Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Зарубинський спиртовий завод”

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Зарубинський спиртовий завод”, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Зарубинський спиртовий завод”.

Місцезнаходження: Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) р-н., с.Зарубинці.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00375065.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2023: 129 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво інших основних органічних хімічних речовин.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) (в тому числі експортної) за період 2020 р. – І півріччя 2023 р.: 909 514 тис. грн., у тому числі експортної – 835,5 тис.грн.

Основна номенклатура продукції: спирт етиловий і спирти інші, денатуровані, будь-якої концентрації (включаючи ті, що використовуються як паливо або компонент для виробництва палива (біоетанол тощо) УКТЗЕД 3814009019, 2207100090, в тому числі експортної : Біоетанол  УКТЗЕД 2207100090.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2020 р. 83 860 71 803
2021 р. 147 057 133 418
2022 р. 490 760 470 175
Станом на 30.06.2023 р. 206 587 199 081,3

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р. Станом на 30.06.2023 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн 114 681 136 020 218 232 247 240
1.1 Необоротні активи тис. грн 25 944 26 714 28 389 28 790
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 0 3 2
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн 2 276 2 400 3 274 3 280
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 7 998 7 455 8 253 8 650
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 88 737 109 306 189 843 218 450
1.2.1 запаси тис. грн 42 728 38 576 113 554 138 102
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн 37 747 62 930 59 118 64 881
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 1 754 649 226 805
2. Пасиви тис. грн 114 681 136 020 218 232 247 240
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 11495) тис. грн -115 441 -129 652 -129 430 -130 894
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 230 122 265 672 347 662 378 134
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн 229 155 264 441 344 641 374 681
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 3 922 192 198 226 357 210 144
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 2 021 4 102 1 124 1 124
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн 1 901 1 901 1 045 1 089
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 186 195 224 188 207 931
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 83 860 147 057 490 760 206 587
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 79 887 143 129 480 080 206 418
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 3 959 3 371 10 663 149
3.3 Інші  доходи тис. грн 14 557 17 20
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 156 547 161 244 489 648 204 966
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 83 863 144 465 452 341 199 692
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 3 468 4 496 6 154 2 969
4.3 Витрати на збут тис. грн 1 015 879 15 551 211
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 83 871 11 295 14 802 2 076
4.5 Інші витрати тис. грн 5 109 800 18
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн -15 670
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -72 692 -14 187  1 112 1 621
6. Середня кількість всіх працівників чол. 140 131 135 129
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 14 401 14 356 22 936 12 657
8. Середньомісячна заробітна плата грн 8 572 9 132 14 158 16 353

Станом на 30.06.2023:

Кредиторська заборгованість – 374 681,0 (з них прострочена – 210 144,0) тис. грн., в тому числі:

 • за товари, роботи, послуги – 214 907,0 тис.грн.;
 • заборгованість перед бюджетом – 4 359,0 тис.грн.;
 • заборгованість зі страхування – 1 089,0 тис.грн.;
 • заборгованість по заробітній платі – 732,0 тис.грн;
 • інша кредиторська заборгованість – 153 594,0 тис.грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

№ з/п Назва Адреса розташування** Загальна площа 2) Реєстраційний номер Функціональне використання* Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
1 Адміністративний будинок літери «А» Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1 1783,8 16143667 1220.9 Будівлі для конторських та адміністра-тивних цілей інші

 

 

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного Реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки : 316551995 від 01.12.2022

Свідоцтво про право власності  від 16.08.2000 №1

Державна форма власності

 

 

 

 

 

 

ДП «Зарубинський спиртовий завод»

 

 

 

2 Склад (модуль) літери «І» Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1 780,5 16143667 1252.9 Склади та сховища інші Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного Реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки : 316551995 від 01.12.2022

Свідоцтво про право власності  від 16.08.2000 №1

Державна форма власності

 

 

 

 

 

 

ДП «Зарубинський спиртовий завод»

 

 

 

3 Склад посівного матеріалу літери «XІI» Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький ) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1 4458,3 16143667 1252.9 Склади та сховища інші Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного Реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки : 316551995 від 01.12.2022;

Свідоцтво про право власності  від 16.08.2000 №1

Державна форма власності

 

 

 

 

 

ДП «Зарубинський спиртовий завод»

 

 

 

4 Швейний цех, Б

(вхідна площадка, б 1)

Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 460,6 2743333861040 1999.9 Інші будівлі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

5 Апаратне відділення, В

(вхідна площадка, в 1)

Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 968,5 2743333861040 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

6 Дріжджово-бродильне відділення, Г (прибудова, г1, вхідна площадка, г2, прибудова, г3) Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 2282,4 2743333861040 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

7 ГРП, Д Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 34,7 2743333861040 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

8 Будинок автоваги, Е

(навіс автоваги, е1,

навіс автоваги, е2)

Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 56,1 2743333861040 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

9 Прохідна, Є

(вхідна площадка є1,

вхідна площадка, є2)

Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 90,0 2743333861040 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

10 Склад, Ж Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 217,2 2743333861040 1252.9 Склади та сховища інші Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

11 Матеріальний склад, З Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 420,7 2743333861040 1252.9 Склади та сховища інші Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

12 Гаражі, И Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 357,7 2743333861040 1242.1 Гаражі наземні Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

13 Будинок клубу, Ї

(веранда, ї1,

підвал, ї2,

вхід в підвал, ї3,

вхідна площадка, ї4,

вхідна площадка, ї5,

вхідна площадка, ї6,

вхідна площадка, ї7)

Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 693,9 2743333861040 1999.9 Інші будівлі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

14 Будинок котельні, Й Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 352,6 2743333861040 1999.9 Інші будівлі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

15 Будинок хім-водоочистки, К (компресорна, к1) Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 380,0 2743333861040 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

16 Солодово-варочне відділення, Л Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 2833,8 2743333861040 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

17 Механічна майстерня, М Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 394,1 2743333861040 1274.6 Господарські будівлі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

18 Вбиральня, Н Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 11,6 2743333861040 1274.6 Господарські будівлі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

19 Контора заводу, О

(вхідна площадка, о1)

Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 483,9 2743333861040 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

20 Механічний зерносклад, П Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 872,6 2743333861040 1252.9 Склади та сховища інші Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

21 Механічний зерносклад, Р Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 989,5 2743333861040 1252.9 Склади та сховища інші Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

22 Механічний зерносклад, C

(підвал, с1)

Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 675,5 2743333861040 1252.9 Склади та сховища інші Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

23 Помольне відділення, Т Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 246,2 2743333861040 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

24 Прохідна, Ф

(вхідна площадка, ф2

вхідна площадка, ф2

Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 35,0 2743333861040 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

25 Трансформаторна, У Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 58,3 2743333861040 1999.9 Інші будівлі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

26 Навіс, Ш Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д _ 2743333861040 1252.9 Склади та сховища інші Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

27 Мірне відділення, Ю

(спиртопідвал, ю1)

Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 668,4 2743333861040 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державно го майна України

28 Майстерня, Я Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 381,5 2743333861040 1274.6 Господарські будівлі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

29 Огорожа, ворота, 1-15 Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д _ 2743333861040 2421.1 Огородження Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

30 Будинок операторської, Х Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 78,0 2743333861040 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

31 Механічний зерносклад, XI Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 4525,5 2743333861040 1252.9 Склади та сховища інші Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державно го майна України

32 Бардосховище, Ц Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д 1233,2 2743333861040 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

33 Відстійник Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д _ 2743333861040 1999.9 Інші будівлі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

34 Відстійник Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д _ 2743333861040 1999.9 Інші будівлі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

35 Відстійник Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д _ 2743333861040 1999.9 Інші будівлі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

36 Відстійник Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д _ 2743333861040 1999.9 Інші будівлі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

37 Відстійник Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д _ 2743333861040 1999.9 Інші будівлі

 

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

38 Відстійник Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська,1Д _ 2743333861040 1999.9 Інші будівлі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

39 Силосна яма, VII Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д _ 2743333861040 1999.9 Інші будівлі

 

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

40 Силосна яма. VIII Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д _ 2743333861040 1999.9 Інші будівлі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

41 Водонапірна башня, IX Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д _ 2743333861040 1999.9 Інші будівлі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

42 Димова труба, Щ Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці, вул. Заводська, 1Д _ 2743333861040 1999.9 Інші будівлі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67848551 від 01.06.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 336973747 від 26.06.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

43 Виробничий будинок, А

(вхідна площадка, а1)

Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, м. Збараж, вул. Заводська, 61 668,5 2726964961040 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67388875 від 28.04.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 330623389 від 28.04.2023

Державна форма власності

Фонд державно го майна України

44 Будинок прохідної, Б Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, м. Збараж, вул. Заводська, 61 123,2 2726964961040 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67388875 від 28.04.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 330623389 від 28.04.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

45 Гараж, В Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, м. Збараж, вул. Заводська, 61 26,3 2726964961040 1242.1 Гаражі наземні Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67388875 від 28.04.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 330623389 від 28.04.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

46 Побутовий будинок, Г Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, м. Збараж, вул. Заводська, 61 23,0 2726964961040 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67388875 від 28.04.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 330623389 від 28.04.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

47 Господарський будинок, Д Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, м. Збараж, вул. Заводська, 61 118,3 2726964961040 1274.6 Господарські будівлі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67388875 від 28.04.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 330623389 від 28.04.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

48 Господарський будинок, Е Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, м. Збараж, вул. Заводська, 61 54,4 2726964961040 1274.6 Господарські будівлі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67388875 від 28.04.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 330623389 від 28.04.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

49 Будинок вагової, Є

(навіс автоваги, є1)

Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, м. Збараж, вул. Заводська, 61 137,8 2726964961040 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67388875 від 28.04.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 330623389 від 28.04.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

50 Склад, Ж Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, м. Збараж, вул. Заводська, 61 514,5 2726964961040 1252.9 Склади та сховища інші Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67388875 від 28.04.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 330623389 від 28.04.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

51 Трансформатор, І Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, м. Збараж, вул. Заводська, 61 _ 2726964961040 1999.9 Інші будівлі

 

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67388875 від 28.04.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 330623389 від 28.04.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

52 Механічний зерносклад, ІІ Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, м. Збараж, вул. Заводська, 61 _ 2726964961040 1252.9 Склади та сховища інші Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67388875 від 28.04.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 330623389 від 28.04.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

53 Бак для мазуту, ІІІ Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, м. Збараж, вул. Заводська, 61 _ 2726964961040 1252.2 Резервуари та ємності інші Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67388875 від 28.04.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 330623389 від 28.04.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

54 Огорожа Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, м. Збараж, вул. Заводська, 61 191,1 2726964961040 2421.1 Огородження Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67388875 від 28.04.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 330623389 від 28.04.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

55 Огорожа Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, м. Збараж, вул. Заводська, 61 99,8 2726964961040 2421.1 Огородження Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67388875 від 28.04.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 330623389 від 28.04.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

56 Ворота Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, м. Збараж, вул. Заводська, 61 12 2726964961040 2421.1 Огородження Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67388875 від 28.04.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 330623389 від 28.04.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

57 Ворота Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, м. Збараж, вул. Заводська, 61 9,7 2726964961040 2421.1 Огородження Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67388875 від 28.04.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 330623389 від 28.04.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

58 Хвіртка Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, м. Збараж, вул. Заводська, 61 1,8 2726964961040 2421.1 Огородження Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер : 67388875 від 28.04.2023

Витяг з Державного реєстру речових прав, індексний номер : 330623389 від 28.04.2023

Державна форма власності

Фонд державного майна України

* – відповідно до класифікатора державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15.03.2006 №461.

У складі активів Державного підприємства «Зарубинський спиртовий завод» перебуває спеціалізоване габаритне обладнання в т.ч. : бродильні чани, ємності, бункери зернові, цистерни спиртові, цистерни ефірні, мазутні ємкості, випаровувач, ваги 15т, ваги 25т тощо.

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта (інформаційна довідка від 11.07.2023 № 338729246) за державним підприємством «Зарубинський спиртовий завод» рахується нерухоме майно, яке перебуває у податковій заставі, а також нерухоме майно, яке перебуває в іпотеці згідно іпотечних договорів: від 29.09.2006 №1846 (із змінами від 12.02.2007 №248) та від 20.04.2007 №735.

За інформацією державного підприємства «Зарубинський спиртовий завод» на спиртовмісну продукцію біоетанол в кількості 3 197,96 дал., який знаходиться в цистерні №2, накладено арешт (Ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21.05.2021 у справі №607/8807/21 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №32021210000000006).

Відомості про транспортні засоби:

№ з/п Назва/ марка Рік випуску Інвентарний номер
1 2 3 4
1 Автомобіль “MERCEDES-BENZ” 1992 00249
2 Автомобіль ГАЗ – 330210 “Газель” 1995 00248
3 Трактор Т-150 1999 00258
4 Автомобіль КАМАЗ – 5410 1989 00252
5 Грунторозпушувач ГРН 3,9 1999 00271
6 Навантажувач АЗБ – 6 1999 00272
7 Трактор Т-70 зав.№040289 1999 00270
8 Автомобіль ГАЗ – 330210 “Газель” 1995 00247
9 Автомобіль КАМАЗ – 5410 1994 00253
10 Автомобіль УАЗ – 469 1992 00254
11 Автомобіль ВАЗ – 2121 “Нива” 1993 00242
12 Машина гичкозбиральна БМ – 6Б 2003 00262
13 Автомобіль КАМАЗ – 5410 1995 00243
14 Причеп 93802 1993 00245
15 Бочка – 15т 2006 00257
16 Автомобіль ГАЗ – 3102 1992 00240
17 Автомобіль “OPEL – OMEGA” 2002 00095
18 Трактор – навантажувач 1980 00259
19 Автоцистерна 2010 00268
20 Автомобіль УАЗ – 469 1985 00239
21 Автомобіль КАМАЗ – 5551 1995 00246
22 Автонавантажувач 1992 00250
23 ЗІЛ – 130(Автокран) 1978 00255
24 Автомобіль КАМАЗ – 5551 2003 00251
25 Автомобіль ВАЗ – 2121 “Нива” 1993 00241
26 Автомобіль МАЗ – 54329 1993 00244
27 Причеп 2001 00238

Відомості про земельні ділянки:

Адреса розташування** Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Тернопільська обл., Тернопільський (Збаразький) р-н, Базаринська сільська рада, вул. Заводська, 49 0,3314 6122410100:02:001:0001 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна форма власності

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-6102200632016 від 15.02.2016, зареєстроване право постійного користування земельною ділянкою, Державний акт на право постійного користування землею, від 27.07.1998 I-ТР №001852

Тернопільська обл., Тернопільський (Збаразький) р-н, Зарубинська сільська рада 9,6800 ***6122483100:01:001:0524 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна форма власності

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-6102169482016 від 01.02.2016, зареєстроване право постійного користування земельною ділянкою, Державний акт на право постійного користування землею, від 28.10.1997 I-ТР №001839

Тернопільська обл., Тернопільський (Збаразький)  р-н, Зарубинська сільська рада 0,8068 6122483100:02:001:0288 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна форма власності

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-6102169892016 від 01.02.2016, зареєстроване право постійного користування земельною ділянкою, Державний акт на право постійного користування землею, від 28.10.1997 I-ТР №001839

Тернопільська обл., Тернопільський (Збаразький) р-н, Новиківська сільська рада 12,7770 6122487000:01:002:0403 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Державна форма власності

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-6102169402016 від 01.02.2016, зареєстроване право постійного користування земельною ділянкою, Державний акт на право постійного користування землею, від 17.12.1999 I-ТР №001870

** – відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ „Про утворення та ліквідацію районів” Збаразький район приєднано до Тернопільського району.

*** – на земельній ділянці під даним кадастровим номером наявні будівлі і споруди, що належать Приватному акціонерному товариству «ЗОРЯ» (код за ЄДРПОУ 14056139).

Майно державного підприємства «Зарубинський спиртовий завод» в оренді не перебуває.

Державне підприємство «Зарубинський спиртовий завод» орендує: нерухоме майно, складські приміщення, обладнання, транспортний засіб.

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

 • житловий будинок за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, село Зарубинці, вул. Заводська,1 (рік будівництва 1975) (інвентарний номер – 00087);
 • житловий будинок за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, село Зарубинці, вул. Заводська,1 (рік будівництва 1993) (інвентарний номер – 00088);
 • житловий будинок за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, село Зарубинці, вул. Заводська,1 (рік будівництва 1994) (інвентарний номер – 00089);
 • газифікація с.Оприлівці за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, село Зарубинці, вул. Заводська,1 (рік будівництва 2001) (інвентарний номер – 00160).

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

 1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за І квартал 2023 року (згідно форми №2ТП (повітря)) усього по підприємству – 2 470,195 т.

Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за ІІ квартал 2023 року (згідно форми №2ТП (повітря)) усього  по підприємству – 3 158,66 т.

 1. Утворення відходів за І квартал 2023 року (згідно форми №1 – відходи) усього по підприємству – немає.

Утворення відходів за ІІ квартал 2023 року (згідно форми №1 – відходи) усього по підприємству – немає.

У тому числі:

 • 1 клас небезпеки – немає.
 • 2 клас небезпеки – немає.
 • 3 клас небезпеки – немає.
 • 4 клас небезпеки – немає.
 1. Екологічні платежі за І квартал 2023 року (згідно форми №1 – екологічні витрати)  фактично сплачено усього – 110,652 тис.грн. у т.ч.
 • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 110,652 тис.грн.
 • за розміщення відходів – 0,00 тис.грн.

Екологічні платежі за ІІ квартал  2023 року (згідно форми №1 – екологічні витрати)  фактично сплачено усього – 126,172 тис.грн. у т.ч.

 • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 126,172 тис.грн.
 • за розміщення відходів – 0,00 тис.грн.
 1. Скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище – немає.

Умови продажу:

 • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);
 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 17-00 за місцем його розташування за адресою: Тернопільська область, Збаразький район, с. Зарубинці.

Відповідальна особа на об’єкті: Лакомий Олег Богданович – в.о. директора Державного підприємства «Зарубинський спиртовий завод», контактний телефон – (096) 780 64 62.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: 76019, м. Івано – Франківськ, вул. Василіянок, 48.

Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: 46008, м. Тернопіль, вул. Старий Поділ, 11, адреса веб-сайта www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil.html.

Відповідальна особа: заступник начальника Регіонального відділення – начальник Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях – Белошицький Руслан Анатолійович, тел. (0352) 52-73-77, e-mail: ternopil@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Адреса активу Україна, 47373, Тернопільська обл., Збаразький р-н., с. Зарубинці
Регiон Тернопільська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Зарубинський спиртовий завод", код за ЄДРПОУ 00375065
Вид діяльності за КВЕД 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин (основний);
11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв;
19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення;
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
47.30 Роздрібна торгівля пальним
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42891875
Контактна особа по об'єкту Лінев'юк Олександр Григорович, +380977888859, ternopilspfu@gmail.com
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 11.10.2021 № 1799 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 554 від 19.10.2021
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Зарубинський спиртовий завод” ”