Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Техніка»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

58 771 900

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴60 333 330

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Техніка” за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 25.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Техніка».

Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 25

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 02473145.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2023: 7 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 рік – 9 місяців 2023 року: 5182,8 тис.грн, в тому числі експортної – 0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): надання в оренду нерухомого майна, в тому числі експортної: відсутня

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2020 р. 1449,0 0,00
2021 р. 1280,1 0,00
2022 р. 1294,5 1118,4
9 місяців 2023 р. 1159,2 1159,2

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р. 9 місяців 2023 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн 1469,0 1330,6 910,0 58771,9
1.1 Необоротні активи тис. грн 162,0 158,7 156,5 57536,5
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 162,0 158,7 156,5 57536,5
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 128,0 268,9 15,2 1235,4
1.2.1 запаси тис. грн 15,0 15,0 14,0 5,6
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн 113,0 252,6 0,7 24,0
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 1,3 0,5 7,3
1.2.4 інші оборотні активи тис.грн 1198,5
2. Пасиви тис. грн 1469,0 1330,6 910,0 58771,9
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн 115,9 116,0 122,3 54507,00
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 1353,1 1214,6 785,7 4264,9
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн 1353,1 1214,6 785,7 4206,5
2.3.2 Доходи майбутніх періодів тис.грн 2,0 58,4
2.3.3 Поточна кредиторська заборгованість (послуги+з/п+бюджет+страхування) тис.грн. 174,8
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 4031,7
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн 404,6
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 242,4
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 3,8
2.4.5 Інші зобов’язання тис. грн 3380,9
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 1449,0 1280,1 1294,5 1159,0
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 1118,4 1159,0
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 1449,0 1280,1 176,1
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 1449,0 1280,1 1262,5 1104,2
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 779,1 563,0
4.2 Адміністративні витрати тис. грн
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 1449,0 1280,1 483,4 541,2
4.5 Інші витрати тис. грн
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн 54,8
6. Середня кількість всіх працівників чол. 7 7 7 7
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 471,0 532,8 375,0 424,0
8. Середньомісячна заробітна плата грн 6541,7 6342,9 4464,0 4711,2

Станом на 30.09.2023

Прострочена кредиторська заборгованість – 4031,7 тис.грн, в тому числі за:

 • розрахунки з оплати праці – 404,6 тис.грн;
 • розрахунки перед бюджетом – 242,4 тис.грн;
 • за товари, роботи, послуги – 3,8 тис.грн;
 • розрахунки зі страхування – 0,0 тис.грн;
 • інші зобов’язання – 3380,9 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість – 174,8 тис.грн, в тому числі:

 • за товари, роботи, послуги – 37,3 тис.грн;
 • розрахунки з бюджетом – 51,6 тис. грн;
 • розрахунки по заробітній платі – 71,2 тис.грн;
 • розрахунки зі страхування – 14,7 тис.грн.

Відомості про нерухоме майно, що входить до складу об’єкта приватизації:

Назва Адреса розташування Загальна площа (м2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
Видавничо-адміністративний корпус видавництва «А-6» м. Київ, вул. Обсерваторна, 25 1860,5 2815676080000 Інші будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав № 351008641 від 19.10.2023 Державна, Фонд державного майна України
Гараж № 1 м. Київ, вул. Обсерваторна, 25 20,3 2815676080000 Гаражі наземні будівлі для конторських та адміністративних цілей, інші Витяг з Державного реєстру речових прав № 351008641 від 19.10.2023 Державна, Фонд державного майна України
Гараж № 2 м. Київ, вул. Обсерваторна, 25 20,3 2815676080000 Гаражі наземні Витяг з Державного реєстру речових прав № 351008641 від 19.10.2023 Державна, Фонд державного майна України
Гараж № 3 м. Київ, вул. Обсерваторна, 25 20,3 2815676080000 Гаражі наземні Витяг з Державного реєстру речових прав № 351008641 від 19.10.2023 Державна, Фонд державного майна України
Гараж № 4 м. Київ, вул. Обсерваторна, 25 20,3 2815676080000 Гаражі наземні Витяг з Державного реєстру речових прав № 351008641 від 19.10.2023 Державна, Фонд державного майна України
Гараж № 5 м. Київ, вул. Обсерваторна, 25 20,3 2815676080000 Гаражі наземні Витяг з Державного реєстру речових прав № 351008641 від 19.10.2023 Державна, Фонд державного майна України
Гараж № 6 м. Київ, вул. Обсерваторна, 25 20,3 2815676080000 Гаражі наземні Витяг з Державного реєстру речових прав № 351008641 від 19.10.2023 Державна, Фонд державного майна України
Бетонний паркан м. Київ, вул. Обсерваторна, 25 25,84 Не підлягає реєстрації Огородження Витяг з ЄРОДВ від 04.10.2023 № 10-62-25770 Державна, Фонд державного майна України
В’їздні ворота м. Київ, вул. Обсерваторна, 25 8,14 Не підлягає реєстрації Огородження Витяг з ЄРОДВ від 04.10.2023 № 10-62-25770 Державна, Фонд державного майна України

Перелік транспортних засобів: відсутні.

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка не оформлена.

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 30.09.2023 року:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа (м2) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн)
1. ТОВ «СИЦИЯ» Нежитлові приміщення за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 25 43,1 Розміщення видавництва друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою № 6541

06.08.2013 – 15.03.2024

74,40
2. ТОВ «Видавничий дім «Освіта» Нежитлові приміщення, за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 25 230,9 Розміщення видавництва друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою № 8787

13.04.2021 – 13.04.2026

80,48
3. ТОВ «Видавничий дім «Освіта» Нежитлові приміщення, за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 25 74,9 Розміщення вітчизняного видавництва та підприємства книго розповсюдження, що забезпечує підготовку, випуск та (або) розповсюдження не менш, як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру) № 8856

02.07.2021 – 02.07.2026

80,11
4. ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ОСВІТА-ЦЕНТР ПЛЮС» Нежитлові приміщення, за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 25 32,00 Розміщення торговельного об’єкту з продажу книг, газет і журналів, видних українською мовою № 8202

26.07.2018 – 27.05.2024

108,81
5. ТОВ «ТОП-ТІМ» Нерухоме майно, за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 25 49,8 Майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням № 8880

10.08.2021 – 10.08.2026

401,61
6. ТОВ «Корал-К» Частина нежитлового приміщення, за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 25 16,7 Майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням № 7140

29.05.2015 – 06.12.2026

244,2
7. ПрАТ «Київстар» Нерухоме майно приміщення, за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 25 14,00 Майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням № 6974

18.11.2014 – 10.11.2026

573,67
8. ТОВ «Будівельно-проектна компанія «Газінвестпроект» Нежитлове приміщення, за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 25 23,4 Розміщення офісу №7538

14.09.2016 – 15.03.2024

338,31
9. ТОВ «Будівельно-проектна компанія «Газінвестпроект» Нежитлове приміщення, за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 25 12 Майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням № 9182

02.12.2022 – 18.08.2024

67,33
10. ТОВ «Видавництво «Саміт-книга» Нежитлове приміщення, за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 25 48,4 Розміщення видавництва друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою № 8096 24.04.2018 – 24.02.2024 86,23
11 ГО «Досудове врегулювання спорів» Нежитлове приміщення, за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 25 50,2 Розміщення офісу № 13 01.10.2018 – 01.08.2024 100,82

На балансі підприємства не перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації.

Підприємство не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: мобілізаційні завдання (замовлення) на підприємстві відсутні.

Умови продажу:

 • недопущення звільнення працівників приватизованого  підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців;
 • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на день переходу права власності на об’єкт приватизації (у разі наявності такої заборгованості).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 25.

Телефон: 050- 649-01-02, E-mail: dv.tehnika@gmail.com.

Відповідальна особа: Пасічний Анатолій Федорович (директор ДП «Техніка»)

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50-Г, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.

Телефон для довідок: (044) 281-00-34.

Відповідальна особа: Юшко Валентина Іванівна, графік роботи: понеділок – четвер з 8-00 до 17-00, п’ятниця з 8-00 до 16-45, обідня перерва з 12-00 до 12-45.

Додаткова інформація

Дата торгів 04.12.2023
Адреса активу 04053, Україна, м. Київ, вул. Обсерваторна, 25
Регiон Київ
Балансоутримувач Державне підприємство «Техніка», код ЄДРПОУ 02473145
Вид діяльності за КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву, код ЄДРПОУ 19030825
Контактна особа по об'єкту Нікітенко Ольга Миколаївна, +38 044 281 00 35, privat30@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 14.08.2023 № 1463 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 24.08.2023 № 877
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 58771900,00
Гарантійний внесок 11754380,00
Прийом заявок до 03/12/2023
Інформація про переможця ТОВ «ПРОФЕКО­ПРОДУКТ», код ЄДРПОУ 44929025, Україна, 01024, місто Київ, вулиця Басейна, будинок 7в
Ціна запропонована переможцем 60333330,00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 1398 від 29.12.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Техніка» ”