Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Житомирторф”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

7 610 400 3 805 200

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴3 805 200

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Житомирторф”, код ЄДРПОУ 02968154, юридична адреса: Житомирська обл., м.Житомир, вул.Велика Бердичівська, 25. До складу ЄМК входить дочірнє підприємство “Олевськторф”, код ЄДРПОУ 24698867, місцезнаходження: Житомирська обл., Коростенський р-н, місто Олевськ, вул.Промислова,66, яке перебуває в стані припинення та відокремлений структурний підрозділ – Озерянський торфозавод філія державного підприємства “Житомирторф”, код ЄДРПОУ ВП:24698873, місцезнаходження: Житомирська обл., Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул.Заводська,5. Середньооблікова чисельність працюючих – 31 особа. Основним видом діяльності відповідно до статуту є добування торфу (за КВЕД 08.92). Основна номенклатура продукції – реалізація торфу. Дохід за основним видом діяльності з 2020 року відсутній, діючі спеціальні дозволи на користування надрами (видобування торфу) у державного підприємства “Житомирторф” відсутні. Загальна кількість об’єктів нерухомого майна та споруд – 70 одиниць, транспортних засобів та спеціальної техніки – 134 (з них 10 одиниць передано). До складу ЄМК також входить рухоме майно: машини та обладнання у кількості 314 одиниць, інші основні засоби – 30 одиниць, інструменти, прилади, інвентар – 159 одиниць. На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації у кількості 69 одиниць. На праві постійного користування у підприємства перебувають 4 земельні ділянки загальною площею 6,4583 га. Земельна ділянка орієнтовною площею 6 га під комплексом будівель та споруд №2 (за межами населенного пункту на території Олевської ОТГ) окремо не виділена, кадастровий номер земельної ділянки відсутній. Розмір кредиторської заборгованості станом на на 30.06.2023 складає 35 092,8 тис.грн. Все рухоме та нерухоме майно перебуває під арештом та у податковій заставі. Частина нерухомого майна підприємства загальною площею 670,9 кв м перебуває в оренді.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Житомирторф».

Юридична адреса: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 25.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 02968154.

Місцезнаходження об’єкта приватизації:

 • Житомирська обл., м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, будинок 25;
 • Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66;
 • Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Олевськ, вул.Робітнича, 41;
 • Житомирська обл., Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 10, 15, 21;
 • Житомирська обл., Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5;
 • Житомирська обл., Коростенський р-н, Олевська територіальна громада, комплекс будівель та споруд № 2.

Державне підприємство «Житомирторф» є правонаступником дочірнього підприємства «Олевськторф» державного підприємства «Житомирторф», код ЄДРПОУ 24698867; місцезнаходження: 11001, Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Олевськ, вул.Промислова, 66.

За даними ЄДРПОУ дочірнє підприємство «Олевськторф» державного підприємства «Житомирторф» перебуває в стані припинення.

Крім того, у ЄДРПОУ наявні відомості про зареєстровані відокремлені підрозділи державного підприємства «Житомирторф»:

 • Озерянський торфозавод філія державного підприємства «Житомирторф», код ЄДРПОУ ВП: 24698873; місцезнаходження: 11310, Житомирська обл., Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5;
 • Олевський торфозавод – філія державного підприємства «Житомирторф», код ЄДРПОУ ВП: 34854996, місцезнаходження: Україна, 11001, Житомирська обл., місто Олевськ, вул. Промислова, 66.

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень Житомирським окружним адміністративним судом ухвалене рішення у справі № 2а-2013/09/0670 (постанова від 16.09.2009, ухвала від 26.05.2016) припинити Олевський торфозавод – філію Державного підприємства «Житомирторф» (вул. Промислова, 66, м. Олевськ, Житомирська область, код ЄДРПОУ 34854996).

Середньооблікова чисельність працівників державного підприємства «Житомирторф» станом на 30.09.2023: 31 особа.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: добування торфу (за КВЕД 08.92).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 – 9 міс. 2023 року: 28 070,800  тис.грн, у т.ч. експортної – 0,0 тис.грн.

Основна номенклатура продукції: реалізація торфу, в тому числі експортної: 0,0 тис.грн.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис.грн Дохід за основним видом діяльності, тис.грн
2020 р. 11 870,0
2021 р. 10 331,1
2022 р. 2 763,2
9 міс. 2023р. 3 106,5

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та 9 міс. 2023 року:

№ п/п Показники Одиниця виміру *2020р. 2021р. 2022р. 9 міс. 2023 р.
1. Активи (форма № 1, рядок 1300) тис. грн 18359,0 9819,7 8383,3 8485,6
1.1 Необоротні активи тис. грн 9562,0 6697,0 6169,4 6129,1
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 15,0 5,4 5,4 5,4
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн 35,0
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 9512,0 6692,4 6164,0 6123,7
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 8797,0 3121,9 2213,9 2356,5
1.2.1 Запаси тис. грн 4126,0 1547,7 536,7 466,3
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн 3643,0 1412,7 1545,6 1666,2
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 1004,0 128,7 124,1 114,6
1.2.4 Поточні фінансові інвестиції (форма № 1, рядок 1160) тис. грн
1.2.5 Інші оборотні активи (форма № 1, рядок 1190) тис. грн. 24,0 32,8 7,5 109,4
2. Пасиви тис. грн 18359,0 98119,7 8383,3 8485,6
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн (7445,0) (18998,8) (25442,5) (27411,2)
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн 11,0
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 25 793,0 28 818,5 33 825,8 35896,8
2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695- 1660 – 1665 – 1670) тис. грн 20 501,0 28 119,8 33 137,5 35208,5
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 17 970,0 26 578,7 33 137,5 35208,5
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн 354,0 671,0 2417,9 2222,7
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 6504,0 11821,0 13505,8 14947,0
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн 10857,0 13590,4 14873,1 15430,5
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 255,0 496,0 2340,7 2608,3
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 11870,0 10331,1 2763,2 3106,5
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 10591,0 7783,6 2490,2 2787,7
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 1279,0 2148,7 263,0 318,8
3.3 Інші доходи 398,8 10,0
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 13123,0 17466,3 8912,8 4822,0
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 7582,0 8147,5 4367,3 2506,7
4.2 Адміністративні витрати тис. грн
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 5541,0 9318,8 4545,5 2210,4
4.5 Інші витрати тис. грн 104,9
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +, – тис. грн (1253,0) (7135,2) (6149,6) (1715,5)
6. Середня кількість всіх працівників чол. 40,0 61,0 40,0 31
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 4885,8 6663,0 4125,3 2802,8
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн 10,1 9,1 8,6 10,0

*Фінансова звітність за 2020 рік складається з окремих балансів ДП «Олевськторф» та ДП «Житомирторф». З 2021 року фінансова звітність ДП «Житомирторф» є консолідованою.

Станом на 30.09.2023 кредиторська заборгованість – 35 896,8 тис.грн, а саме:

– заборгованість по заробітній платі – 2 222,7 тис.грн;

– заборгованість перед бюджетом – 32 489,6 тис.грн, а саме:

 • за довгостроковими  зобов’язаннями – 499,6 тис.грн;
 • податок на додану вартість – 6 967,3  тис.грн;
 • податок на прибуток – 686,1 тис.грн;
 • розрахунки зі страхування – 15 430,5 тис.грн;
 • ПДФО – 5 067,4 тис.грн;
 • військовий податок – 265,8 тис.грн;
 • земельний податок – 853,3 тис.грн;
 • екологічний податок – 2,3 тис.грн;
 • податок на нерухоме майно – 97,3 тис.грн;
 • акцизний збір – 17,1 тис.грн;
 • податок з власників транспортних засобів – 2,4 тис.грн;
 • збір за використання води – 5,1 тис.грн;
 • рентна плата Лугини – 12,0 тис.грн;
 • штрафи та пені та рішення суду – 2 583,4 тис.грн;

– інша кредиторська заборгованість – 1 184,5 тис.грн, а саме:

 • за товари, роботи, послуги – 496,2 тис.грн;
 • доходи майбутніх періодів – 688,3 тис.грн.

Відомості про нерухоме майно, що входить до складу об’єкта приватизації:

Назва об’єкта  Адреса  розташування Загальна площа (м.кв) Реєстраційний номер Функціональне використання

 

Підстава виникнення права власності/ інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
Адміністративна будівля Житомирська обл., м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 25 401,6 33421879 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Свідоцтво на право власності серія САЕ №137728 від 08.04.2011, витяг про державну реєстрацію прав №29666754 від 14.04.2011 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Гараж 34,8 33421879 1242.1 Гаражі наземні Свідоцтво на право власності серія САЕ №137728 від 08.04.2011, витяг про державну реєстрацію прав №29666754 від 14.04.2011 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Будівля матеріального складу№1 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21-В 116,7 2702009818060 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 08.03.2023 №325093731 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945

Будівля матеріального складу№2 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21-Г 495,5 270201218060 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 08.03.2023 №325093762 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945

Будівля матеріального складу№3 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21-Д 468,4 2702011018060 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 08.03.2023 №325093820 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945

Будівля механічної майстерні Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21-Б 1200,5 2702007818060 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав від 08.03.2023 №325093558 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945

Будівля механічної майстерні Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21-К 410,6 2702008218060 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав від 08.03.2023 №325093602 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945

Будівля столярної майстерні Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21-З 112,9 2702009018060 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав від 08.03.2023 №325093660 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945

Тепловозне депо Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21-И 627,2 2702007618060 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав від 08.03.2023 №325093514 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945

Будівля автогаража Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21-Ж 615,0 2702008518060 1242.1 Гаражі наземні Витяг з Державного реєстру речових прав від 08.03.2023 №325093627 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945

Приміщення прохідної Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21-А 18,3 2702009318060 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав від 08.03.2023 №325093678 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945

Трансформаторна підстанція 315 кВа 6 кВ Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21-Е 39,2 2702009518060 2224.3 Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж Витяг з Державного реєстру речових прав від 08.03.2023 №325093700 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945

Їдальня Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 15 260,5 2702011818060 1230.4 Їдальні, кафе, закусочні та ін. Витяг з Державного реєстру речових прав від 08.03.2023 №325093941 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945

Торговий центр Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 10 259,2 270201918060 1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини Витяг з Державного реєстру речових прав від 08.03.2023 №325094047 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945

Контора заводу (заводоуправління) Коростенський р-н, Олевська територіальна громада, комплекс будівель та споруд №2, будинок 1 745,3 2701998918060 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 07.03.2023 №325091638 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945

Диспетчерська заводу Коростенський р-н, Олевська територіальна громада, комплекс будівель та споруд №2, будинок 2 96,3 2701996518060 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 07.03.2023 №325091093 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945

Гараж для тепловоза ШК Коростенський р-н, Олевська територіальна громада, комплекс будівель та споруд №2, будинок 3 93,7 2701997318060 1242.1 Гаражі наземні Витяг з Державного реєстру речових прав від 07.03.2023 №325091262 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945

Тепловозне депо Коростенський р-н, Олевська територіальна громада, комплекс будівель та споруд №2, будинок 4 1090,9 2701995518060 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав від 07.03.2023 №325090878 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945

Складське приміщення Коростенський р-н, Олевська територіальна громада, комплекс будівель та споруд №2, будинок 5 60,3 2701999518060 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 07.03.2023 №325091816 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945

Будівля складу ГСМ Коростенський р-н, Олевська територіальна громада, комплекс будівель та споруд №2, будинок 6 31,9 2701997918060 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 07.03.2023 №325091461 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945

Склад торфобрикету Коростенський р-н, Олевська територіальна громада, комплекс будівель та споруд №2, будинок 7 1927,8 2701981918060 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 07.03.2023 №325088091 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945

Приміщення для зберігання мастила Коростенський р-н, Олевська територіальна громада, комплекс будівель та споруд №2, будинок 8 28,6 2702000518060 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 07.03.2023 №325092061 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945

Головний корпус заводу Коростенський р-н, Олевська територіальна громада, комплекс будівель та споруд №2, будинок 9 3367,8 2701978918060 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав від 07.03.2023 №325087490 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945

Водопровід гарячого водопостачання (не функціонує) Коростенський р-н, Олевська територіальна громада, комплекс будівель та споруд №2 (до головного корпусу заводу, буд. № 9) 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Прибудова до котельні Коростенський р-н, Олевська територіальна громада, комплекс будівель та споруд № 2, будинок 10 534,1 2701444418060 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав від 07.03.2023 №324988530 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945

Бункерна сировини Коростенський р-н, Олевська територіальна громада, комплекс будівель та споруд № 2, будинок 11 992,2 2701985518060 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Витяг з Державного реєстру речових прав від 07.03.2023 №325088636 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945

Артсвердловина Коростенський р-н, смт Миролюбів (на торфодільниці) 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Артсвердловина №1 Коростенський р-н, смт Миролюбів (на торфодільниці) 2222.4 Водяні свердловини, колодязі, бювети Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Баня (в незадовільному стані, напівзруйнована) Коростенський р-н, смт Миролюбів 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Не зареєстровано Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Ваги автомобільні РС-30ц13а30тн Коростенський р-н, Олевська територіальна громада 1999.9 Інші будівлі Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Ваги з/д 150т НВП-150тн Коростенський р-н, Олевська територіальна громада (територія брикетного цеху) 1999.9 Інші будівлі Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Водопровід до насосної станції № 3 «Гвоздь» Коростенський р-н, Олевська територіальна громада (за межами населеного пункту) 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Господарсько-побутовий водопровід Коростенський р-н, Олевська територіальна громада (територія брикетного цеху) 2222.1 Місцеві водопровідні мережі Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Дорога із покриттям бетонними плитами (від складу навантаження до складу золовидалення) Коростенський р-н, Олевська територіальна громада (територія брикетного цеху) 2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Естакада транспортера золовидалення Коростенський р-н, Олевська територіальна громада (територія брикетного цеху) 2141.9 Мости та естакади інші Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Каналізаційна сітка брикетного цеху (зовнішня) Коростенський р-н, Олевська територіальна громада (територія брикетного цеху) 2223 Місцеві каналізаційні системи Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

ЛЕП до насосної станції «Гвоздь» (не функціонує, демонтована) Коростенський р-н, Олевська територіальна громада (за межами населеного пункту) 2214.2 Магістральні лінії електропередачі повітряні – ЛЕП високої |напруги Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Металоконструкції сушильного відділення Коростенський р-н, Олевська територіальна громада, комплекс будівель та споруд №2, будинок 9 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Міст із шлюзом дільниці «Гвоздь» Коростенський р-н, Олевська територіальна громада (переїзд через осушувальний канал торфополів) 2141 Мости та естакади Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Насосна станція (другий підйом) (в незадовільному стані) Коростенський р-н, Олевська територіальна громада (територія брикетного цеху) 2212.2 Станції насосні та фільтраційні на магістральних водопроводах Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Насосна станція №3 «Гвоздь» (в аварійному стані) Коростенський р-н, Олевська територіальна громада (за межами населеного пункту) 2212.2 Станції насосні та фільтраційні на магістральних водопроводах Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Очисні споруди для заводу (не функціонує) Коростенський р-н, Олевська територіальна громада (територія заводу) 2222 Місцеві трубопровідні системи для води та інших продуктів Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Освітлювальні мережі брикетного цеху Коростенський р-н, Олевська територіальна громада (територія брикетного цеху) 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Підстанція КТП з трансформатором ТМ -100 (тимчасова споруда) Коростенський р-н, Олевська територіальна громада (територія заводу) 2214.4 Трансформаторні станції та підстанції магістральних ліній електропередачі Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Пожежна вежа «Корма» (демонтована та складована в матеріальний склад) Коростенський р-н, Олевська територіальна громада (територія заводу) 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Сітка водопостачання заводу (не функціонує) Коростенський р-н, Олевська територіальна громада (територія заводу) 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Сітка каналізації зводу (не функціонує) Коростенський р-н, Олевська територіальна громада (територія заводу) 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Тепломережа брикетного цеху Коростенський р-н, Олевська територіальна громада, комплекс будівель та споруд №2, (головний корпус заводу, будинок 9) 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Технологічна топка № 1 Коростенський р-н, Олевська територіальна громада (територія брикетного цеху) 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Технологічна топка № 2 Коростенський р-н, Олевська територіальна громада (територія брикетного цеху) 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Трансформаторна підстанція ТМ -03-06 (тимчасова споруда, в неробочому стані) Коростенський р-н, Олевська територіальна громада (територія заводу) 2214.4 Трансформаторні станції та підстанції магістральних ліній електропередачі Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Трансформаторна підстанція КТП-6 (тимчасова споруда) Коростенський р-н, Олевська територіальна громада (територія брикетного цеху) 2214.4 Трансформаторні станції та підстанції магістральних ліній електропередачі Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Трансформаторна підстанція КТП-6/04 (тимчасова споруда, в неробочому стані) Коростенський р-н, Олевська територіальна громада (територія заводу) 2214.4 Трансформаторні станції та підстанції магістральних ліній електропередачі Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Шлях УЗК до дільниці Корма (демонтований та складований на території заводу) Коростенський р-н, Олевська територіальна громада (територія заводу) 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Шлях УЗК до дільниці Озеряни (частково демонтований  та складований на території заводу) Коростенський р-н, Олевська територіальна громада (територія заводу) 2999.9 Інші інженерні споруди Не підлягає реєстрації Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Лабораторний та виробничий корпус з прибудовами Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66 1882,2 23291589 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності серія ЯЯЯ №355058 від 19.05.2008, витяг про реєстрацію права власності №18857046 від 19.05.2008 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Виробничий корпус №2 з підвалом 630,3

(580,7)**

23291589 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності серія ЯЯЯ №355058 від 19.05.2008, витяг про реєстрацію права власності №18857046 від 19.05.2008 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Профілакторій 425,1 23291589 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності  серія ЯЯЯ №355058 від 19.05.2008, витяг про реєстрацію права власності №18857046 від 19.05.2008 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Котельня №1 171,4 23291589 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності серія ЯЯЯ №355058 від 19.05.2008, витяг про реєстрацію права власності №18857046 від 19.05.2008 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Котельня №2 412,6 23291589 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності серія ЯЯЯ №355058 від 19.05.2008, витяг про реєстрацію права власності №18857046 від 19.05.2008 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Торгове приміщення з прохідною та прибудовою 229,4 23291589 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності серія ЯЯЯ №355058 від 19.05.2008, витяг про реєстрацію права власності №18857046 від 19.05.2008 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Побутове приміщення свинарника з прибудовою 74,6 23291589 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності серія ЯЯЯ №355058 від 19.05.2008, витяг про реєстрацію права власності №18857046 від 19.05.2008 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Свинарник 108,0 23291589 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності серія ЯЯЯ №355058 від 19.05.2008, витяг про реєстрацію права власності №18857046 від 19.05.2008 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Погріб №2 37,2 23291589 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності серія ЯЯЯ №355058 від 19.05.2008, витяг про реєстрацію права власності №18857046 від 19.05.2008 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Склад 71,9 23291589 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності серія ЯЯЯ №355058 від 19.05.2008, витяг про реєстрацію права власності №18857046 від 19.05.2008 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Контора з прибудовою 114,9 23291589 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності серія ЯЯЯ №355058 від 19.05.2008, витяг про реєстрацію права власності №18857046 від 19.05.2008 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Прохідна 19,4 23291589 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності серія ЯЯЯ №355058 від 19.05.2008, витяг про реєстрацію права власності №18857046 від 19.05.2008 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Виробничий корпус, побутовий корпус з прибудовою 1959,2 23291589 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності серія ЯЯЯ №355058 від 19.05.2008, витяг про реєстрацію права власності №18857046 від 19.05.2008 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Погріб №1 27,4 23291589 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності  серія ЯЯЯ №355058 від 19.05.2008, витяг про реєстрацію права власності №18857046 від 19.05.2008 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

Нежитлова будівля пилорами Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Робітнича, 41 152,7 23292207 1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне Свідоцтво про право власності  серія ЯЯЯ №355160 від 22.04.2008, витяг про реєстрацію права власності №19339774 від 27.06.2008 Державна.

Власник: Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945*

*Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 №195-р «Про передачу єдиних майнових комплексів державних підприємств до сфери управління Фонду державного майна» функції з управління майном ДП «Житомирторф» передані до Фонду державного майна України.

**У будівлі виробничого корпусу № 2 з підвалом, загальною площею 630,3 кв.м, інв. № 12, за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66, знаходиться протирадіаційне укриття № 23131, 1967 року будівництва, яке складається з підвалу площею 49,6 кв.м та входу у підвал площею забудови 19,5 кв.м.

Відомості про транспортні засоби та спеціальну техніку:

Назва, марка Місцезнаходження Рік випуску Підстава виникнення права власності Форма власності
А/машина КАМАЗ 53215 тент 42 Передано в військкомат 2008 відсутні документи Держава
А/машина КАМАЗ 55102 40 Передано в військкомат 2002 відсутні документи Держава
Причип НЕФАЗ тентований Передано в військкомат 2009 відсутні документи Держава
А/машина Great Super 45 Коростенський р-н, м. Олевськ,вул. Промислова, 66 2009 Свідоцтво про реєстрацію САА 346164 від 29.01.2010 Держава
А/машина дорожн. КАМАЗ 6520 ДН АМ8236ВІ 48 Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66 2012 Свідоцтво про реєстрацію САО 733978 від 19.03.2013 Держава
А/машина дорожн. КАМАЗ 6520 ДН АМ8237ВІ Ш 49 Передано в військкомат 2012 Не зареєстровано Держава
А/машина ЗИЛ 133 ГЯ 36 Коростенський р-н, м. Олевськ,вул. Промислова, 66 1975 Не зареєстровано Держава
А/машина КАМАЗ 45143 з прицепом НЕФАЗ 8560 ДН АМ93 47 Передано в військкомат 2010 Не зареєстровано Держава
А/машина САЗ 3507 37 Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66 1990 Не зареєстровано Держава
Погрузчик вилочний СРСD-30 ДB Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66 2008 Свідоцтво про реєстрацію АС 065196 від 15.09.2010 Держава
Причіп-самоскид НЕФАЗ – Е 8560-82-02 Передано в військкомат 2010 Свідоцтво про реєстрацію САЕ 343680 від 19.07.2010 Держава
А/машина УАЗ 31512 39 Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66 1995 Свідоцтво про реєстрацію ВАА 216310 від 23.04.2003 Держава
Автобус КАВЗ 3271 38 Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66 1991 Свідоцтво про реєстрацію АМС 067295 від 19.08.2008 Держава
Н/причіп 2 ПТС-9 68 Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66 2006 Не зареєстровано Держава
Прицеп 2 ПТС-4 64 Коростенський р-н, м. Олевськ, вул.Промислова, 66 2000 Свідоцтво про реєстрацію ЧК 014982 від 19.06.2003 Держава
Прицеп 2 ПТС-6 43 Коростенський р-н, м. Олевськ, вул.Промислова, 66 1990 Свідоцтво про реєстрацію АС 018462 від 18.02.2010 Держава
Н/Прицеп  ПТС-6 62 Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66 1980 Свідоцтво про реєстрацію АБ 630794 від 25.03.2009 Держава
Прицеп гусенічний МТП-24 Б 72 Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66 2010   Не зареєстровано Держава
Причіп 2 ПТС 6 146 Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66 2016 Свідоцтво про реєстрацію ЕЕ 018429 від 26.09.2016 Держава
Трактор ДТ-75 66 Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66 1985 Не зареєстровано Держава
Трактор ДТ-75 ДТ РС-2 70 Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66 2007 Свідоцтво про реєстрацію АМ 000722 від 22.08.2012 Держава
Трактор ДТ-75 ДТ ХС-4 69 Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66 2007 Свідоцтво про реєстрацію АМ 000723 від 22.08.2012 Держава
Трактор МТЗ-82.1.26 спар.кол.ДН 02392АМ 71 Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66 2005 Свідоцтво про реєстрацію АБ 632247 від 24.03.2006 Держава
Трактор Т-150 ДН58-20ЖБ 58 Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66 1991 Свідоцтво про реєстрацію АК 355490 від 16.12.2002 Держава
Т/збиральний комплекс МТФ-44 з тракт. ДН 07275 АМ 94 Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66 2012 Свідоцтво про реєстрацію АС 209184 від 10.05.2012 Держава
Торфозбиральний комплекс МТФ-44 з трактором МТЗ-92 91 Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66 2008 Свідоцтво про реєстрацію АС 209185 Держава
Фронтальний навантажувач Т-156 Б ДН 03315 АМ 92 Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66 2008 Свідоцтво про реєстрацію АБ 720127 від 13.11.2009 Держава
Ескаватор Е-304 82 Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66 1987 Не зареєстровано Держава
Ескаватор гідравлічний ЕТ-16-20 ДН 00718 АМ 93 Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66 2011 Свідоцтво про реєстрацію АМ000721 від 22.08.2012 Держава
Машина МТФ-41 78 Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66 1996 Не зареєстровано Держава
Машина ОФ-8 9 Штабелююча 77 Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66 1989 Не зареєстровано Держава
Навантажувач грейф.Карпатець 90 Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66 2005 Свідоцтво про реєстрацію АБ 264341 від 24.03.2006 Держава
Автобус КАВЗ – 650 3270 65-26 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 1987 Свідоцтво про реєстрацію ВС 798975 від 24.12.1987 Державна
Автомобіль ІЖ 2745 38-14 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 І964 Свідоцтво про реєстрацію ВР 928941 від 20.11.1984 Державна
Автомобіль ГАЗ 3110 Волга Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 2008 Не зареєстровано державна
Автомобіль ГАЗ -52 борт 87-37 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 1989 Не зареєстровано державна
Автомобіль КАМАЗ 55102-053 (21-89 ) Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 2003 Не зареєстровано державна
Автомобіль пожежний ГАЗ 66 57-56 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 1970 Свідоцтво про реєстрацію ВА 142983 від 01.09.1970 державна
Автомобіль самоскид КАМАЗ 6520 Передана до 4-ого відділу Коростенського р-го територіального центру комплектування та соцпідтримки 2012 Не зареєстровано державна
Автомобіль самоскид КАМАЗ 6520 Передана до 4-ого відділу Коростенського р-го територіального центру комплектування та соцпідтримки 2012 Не зареєстровано  державна
Екскаватор гідравлічний em -16-20 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 2012 Свідоцтво про реєстрацію АМ 001000 від 01.11.2013 державна
Екскаватор гідравлічний em -16-20 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 2011 Свідоцтво про реєстрацію АМ 000999 від 01.11.2013 державна
Екскакватор МТП-71 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 1989 Не зареєстровано державна
Ел.самохідна установка ЕСУ-2а Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 1982 Не зареєстровано державна
Кавальєророзрівнювач МК 21-02 на базі трактора 6-10 МБ Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 2007 Не зареєстровано державна
Кран КПТ-1 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 1992 Не зареєстровано державна
Кран КПТ-1 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 1995 Не зареєстровано державна
Кран МТТ-16 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 1992 Не зареєстровано державна
Кран МТТ-16 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 1995 Не зареєстровано державна
Машина штабелююча МТФ-71 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 1991 Не зареєстровано державна
Машина штабелююча МТФ-71М Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська,5 2012 Свідоцтво про реєстрацію АМ 000998 від 01.11.2001 державна
Машина для збирання пенків МТП-29 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 1985 Не зареєстровано державна
Штабелююча машина МТФ 71 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 1982 Не зареєстровано державна
Поливальна машина МДКЗ 20-09 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 2012 Не зареєстровано державна
Мотоцикл МТ110-1 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 2018 Не зареєстровано державна
Навантажувач транспортерний МТТ-12А Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 1989 Не зареєстровано державна
Причіп  трактора 2 ПТС-4 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 1989 Не зареєстровано державна
Причіп трактора МТП-24б Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 1990 Не зареєстровано державна
Причіп тракторний ММЗ 771б Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська,5 1990 Свідоцтво про реєстрацію АК 051085 від 08.10.2001 державна
Причіп трактора МТП-24 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 1990 Не зареєстровано державна
Причіп МТП 24Б Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 1995 Не зареєстровано державна
Причіп гусеничний МТП 24Б Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 1992 Не зареєстровано державна
Причіп тракторний 2ПТС-6 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 2005 Не зареєстровано державна
Причіп тракторний ОЗТП 9554 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 1989 Свідоцтво про реєстрацію АК 051086 від 09.10.2001 державна
Причіп НЕФАЗ 8580-012 016-15 ВА Передана до 4-ого відділу Коростенського р-го територіального центру комплектування та соцпідтримки 2003 Свідоцтво про реєстрацію КРС 409239 державна
Причіп НЕФАЗ 8560-012 016-54 ВА Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 2003 Свідоцтво про реєстрацію ІОС 244516 від 13.05.2004 державна
Трактор  МТЗ-82 “Беларус” Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 2005 Свідоцтво про реєстрацію АБ 330776 від 19.06.2006 державна
Трактор ДТ-75 РМТХС-4 Коростенський р-н, смт Миролюбів,  вул. Заводська, 5 2002 Не зареєстровано державна
Трактор ДТ-75 РМТХС-4 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 2002 Не зареєстровано державна
Трактор МТЗ-82 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 2003 Не зареєстровано державна
Трактор ДТ-75 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 1989 Не зареєстровано державна
Трактор ДТ-75 ДТХС2 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 2005 Свідоцтво про реєстрацію АМ 00997 від 01.11.2013 державна
Торфофрезерний комплекс МТФ13М/МТЗ-920 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 2008 Свідоцтво про реєстрацію АМ 000995 від 01.11.2013 державна
Торфозбиральний комплекс МТФ44М/МТЗ 920 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 2008 Свідоцтво про реєстрацію АМ 000994 від 01.11.2013 державна
Автомобіль КАМАЗ 45147 Передана до 4-ого відділу Коростенського р-го територіального центру комплектування та соцпідтримки 2008 Свідоцтво про реєстрацію АМС 067922 від 24.03.2008 державна
Торфозбиральний комплекс МТФ44М з МТЗ-82-1УК Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 5 2004 Свідоцтво про реєстрацію АМ 000996 від 01.11.2013 державна
Автомобіль ЗІЛ – 131 40-99 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21 1981 Не зареєстровано державна
Екскаватор ЕО – 2621 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21 1992 Не зареєстровано державна
Причіп 2-ПТС-4 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21 1995 Не зареєстровано державна
Трактор МТЗ-82.1 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21 2004 Не зареєстровано державна
Збиральна машина МТФ-43 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21 1987 Не зареєстровано державна
Збиральна машина МТФ-43 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21 1987 Не зареєстровано державна
Збиральна машина МТФ-43 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21 1988 Не зареєстровано державна
Збиральна машина МТФ-43б Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21 1990 Не зареєстровано державна
Корчувач МТП-26 з Т-170 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21 1991 Не зареєстровано державна
Корчувач МТП-84 з трактором Т-130 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21 1981 Не зареєстровано державна
Машина для збору пеньків МПТ 22 А Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21 1983 Не зареєстровано державна
Машина збиральна МТФ-43А Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21 1989 Не зареєстровано державна
Торфозбиральна машина МТФ-43М Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21 2003 Не зареєстровано державна
Торфозбиральна машина МТФ-44 (держ. гроші) Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21 2012 Не зареєстровано державна
Вагон пасажирський ПВ-40 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21 1980 Не зареєстровано державна
Вагон ТСВ 6-А, 26 штук Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21 1981-1986 Не зареєстровано державна
Вагон цистерна ВЦ-20, 4 штуки Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21 1981-1986 Не зареєстровано державна
Навантажувач “Карпатець”ПЕА 1,0 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21 2004 Не зареєстровано державна
Платформа, 3 штуки Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21 2007 Не зареєстровано державна
Платформа УЗК 20тн ПЛМ-20 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21 1978 Не зареєстровано державна
Платформа УЗК 23т, 2 штуки Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21 1986 Не зареєстровано державна
Пожежна цистерна АКУ-1, 2 штуки Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21 1987 Не зареєстровано державна
Тепловоз ТУ-6А, 3 штуки Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21 1979-1984 Не зареєстровано державна
Тепловоз  ТУ-6Д Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 21 1986 Не зареєстровано державна

Крім нерухомого майна та транспортних засобів до складу ЄМК ДП «Житомирторф» входять: водоймище «Гать», водоймище «Гвоздь», протипожежна канава, рухоме майно, машини та обладнання, інструменти, прилади, інвентар.

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо майна ДП «Житомирторф» зареєстровані обтяження: податкова застава, заборона відчуження майна боржника, арешт нерухомого майна, арешт рухомого майна (номери записів про обтяження у Реєстрах: від 16.12.2015 №12574448, №12574290; від 21.06.2013 №1400196; від 07.08.2018 №27387036; від 04.05.2018 №25996626; від 27.04.2011 №11120788, №11120857; від 24.06.2021 №17020374).

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

№ з/п Назва об’єкта Місцезнаходження об’єкта
1 2 3
1 Житловий будинок 2 кв. Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Малікова, 5
2 Житловий будинок 2 кв. Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Малікова, 4
3 Житловий будинок 2 кв. Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Малікова, 9
4 Житловий будинок 2 кв. Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Малікова, 7
5 Житловий будинок 12 кв. Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 8
6 Житловий будинок 2 кв. Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Малікова, 6
7 Житловий будинок 12 кв. Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 7
8 Житловий будинок 2 кв. Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Малікова, 3
9 Житловий будинок 2 кв. Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Малікова, 8
10 Житловий будинок 8 кв. № 2 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 18
11 Житловий будинок 8 кв. № 1 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 14
12 Сарай до будинку 50/1 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 4
13 Сарай до будинку 50/2 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Лісова, 3
14 Сарай до будинку 50/3 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Лісова, 1
15 Сарай до будинку 50/4 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 19
16 Житловий будинок 16 кв. 50/2 Коростенський р-нсмт Миролюбів, вул. Лісова, 3
17 Житловий будинок 16 кв. 50/3 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Лісова, 1
18 Житловий будинок 16 кв. 50/4 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 19
19 Сарай до будинку 1/21 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Лісова, 11
20 Житловий будинок 16 кв. Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Лісова, 9
21 Житловий будинок 16 кв. Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 17
22 Житловий будинок 16 кв. 1/8 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Лісова, 5
23 Житловий будинок 16 кв. 50/1 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 4
24 Сарай до будинку 1/23 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 12
25 Сарай до житлового будинку 1/9 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Лісова, 9
26 Житловий будинок 2 кв. Коростенський р-н, смт Миролюбів,вул. Малікова, 12
27 Житловий будинок 2 кв. Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Малікова, 10
28 Сарай до будинку 1/20 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Лісова, 7
29 Сарай до будинку 1/24 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 3
30 Сарай до житлового будинку Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Малікова, 16
31 Сарай до житлового будинку Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Малікова, 2
32 Житловий будинок 16 кв 1/20 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Лісова, 7
33 Житловий будинок 16 кв. 1/12 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 6
34 Житловий будинок 16 кв. 1/23 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 12
35 Житловий будинок 16 кв. 1/24 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 3
36 Сарай до будинку 1/12 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 6
37 Житловий будинок 16 кв. 1/21 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Лісова, 11
38 Житловий будинок 16 кв. 1/14 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 4
39 Житловий будинок 1 кв. Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Малікова, 14
40 Житловий будинок 1 кв. (дир) Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Малікова, 16
41 Житловий будинок 16 кв. 1/19 Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 3
42 Одноквартирний житловий будинок Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Садова
43 Житловий будинок 16 кв. Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 5
44 Житловий будинок 16 кв.. Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Малікова, 1
45 Житловий будинок 16 кв. Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 1
46 Житловий будинок 16 кв. Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 2
47 Житловий будинок 16 кв. Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 2-А
48 Кладовки до житлових будинків 16 штук Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 2-А
49 Артсвердловина № 2 Коростенський р-н, смт Миролюбів
50 Водонапірна башта Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна
51 Водопровід на селище з чуг. труб 1,9 км Коростенський р-н, смт Миролюбів
52 Водопровід на селещі з асбес. труб 0,5 км Коростенський р-н, смт Миролюбів
53 Водопровід на селищі з стальних труб  2,6 км Коростенський р-н, смт Миролюбів
54 Вулична освітлювальна сітка  на з.б. опорах 1,5км Коростенський р-н, смт Миролюбів
55 Вулична освітлювальна сітка 2 км Коростенський р-н, смт Миролюбів
56 Знезалізуюча станція Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна
57 Каналізація  на селищі з керамічних труб 2,3 км Коростенський р-н, смт Миролюбів
58 Насос К-80-64-160 7,5 кВт (станція знезалізнення) Коростенський р-н, смт Миролюбів
59 Насос СМ-100-65 (госпфікальна) Коростенський р-н, смт Миролюбів
60 Автодорога асфальтна завод-селище 3 км Коростенський р-н, смт Миролюбів
61 Пожежне ДЕПО Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 20
62 Станція водоочищення смт Миролюбів, вул. Центральна, біля будинку №5
63 Гуртожиток 2-хповерховий на 100 чол. Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 11
64 Гуртожиток на 46 чол. Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 18
65 Дитячий садочок на 140 місць Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Заводська, 2
66 Трансформатор 980 ТМ (станція знезалізнення) Коростенський р-н, смт Миролюбів
67 Насос СВН – 80А Коростенський р-н, смт Миролюбів
68 Насосна станція № 1 (будівля хоз. Фек.) Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Садова
69 Протирадіаційне укриття № 23131 складається з підвалу площею 49,6 кв.м та входу у підвал площею забудови 19,5 кв.м, що розташоване у виробничому корпусі № 2 з підвалом, інв.№ 12 Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка Житомирська обл., м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 25 0,0865 Кадастровий номер земельної ділянки та обмеження у використанні – відсутні. Відомості щодо зазначеної земельної ділянки не внесені до Державного земельного кадастру Землі промисловості Державна.

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЖТ від 20.10.1994

Земельна ділянка Житомирська обл., Коростенський р-н смт Миролюбів 3,96 Кадастровий номер земельної ділянки та обмеження у використанні – відсутні. Відомості щодо зазначеної земельної ділянки не внесені до Державного земельного кадастру Землі промисловості Державна.

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою  серія ЖТ № 16000010 від 04.04.1995

Земельна ділянка Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Промислова, 66 2,1258 1824455100:01:039:0030 11.01. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з надрами Комунальна.

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія 1-ЖТ № 002087 від 15.06.2004

Земельна ділянка Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Олевськ, вул. Робітнича, 41 0,2860 1824455100:01:038:0141 11.01. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з надрами Комунальна.

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія 1-ЖТ № 002087 від 15.06.2004

За інформацією підприємства земельна ділянка площею близько 6 га під комплексом будівель та споруд №2 (за межами населеного пункту на території Олевської ОТГ) окремо не виділена, кадастровий номер земельної ділянки відсутній.  

Викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються.

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 31.10.2023:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа (м2) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв.м за місяць без ПДВ, з врахуванням індексу інфляції (грн)
1 ТОВ «Житомирський центр науково-технічної інформації» нежитлове приміщення (кабінет 16,40 кв.м) в адмінбудівлі м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 25 16,40 Розміщення офісу-магазину № 1909 від 06.06.2017, додатковий договір №1 від 18.05.2020,

термін дії до 03.06.2023

(продовжено на період дії воєнного стану та протягом чотирьох місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану)

81,46
2 ФОП Афоніна Наталія Петрівна нежитлове приміщення (кабінет 17,10 кв.м) в адмінбудівлі м.Житомир, вул. В. Бердичівська, 25 17,10 Розміщення складу-магазину № 1915 від 23.06.2017, додатковий договір №1 від 05.06.2020, додатковий договір №2 від 29.09.2021

Термін дії до 21.06.2026, але не довше ніж до моменту приватизації

92,4
3 ПП «Євроград-Житомир» нежитлове приміщення (кабінет 42 кв.м) в адмінбудівлі м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 25 42,0 Організація ремонту та техобслуговування офісної та комп’ютерної техніки № 1969 від 15.12.2017, додатковий договір №1 від 10.02.2021, термін дії до 12.12.2023, але не довше ніж до моменту приватизації 71,6
4 Громадська організація «Бренд» нежитлове приміщення (кабінет 31,30 кв.м) в адмінбудівлі м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 25 31,30 Не для підприємницької діяльності № 1978 від 05.01.2018, додатковий договір №1 від 10.02.2021,

термін дії до 02.01.2024, але не довше ніж до моменту приватизації

15,58
5 ФОП Тарковська Анастасія Віталіївна нежитлове приміщення (кабінет 39,70 кв.м) в адмінбудівлі м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 25 39,70 офіс № 2169 від 01.07.2019, додатковий договір №1 від 15.10.2019, додатковий договір №2 від 27.06.2022,

термін дії до 30.06.2024 але не довше ніж до моменту приватизації

78,40
6 ФОП Кривець Людмила Яківна частина приміщень нежитлової будівлі торгівельного центру (150,49 кв.м), Житомирська обл., Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 10 150,49 торгівля №1078 від 08.11.2010, додатковий договір №1 від 04.11.2013, додатковий договір №2 від 11.11.2016, додатковий договір №3 від 01.11.2019, термін дії до 10.11.2022

(дію договору продовжено на 4 міс. після закінчення воєнного стану)

10,26
7 ФОП Наклицька Руслана Григорівна частина приміщень нежитлової будівлі торгівельного центру (71,84 кв.м), Житомирська обл., Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Ценетральна, 10 71,84 торгівля №1766 від 07.04.2016, додатковий договір №1 від 15.04.2019, термін дії до 04.04.2022 (дію договору продовжено на 4 міс. після закінчення воєнного стану) 8,04
8 ФОП Наклицька Руслана Григорівна частина приміщень нежитлової будівлі торгівельного центру (43,16 кв.м),

Житомирська обл., Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 10

43,16 торгівля №1924 від 14.07.2017, додатковий договір №1 від 30.06.2020,

термін дії до 11.07.2023 (продовжено на період дії воєнного стану та протягом чотирьох місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану)

12,36
9 Омельченко Юрій Іванович нежитлова будівля їдальні (258,91 кв.м), Житомирська обл., Коростенський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральнва, 15 258,91 торгівля № 83-у від 11.05.2021, термін дії до 10.05.2026, але не довше ніж до моменту приватизації 12,74

Умови продажу:

 • недопущення звільнення працівників державного підприємства «Житомирторф» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців;
 • погашення протягом шести місяців заборгованості державного підприємства «Житомирторф» із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс державного підприємства «Житомирторф».

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта.

Відповідальна особа від підприємства: в.о. директора Павленко Володимир Миколайович, тел. (067) 959-88-75.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Петра Могили, 24.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, час роботи: з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, адреса вебсайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Відповідальна особа: Грінчук Наталя Анатолівна, тел. (0412) 420-418, моб. тел. +380983072147, е-mail: grinfdmu@gmail.com.

Додаткова інформація

Дата торгів 20.12.2023
Адреса активу Україна, 10008, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 25
Регiон Житомирська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Житомирторф» Код ЄДРПОУ 02968154
Вид діяльності за КВЕД 08.92 Добування торфу;
09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;
19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення;
20.15 Виробництво добрив і азотних сполук;
23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
52.10 Складське господарство;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів;
84.25 Діяльність пожежних служб.
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ТА ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42956062
Контактна особа по об'єкту Грінчук Наталя Анатолівна, GRINFDMU@GMAIL.COM, +38 0412 420 416
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 25.05.2021 № 877 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 №5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 573 від 24.06.2021
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 3 805 200,00
Гарантійний внесок 761 040,00
Прийом заявок до 19/12/2023
Інформація про переможця ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС», код ЄДРПОУ 37536864, Україна, 21100, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Пушкіна, буд. 4
Ціна запропонована переможцем 3805200,00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 38 від 23.01.2024

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Житомирторф” ”