Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

14 258 941 7 129 471

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴7 277 770

Об’єкт являє собою єдиний майновий комплекс державного підприємства «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці» (код за ЄДРПОУ 31223828). Основним видом діяльності підприємства є технічні випробування та дослідження (вид діяльності за КВЕД: 71.20).

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Криворізький експертно – технічний центр Держпраці».

Місцезнаходження: 50042, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 1К.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 31223828.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2023: 52 особи.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: технічні випробування та дослідження (вид діяльності за КВЕД: 71.20).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 – 9 місяців 2023 року: 107 500 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: проведення гірничої, електротехнічної, технічної, психофізіологічної експертиз, експертиз технологічного транспорту, послуги з діагностування;  здійснення навчання за різними напрямками: загальний курс, гірничі та вибухові роботи, зі збагачення корисних копалин.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2020 рік 51 379 50 955
2021 рік 38 875 38 109
2022 рік 10 317 9 962
І-ІІІ квартал 2023 року 6 929 6 558

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р.  9 міс 2023 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн 28947 25910 19 182 14429
1.1 Необоротні активи тис. грн 9782 7816 6664 6033
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 42 50 40 3
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 9594 7716 6574 5980
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн 146 50 50 50
1.2 Оборотні активи тис. грн 19165 18094 12518 8396
1.2.1 запаси тис. грн 484 433 407 282
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)
тис. грн 10953 8584 11719 8057
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 7595 8955 324 48
2. Пасиви тис. грн 28947 25910 19182 14429
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн 22576 21948 13956 8958
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 6371 3962 5226 5471
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн 6371 3962 5226 5471
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 51379 38875 10317 6929
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 50955 38109 9962 6558
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 424 766 355 371
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 48752 37386 16358 11861
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 40908 30856 12256 9386
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 6551 5779 3804 2426
4.3 Витрати на збут тис. грн 58 18
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 658 403 298 49
4.5 Інші витрати тис. грн
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 577 330
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн 2627 1489 -6041 -4932
6. Середня кількість всіх працівників осіб 118 101 77 52
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 24867 20605 8868 4164
8. Середньомісячна заробітна плата грн 17561 17001 9597 8863

Станом на 30.09.2023:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість – 5471 тис. грн., в тому числі за:

  • товари, роботи, послуги – 2590 тис. грн;
  • розрахунками з бюджетом – 1133 тис. грн;
  • розрахунками зі страхування – 57 тис. грн;
  • заборгованість по заробітній платі – 969 тис. грн;
  • інша заборгованість – 722 тис. грн.

Відомості про нерухоме майно, що входить до складу об’єкта: 

Назва Адреса розташування Загальна площа (м2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/ інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
Нежитлові приміщення загальною площею 3948,3 кв.м, що складають 96/100 частин нежитлової будівлі А-3 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 1К* 3948,3 239003912110 1220.9
Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші
Витяг  з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 24.02.2015 індексний номер: 34066314.

Акт визначення ідеальних часток.

Державна, ДП «Криворізький експертно – технічний центр Держгірпромнагляду України» (код ЄДРПОУ 31223828)
Комплекс гаражів: літ. Д; літ. Е; літ. Ж; літ. З Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 1ж* 74,42 4351140 1242.1  Гаражі наземні Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 14.01.2004 №2554377 Державна, ДП «Криворізький експертно – технічний центр Держнаглядохоронпраці» (код ЄДРПОУ 31223828)
Нежиле приміщен ня Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Самотічна, будинок 10, приміщення 3 57,1 24022247 1220.9
Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші
Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 23.05.2012, серія САЕ №674326,

Витяг про державну реєстрацію прав від 24.06.2012 №34609137

Державна, Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (код ЄДРПОУ 37567777). Право господарського відання: ДП «Криворізький експертно – технічний центр Держнаглядохоронпраці» (код ЄДРПОУ 31223828)
Нежиле приміщення Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Самотічна, будинок 10, приміщення 2 1236,1 24026631 1220.9
Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші
Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 23.05.2012 серія САЕ №674325.

Витяг про державну реєстрацію прав від 24.06.2012 №34609035

Державна, Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (код ЄДРПОУ 37567777). Право господарського відання: ДП «Криворізький експертно – технічний центр Держнаглядохоронпраці» (код ЄДРПОУ 31223828)

Відомості про земельні ділянки:

№ з/п Адреса розташування Площа земельної ділянки (м2) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 1К* 5437 1211000000:04: 521:0032 Землі житлової та громадської забудови Державна,

Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 27.07.2015 індексний номер: 41284691, розпорядник: Державна служба з питань праці, правокористувач: ДП «Криворізький експертно – технічний центр Держпраці» (код ЄДРПОУ 31223828). Обтяження земельної ділянки відсутні.

2 м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 1 ж* 165 1211000000:04: 521:0016 Для комерційного використання (гаражі) Державна,

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 08.09.2006 серія ЯЯ №040665,

виданий ДП «Криворізький експертно – технічний центр Держнаглядохоронпраці України» (код ЄДРПОУ 31223828). Обтяження земельної ділянки відсутні.

* – На підставі рішення Криворізької міської ради від 22.06.2016 №634 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2008 №2920 «Про впорядкування назв мікрорайонів, майданів, площ, проспектів, бульварів, вулиць, провулків міста» вулицю Коротченка перейменовано на вулицю Миколи Світальського.

Перелік транспортних засобів, що входять до складу об’єкта приватизації

 

№ з/п Марка/модель Місцезнаходження Реєстраційний номер Рік випуску
Легковий вантажопасажирський автомобіль ГАЗ 32212 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 1К АЕ 7523СХ 2001
Легковий автомобіль Skoda Octavia Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 1К АЕ7521СХ 2001
Легковий автомобіль ВАЗ 21043 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,  вул. Миколи Світальського, 1К АЕ7519СХ 2002
Легковий автомобіль ВАЗ 21113 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 1К АЕ7520СХ 2003
Легковий вантажопасажирський автомобіль ГАЗ 2705 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 1К АЕ7524СХ 2003
Легковий автомобіль OPEL OMEGA  2.21 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 1К АЕ7518СХ 2003
Легковий автомобіль OPEL VECTRA Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 1К АЕ0463ВК 2007
Легковий автомобіль DAEWOO LEGANZA Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 1К АЕ6206ВО 1998
Легковий вантажопасажирський автомобіль RENAULT KENGOO 1.4 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 1К АЕ6070СХ 2008
Легковий автомобіль SKODA SUPERB Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 1К АЕ9944СХ 2010
Легковий автомобіль VOLKSVAGEN TRANSPORTER Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 1К АЕ9033НВ 2012
Легковий автомобіль VOLKSVAGEN TRANSPORTER Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 1К АЕ2737НК 2013
Трактор колісний БЕЛАРУС 82.1 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 1К ТО6313АЕ 2013
Причіп тракторний двовісний самохідний ПТС-4 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 1К ТО6314АЕ 2013
Легковий автомобіль TOYOTA CAMRY Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 1К АЕ7676ІА 2016
Легковий автомобіль RENAULT DOKKER Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 1К АЕ3759ІВ 2016
Легковий автомобіль RENAULT DOKKER Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 1К АЕ3758ІВ 2016
Легковий автомобіль RENAULT DOKKER Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 1К АЕ3760ІВ 2016
Легковий автомобіль RENAULT DOKKER Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 1К АЕ3761ІВ 2016

До складу об’єкта входить також: технічне обладнання, меблі, інвентар тощо.

На балансі ДП «Криворізький експертно – технічний центр Держпраці» перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: захисна споруда цивільного захисту №13920, площею 148,9 кв.м.

Інформація про договори оренди станом на 30.09.2023 року:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа (м 2 ) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн)
1 ФОП Середенко О.Я. Частина нежитлового приміщення 164,8 Під офіс Від 14.03.2023 № 23.23

Діє до 14.03.2025

83,14

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів: викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні, утворення і розміщення відходів не здійснювались.

Умови продажу об’єкта приватизації:

  • погашення протягом 6 (шести) місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на об’єкт приватизації;
  • недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцем розташування об’єкта за попередньою домовленістю з представником організатора аукціону.

Телефон: (056) 744-11-41, E-mail: privat_12@spfu.gov.ua.

Відповідальна особа: Остащенко Ольга Сергіївна.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua.

Телефон для довідок: (056) 744-11-41.

Додаткова інформація

Дата торгів 15.12.2023
Адреса активу Україна, 50042, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 1К
Регiон Дніпропетровська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці», код ЄДРПОУ 31223828
Вид діяльності за КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження (основний)
85.32 Професійно-технічна освіта
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ ТА КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42767945
Контактна особа по об'єкту Остащенко Ольга Сергіївна, +380567441141, privat_12@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України № 1235 від 19.10.2022 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2022 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 12/01-75-Р від 08.11.2022
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 7129470,52
Гарантійний внесок 1425894,10
Прийом заявок до 14/12/2023
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА­ЛЬНІСТЮ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕРА» (код за ЄДРПОУ 39397396), Україна, 54000, Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Івана Франка, будинок 14
Ціна запропонована переможцем 7277770,00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 12/01-03-ЗВП від 11.01.2024

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці» ”