Державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу АТ “ЕРОТРОН”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

26 024 000

Кількість учасників аукціону:

4

Переможна пропозиція:

₴55 000 001

Державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу АТ “ЕРОТРОН” (ЄДРПОУ 14314601, вул. Антоновича, 90, м. Львів) в кількості 15329000 штук акцій загальною номінальною вартістю 15329000,00 грн.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій АТ “ЕРОТРОН” у кількості 15329000 штук, що становить 100% статутного капіталу товариства.

Повне найменування товариства: Акціонерне товариство “ЕРОТРОН”.

Місцезнаходження товариства: 79057, м.Львів, вул. Антоновича, 90.

Ідентифікаційний код згідно з  ЄДРПОУ: 14314601.

Розмір статутного капіталу товариства: 15329000,00 грн.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.08.2022 року: 2 особи.

Основний вид діяльності АТ ” ЕРОТРОН” за КВЕД: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (основний).

АТ “ЕРОТРОН” є юридичною особою, що утворена шляхом перетворення державного підприємства «Науково-дослідний інститут приймальних електронно-променевих трубок «Еротрон» в приватне акціонерне товариство відповідно до наказу Фонду державного майна України від 04.06.2021 № 952 «Про перетворення державного підприємства «Науково-дослідний інститут приймальних електронно-променевих трубок «Еротрон» в приватне акціонерне товариство»,  і відповідно до Статуту АТ «ЕРОТРОН», затвердженого наказом Фонду державного майна України від 22.10.2021 № 1870, є правонаступником майна, усіх прав та обов’язків зазначеного державного підприємства.

У 2021 році та 1 півріччі 2022 року підприємство за основним видом діяльності (72.19) діяльності  не здійснювало, робіт не проводило та послуг не надавало.

Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг):

Продукція (роботи, послуги) Одиниця  виміру за  2021 рік За 6 міс.2022 року
Оренда приміщення (по напрямку 68.20 Надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна)  

тис.грн

 

43

 

26

Експортна продукція (роботи, послуги) – відсутні.

Основні показники господарської діяльності  АТ “ЕРОТРОН” за останні три роки та останній звітний період 1)

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019 р.1) 2020 р.1) 2021р. І півріччя

2022 р.

1. Активи тис.грн 1617,2 2032 26001 26024
1.1. Необоротні активи тис.грн 1561,2 1949 25913 25913
1.1.1. Балансова вартість нематеріальних активів тис.грн 0 0 2455 2455
1.1.2. Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис.грн
1.1.3. Балансова вартість основних засобів тис.грн 1561,2 1949 23457 23458
1.1.4. Довгострокові фінансові інвестиції тис.грн
1.2. Оборотні активи тис.грн 56 83 88 111
1.2.1. Запаси тис.грн 24,3 24 1 1
1.2.2. Сумарна дебіторська заборгованість тис.грн 4,2 0 8 6
1.2.3. Гроші тис.грн 27,5 59 79 104
2. Пасиви тис.грн 1617,2 2032 26001 26024
2.1. Власний капітал тис.грн -5879,4 -8173 14076 13413
2.2. Довгострокові зобов’язанні тис.грн
2.3. Поточні зобов’язання,

в тому числі

тис.грн 7496,6 10205 11925 12611
2.3.1. поточна кредиторська заборгованість, сумарна тис.грн 6584,5 8857 10627 11290
2.3.2. інші поточні зобов’язання тис.грн 912,1 1348 1298 1321
2.4. Прострочена заборгованість, всього

в тому числі:

тис.грн 7407 9845 11925 11290
2.4.1. за розрахунками з оплати праці тис.грн 1218 1621 2917 3120
2.4.2. за розрахунками перед бюджетом тис.грн 912 1980 2391 2462
2.4.3. за розрахунками зі страхування тис.грн 470 544 846 901
2.4.4. за розрахунками за товари, роботи, послуги тис.грн 3895 4712 4473 4539
2.4.5. за іншими зобов’язаннями тис.грн. 912 988 1298 268
 3. Доходи всього, в тому числі: тис.грн 33 46,8 43 26
3.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн
3.2. Інші операційні доходи тис.грн 46,8 43 26
3.3. Інші фінансові доходи тис.грн 33
4. Витрати всього, в тому числі: тис.грн (2460,3) (3761,2) (1720) (689)
4.1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн
4.2. Адміністративні витрати тис.грн 900 366
4.3 Витрати на збут тис.грн
4.4 Інші операційні витрати тис.грн 2420,9 3674,8 820 323
4.5. Інші витрати тис.грн 39,4 86,4
4.6. Витрати з податку на прибуток тис.грн 0 0 0 0
  5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис.грн (-2427,3) (-3714,4) (-1677) (-663)
  6. Середня кількість всіх працівників осіб 3 3 3 2
  7. Фонд оплати праці усіх працівників (річний) тис.грн 463 504 751 300
  8. Середньомісячна  заробітна плата грн 12869 14011 20852 25028
1)        за 2019 та 2020 роки наведені показники господарської діяльності державного підприємства “Науково-дослідний інститут приймальних електронно променевих трубок” “ЕРОТРОН”, яке є перереєстрованим  в АТ “ЕРОТРОН” 08.12.2021р.

Дебіторська та кредиторська заборгованості АТ “ЕРОТРОН” станом на 01.08.2022:

Найменування показника Одиниця  виміру Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість
Усього

 

З неї прострочена Усього

 

З неї прострочена Підстава  виникнення
Усього,

в тому числі:

тис. грн. 11 12842 12611  

основна господарська діяльність підприємством не ведеться з 2013 року, заблоковані р/р підприємства Франківським відділом ДВС м. Львова

· за товари, роботи, послуги тис. грн. 11 4539 4539
· з бюджетом, всього

в тому числі:

тис. грн. 2856 2679
–  ПДВ тис. грн. 83 82
–   з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки тис. грн. 1771 1617
–  з земельного податку тис. грн. 287 274
–  з податку на доходи фізичний осіб тис. грн. 662 653
–  з військового збору тис. грн. 53 52
· зі страхування тис. грн. 923 912
· з оплати праці тис. грн. 3201 3160
· інша заборгованість, всього,

в тому числі

 

тис. грн.

 

 

 

1323

 

1321

–  перед Пенсійним фондом

(фактичні витрати на виплату та доставку пенсій, що підлягають відшкодуванню)

тис. грн. 930 928
–  по виконавчих документах  (стягнення на користь фізичних та юридичних осіб) тис. грн. 392 392
–  перед  ФДМУ тис. грн. 1 1

Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні ділянки, на яких  розташовано товариство, умови користування ними:

Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо)

Назва

активу

Адреса розташування Загальна площа, кв.м Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Власник
Адміністра-тивний корпус: будівля під літ. А-4 (прим.1-2, 7, 15-192) м.Львів,

вул.

Антоновича, 90

 

 

4-х поверхова будівля загальною площею 6151,9 кв.м.

 

14724579 Не задіяно, в занедбаному стані.

Нежитлові приміщення загальною площею 43,5 кв.м. на 1–му поверсі будівлі здані в оренду

Свідоцтво про право власності на будівлю (серія САС №774235), видане 28.09.2009 Відділом приватизації  житла Франківської райадміністрації Львівської міської ради на підставі розпоряджень Франківської райадміністрації Львівської міської ради від 06.04.2006 №582 та від 28.09.2009 № 635.

Акт передавання майна до статутного капіталу акціонерного товариства «Еротрон», що є правонаступником  державного підприємства “Науково-дослідний інститут приймальних електронно- променевих трубок “Еротрон”, затверджений наказом  ФДМУ від 22.10.2021 № 1870 «Про затвердження статуту акціонерного товариства «Еротрон» та  акта передавання майна до статутного капіталу акціонерного товариства»

АТ “ЕРОТРОН” (код ЄДРПОУ 14314601)

 

Все нерухоме майно підприємства перебуває під обтяженнями:

Вид обтяження Об’єкт обтяження Обтяжувач Підстава виникнення обтяження Заборона
Податкова застава

(розмір основного зобов’язання 396702,92 грн.)

Будівля під літ. А-4 (прим. 1-2, 7, 15-192) площею 6151,9 кв.м. Головне управління ДФС у Львівській області (код ЄДРПОУ 39462700) лист, серія та номер: 2929/9/13-01-17-03-14, виданий 16.03.2018 Головним управлінням ДФС у Львівській області; акт опису майна, серія, номер: 66, виданий 16.03.2018 Головним управлінням  ДФС у Львівській області заборона на відчуження
 

 

 

 

Арешт нерухомого майна

 

 

 

 

Все нерухоме майно

Франківський відділ ДВС Львівкого міського управління юстиції (код ЄДРПОУ 35009269) Постанови  про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження: серія та номер ВП № 42293203, виданий 08.05.2014; ВП №48038064, виданий 12.08.2015; ВП № 54806826, виданий 28.12.2017 заборона на відчуження
Франківський відділ ДВС м. Львова  (код ЄДРПОУ 35009269) Постанова  про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження: серія та номер ВП №54787582, виданий 11.04.2018

 

заборона на відчуження

Інформація про договори оренди, укладені щодо нерухомого майна товариства:

№ з/п Орендар Договір оренди Об’єкт оренди Орендована площа, кв.м. Цільове призначення  оренди Розмір місячної орендної плати, грн.

 

дата

 

Строк дії договору
1 Дочірнє підприємство «Енергокабель»  (код в ЄДР 36609826, м.Львів, вул. Антоновича, 102В) 184 29.12.2011 До 17.01.2026 (згідно з продовженням строку дії договору оренди № 184 від 17.02.2021 на 4 роки та 11 місяців) Частина нежитлових приміщень, що розташовані на 1-му поверсі 4-х поверхової будівлі за адресою м. Львів, вул. Антоновича,90 43,5 може бути використаним орендарем за будь-яким цільовим призначенням 3760,38

На балансі (позабалансових рахунках) АТ “ЕРОТРОН” майно, яке б не увійшло до його статутного капіталу та перебувало б у державній власності, не обліковується.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано товариство: правовстановлюючі документи на землекористування товариством не оформлено.

Підприємство фактично користується земельною ділянкою за адресою м. Львів, вул. Антоновича, 90  площею 0,1986 га. У підприємства наявна застаріла технічна документація на дану земельну ділянку (оформлена у 2007р). Земельна ділянка не виділена в натурі, відомості про неї на публічній кадастровій карті не відображені, кадастровий номер ділянці не присвоєний, ділянка не внесена до Державного земельного кадастру.

Цільове призначення земельної ділянки згідно з податковою декларацією з плати за землю 2022р. – 3.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов`язаної з отриманням прибутку). Категорія земель – землі громадської забудови.  Функціональне використання земельної ділянки – землі науково-дослідних установ.

АТ “ЕРОТРОН” проводить оплату земельного податку за користування земельною ділянкою площею 0,1986 га за адресою м. Львів, вул. Антоновича,90. Сума нарахованого податку за землю за 2021 рік складає 45920,69 грн., за 6 місяців 2022 року – 22960,32 грн. Нарахований земельний податок товариством не сплачено, оскільки  по підприємству є незавершені виконавчі провадження, а відтак заблоковано розрахунковий рахунок.

На земельній ділянці площею 0,1986 га за адресою м. Львів, вул. Антоновича, 90, якою фактично користується  АТ «ЕРОТРОН» та за яку сплачує земельний податок, об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), які б  належали  іншим власникам, немає.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо

Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище підприємство не має, екологічні збори не справляються.

Умови продажу:

Покупець державного пакета акцій акціонерного товариства “ЕРОТРОН” (далі – АТ “ЕРОТРОН”, товариство) у кількості 15329000 штук акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства (далі – пакет акцій), з дати переходу до нього права власності на пакет акцій зобов’язаний забезпечити:

  • погашення протягом 6 (шести) місяців заборгованостей товариства із заробітної плати та перед бюджетом,  у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій;
  • недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з АТ “ЕРОТРОН” можна з 11.00 до 15.00 щодня, крім вихідних та святкових днів за адресою: м.Львів, вул.Антоновича, 90. Контактна особа товариства: в.о. генерального директора АТ  –  ЛАВРИШИН Мар’яна Михайлівна , контактний тел. (097)869-73-83.

Організатор аукціону: регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса: 79005 м. Львів, вул. Коперника,4. Тел. (032) 299-91-07. Адреса веб-сторінки на сайті ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html.  Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Адреса електронної пошти – lviv@spfu.gov.ua.

Контактна особа, відповідальна за можливість огляду товариства: ДОМАНСЬКА Ірина Богданівна, начальник відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами регіонального відділення, тел. (032) 255-39-72.

Додаткова інформація

Дата торгів 10.10.2022
Адреса активу Україна, 79057, Львівська обл., м. Львів, вул. Антоновича, 90
Регiон Львівська область
Вид діяльності за КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (основний)
23.19 Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних
25.62 Механічне оброблення металевих виробів
26.11 Виробництво електронних компонентів
26.70 Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
71.20 Технічні випробування та дослідження
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ ТА ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42899921
Контактна особа по об'єкту Доманська Ірина Богданівна, lviv@spfu.gov.ua, +38 (032) 255-39-72
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 03.02.2022 № 157 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації у 2022 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 03.03.2022 № 00549
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 26024000
Гарантійний внесок 5204800
Прийом заявок до 09/10/2022
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІТ КЛАСТЕР" Україна, 79056, Львівська область, Львів, вул. Польова буд 57б
Ціна запропонована переможцем 55000001
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 00307 від 28.02.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу АТ “ЕРОТРОН” ”