Єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства, код за ЄДРПОУ 23655123

Склад об’єкту приватизації: Основна будівля з надбудовою стаціонару первинного, складного протезування та реабілітації, господарська будівля із реабілітаційним відділенням стаціонару первинного, складного протезування та реабілітації, гараж за адресою: м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/1.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/1.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 23655123.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2023: 47 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів.

Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство провадить господарську діяльність з медичної практики на ліцензійних умовах (ліцензія Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.1013 року серія АЕ №197498).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за 2020 рік – І півріччя 2023 року: 81 127 362,05 грн, в тому числі експортної – немає.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг) станом на 30.06.2023 року: 1335 одиниць на суму 11569,2 тис. грн, в т.ч.:

  • протезно-ортопедичні вироби – 220 одиниць на суму 8077,9 тис.грн;
  • ортопедичне взуття – 1076п/п на суму 2257,3 тис.грн;
  • ремонти допоміжних засобів реабілітації – 39 одиниць на суму 1234,0 тис.грн.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2020 рік 32366,0 31701,0
2021 рік 25381,0 24723,0
2022 рік 27712,0 26873,0
І півріччя 2023 року 11850,0 11460,0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020р. 2021р. 2022р. Станом на 30.06.2023р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 51128 50132 58869 49459
1.1 Необоротні активи тис. грн. 34982 34002 33118 32731
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 180 119 50 19
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 18912 18801 18801 18801
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 15770 14962 14151 13795
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.1.5 Відстрочені податкові активи тис. грн 120 120 116 116
1.2. Оборотні активи тис. грн. 16146 16130 25751 16728
1.2.1 Запаси тис. грн 3898 4464 5318 4711
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма №1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155+1170) тис. грн. 4386 8192 15442 7317
1.2.3 гроші (форма №1, рядок 1165) тис. грн 7862 3474 4991 4700
2. Пасиви тис. грн 51128 50132 58869 49459
2.1 Власний капітал (форма №1, рядок 1495) тис. грн 25655 25291 24575 24463
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма №1, рядок 1595) тис. грн 18705 18705 18705 18705
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 6768 6136 15589 6291
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670-1690) тис. грн 3611 3324 12845 4180
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 32366 25381 27712 11850
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 27589 21032 23615 11451
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 4112 3691 3258 9
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн 665 658 839 390
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 32196 25257 28212  
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 23190 16544 19297 9127
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 3264 3057 2926 1275
4.3 Витрати на збут тис. грн 587 665 520 156
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 5117 4061 3786 932
4.5 Інші витрати тис. грн 903 1660 316
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 38 27 23 8
5. Чистий прибуток (збиток) +, – тис. грн 170 124 -500 36
6. Середня кількість всіх працівників чол. 87 76 64 47
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. чол. 7110 8186 7368 2493
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 6810 8976 9594 8840

Станом на 30.06.2023:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість –  4 180 755,40 грн, в тому числі:

Найменування Сума, грн
1 Заборгованість по рахунках з бюджетом (військовий збір, профвнески, ПДФО) 53004,90
2 Заборгованість за товари (роботи, послуги) 3901461,68
3 Заборгованість із виплати заробітної плати 195017,82
4 Заборгованість по дівидендах 28899,0
5 Заборгованість за продукцію 2372,0

Відомості про об’єкти (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (м кв.) Реєстраційний номер Функціональне призначення Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
Основна будівля з надбудовою стаціонару первинного, складного протезування та реабілітації м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/1 2556,7 1447432068101 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.05.2023 інд.№331139051 Державна, Фонд державного майна України
Господарська будівля із реабілітаційним відділенням стаціонару первинного, складного протезування та реабілітації м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/1 343,1 1447422068101 1274.6 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 05.05.2023 інд.№331313690 Державна, Фонд державного майна України
Гараж м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/1 131,3 1447191768101 1242.1 Гаражі наземні Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 05.05.2023 інд.№331308138 Державна, Фонд державного майна України

 Перелік транспортних засобів:

№ з/п Марка автомобіля Модель Реєстраційний номер Рік випуску
1 ГАЗ 2705-222 168 36 ХІ 2003
2 ВАЗ 21112 ВХ 6704 АО 2008
3 SKODA Oktavia ВХ 0023 АТ 2008
4 FIAT DOBLO ВХ 2077 ВК 2013
5 HAZ 32213 РРА ВХ 6902 АХ 2008
6 ГАЗ 27057-288 ВХ 3986 DR 2013

Підприємство має в своїх активах виробниче обладнання.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки(га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Хмельницький, вул. Чорпновола, 159/1 0,8901 6810100000:24:001:0027 для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги Комунальна, Державний акт на право постійного користування землею від 28.04.2011, серія ЯЯ №333897. Відомості про обтяження не зареєстровані.

Майно, що входить до складу єдиного майнового комплексу Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства не перебуває в оренді.

На балансі підприємства не перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відповідають гранично допустимим нормам відповідно до Дозволу Департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької ОДА від 12.08.2014 №6810100000-902/114. Станом на 01.07.2023 підприємством сплачено екологічних зборів та платежів в сумі 1,9 тис.грн.

Умови продажу:

  • збереження профілю діяльності Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства, код за ЄДРПОУ 23655123, упродовж 10 років;
  • погашення протягом 6 місяців боргів Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства, код за ЄДРПОУ 23655123, із заробітної плати, перед бюджетом, у розмірі що складеться на дату переходу до покупця права власності на ЄМК Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства;
  • недопущення звільнення працівників Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства, код за ЄДРПОУ 23655123, з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 17-15, пт. з 8-00 до 16-00 за місцем розташування об’єкта приватизації.

Відповідальна особа від балансоутримувача: директор підприємства – Сохряков Олександр Вікторович, тел. 067 381 60 13.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, e-mail vinnytsia@spfu.gov.ua.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, e-mail khmelnytskyi@spfu.gov.ua.

Відповідальна особа від представника організатора аукціону: головний спеціаліст відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області – Зеленська Олена Валентинівна, тел. 098 150 10 88.

Додаткова інформація

Адреса активу 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/1
Регiон Хмельницька область
Вид діяльності за КВЕД 32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів
15.20 Виробництво взуття
22.19 Виробництво інших гумових виробів
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів
47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання
33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42964094
Контактна особа по об'єкту Зеленська Олена Валентинівна, +38 067 253 76 48, elenazelenskaya2015@gmail.com
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 10.07.2023 № 1246 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 04.08.2023 № 551
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

  1. magnustreyding

    Доброго дня. Підкажіть будь ласка коли планується виставити на продаж ЄМК Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства?

Додайте запитання