Єдиний майновий комплекс державного підприємства ”Науково-технічний центр ”Плазмотрон” Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України”

Стартова ціна:

303 200

Єдиний майновий комплекс державного підприємства ”Науково-технічний центр ”Плазмотрон” Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України” за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 9-А.

Документація об'єкту

Взяти участь в аукціоні

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства “Науково-технічний центр “ПЛАЗМОТРОН” Інституту електрозварювання ім.Є.О. Патона Національної академії наук України”.

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 9-А.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 19026309.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2021: 9 осіб.

Опис об’єкта: метою діяльності підприємства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності та іншої діяльності.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Обсяг реалізації  продукції (робіт, послуг) без ПДВ  за період  2018 – 1кв.2021: 2475 тис.грн., в тому числі експортної – 0 тис.грн.

Основна номенклатура продукції: розробка, виготовлення та ремонт обладнання для повітряно-плазмової різки металів,в тому числі експортної:  відсутня.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг) без ПДВ:

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2018р. 840 840
2019р. 928 928
2020р. 549 549
1-кв.2021р 158 158

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р. І

квартал 2021 р

1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн.    339     228    226 303
1.1 Необоротні активи тис. грн. 191     158    125     183
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.       –      –       –
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.       –      –       –
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 191 158    125 183
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.      –
1.2 Оборотні активи тис. грн. 148 69      62 81
1.2.1 запаси тис. грн.      85 17      11 10
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн.  

 

48

 

39

 

33

 

34

1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн.  

15

 

13

 

18

 

37

2. Пасиви тис. грн. 339 228     226 303
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн. 124 -172    -431 -457
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 215 400,5 657 760
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна тис. грн. 215 230 429 444
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 170 228 316
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 170 228 272
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 19
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 25
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 840 928 549 158
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 840 928 549 158
3.2 Інші операційні доходи тис. грн.
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 1025 1222 808 250
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 417 610 210 58
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 525 531 531 168
4.3 Витрати на збут тис. грн. 83 81 68 24
4.4 Інші операційні витрати тис. грн.
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -185 -294 -259 -92
6. Середня кількість всіх працівників чол. 11 11 9 9
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 679 640 506 152
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 56608 53308 42175 50800

Станом на 31.03.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість  становить 316173,90грн.

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – 40974,50 грн;
  • податки з заробітної плати – 21123,5 грн;
  • заборгованість з податку на нерухоме майно – грн;
  • туристичний збір  – грн;
  • фінансова допомога  – грн;
  • інша кредиторська заборгованість – 381457,6 грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа

(м кв.)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності

та власник

Будівля №1 (Двоповерхова будівля з прибудовами) (літ. Б) м. Київ, вул. Антона Цедіка, 9-А 432,5 2372924980000 Адміністративно-виробниче Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного майна №10-15-9475 від 27.04.2021, видавник: Фонд державного майна України форма власності – державна, власник – Фонд державного майна України
Будівля, металеве складське приміщення, літера “А” м. Київ, вул. Антона Цедіка, 9-А 105 2372992280000 Складське приміщення Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного майна №10-15-9475 від 27.04.2021, видавник: Фонд державного майна України форма власності – державна, власник – Фонд державного майна України

Відомості про рухоме майно: до складу єдиного майнового комплексу державного підприємства не входять транспортні засоби.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (м кв.) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності ,

підстава на право користування земельною

ділянкою,

інформація про обтяження

Земельна ділянка м. Київ, вул. Антона Цедіка, 9-А 898 8000000000:88:091:0037 для експлуатації та обслуговування будівель та споруд адміністративного та науково-виробничого призначення Власник: Держава Україна в особі Київської міської державної адміністрації.

Право користування земельною ділянкою оформлено за ДП “Науково-технічний центр “ПЛАЗМОТРОН” Інституту електрозварювання ім.Є.О. Патона Національної академії наук України”

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 31.03.2021 року:


з/п
Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа

(кв м)

Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за рік
1 ТОВ “Український земельний кадастр” Частина нежитлового приміщення 5 спільне використання приміщення Договір оренди від 01.01.2013 №А-8/2011/1, до 31.12.2021 9000 грн.
2 ТОВ “КИЇВІНЖПРОЕКТ” Частина нежитлового приміщення 3 спільне використання приміщення Договір оренди від 09.01.2015 №А-25/2015, до 31.12.2021 9000 грн.
3 ТОВ “БУД-МАКС КОНСТРАКШН” Частина нежитлового приміщення 5 спільне використання приміщення Договір оренди від 29.10.2015 №А-26/2015, до 31.12.2021 9000 грн.

На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає приватизації.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів в наслідок діяльності підприємства: відсутні. Підприємство не є платником екологічних зборів та платежів

Умови продажу:

  • погашення протягом 6 місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства, що склалися на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації;
  • недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації.

Час і місце проведення огляду об’єкта:  у робочі дні  з 9-00 до 16-00 за попередньою домовленістю. Телефон: 044-456-23-36, 096-165-66-28,  e-mail: plasmotron1@ukr.net.

Відповідальна особа: Макарихін Сергій Якович.

Організатор аукціону:  Регіональне відділення Фонду державного майна України по м.Києву, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50-Г,  адреса веб-сайту  – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html. Телефони для довідок: (044) 281-00-35.

Додаткова інформація

Адреса об'єкта

Україна, 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 9-А

Регіон

Балансоутримувач

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-технічний центр «ПЛАЗМОТРОН» Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії наук України», код за ЄДРПОУ 19026309

Основний вид економічної діяльності за КВЕД

Код КВЕД 27.90 Виробництво іншого електричного устатковання;
Код КВЕД 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками;
Код КВЕД 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (основний);
Код КВЕД 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
Код КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Відповідальний за підготовку об'єкту

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ, код ЄДРПОУ 19030825

Контактна особа по об`єкту

Бражнюк Інна Володимирівна, biv_30@spfu.gov.ua, +380442810023

Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизаціїї в 2020 році" (зі змінами) № 1619 від 06.10.2020

Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію об'єкта

від 21.10.2020 № 865, із змінами від 28.05.2021 № 1289

Спосіб приватизації

Розмір гарантійного внеску, грн

30320

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства ”Науково-технічний центр ”Плазмотрон” Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України” ”