Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ТВК»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

208 177 900 104 088 950

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴106 200 000

До складу єдиного майнового комплексу входять будівлі та споруди; машини та обладнання; інструменти, приллади та інвентар; інші малоцінні необоротні активи; оборотні активи та зобовязання. Основним видом діяльності відповідно до Статуту ДП “ТВК” є: надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. (КВЕД 96.09). Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 р. – 9 місяців 2023 р. : 131 576,80 тис. грн.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства „ТВК”.

Юридична адреса: 67806, Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Базова, 21.

Місцезнаходження:

 • 67806, Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Базова, 21;
 • 67806, Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Базова, 21А.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 24971375.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2023: 20 осіб, у т.ч. штатних працівників– 17, працюючих за цивільно-правовими угодами – 3.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. (КВЕД 96.09).

Додаткові види економічної діяльності  за КВЕД:

 • 52.29. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
 • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 р. – 9 місяців 2023р.: 131 576,80  тис. грн, в  тому числі експортної – 0,0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: складсько-торгівельні послуги.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2020 р. 29354,8 29335,7
2021 р. 34 019,8 33946,6
2022 р. 39484,1 39229,0
9 місяців 2023 р. 29566,8 29065,5

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р.  2021 р. 2022 р. 30.09.23
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис: гри. 17047,5 18422,7 19963,2 208177,9
1.1 Необоротні активи тис. грн. 12711,6 10724,8 8544,6 194728,7
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 1803,0 1804,1 1803,0 1803,0
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 10 908,6 8 920,7 6741,6 192925,7
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 4335,9 7697,9 11418,6 13449,2
1.2.1 запаси тис. грн. 106,2 179,8 184,4 151,9
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 1708,5 1685,9 4189,7 4691,6
1.2.3 Гроші та їх еквіваленти (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 1791,5 5069,1 6334,5 7840,3
1.2.4 Витрати майбутніх періодів  (форма №1, рядок 1170)

 

 

тис.грн. 13 6,6 5,6 55,7
1.2.5 Інші оборотні активи  (форма №1, ряд.1190) тис. грн. 716,7 756,5 704,4 709,7
2. Пасиви тис. грн. 17047,5 18422,7 19963,2 208177,9
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. 5838,1 6312,1 7549,9 196007,7
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн. 0
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 11209,4 12110,6 12413,3 12170,2
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670) тис. грн. 11209,4 12110,6 12413,3 12170,2
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 29354,8 34019,8 39484,1 29566,8
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 29335,7 33946,6 39229,0 29065,5
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 19,1 73,2 255,1на ч 501,3
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 0
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 25032,4 31129,7 33165,2 23052,9
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 16614,8 19233,4 20604,0 14022,5
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 7911,0 11817,6 12081,9 8256,6
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 506,6 78,7 467.1 326
4.5 Інші витрати тис. грн. 74,7
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 778 520,2 130,3 373,1
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 3544,4 2369,9 6188,6 6513,9
6. Середня кількість всіх працівників осіб 19 22 21 20
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 7092,2 12625,1 12842 8545,0
8. Середньомісячна заробітна плата  грн. 31021,9 46613,3 50960 47472,2

Станом на 30.09.2023:

Прострочена кредиторська заборгованість із заробітної плати – 0,00 грн.

Прострочена кредиторська заборгованість до бюджету – 0,00 грн.

Поточна кредиторська заборгованість – 12 170 208,54 грн., у тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 6 037,00 грн;
 • заборгованість плати (податок) на землю – 86 798,00 грн;
 • заборгованість з податку на нерухоме майно – 16 509,00 грн;
 • відрахування частини чистого прибутку державних підприємств – 1 432 386,00 грн;
 • заборгованість за товари, роботи, послуги – 1 510 683,00 грн;
 • інша кредиторська заборгованість – 9 117 795,54 грн.

Відомості про нерухоме майно, що підлягає приватизації у складі об’єкта малої приватизації ЄМК ДП «ТВК»:

Назва Адреса розташування Загальна площа (м2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/ інформація Форма власності та власник
Адміністративна будівля літ. А (з вигрібною ямою №4) Одеська обл., Одеський р-н, смт Авангард, вул. Базова, 21 622,9 2677730 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Свідоцтво про право власності від 03.09.2003 Державна*, ДП МОУ «Південь»
Гараж з нежитловими приміщеннями літ. Б смт Авангард, вул. Базова, 21 154,1 2677730 1242.1 Гаражі наземні Свідоцтво про право власності від 03.09.2003 Державна*, ДП МОУ «Південь»
Вбиральня літ. В (з вигрібною ямою №5) смт Авангард, вул. Базова, 21 45,7 2677730 2223.1 Місцеві каналізаційні та водостічні мережі Свідоцтво про право власності від 03.09.2003 Державна*, ДП МОУ «Південь»
Насосна станція літ. Г (з пожежним резервуаром №3) смт Авангард, вул. Базова, 21 61,3 2677730 2222.9 Споруди місцевих трубопровідних систем інші Свідоцтво про право власності від 03.09.2003 Державна*, ДП МОУ «Південь»
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. А смт Авангард, вул. Базова, 21-А 1429,2 2807536651100 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП 349135488 від 04.10.2023 Державна, Фонд держав ного майна України
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. Б смт Авангард, вул. Базова, 21-А 2811,6 2807517551100 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП 349129852 від 04.10.2023 Державна,  Фонд державного майна України
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. В смт Авангард, вул. Базова, 21-А 2828,5 2807505351100 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП 349126683 від 04.10.2023 Державна,  Фонд державного майна України
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. Г смт Авангард, вул. Базова, 21-А 2830,0 2807479751100 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП 349120906 від 04.10.2023 Державна,  Фонд державного майна України
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. Д смт Авангард, вул. Базова, 21-А 2546,9 2807451851100 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП 349113376 від 04.10.2023 Державна,  Фонд державного майна України
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. Е смт Авангард, вул. Базова, 21-А 2530,5 2807431351100 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП 349107456 від 04.10.2023 Державна,  Фонд державного майна України
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. Є смт Авангард, вул. Базова, 21-А 2540,9 2807418151100 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП 349103473 від 04.10.2023 Державна,  Фонд державного майна України
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. Ж смт Авангард, вул. Базова, 21-А 572,9 2806917451100 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП 348994226 від 03.10.2023 Державна,  Фонд державного майна України
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. З смт Авангард, вул. Базова, 21-А 305,3 2806909451100 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП 348992076 від 03.10.2023 Державна,  Фонд державного майна України
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. И смт Авангард, вул. Базова, 21-А 573,2 2806902451100 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП 348990519 від 03.10.2023 Державна,  Фонд державного майна України
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. І смт Авангард, вул. Базова, 21-А 1424,7 2806897351100 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП 348989398 від 03.10.2023 Державна,  Фонд державного майна України
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. Ї смт Авангард, вул. Базова, 21-А 2809,2 2806892451100 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП 348988 251 від 03.10.2023 Державна,  Фонд державного майна України
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. Й смт Авангард, вул. Базова, 21-А 2827,9 2806885651100 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП 348986858 від 03.10.2023 Державна,  Фонд державного майна України
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. К смт Авангард, вул. Базова, 21-А 2832,0 2806877151100 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП 348984946 від 03.10.2023 Державна,  Фонд державного майна України
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. Л смт Авангард, вул. Базова, 21-А 2241,5 2806868351100 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП 348982573 від 03.10.2023 Державна,  Фонд державного майна України
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. М смт Авангард, вул. Базова, 21-А 2245,4 2806807351100 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП 348968485 від 03.10.2023 Державна,  Фонд державного майна України
Будівля складсько-торгівельних приміщень літ. Н смт Авангард, вул. Базова, 21-А 1134,8 2806734351100 1252.9 Склади та сховища інші Витяг з ДРРП 348965838 від 03.10.2023 Державна,  Фонд державного майна України
Освітлення смт Авангард, вул. Базова, 21-А Не підлягає державній реєстрації 2224.1 Місцеві електросилові мережі Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. Державна,  Фонд державного майна України
Телефонна лінія смт Авангард, вул. Базова, 21 Не підлягає державній реєстрації 2224.4 Місцеві телекомунікаційні лінії Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. Державна,  Фонд державного майна України
Зовнішні мережі електропостачання (поза межами будівель) смт Авангард, вул. Базова, 21 Не підлягає державній реєстрації 2224 Місцеві електросилові мережі Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. Державна,  Фонд державного майна України
Контейнер-офіс смт Авангард, вул. Базова, 21 Не підлягає державній реєстрації 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. Державна,  Фонд державного майна України
Навіс смт Авангард, вул. Базова, 21 Не підлягає державній реєстрації 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. Державна,  Фонд державного майна України
Протипожежний водопровід смт Авангард, вул. Базова, 21 Не підлягає державній реєстрації 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. Державна,  Фонд державного майна України
Сторожова кабіна смт Авангард, вул. Базова, 21 Не підлягає державній реєстрації 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. Державна,  Фонд державного майна України
Котельня смт Авангард, вул. Базова, 21 Не підлягає державній реєстрації 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. Державна,  Фонд державного майна України
Комплект шлагбаума GAME G3250 смт Авангард, вул. Базова, 21 Не підлягає державній реєстрації 2112.8 Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на вулицях та дорогах Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. Державна,  Фонд державного майна України
Комплект шлагбаума GAME G3250 смт Авангард, вул. Базова, 21 Не підлягає державній реєстрації 2112.8 Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на вулицях та дорогах Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. Державна,  Фонд державного майна України
Комплект шлагбаума GAME G3250 смт Авангард, вул. Базова, 21 Не підлягає державній реєстрації 2112.8 Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на вулицях та дорогах Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. Державна,  Фонд державного майна України
Комплект шлагбаума GAME G3250 смт Авангард, вул. Базова, 21 Не підлягає державній реєстрації 2112.8 Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на вулицях та дорогах Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. Державна,  Фонд державного майна України
Мостіння (ІІ) смт Авангард, вул. Базова, 21 Не підлягає державній реєстрації 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. Державна,  Фонд державного майна України
Мостіння (І) смт Авангард, вул. Базова, 21 Не підлягає державній реєстрації 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. Державна,  Фонд державного майна України
Огорожа №9, №10  (з воротами №1, №11) смт Авангард, вул. Базова, 21 Не підлягає державній реєстрації 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. Державна,  Фонд державного майна України
Свердловина №2 смт Авангард, вул. Базова, 21 Не підлягає державній реєстрації 1252.2 Резервуари та ємності інші Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. Державна,  Фонд державного майна України
Трансформаторна підстанція №6 з хвірткою №7 і огорожею №8 смт Авангард, вул. Базова, 21 Не підлягає державній реєстрації 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. Державна,  Фонд державного майна України
Мостіння (І) з резервуаром поверхневих стоків №3, з воротами № 1, №2 смт Авангард, вул. Базова, 21-А Не підлягає державній реєстрації 2112.5 Майдани, тротуари та пішохідні зони Витяг з ЄРОДВ від 22.09.2023р. Державна,  Фонд державного майна України

Примітка*: ДП «ТВК» є правонаступником ДП МОУ «Південь», згідно розпорядження КМУ №683-р від 17.06.2009р. «Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства «Південь» до сфери управління Держкомпідприємництва», Наказу Держкомпідприємництва №315 від 12.10.2010р. «Про перейменування ДП «Південь та затвердження статуту ДП «ТВК»».

Розпорядженням КМУ України від 05.02. 2020 р. № 84-р єдиний майновий комплекс державного підприємства “ТВК” віднесено до сфери управління Фонду державного майна України.

Відомості про земельні ділянки:

з/п Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 Одеська область, смт. Авангард, вул. Базова, 21 6,5024 5123755200:01:002:0005 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі Державна**,

Державний Акт на право постійного користування землею І-ОД №004805 від 21.07.2003

**- до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено інформацію про право власності територіальної громади Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області (реєстраційний номер 1862699351237).

Інформація про обтяження: за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта (інформаційна довідка від 26.10.2023 №351882553) щодо майна державного підприємства «ТВК» зареєстровані обтяження – арешт нерухомого майна (від 26.07.2011, реєстраційний номер обтяження 11431471; від 09.08.2018, номер запису про обтяження 27425591 (спеціальний розділ)).

На виконанні Овідіопольського відділу Державної виконавчої служби в Одеському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) перебуває зведене виконавче провадження відносно стягнень з ДП «ТВК» боргів та виконавчих зборів на загальну суму 1 077 031,89 грн.

Станом на 30.09.2023 договори оренди щодо об’єкта приватизації або його частини не  укладались.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежі: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в процесі діяльності ДП «ТВК» не здійснюються, утворення відходів 1-4 класу небезпеки не відбувається, в зв’язку з чим екологічні платежі за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення та за розміщення відходів не сплачуються.

Скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище (в атмосферне повітря) не здійснюються.

Умови продажу:

Покупець ЄМК ДП «ТВК» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

 • погашення боргів підприємства із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації.
 • недопущення звільнення працівників ДП «ТВК» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4 ,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).

Час і місце проведення огляду ЄМК ДП «ТВК»: у робочі дні за місцем розташування об’єкта з 900 до 1700.

Контактна особа: Андрій Лупенко, тел.: (097) 222-90-61, Е-mail: office@dptvk.com.ua.

Телефон для довідок: (048) 731-40-51, (095) 799-88-57, Е-mail: odesa@spfu.gov.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях. Адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, тел. (048) 731-50-28, (095) 799-88-57. Час роботи Регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Додаткова інформація

Дата торгів 26.01.2024
Адреса активу 65000, Україна, Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Авангард, вул. Базова, 21
Регiон Одеська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ТВК», код за ЄДРПОУ 24971375
Вид діяльності за КВЕД 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, од ЄДРПОУ 43015722
Контактна особа по об'єкту Ланова Юлія Віталіївна, +380487314043, spfu51@gmail.com
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 698 15.06.2018, із змінами від 20.06.2018 № 724
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 104 088 950,00
Гарантійний внесок 20 817 790,00
Прийом заявок до 25/01/2024
Інформація про переможця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕНТСЕРВІС-МСЛ" (код за ЄДРПОУ 38110174), Україна, 65104, Одеська область, місто Одеса, вулиця Вільямса Академіка, будинок 1в
Ціна запропонована переможцем 106200000,00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 175 від 04.03.2024

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ТВК» ”