Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут»

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут», м. Одеса, вул. І. Франка, 55.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації:  Єдиний майновий комплекс державного підприємства  „Одеський спеціальний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут”.

Місцезнаходження (юридична адреса): м. Одеса, вул. Івана Франка, 55.

Нерухоме майно розташоване за адресами:

 • м. Одеса, вул. Івана Франка, 55;
 • м. Одеса, вул. Суднобудівна, 1.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00237630.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична особа Державне підприємство „Одеський спеціальний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут” має  4 відокремлені підрозділи без права юридичної особи.

На теперішній час здійснює виробничу діяльність лише один відокремлений підрозділ – ВСП „Випробувальний центр” (код за ЄДРПОУ ВП 38785240) за адресою: м. Одеса, вул. Суднобудівна, 1.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021: 8 осіб.

Основним видом діяльності відповідно до Статуту є – 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг): за період 2018 – 9 місяців 2021 – 978,8 тис. грн., у тому числі експортної –  0,0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; технічні випробування та дослідження; дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн.

2018 р. 309,6 309,6
2019 р. 545,7 545,7
2020 р.
Станом на 30.09.2021 123,5 123,5

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

п/п

Показники Одиниця

виміру

2018 2019 2020 30.09.

2021

1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис: гри. 8441,5 6588,5 6363,5 6327,1
1.1 Необоротні активи тис. грн. 6811,2 3627,8 3485,0 3085,5
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 6811,2 3627,8 3485,0 3085,5
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 1630,3 2960,7 2878,5 3241,6
1.2.1 запаси тис. грн.
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядки

1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 1516,0 1495,6 2865,6 2952,7
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 81,6 1433,1 2,8 288,9
2. Пасиви тис. грн. 8441,5 6588,5 6363,5 6327,1
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. 2942,9 3014,7 2907,6 -1482,9
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 5498,6 3573,8 3455,9 7810,0
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма

№ 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670)

тис. грн. 5498,6 3573,8 3455,9 7810,0
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 5498,6 3573,8 3455,9 7688,6
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 686,2 686,2 738,3 1046,1
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 1647,5 1647,5 2316,6 1722,7
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 308,4 308,4 336,7 403,4
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 11,0 11,0 11,0 66,8
2.4.5 інші поточні зобов’язання 2845,5 920,7 53,3 4449,6*
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 309,6 545,7 123,5
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 309,6 545,7 123,5
3.2 Інші операційні доходи тис. грн.
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 1125,3 760,7 107,2 4514,0
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
4.2 Адміністративні витрати тис. грн.
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 1125,3 760,7 4514,0
4.5 Інші витрати тис. грн. 107,2
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -815,7 -215,0 -107,2 -4390,5
6. Середня кількість всіх працівників чол. 8 8 8 8
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 357,2 415,3 131,6** 474,2**
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 3721 4326 5482 7410

Примітки:

* збільшення інших поточних зобов’язань в 2021 році пояснюється судовими рішеннями на користь Південного офісу Держаудитслужби.

** фонд оплати праці визначений за фактично відпрацьований час.

Станом на 30.09.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість складає – 7688,6 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

 • за товари, роботи, послуги – 66,8 тис. грн.;
 • за розрахунками з бюджетом – 1763,2 тис. грн.;
 • за розрахунками зі страхування – 419,1 тис. грн.;
 • по заробітній платі – 1111,3 тис. грн.;
 • інші поточні зобов’язання – 4449,6 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа, кв.м. Реєстраційний номер відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Нежитлове приміщення м. Одеса, вул. Суднобудівна, 1 557,7

 

(524,8

за даними нового технічного паспорту)

1228527351101 1220 Будівлі офісні Договір купівлі-продажу, серія та номер 8495 від 27.12.2006; рішення Малиновського районного суду м. Одеси №2-4632/2007 від 04.07.2007.

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, № інформаційної довідки 249188940 від 22.03.2021.

Державна форма власності.

Власник –  Державне підприємство „Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут” (код за ЄДРПОУ 00237630)

Нежитлове приміщення першого поверху м. Одеса, вул. Івана Франка, 55 126,4 1227270851101 1220 Будівлі офісні Договір купівлі-продажу, серія та номер 1522 від 15.03.2007; рішення Малиновського районного суду м. Одеси №2-4632/2007 від 04.07.2007.

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, № інформаційної довідки 249188940 від 22.03.2021.

Державна форма власності.

Власник –  Державне підприємство „Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут” (код за ЄДРПОУ 00237630)

Земельні ділянки  під об’єктами нерухомості: окремо не виділялись.

Майно підприємства (або його частина) в оренду не передано.

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів  підприємством не здійснюються.

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань, об’єкти цивільної оборони відсутні.

Умови продажу:

 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4 ,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), протягом шести місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації (згідно ч.7 ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна);
 • погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс, протягом двох місяців (відповідно до абз.5 ч.2 ст.26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні  з 09-00 до 16-00 години за місцем розташування об’єкта за попередньою домовленістю з організатором аукціону.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, адреса: 65048,  м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, час роботи: з 08-00 до 17-00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua//.

Телефони для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51, адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua.

Контактна особа: Ланова Юлія Віталіївна, (048) 731-40-43, spfu51@gmail.com.

Додаткова інформація

Адреса активу Одеська область, місто Одеса, вул. І. Франка, 55
Регiон Одеська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут», код ЄДРПОУ 00237630
Вид діяльності за КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
71.20 Технічні випробування та дослідження
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ 43015722
Контактна особа по об'єкту Ланова Юлія Віталіївна, spfu51@gmail.com, +380487314043
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)» №1408 від 20.08.2020
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 25.08.2020 № 728
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

 1. petrovich57av

  Мз информации следует, что полная стоимость объекта составит

  Стартова ціна:6 327 104 + Прострочена кредиторська заборгованість складає – 7688,6 тис. грн.
  ИТОГО 14015700,00грн и еще что то.

  В какие сроки необходимо оплатить ПОЛНУЮ стоимость объекта?

  • Понікарчик Олена

   Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!
   За результатами торгів Переможець укладає договір купівлі-продажу з органом приватизації протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону (п. 64 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 №432).
   Ціна продажу об’єкта, що складеться у ході проведення аукціону, має бути сплачена не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу (ст. 24 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»). При цьому, слід врахувати, що на остаточну ціну продажу, що складеться на аукціоні, нараховується ПДВ.
   За несплату коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу нараховується неустойка.
   Несплата коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 60 днів з дня укладення договору купівлі-продажу є підставою для розірвання такого договору відповідно до статті 30 Закону.
   Одночасно, слід зазначити, що згідно умов приватизації об’єкту Покупець зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити протягом двох місяців погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (абз.6 ч. 2 ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

 2. kareod

  Насколько мне известно, по Объекту открыто несколько судебных дел. В частности по незаконной продаже и уничтожению имущества.
  ВОПРОС
  Кто после приватизации должен быть ответчиком в суде?

  • Понікарчик Олена

   Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!
   До моменту припинення юридичної особи державного підприємства за наслідками приватизації юридичний статус підприємства як учасника судових проваджень може бути збережено.

 3. kareod

  Сотрудник института. Мне известно, что институт задолжал сотрудникам большие суммы по зарплате за многие годы Вопрос: будет ли покупатель расплачиваться по этим долгам? Второй вопрос: будет ли покупатель выплачивать зарплату полгода (по закону) всем действующим сотрудникам и из каких средств? Что будет с обособленными подразделениями и их расчетными счетами?

  • Понікарчик Олена

   Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!
   Відповідно до умов продажу Покупець об’єкту “Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Одеський спеціальний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут” зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:
   1. недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4 ,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), протягом шести місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації (згідно ч.7 ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна);
   2. погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс, протягом двох місяців (відповідно до абз.6 ч.2 ст.26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

 4. kareod

  За умовами аукціону по продажу Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Одеський спеціальний науково-дослідний інститут» покупець (переможець аукціону) буде зобов’язаний погасити всі борги підприємства. Розмір цих боргів відомий лише станом на 30,09,2021р., схоже на «продаж кота у мішку». Прохання: надати інформацію щодо боргів ДП СНДіПКІ по видам та сумам станом на останню звітну дату.

Додайте запитання