Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Регіональний дослідно-експериментальний комплекс»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

1 338 664

Кількість учасників аукціону:

2

Переможна пропозиція:

₴2 555 555

Виробниче призначення єдиного майнового комплексу ДП “Регіональний дослідно-експериментальний комплекс” – вирощування в штучно створеній рибогосподарській технологічній водоймі товарної риби. До складу ЄМК входять 24 будівлі та споруди.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства „Регіональний дослідно-експериментальний комплекс”.

Юридична адреса: Одеська область, Одеський (колишній Біляївський1) р-н, с. Паліївка, вул. Лиманська, 30.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 33171824.

Середньооблікова чисельність працівників: станом на 31.12.2022 – 2 особи.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: морське рибальство.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 рік – І квартал 2023 року: 327,9 тис. грн, в т.ч експортної  –  0,0 грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): оренда нерухомого майна, в т.ч. експортна – відсутня.

Протягом періоду 2020 – І квартал 2023 року ДП «РДЕК» не здійснювало діяльність за основним видом діяльності.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2020 р. 91,3 0,0
2021 р. 102,0 0,0
2022 р. 103,3  0,0
І кв. 2023 р. 31,3 0,0

Основні показники господарської діяльності ДП «РДЕК» за три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р.  2021р.  2022* р. 31.03.2023
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис: гри. 1318,4 1360,8 1402,7 1338,6
1.1 Необоротні активи тис. грн. 1077,2 1017,2 955,8 860,4
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 1077,2 1017,2 955,8 860,4
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 241,2 343,7 446,9 478,2
1.2.1 запаси тис. грн.
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 0,5 0,5 0,5 0,5
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 240,7 343,2 446,4 477,7
1.2.4 Витрати майбутніх періодів  (форма №1, рядок 1170) тис.грн.
Інші оборотні активи  (форма №1, ряд.1190) тис. грн.
2. Пасиви тис. грн. 1318,4 1360,8 1402,7 1338,6
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. -430,7 -486,1 646 500,3
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 1749,1 1846,9 756,7 838,3
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670) тис. грн. 1749,1 1846,9 756,7 838,3
     2.4 Прострочена кредиторська заборгованість тис. грн. 1749,1 1846,9 756,7 838,3
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 832,7 859,4 351,4 434,2
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 193,8 204,8 25,2 29,2
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 332,1 397,4 380,1 374,9
   2.4.5 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 390,5 385,3
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 91,3 107,1 103,3 31,3
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 5,2 5,1
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 86,1 102,0 103,3 31,3
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 197,3 162,6 225,0 98,1
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
4.2 Адміністративні витрати тис. грн.
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 197,3 162,6 225,0 98,1
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) + ,- тис. грн. -106 -55,1 -121,7 -66,8
6. Середня кількість всіх працівників чол. 2 2
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 225 98,1
8. Середньомісячна заробітна плата  грн. 26342,86 26800,0

* – Скориговано на підставі звірки з податковими органами Біляївської податкової інспекції, відомостями щодо нарахування та виплати заробітної плати за період 2012-2022 років (форма 1-ДФ).

Станом на 31.03.2023 кредиторська заборгованість (у т.ч. прострочена) – 838 293,82 грн, а саме:

  • із заробітної плати – 434 163,94 грн;
  • до бюджету – 29 217,36 грн;
  • зі страхування – 374 912,52 грн.

Відомості про нерухоме майно:

Назва Адреса розташування Загальна площа, кв.м. Реєстраційний номер/номер запису про право власності з Державного реєстру речових прав Функціональне використання//призначення за класифікатором державного майна Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Склад кормів, літ. А Одеська область, Біляївський1 р-н, с. Паліївка, вул. Лиманська, 30 678,9 1125388651210 / 18166626 1271.7 Будівлі рибного господарства Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 33050223 від 21.12.2016 Державна,

Держава в особі Державного агентства рибного господарства України

Інкубаційний цех, літ. Б Одеська область, Біляївський1 р-н, с. Паліївка, вул. Лиманська, 30 121,7 1125388651210 / 18166626 1271.7 Будівлі рибного господарства Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 33050223 від 21.12.2016 Державна,

Держава в особі Державного агентства рибного господарства України

Будівля лабораторії, літ. В Одеська область, Біляївський1 р-н, с. Паліївка, вул. Лиманська, 30 48,2 1125388651210 / 18166626 1271.7 Будівлі рибного господарства Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 33050223 від 21.12.2016 Державна,

Держава в особі Державного агентства рибного господарства України

Будівля льодовика, літ. Г Одеська область, Біляївський1 р-н, с. Паліївка, вул. Лиманська, 30 49,3 1125388651210 / 18166626 1271.7 Будівлі рибного господарства Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 33050223 від 21.12.2016 Державна,

Держава в особі Державного агентства рибного господарства України

Будівля вагової, літ. Д Одеська область, Біляївський1 р-н, с. Паліївка, вул. Лиманська, 30 20,3 1125388651210 / 18166626 1271.7 Будівлі рибного господарства Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 33050223 від 21.12.2016 Державна,

Держава в особі Державного агентства рибного господарства України

Гараж, літ. Е Одеська область, Біляївський1 р-н, с. Паліївка, вул. Лиманська, 30 139,2 1125388651210 / 18166626 1242.1 Гаражі наземні Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 33050223 від 21.12.2016 Державна,

Держава в особі Державного агентства рибного господарства України

Булинок рибака №1, літ. Є Одеська область, Біляївський1 р-н, с. Паліївка, вул. Лиманська, 30 113,9 1125388651210 / 18166626 1271.7 Будівлі рибного господарства Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 33050223 від 21.12.2016 Державна,

Держава в особі Державного агентства рибного господарства України

Будинок рибака №2, літ. Ж Одеська область, Біляївський1 р-н, с. Паліївка, вул. Лиманська, 30 30,2 1125388651210 / 18166626 1271.7 Будівлі рибного господарства Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 33050223 від 21.12.2016 Державна,

Держава в особі Державного агентства рибного господарства України

Вбиральня, літ. З Одеська область, Біляївський1 р-н, с. Паліївка, вул. Лиманська, 30 4,6 (зовнішняплоща) 1125388651210 / 18166626 1274.6 Господарські будівлі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 33050223 від 21.12.2016 Державна,

Держава в особі Державного агентства рибного господарства України

Навіс, літ. К Одеська область, Біляївський1 р-н, с. Паліївка, вул. Лиманська, 30 47,3 (зовнішняплоща) 1125388651210 / 18166626 2999.9 Інші інженерні споруди Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 33050223 від 21.12.2016 Державна,

Держава в особі Державного агентства рибного господарства України

Навіс, літ. М Одеська область, Біляївський1 р-н, с. Паліївка, вул. Лиманська, 30 307,8 (зовнішняплоща) 1125388651210 / 18166626 2999.9 Інші інженерні споруди Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 33050223 від 21.12.2016 Державна,

Держава в особі Державного агентства рибного господарства України

Басейн, літ. Н Одеська область, Біляївський1 р-н, с. Паліївка, вул. Лиманська, 30 168,1 (зовнішняплоща) 1125388651210 / 18166626 2153.9 Споруди зрошувального та осушувального господарства, штучних водойм інші Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 33050223 від 21.12.2016 Державна,

Держава в особі Державного агентства рибного господарства України

Свердловина, літ. І Одеська область, Біляївський1 р-н, с. Паліївка, вул. Лиманська, 30 не зареєстровано 2222.5 Водонапірні башти, фонтани Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності від 19.04.2023 №10-15-9779 Державна
2Залізо-бетонний причал, літ. ІІ Одеська область, Біляївський1 р-н, с. Паліївка, вул. Лиманська, 30 1125388651210 / 18166626 2999.9 Інші інженерні споруди Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 33050223 від 21.12.2016 Державна,

Держава в особі Державного агентства рибного господарства України

2Дамба гавані порту, ІІІ Одеська область, Біляївський1 р-н, с. Паліївка, вул. Лиманська, 30 1125388651210 / 18166626 2152.5 Дамби, греблі, загати та інші водозахисні насипні споруди Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 33050223 від 21.12.2016 Державна,

Держава в особі Державного агентства рибного господарства України

2Дамба, ІV Одеська область, Біляївський1 р-н, с. Паліївка, вул. Лиманська, 30 1125388651210 / 18166626 2152.5 Дамби, греблі, загати та інші водозахисні насипні споруди Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 33050223 від 21.12.2016 Державна
Дорожне покриття, V Одеська область, Біляївський1 р-н, с. Паліївка, вул. Лиманська, 30 1834 1125388651210 / 18166626 2112.9 Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 33050223 від 21.12.2016 Державна,

Держава в особі Державного агентства рибного господарства України

Котлован з металевим пристосуванням, VІ, VІІ Одеська область, Біляївський1 р-н, с. Паліївка, вул. Лиманська, 30 не зареєстровано 2153.9 Споруди зрошувального та осушувального господарства, штучних водойм інші Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності від 19.04.2023 №10-15-9779 Державна
2Шлюз,VІІІ Одеська область, Біляївський1 р-н, с. Паліївка, вул. Лиманська, 30 1125388651210 / 18166626 2999.9 Інші інженерні споруди Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 33050223 від 21.12.2016- Державна,

Держава в особі Державного агентства рибного господарства України

Котлован, ІХ Одеська область, Біляївський1 р-н, с. Паліївка, вул. Лиманська, 30 не зареєстровано 2153.9 Споруди зрошувального та осушувального господарства, штучних водойм інші Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності від 19.04.2023 №10-15-9779 Державна
Огорожа, №1-4 Одеська область, Біляївський1 р-н, с. Паліївка, вул. Лиманська, 30 1125388651210 / 18166626 2421.1 Огородження Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 33050223 від 21.12.2016 Державна,

Держава в особі Державного агентства рибного господарства України

Кормороздатчик, №5-6 Одеська область, Біляївський1 р-н, с. Паліївка, вул. Лиманська, 30 не зареєстровано 2999.9 Інші інженерні споруди Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності від 19.04.2023 №10-15-9779 Державна

1 – Біляївський  район Одеській області ліквідовано та утворено Одеський район відповідно до   Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року №807-ІХ „Про утворення та ліквідацію районів”.

2 – Згідно Експертного висновку Українського державного інституту по проектуванню підприємств рибного господарства і промисловості «Укррибпроект» рибогосподарські гідротехнічні споруди ДП «РДЕК» за функціональним призначенням забезпечують регулювання (наповнення водою, водообмін, роздачу рибних гранульованих кормів, часткове спородження частин рибогосподарської технологічної водойми) водного середовища в штучно спорудженій рибогосподарській технологічній водоймі для вирощування товарної риби та не є захисними гідротехнічними спорудами.

В Реєстрі прав власності на нерухоме майно міститься запис про право власності Держави Україна в особі Державного комітету рибного господарства на будівлі та споруди загальною площею 391,2 м2, розташовані за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район,  Удобненська с/рада, Автошлях Одеса – Рені, 43 км (реєстраційний номер майна 21017379), яке  зареєстровано  на підставі рішення Господарського суду Одеської області від 09.10.2007 у справі №11/262-07-7014, згідно якого визнано за державою Україна в особі Державного комітету рибного господарства право власності на будівлі та споруди, розташовані за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, автошлях Одеса-Рені, 43 км, які складають цілісний майновий комплекс Державного підприємства „Регіональний дослідно-експериментальний комплекс».

Зазначені будівлі та споруди раніше, за результатом чисельних реорганізацій, передані на баланс ДП «Дністровський риборозплідник» (код ЄДРПОУ 36984207), яке утворено шляхом виділу з ДП «Регіональний дослідно-експериментальний комплекс, та не перебувають на балансі ДП «Регіональний дослідно-експериментальний комплекс».

Інформація про обтяження, що застосовані до боржника ДП “Регіональний дослідно-експериментальний комплекс” (код ЄДРПОУ: 33171824): за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна (далі – Реєстр) щодо майна ДП «Регіональний дослідно-експериментальний комплекс» (код ЄДРПОУ: 33171824) зареєстровані обтяження: податкова застава, заборона відчуження, арешт майна боржника (номери записів про обтяження у Реєстрі: від 21.07.2016 № 15624716, від 20.09.2017 № 22420681, від 22.10.2021 № 44584605).

Відомості про земельні ділянки: ДП «РДЕК» розташовано на земельній ділянці, що була виділена Одеському басейновому управлінню відтворення охорони водних живих ресурсів та регулювання рибальства «Одесарибвод» (в стані припинення) згідно Державного акту постійного користування І-ОД № 001118 реєстр. №248. За наявною інформацією ДП «РДЕК» проводилась робота щодо реєстрації земельної ділянки за ДП «РДЕК» та присвоєння цій ділянці кадастрового номеру №5121081700:01:001:0497. Станом на 31.03.2023 земельні ділянки у власності, користуванні чи оренді за ДП «РДЕК» не зареєстровані.

Майно, що перебуває на балансі  ДП  «РДЕК», в оренду не передано.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів підприємством не здійснюються.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу ДП «Регіональний дослідно-експериментальний комплекс» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

  1. Погашення боргів підприємства із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації.
  2. Недопущення звільнення працівників ДП «Регіональний дослідно-експериментальний комплекс» з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4 ,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).

Час і місце проведення огляду обєкта: у робочі дні за місцем розташування об’єкта  з 900 до 1700Контактна особа: Демченко Леонід Геннадійович, моб. (098) 811-34-17; (093) 003-59-17 Е-mail: rdek1307@gmail.com.

Телефон для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51, (095)799-88-57 Е-mail: odesa@spfu.gov.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях. Адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106 тел. (048) 731-50-28, (095)799-88-57. Час роботи Регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Контактна особа: Ланова Юлія Віталіївна, (048) 731-40-43, spfu51@gmail.com.

Додаткова інформація

Дата торгів 19.05.2023
Адреса активу 67621, Україна, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Паліївка
Регiон Одеська область
Балансоутримувач Державне підприємство «Регіональний дослідно-експериментальний комплекс», код за ЄДРПОУ 33171824
Вид діяльності за КВЕД 03.11 Морське рибальство
03.12 Прісноводне рибальство
03.21 Морське рибництво (аквакультура)
03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура)
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43015722
Контактна особа по об'єкту Ланова Юлія Віталіївна, +380487314043, spfu51@gmail.com
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 460 від 25.04.2018, із змінами від 04.12.2020 № 1348
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 1 338 664.34
Гарантійний внесок 267 732.87
Прийом заявок до 18/05/2023
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРТНЕРШІП КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 44624262), Україна, 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 143/2, офіс 26
Ціна запропонована переможцем 2555555.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 679 від 28.06.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Регіональний дослідно-експериментальний комплекс» ”