Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Особливе конструкторське бюро “ЕЛМІС”

Категорія: Статус: продано
Стартова ціна:

1 089 200

Переможна пропозиція:

₴1 307 040

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Особливе конструкторське бюро «ЕЛМІС»” (код ЄДРПОУ 20473002) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Особливе конструкторське бюро «ЕЛМІС».

Вид майна: єдиний майновий комплекс.

Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7.

Орган управління: Фонд державного майна України.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 20473002.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2020: 1 особа.

Опис об’єкта:

п/п

Найменування і коротка характеристика об’єкта Рік випуску (виготовлення)
1 3/50 (три п’ятдесятих) частини корпусу № 1 літ. В 1981
2 Очисні дощових вод 1983
3 Зовнішні мережі каналізації 1981
4 Резервуар V=500 куб. м 1983
5 Резервуар V=500 куб. м 1983
6 Зовнішн. мережі в/постач. поза проммайданч. до стол. 1979
7 Зовнішн. мережі каналіз. до проммайданч. до стол. 1979
8 Зовнішн. мережі госп., пр/пож. і питної в/пров. к/п. 1979
9 В/в кабельні мережі на 10кВ поза проммайданч. 1979
10 Н/в кабельні мережі на проммайданч. 1981
11 В/в кабельні мережі на проммайданч. 1981
12 Зовнішні мережі каналізації 1987
13 Н/в кабельні мережі на проммайданч. до АБК 1987
14 Дизель-генератор ДГМА 48-1 1981
15 Установка очищення азоту 1986
16 Комп’ютер в комплекті 2009
17 Комп’ютер 13 2011
18 Багатофункціональний пристрій Сanon 2006
19 Телефакс «Мурат 5М» 1989
20 Гідроциліндр печі ІЛТ-1
21 Піч ІЛТ-1 (2 шт)

Основний вид діяльності, відповідно до Статуту: ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної (за наявності):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2018 р.
2019 р.
2020 р.

Основні показники господарської діяльності ДП «ОКБ «ЕЛМІС» за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р.
1. Активи (форма № 1, рядок 1300) тис. грн 1139,7 1120,4 1089,2
1.1 Необоротні активи тис. грн 46,6 26,9 7,2
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів  
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 46,6 26,9 7,2
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 1093,1 1093,5 1082,0
1.2.1 запаси тис. грн 964,5 964,5 964,5
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+

1145+1155)

тис. грн 3,9 4,3 4,2
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 124,3 124,3 112,9
2. Пасиви тис. грн 1139,7 1120,4 1089,2
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн 901,0 854,9 809,8
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 238,7 265,5 279,4
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис. грн 238,7 265,5 279,4
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 31,1 38,0 39,0
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 31,1 38,0 39,0
3.2 Інші операційні доходи тис. грн
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 75,5 84,1 84,1
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн
4.2 Адміністративні витрати тис. грн
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 75,5 84,1 84,1
4.5 Інші витрати тис. грн
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +, – тис. грн -44,4 -46,1 -45,1
6. Середня кількість всіх працівників чол. 1 1 1
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 22,6 23,8 22,9
8. Середньомісячна заробітна плата тис. грн 1,9 2 1,9

Станом на 31.12.2020:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

  • товари, роботи послуги – 1,2 тис. грн;
  • розрахунками з бюджетом – 2,2 тис. грн;
  • розрахунками зі страхування – 272,0 тис. грн;
  • розрахунками з оплати праці – 2,0 тис. грн.

Інші поточні зобов’язання – 2,0 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (кв. м) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
корпус № 1 літ. В м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7 9339,5 кв. м, розмір частки 3/50 203320323101 будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості свідоцтво про право власності /САС № 099715/ 19.05.2008/ Виконавчий комітет Запорізької міської ради; наказ Фонду державного майна України від 27.12.2019 № 1560 державна в особі Фонду державного майна України

Відомості про земельні ділянки (площа, кадастровий номер, цільове використання, право власності/використання) які використовує підприємство, умови їх використання: земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не присвоєно.

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 31.12.2020:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа (кв. м) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн)
1 Фізична особа – підприємець нежитлове приміщення корпусу № 1(літ. В), а саме: частина майстерні № 52, площею 132,50 кв. м, кабінет № 56, площею 54,40 кв. м, кладова № 5601, площею 3,10 кв. м 190,0 обробка металевої продукції № 12/02.15 від 12.02.2015, додаткові угоди від 10.03.2017 та від 08.03.2019, 10.03.2023 18,91

На балансі підприємства не перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів відсутні. Екологічний податок не нараховується.

Умови продажу:

  • погашення протягом одного місяця з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на об’єкт приватизації (у разі наявності такої заборгованості);
  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця, чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), протягом шести місяців від дати переходу до покупця права власності (п. 7 ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
  • внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо прийнятого рішення про припинення юридичної особи – державне підприємство «Особливе конструкторське бюро «ЕЛМІС» (код ЄДРПОУ 20473002) шляхом реорганізації, протягом трьох місяців після підписання акта приймання – передачі.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 09-00 до 15-00 за місцем знаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7. Телефон: +38096 122-63-64, e-mail: olegashushunoff@gmail.com.

Відповідальна особа: Шушунов Олег Юрійович.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, адреса вебсайту – http://www.spfu.gov.ua.

Контактна особа: Ткаченко Ольга Анатоліївна, телефон для довідок: (061) 226-07-76, reform2_23@spfu.gov.ua, olha.tkachenko@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Адреса активу місто Запоріжжя, вул. Новобудов, буд. 7
Регiон Запорізька область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Особливе конструкторське бюро «ЕЛМІС»", код ЄДРПОУ 20473002
Вид діяльності за КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення
26.20 Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код ЄДРПОУ 42767945
Контактна особа по об'єкту Літвінова Ліна Миколаївна, reform1_23@spfu.gov.ua, +380612260760
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ ФДМУ від 29.07.2020 №1269 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році" (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 12.08.2020 № 12/1-277
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Гарантійний внесок 108920
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РОЛЛІНГ ХАЙ-ТЕК" Україна, 69002, Запорізька область, Запоріжжя, вулиця Фортечна, будинок 1-А, квартира 86
Ціна запропонована переможцем 1307040

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Особливе конструкторське бюро “ЕЛМІС” ”