисної споруди цивільного захисту (сховища) в підвалі будівлі

Розміщення адміністративних приміщень та

захисної споруди цивільного захисту (сховища)

10501797

 

 

Свідоцтво про право власності  на будівлю від 11.04.2005 ( серія ЯЯЯ№ 010922), видане на підставі розпорядження Франківської районної адміністрації Львівської міської ради  № 499 від 11.04.2005р.;

витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 15.04.2005 № 7017659

(серія СВР № 050149); Акт передавання майна до статутного капіталу АТ «Львівський ювелірний завод», що є правонаступником  державного підприємства «Львівський  державний ювелірний завод», затверджений наказом  ФДМУ від 07.10.2021 № 1777 «Про затвердження статуту акціонерного товариства «Львівський ювелірний завод» та  акта передавання майна до статутного капіталу акціонерного товариства» (далі –  Акт передавання майна до статутного капіталу  АТ «Львівський ювелірний завод», затверджений наказом ФДМУ від 07.10.2021 № 1777)

 АТ “Львівський ювелірний завод” (код ЄДРПОУ 05785017)

 

(крім приміщення захисної споруди цивільного захисту (сховища ПРУ) в підвалі будівлі під літ. А-3,  що не ввійшло статутного капіталу АТ «Львівський ювелірний завод» (інв..№ 3138), є державною власністю )

Об’єкт є обтяженим: вид обтяження – податкова застава (розмір основного зобов’язання – 668237,00 грн. ), обтяжувач: Державна податкова служба України (код ЄДРПОУ 43005393),  підстава виникнення обтяження: лист ГУ ДПС у Львівській області від  22.11.2021 № 13689/5/13-01-13-02-11,  акт опису майна (видавник ГУ ДПС у Львівській області) від 22.11.2021 № 756/05.  Заборонено відчужувати
–    будівлі  під літ.Б-3 (виробничий корпус) 5173,6 кв. м

(три поверхи)

Розміщення виробничих та торгівельних приміщень
Будівля Б-2 Допоміжний корпус

(інв.  № 000000116)

у складі:

–    будівлі виробничого корпусу № 2 під літ. З-2 679,6 кв. м

(два поверхи)

Розміщення виробничих приміщень 10501955 Свідоцтво про право власності  на будівлю від 11.04.2005 (серія ЯЯЯ№ 010924), видане на підставі розпорядження Франківської районної адміністрації Львівської міської ради  № 499 від 11.04.2005;

витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 15.04.2005 № 7017785

(серія СВР № 008998);

Акт передавання майна до статутного капіталу  АТ «Львівський ювелірний завод», затверджений наказом ФДМУ

від 07.10.2021 № 1777

АТ “Львівський ювелірний завод” (код ЄДРПОУ 05785017) Об’єкти є обтяжені: вид обтяження – податкова застава (розмір основного зобов’язання – 668237,00 грн. ), обтяжувач: Державна податкова служба України (код ЄДРПОУ 43005393),  підстава виникнення обтяження: лист ГУ ДПС у Львівській області від  22.11.2021 № 13689/5/13-01-13-02-11,  акт опису майна (видавник ГУ ДПС у Львівській області) від 22.11.2021 № 756/05.  Заборонено відчужувати
–    будівлі допоміжного корпусу №2  під літ. В-2 262,0 кв. м

(два поверхи)

Розміщення виробничих приміщень
Будівля Б-3 Корпус котельні

(інв.  № 000007504)

у складі:

–    будівлі

приміщення котельні під літ. Е-1

35,5 кв. м

(один поверх)

Розміщення виробничих приміщень
Будівля Б-7 Корпус

столярної дільниці

(інв.  № 00006537)

у складі:

–    будівлі столярного цеху під літ.Ж-1 183,9 кв. м

(один поверх)

Розміщення виробничих приміщень
Будівля Б-4

Побутово-

допоміжний

корпус

(інв. № 000007352)

у складі:

–   будівель під літ. Г-2,

Г’-2, Г”-2,

Г-3, Г-4

1973,6 кв. м (3 частини – два поверхи, 1 частина – три поверхи, 1 частина – чотири поверхи) Розміщення виробничих та побутових приміщень 2446926146101

 

 

Витяг з Державного  реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

від 03.09.2021 № 273183223;

Свідоцтво про право власності  на будівлю від 11.04.2005 (серія ЯЯЯ№ 010923), видане на підставі розпорядження Франківської районної адміністрації Львівської міської ради

№ 499 від 11.04.2005;

витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 15.04.2005 № 7018060

(серія СВР № 008999);

Акт передавання майна до статутного капіталу  АТ «Львівський ювелірний завод», затверджений наказом ФДМУ

від 07.10.2021 № 1777

 

АТ “Львівський ювелірний завод” (код ЄДРПОУ 05785017)

 

 

 

 

 

Будівля Б-5

Складо-

допоміжний

корпус

(інв. № 000000103)

у складі:

–    будівлі складо-допоміж-ного корпусу під літ. Д-1 280,1 кв. м

(один поверх)

Розміщення складських приміщень
Будівля Б-8 Гаражно-складські корпуси

ТЕД

(інв. № 000007408)

у складі:

–   будівлі гаражно-складського корпусу № 8 під літ. В-1 376,7 кв. м. (один поверх) Розміщення гаражних та складських приміщень 10502049 Свідоцтво про право власності  на будівлю від 11.04.2005 ( серія ЯЯЯ№ 010925), видане на підставі розпорядження Франківської районної адміністрації Львівської міської ради  № 499 від 11.04.2005;

витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 15.04.2005 № 7017932

(серія СВР № 097533);

Акт передавання майна до статутного капіталу  АТ «Львівський ювелірний завод», затверджений наказом ФДМУ

від 07.10.2021 № 1777

АТ “Львівський ювелірний завод” (код ЄДРПОУ 05785017)

 

–    будівлі гаражно-складського корпусу № 8 під літ. Г-1 172,3 кв. м

(один поверх)

Розміщення гаражних та складських приміщень
Будівля Б-9 Адміні-стративно-побутовий корпус ТЕД (інв. № 000007407)

у складі:

–   будівлі адміністра-тивно-побутового корпусу № 9 під літ. Б-1 143,3 кв. м

(один поверх)

Розміщення адміністративно-побутового приміщень)
С-1 Система площинних споруд

(інв. № 000092001)

12124 кв. м

(1,2124 га)

Дороги стоянки, тротуари та пішохідні зони Акт передавання майна до статутного капіталу  АТ «Львівський ювелірний завод», затверджений наказом ФДМУ

від 07.10.2021 № 1777

АТ “Львівський ювелірний завод” (код ЄДРПОУ 05785017)

 

Обтяжень немає

 

 С-2 Система споруд зворотнього водопостачання

(інв. № 000090001)

Робота технологічного обладнання ювелірного виробництва (ЮВ)
С-4 Газорегулюючий пункт

(інв. № 000090010)

Робота обладнання і виконання технологічних  операцій  ЮВ
С-5 Підземний резервуар питної води V=50 м.куб.

(інв. № 000004879)

50 куб. м Забезпечення виробничих та побутових потреб підприємства
С-8  Закрита автостоянка

(інв. № 000090071)

4934 кв.м   1) Розміщення автомобільного транспорту  

С-9 Периметральна

огорожа (інв. № 000092004)

756 пог.м. 1)

 

Огородження території підприємства
1)      Інженерна споруда “С-8 Закрита автостоянка” (інв. № 000090071) площею 4934 кв.м. (6 кв.м. – забудова, 4928 кв.м – тверде покриття) та частина споруди С-9 “Периметральна огорожа” (інв. № 000092004) довжиною 149,5 пог. м.,  що входять до статутного капіталу АТ «Львівський ювелірний завод», знаходяться поза межами земельної ділянки  за адресою м. Львів, вул. Академіка Підстригача,2 площею 2,1017 га (кадастровий номер ділянки 610136900:09:004:0003), яка перебуває в постійному користуванні  підприємства відповідно до Державного Акту на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ №179260, виданого 03.04.2006р. на підставі ухвали Львівської міської ради від 26.01.2006 № 3112.

Зазначені об’єкти знаходяться  на іншій земельній ділянці за адресою м. Львів, вул. Академіка Підстригача,2 площею 0,4934 га  (кадастровий номер ділянки 4610136900:09:004:0004). Ця земельна ділянка відповідно до Ухвали Львівської міської ради від 16.03.2006 № 3547 була відведена за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення та надана в оренду ДП «Львівський державний ювелірний завод» терміном на 5 років для влаштування тимчасової відкритої автостоянки комерційного використання. Згідно з Ухвалою Львівської міської ради від 21.04.2011 № 411 термін оренди даної земельної ділянки для обслуговування тимчасової відкритої автостоянки підприємству був продовженим на 5 років.  Після закінченням строку дії Договору оренди землі, укладеного 01.06.2011 між Львівською міською радою та  державним підприємством ДП «Львівський державний ювелірний завод» (далі – Договір оренди землі), термін оренди даної земельної ділянки Львівською міською радою для підприємства не продовжувався. У зв’язку із закінченням строку дії Договору оренди землі відповідно до наказу по підприємству від 19.05.2016 № 154 діяльність тимчасової відкритої автостоянки з 22.04.2016 припинена, припинено нарахування амортизації по інвентарному об’єкту «С-8 Закрита автостоянка» (інв. № 000090071).

Об’єкти за місцезнаходженням мЛьвів, вул. Шота Руставелі, 4
Магазин  по вул. Шота Руставелі,4

(інв. № 000009216)

 

48, 4 кв. м.

(на першому поверсі

Дво-поверхового житлового будинку), комора в підвалі – 4,5 кв.м

Розміщення торгівельних приміщень фірмового магазину 10500364 Свідоцтво про право власності  на будівлю від 05.03.2005 ( серія ЯЯЯ№103701), видане на підставі розпорядження Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради  №282 від 05.03.2005;

витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 15.04.2005 № 7017738

(серія СВР № 050150);

Акт передавання майна до статутного капіталу  АТ «Львівський ювелірний завод», затверджений наказом ФДМУ

від 07.10.2021 № 1777

АТ “Львівський ювелірний завод” (код ЄДРПОУ 05785017)

 

Обтяжень немає
Об’єкти бази відпочинку «Соколя» за місцезнаходженням Львівська область, Мостиський район, с.Соколя, вул. Східна,120
Літній будинок Соколя

(інв. № 000008089)

81,4 кв. м.

(два поверхи)

Розміщення приміщень для відпочинку 1798507446224 Витяг з Державного  реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

від 29.03.2019 № 161569473

Акт передавання майна до статутного капіталу  АТ «Львівський ювелірний завод», затверджений наказом ФДМУ

від 07.10.2021 № 1777

АТ “Львівський ювелірний завод” (код ЄДРПОУ 05785017)

 

Обтяжень немає
БН-1 Два спарені спальні вагончики

(інв. № 000004877)

40,0 кв. м (один поверх) Розміщення приміщень для відпочинку  

Акт передавання майна до статутного капіталу  АТ «Львівський ювелірний завод», затверджений наказом ФДМУ

від 07.10.2021 № 1777

АТ “Львівський ювелірний завод” (код ЄДРПОУ 05785017)

 

Обтяжень немає
Альтанка дерев’яна

(інв. № 000010526, 000010527)

2 штуки Споруди для відпочинку
Дерев’яна альтанка

(інв. №№ 000010487-000010490)

4 штуки Споруди для відпочинку

АТ «Львівський ювелірний завод» обліковує державне майно, що не ввійшло до статутного капіталу товариства, як таке, що не підлягає приватизації: захисну споруду цивільного захисту (сховища ПРУ), яка не ввійшла до статутного капіталу АТ «Львівський ювелірний завод» та є вбудована в будівлі Б-1 “Адміністративно-виробничий  корпус” (літ. А-3), що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Підстригача,2, та майно цивільного захисту, що в ній  знаходиться.

АТ «Львівський ювелірний завод» не має укладених щодо майнових активів товариства договорів оренди.

Відомості про земельні ділянки, якими користується АТ «Львівський ювелірний завод»:

Місцезнаходження земельної ділянки Площа земельної ділянки, га/кв. м Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення (використання)

земельної ділянки

Підстава на право користування земельною ділянкою Інформація про обтяження
м. Львів,

вул. Академіка

Підстригача, 2

2,1017 га

 

.

4610136900:09:004:0003 11.02. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Обслуговування виробничих будівель і споруд підприємства

Право постійного користування земельною ділянкою. Державний Акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ №179260, виданий  03.04.2006р. на підставі  ухвали Львівської міської ради від 26.01.2006 № 3112 Обтяжень /обмежень, які б було застосована по відношенню до даної земельної ділянки, немає
м. Львів,

вул. Шота Руставелі, 4

36 кв. м 50201032

(загальна площа земельної ділянки, на якій розташована будівля – 0,0500 га, з неї, відповідно до матеріалів з визначення частки земельної ділянки для здійснення плати за землю Львівського міського  центру Державного земельного кадастру від 15.11.2002р. №821,  частка земельної ділянки для здійснення підприємством плати за землю у м.Львові, по вул. Ш.Руставелі, 4  складає 36 кв.м.)

Обслуговування житлового будинку.

Обслуговування приміщення магазину підприємства в будівлі багатоквартирного житлового будинку

Рішення Львівської міської ради 05.08.1998 № 324, фактичне користування землею під нерухомістю, що є власністю підприємства (придбана за договором купівлі-продажу квартири в будинку 4 по вул. Ш.Руставелі в місті Львові від 05.12.2001 АЕІ № 254880,  посвідченим приватним нотаріусом Львівського міського територіального округу Дольницькою Л.М. та зареєстрований в реєстрі за № 7663)

 

Обтяжень /обмежень, які б було застосована по відношенню до даної земельної ділянки, якою користується підприємство, немає
Львівська область, Мостиський район,

Соколянська сільська рада

(село Соколя)

7,6313 га 4622486400:01:000:0020 07.01. Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення.

Обслуговування туристичної бази підприємства

Право постійного користування земельною ділянкою. Державний Акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ №176840, виданий 16.10.2007р. на підставі розпорядження голови Мостиської райдержадміністрації від 05.10.2007 № 558 Обтяжень /обмежень, які б було застосована по відношенню до даної земельної ділянки, немає

АТ «Львівський ювелірний завод» проводить оплату земельного податку за користування зазначеними земельними ділянками. Сума сплаченого податку за землю за 2021 рік склала 202246,32 грн., за 6 місяців 2022 року – 111304,45 грн.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів товариством тощо:

Найменування показника Одиниця виміру за 2021 рік за 6 місяців

2022 року

Кількість забруднюючих речовин і парникових газів, викинутих в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів тонн 0,356

(крім того, діоксин вуглецю – 38,660)

0,126

(крім того, діоксин вуглецю – 4,767)

Кількість забруднюючих речовин, скинутих в міську каналізаційну мережу тонн 2,081 0,969
Кількість утворених відходів тонн 5,086 0,9262
Екологічний податок

(викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря)

грн. 187,88 74,33
Витрати за оплату послуг

–  відведення та очищення стічних вод

–  поводження з відходами

 

тис. грн.

тис. грн.

 

20,0

6,1

 

11,156

1,101

Умови продажу:

Покупець державного пакета акцій акціонерного товариства “Львівський ювелірний завод” (далі – товариство) у кількості  113959000 штук акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства (далі – пакет акцій), з дати переходу права власності на пакет акцій зобов’язаний забезпечити:

  • погашення протягом 1 (одного) року заборгованостей товариства із заробітної плати та перед бюджетом, у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій;
  • недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 (шести) місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: з 10.00 до 15.00 у робочі для товариства дні тижня (вівторок, середа, четвер) за адресою: м. Львів, вул. Академіка Підстригача,2. Контактна особа товариства: в.о. генерального директора МОНЧИН Роман Володимирович, моб. тел. (050)317-42-38.

Організатор аукціону: регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса: 79005 м. Львів, вул. Коперника,4. Тел. (032) 299-91-07. Адреса веб-сторінки на сайті ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html.  Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Адреса електронної пошти – lviv@spfu.gov.ua.

Контактна особи, відповідальна за можливість огляду товариства: Доманська Ірина Богданівна, начальник відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами регіонального відділення; тел. (032) 255-39-72.

Додаткова інформація

Адреса активу Україна, 79060, Львівська обл., м. Львів, вул. Академіка Підстригача, 2
Регiон Львівська область
Вид діяльності за КВЕД 32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів (основний);
24.41 Виробництво дорогоцінних металів;
25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.;
32.11 Карбування монет;
32.13 Виробництво біжутерії та подібних виробів;
46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами;
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього;
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах;
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів.
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ ТА ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42899921
Контактна особа по об'єкту Доманська Ірина Богданівна, lviv@spfu.gov.ua, +380322553972, факс +380322553972
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 03.02.2022 № 157 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про завтердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації у 2022 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 03.03.2022 № 00548
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 144282200
Гарантійний внесок 28856440
Прийом заявок до 19/10/2022
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ДІ СІ УКРАЇНА" Україна, 04119, Київ, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 21-Д
Ціна запропонована переможцем 185398855
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 00169 від 07.02.2024

Будьте першим, хто поставить запитання “ Державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу АТ “Львівський ювелірний завод” ”