Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Науково-дослідний інститут радіоелектронних систем “Квант-Радіоелектроніка”

Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Ганнопільський спиртовий завод"Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, у складі: адміністративно-побутова будівля (Літер: А-1) – загальна площа приміщень: 92,3 кв. м; котельня (Літер: Б-1) – загальна площа приміщень: 24,6 кв. м; туалет на 2 відділення (прим. септики (Літер: В-1) – загальна площа приміщень: 1,8 кв. м; будинок для проведення засідання (Літер: Г-1) – загальна площа приміщень: 73,3 кв. м; адміністративно-побутова будівля (Літер: Д-1) – загальна площа приміщень: 24,5 кв. м; адміністративно-побутова будівля (Літер: Е-1) – загальна площа приміщень: 24,5 кв. м; адміністративно-побутова будівля (Літер: Ж-1) – загальна площа приміщень: 24,2 кв. м; адміністративно-побутова будівля (Літер: З-1) – загальна площа приміщень: 24,5 кв. м; будинок кухня-їдальня (Літер: И-1) – загальна площа приміщень: 40,6 кв. м; мехмайстерня для ремонту а/м (Літер: К-1) – загальна площа приміщень: 191,4 кв. м; будинок ПММ (Літер: Л-1) – загальна площа приміщень: 95,2 кв. м; будинок сейсмічної майстерні (Літер: М-1) – загальна площа приміщень: 21,1 кв. м; склад з гаражами (Літер: Н-1) – загальна площа приміщень: 187,4 кв. м; асф. площадка (Літер: № 1) – площа забудови 10752 кв. м; ворота з хвірткою (Літер: № 2); огорожа (Літер: № 3) – довжина 420 м; колодязь (Літер: № 4)

Єдиний майновий комплексу державного підприємства «Науково-дослідний інститут радіоелектронних систем «Квант-Радіоелектроніка», за адресою: вул. Ділова, 5, м. Київ, 03150. код за ЄДРПОУ 24727971, нерухоме майно відсутнє.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-дослідний інститут радіоелектронних систем «Квант-Радіоелектроніка».

Місцезнаходження: 03150,  м. Київ, вул. Ділова, 5

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 24727971.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 16.02.2023: 18 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і  технічних наук,

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020-2022: 17137 тис.грн., в тому числі експортної – .

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і  технічних наук, в тому числі експортної: відсутня

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2020 р. 4467,0 4467,0
2021 р. 8910,0 8910,0
2022 р. 3760,0 3760,0

Основні показники господарської діяльності за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р.
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн 3056,0 4006,0 2605,0
1.1 Необоротні активи тис. грн 10 7
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 10 7
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 3056 3996 2598
1.2.1 запаси тис. грн 1229 73 341
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок  125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн 1545 3814 2031
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн 169 53 120
2. Пасиви тис. грн 3056 4006 2605
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн (564) (974) (1 761)
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 3620 4980 4366
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн 3620 4980 4366
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 517 2878 3976
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 517 2809 3908
2.4.5. інші зобов’язання тис. грн 69 68
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 4467 8910 3760
3.2 Інші операційні доходи тис. грн
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 4445 7549 3220
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 494 926 639
4.3 Витрати на збут тис. грн 8 28 26
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 216 826 662
4.5 Інші витрати тис. грн
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 1
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -697 -419 -787
6. Середня кількість всіх працівників чол. 14 16 18
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 981 1737 1613
8. Середньомісячна заробітна плата грн 81770 144770 134358

Станом на 31.12.2022:

Поточна кредиторська заборгованість 4366 тис.грн., в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі — 127,00 тис.грн.
  • розрахунками перед бюджетом – 213,00 тис.грн.
  • зі страхування -22 тис.грн.
  • із внутршніх розрахунків – 69 тис.грн
  • інші поточні зобов’язання – 17 тис.грн.
  • прострочена кредиторська заборгованість – 3976 тис.грн., у тому числі за товари, роботи, послуги – 3908,00 тис.грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): нерухоме майно відсутнє.

Підприємство не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: мобілізаційні завдання (замовлення) на підприємстві відсутні.

Умови продажу:

  • недопущення звільнення працівників приватизованого  підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців;
  • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 5.

Телефон: 067-215-16-18, E-mail: ktrans@ktrans.kiev.ua.

Відповідальна особа: Максимов Ігор Юрійович (в.о. директора ДП «Науково-дослідний інститут радіоелектронних систем «Квант-Радіоелектроніка»).

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50-Г, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.

Телефон для довідок: (044) 281-00-35.

 

Додаткова інформація

Адреса активу Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, 5
Регiон Київ
Балансоутримувач Державне підприємство "Науково-дослідний інститут радіоелектронних систем "Квант-Радіоелектроніка", код ЄДРПОУ 24727971
Вид діяльності за КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (основний);
29.31 Виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобів;
18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення;
26.20 Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання;
26.30 Виробництво обладнання зв'язку;
26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації;
26.60 Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання;
43.21 Електромонтажні роботи;
80.20 Обслуговування систем безпеки;
85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.;
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання;
58.29 Видання іншого програмного забезпечення;
62.01 Комп'ютерне програмування;
62.02 Консультування з питань інформатизації;
62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням;
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
64.92 Інші види кредитування;
71.20 Технічні випробування та дослідження;
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення;
33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання;
33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання.
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву, код ЄДРПОУ 19030825
Контактна особа по об'єкту Холодило Олена Василівна, ytm_30@spfu.gov.ua, +380442810035
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 22.12.2021 № 2295 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 92 від 18.01.2022
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Науково-дослідний інститут радіоелектронних систем “Квант-Радіоелектроніка” ”