Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Олександрійський шовкорадгосп»

Категорія: Статус: продано
Стартова ціна:

4 613 450

Переможна пропозиція:

₴1 559 035

Основний вид діяльності підприємства: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, розведення інших тварин. Номенклатура вирощеної сільськогосподарської продукції: озима пшениця, озимий ячмінь, соняшник. До складу єдиного майнового комплексу входять: транспортні засоби – 7 одиниць, машини та обладнання – 14 одиниць; інструменти, прилади, інвентар; багаторічні насадження (шовковиця чорна, яблуня, черешня); малоцінні необортні активи; нерухоме майно: адмінбудівля, вимощення, каналізація, нежитлова будівля, сарай, автоваги, склад ПММ. Середньооблікова чисельність працівників – 5 осіб. Обсяг реалізації продукції за 2019 рік – 1372,0 тис.грн.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Олександрійський шовкорадгосп».

Місцезнаходження об’єкта: Кіровоградська обл., Олександрійський район, с. Рожеве.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00700192.

Розмір зареєстрованого (пайового) капіталу – 123,0 тис.грн (згідно з балансом підприємства станом на 31.12.2019)

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2020 – 5 осіб.

Основним видом діяльності відповідно до статуту є: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; виробництво,  заготівля та переробка промислових коконів тутового шовкопряду; вирощування сіянців шовковиці для відновлення тутових насаджень;          здійснення господарської діяльності з виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, зберігання та реалізації; здійснення інших видів господарської діяльності, які не заборонені законодавством України.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2017 – 2019 роки 3822,0 тис.грн.

Основна номенклатура вирощеної сільськогосподарської продукції: озима пшениця, озимий ячмінь, соняшник, в тому числі експортної -.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис.грн Дохід за основним видом діяльності, тис.грн
2017 рік 1208,0 1149,0
2018 рік 1523,0 1301,0
2019 рік 1372,0 1372,0
І півріччя 2020 року

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та
за останній звітний період:

№п/п Показники Одиниця виміру 2017 р. 2018 р. 2019 р. І півріччя 2020 р.
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 8839,0 8566,0 9476,0 9499,0
1.1 Необоротні активи тис. грн 8071,3 7993,8 7950,0 7945,0
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 8070,2 7993,8 7950,0 7945,0
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.1.5 Довгострокові біологічні активи тис. грн 1,1    
1.2 Оборотні активи тис. грн 767,7 572,2 1526,0 1554,0
1.2.1 запаси тис. грн 745,3 466,6 582,0 982,0
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма №1, рядок1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн 9,9 93,6 886,0 548,0
1.2.3 гроші (форма №1, рядок 1165) тис. грн 12,5 12,0 58,0 24,0
2. Пасиви тис. грн 8839,0 8566,0 9476,0 9499,0
2.1 Власний капітал (форма №1, рядок 1495) тис. грн 8639,0 8509,0 8404,0 8200,0
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма №1, рядок 1595 тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 200,0 57,0 1072,0 1299
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис. грн
2.4 Просрочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн
2.4.4 Розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 1208,0 1523,0 1372,0
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 1149,0 1301,0 1372,0
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 40,0 222,0
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн 19,0
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 1146,0 1622,0 1477,0 204,0
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 755,0 1156,0 930,0
4.2 Адміністративні витрати тис. грн
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 163,0 466,0 547,0 204,0
4.5 Інші витрати тис. грн 228,0
4.6 Витрати з добутку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн +62,0 -99,0 -105,0 -204,0
6. Середня кількість всіх працівників чол. 5 5 5 5
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 31,5 24,0 40,5 45,5
8. Середньомісячна заробітна плата грн 6300 4800 8100 9100

Станом на 30.06.2020:

Просрочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість: 1299,0 тис.грн, у тому числі:

заборгованість по заробітній платі – 19,0 тис.грн;

податки з заробітної плати – 0,1 тис.грн;

заборгованість з податку на нерухоме майно – 5,3 тис. грн;

розрахунки з бюджетом (єдиний податок) – 8,6 тис.грн;

туристичний збір відсутній;

фінансова допомога відсутня;

інша кредиторська заборгованість – 1266,0 тис. грн.

Відомості про об’єкт приватизації: державне підприємство «Олександрійський шовкорадгосп» засноване на державній власності та підпорядковане Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

До складу єдиного майнового комплексу входять: транспортні засоби – 7 одиниць; машини та обладнання – 14 одиниць; інструменти, прилади, інвентар, багаторічні насадження (шовковиця чорна, яблуня, черешня), малоцінні необоротні матеріальні активи та нерухоме майно – будівлі, а саме:

адмінбудівля загальною площею 238,6 кв.м у складі: адмінбудівля, А, мощення, ІІ, каналізація, -к-, за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Рожеве, вулиця Шовкова (вулиця Леніна), будинок 7. Номер запису про право власності 24844195, дата реєстрації 01.09.2016. Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1339 га, кадастровий номер 3520380800:53:000:0005;

нежитлові будівлі загальною площею 75 кв.м у складі: нежитлова будівля, А, сарай, Б, автоваги, В, за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Рожеве, вулиця Шовкова, будинок 7б. Номер запису про право власності: 24863634, дата реєстрації 01.09.2016. Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1300 га, кадастровий номер 3520380800:53:000:0004;

склад ПММ загальною площею 5,7 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Рожеве, вулиця Шовкова, будинок 7а. Номер запису про право власності: 24864078, дата реєстрації 01.09.2016. Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,03 га, кадастровий номер 3520380800:53:000:0007.

Державну реєстрацію земельних ділянок під будівлями проведено, право користування не оформлено.

Земельні ділянки, на яких розташований об’єкт приватизації, не підлягають приватизації, а також Покупець не є правонаступником права постійного користування земельними ділянками відповідно до частини 1 статті 28 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Відомості про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт приватизації: Державному підприємству «Олександрійський шовкорадгосп» надано право постійного користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення, що знаходяться на території Андріївської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, загальною площею 304,8819 га, у тому числі: рілля – 97,3073 га, пасовища – 20,3541 га, багаторічні насадження – 187,2205 га.

Перелік земельних ділянок

№ з/п Призначення
земельної ділянки
Площа,

га

Кадастровий номер Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
1 2 3 4 5
1 рілля 17,8406 3520380800:02:000:9107 1177760835203
2 рілля 20,9063 3520380800:02:000:9108 1177756735203
3 рілля 17,6738 3520380800:02:000:9109 1177765635203
4 рілля 10,1289 3520380800:02:000:9110 1177838035203
5 багаторічні насадження 7,2102 3520380800:02:000:9111 1177830335203
6 рілля 10,3091 3520380800:02:000:9112 1177843135203
7 багаторічні насадження 7,7856 3520380800:02:000:9113 117609963523
8 багаторічні насадження 10,7985 3520380800:02:000:9114 1171348135203
9 рілля 6,1263 3520380800:02:000:9115 1169764335203
10 багаторічні насадження 23,6501 3520380800:02:000:9116 1176911435203
11 багаторічні насадження 14,8518 3520380800:02:000:9117 1177095535203
12 багаторічні насадження 14,5939 3520380800:02:000:9118 1176830035203
13 багаторічні насадження 5,9351 3520380800:02:000:9119 1177173035203
14 рілля 3,91 3520380800:02:000:9120 1177212335203
15 багаторічні насадження 20,4127 3520380800:02:000:9121 1177254335203
16 багаторічні насадження 9,5618 3520380800:02:000:9122 1177337835203
17 багаторічні насадження 11,2145 3520380800:02:000:9123 1176066435203
18 рілля 1,3979 3520380800:02:000:9124 1171308335203
19 багаторічні насадження 11,1982 3520380800:02:000:9125 1177286935203
20 рілля 0,8329 3520380800:02:000:9126 1177434035203
21 рілля 5,6846 3520380800:02:000:9127 1177468635203
22 багаторічні насадження 14,7065 3520380800:02:000:9128 1177516835203
23 багаторічні насадження 5,6705 3520380800:02:000:9129 1177551835203
24 багаторічні насадження 3,3652 3520380800:02:000:9130 1177629935203
25 багаторічні насадження 1,7388 3520380800:02:000:9131 1177596435203
26 багаторічні насадження 0,7461 3520380800:02:000:9132 1177672635203
27 багаторічні насадження 20,0106 3520380800:02:000:9133 1177687735203
28 багаторічні насадження 3,7704 3520380800:02:000:9134 1177702635203
29 пасовища 3,3585 3520380800:02:000:9135 1177715335203
30 пасовища 4,8651 3520380800:02:000:9136 1177725235203
31 пасовища 12,1305 3520380800:02:000:9137 1177735935203
32 рілля 2,0965 3520380800:02:000:9138 1177742835203
33 рілля 0,4004 3520380800:02:000:9139 1177750335203

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації:

15 житлових будинків, 15 сараїв, 13 погрібів; водопровід, насосна башня, автодорога, ставок.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів: викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище на підприємстві відсутні. ДП «Олександрійський шовкорадгосп» не утворює і не розміщує відходи.

Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Олександрійський шовкорадгосп» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Олександрійський шовкорадгосп» повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.

Умови продажу об’єкта:

покупець є правонаступником усіх майнових прав та обов’язків приватизованого підприємства, крім права постійного користування земельними ділянками (частина 1 статті 28 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);

збереження основних видів діяльності підприємства, які є на момент укладення договору купівлі-продажу єдиного майнового комплексу, протягом п’яти років;

недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності (частина 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);

виконання умов колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року (частина 6 статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»);

проведення державної реєстрації припинення юридичної особи – Державне підприємство «Олександрійський шовкорадгоспі», (Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Рожеве, код ЄДРПОУ 00700192) протягом одного року з моменту підписання акта приймання-передачі державного майна (Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», статті 105, 107 Цивільного кодексу України);

об’єкти, що не підлягають приватизації згідно із статтею 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», передати у комунальну власність. До моменту передачі у комунальну власність вищавказане майно прийняти на умовах відповідного договору безоплатного зберігання (Закон України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»);

погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності на єдиний майновий комплекс державного підприємства «Олександрійський шовкорадгосп» (Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Рожеве, код ЄДРПОУ 00700192) боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);

відшкодування Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у розмірі 9 950,00 грн (дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят гривень 00 копійок) протягом 30 календарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Олександрійський шовкорадгосп» (Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Рожеве, код ЄДРПОУ 00700192).

Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, не перевищує п’яти років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця відповідно до вимог частини третьої статті 27 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський район, с. Рожеве. Контактна особа: директор державного підприємства Полтавцев Олександр Вікторович, телефон 068 0944040, адреса електронної пошти: poltavtcev_aleksandr@ukr.net

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса  веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок 0522 332400, 0522 332579; адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua

 

Додаткова інформація

Дата торгів 15.02.2021
Адреса активу Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Рожеве
Регiон Кіровоградська область
Балансоутримувач Державне підприємство «Олександрійський шовкорадгосп», код ЄДРПОУ 00700192
Вид діяльності за КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
01.49 Розведення інших тварин
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Контактна особа по об'єкту Астаф'єва Л.Л., +380522332400, kropyvnytskyi@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ ФДМУ "Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році", від 27.03.2018 №447Наказ ФДМУ "Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році", від 27.12.2018 №1637Наказ ФДМУ "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 №1637 "Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році" (із змінами), від 05.04.2019 №332Наказ ФДМУ "Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році", від 28.12.2019 №1574
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 186 від 25.04.2018
Спосіб приватизації Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
Гарантійний внесок 461345
Інформація про переможця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "РІДНИЙ ДІМ" Україна, 79067, Львівська область, м. Львів, ВУЛИЦЯ ДУБОВА, БУДИНОК 40
Ціна запропонована переможцем 1559035
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта від 15.04.2021 № 12/01-69

 1. Віктор

  Скільки землі у підприємства? Чи зраеєстровані права на землю? Чи переходять права на землю до переможця торгів?

  • Понікарчик Олена

   Добрий день! Дякуємо за увагу до нашого сайту!

   Інформація про об’єкт приватизації та умови його продажу висвітлені в Інформаційному повідомленні про проведення продажу об’єкта приватизації, опублікованому в т.ч. на сайті Prozorro.sale (https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-07-15-000046-3) за посиланням: https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/103c84a441b0464e9bbed6e25fc47137?KeyID=99379056&Signature=ozCxfmD29xSmCz6oOES1RzxIZTLEIWLTAd4NnDG5pn1tYvJoQyTqyu9FwADd%252BgCbI21HmHFbY1NPbrS3Djq%2FCQ%253D%253D.

   Одночасно інформуємо, Державному підприємству «Олександрійський шовкорадгосп» надано право постійного користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення, що знаходяться на території Андріївської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, загальною площею 304,8819 га, у тому числі: рілля – 97,3073 га, пасовища – 20,3541 га, багаторічні насадження – 187,2205 га.
   Державну реєстрацію земельних ділянок під будівлями проведено, право користування не оформлено.
   Земельні ділянки, на яких розташований об’єкт приватизації, не підлягають приватизації, а також Покупець не є правонаступником права постійного користування земельними ділянками відповідно до частини 1 статті 28 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

   Більше інформації про об’єкт приватизації Ви можете отримати у віртуальній кімнаті даних об’єкта: https://investroom.spfu.gov.ua/v3/FOND_DERZhAVNOGO_MAYNA_UKRAYiNI/#/documents?path=263:542:635, доступ до якої надається після укладання договору щодо нерозголошення конфіденційної інформації.
   Покрокова інструкція із відповідними зразками документів (Заяви та Договору) знаходиться на сайті у розділі: “Як купити”/”Як отримати більше інформації про об’єкт? Як працюють віртуальні кімнати даних?” за посиланням: https://privatization.gov.ua/yak-kupyty-ob-yekt/.

Додайте запитання