Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Кіровоградський експертно-технічний центр Держпраці”

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Кіровоградський експертно-технічний центр Держпраці». Основним видом діяльності відповідно до Статуту є технічні випробування та дослідження.
Відомості про будівлі:
23/100 адміністративної будівлі, загальною площею 457,0 кв.м, в т.ч. приміщення підвалу загальною площею 130,2 кв.м, приміщення І-го поверху загальною площею 133,9 кв.м, приміщення ІІ-го поверху загальною площею 192,9 кв.м;
гараж, загальною площею 21,4 кв.м.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 – 9 місяців 2021 – 33 623,0 тис.грн. Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021 – 30 осіб.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Кіровоградський експертно-технічний центр Держпраці».

Місцезнаходження об’єкта: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 24.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 20635031.

Середньооблікова чисельність  працівників станом на 30.09.2021: 30 осіб.

Основним видом діяльності відповідно до Статуту є технічні випробування та дослідження (за КВЕД – 71.20).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 – 9 місяців 2021: 33 623,0 тис.грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

 • експертне  обстеження (технічне діагностування), в т.ч. об’єктів котлонагляду, технологічного транспорту,  підіймальних споруд, трансформаторів, гірничого обладнання;
 • техогляд, в т.ч. об’єктів котлонагляду, технологічного транспорту,  підіймальних споруд, трансформаторів, атракціонів;
 • обстеження виробничих будівель, споруд та інженерних мереж;
 • експертиза проектів;
 • експертні висновки для отримання дозволу;
 • оцінка санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища для атестації робочих місць за умовами праці;
 • проведення навчань з охорони праці, ПФЕ;
 • інше, в т.ч. експертиза ПЛАСу, декларації безпеки ОПН, електричні вимірювання, складання дублікатів паспорта, випробування монтажних поясів.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2018 р. 10433,0 8703,0
2019 р. 9806,0 8249,0
2020 р. 6947,0 5649,0
9 місяців 2021 р. 6437,0 5552,0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

п/п

Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р. 9 місяців 2021 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис.грн. 4536 4754 3795 10891
1.1. Необоротні активи тис.грн. 2092 2505 2548 8406
1.1.1. Балансова вартість нематеріальних активів тис.грн. 90 88 77 287
1.1.2. Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис.грн. 152 100 2 2
1.1.3. Балансова вартість основних засобів тис.грн. 1807 2274 2426 8074
1.1.4. Довгострокові фінансові інвестиції тис.грн. 43 43 43 43
1.2. Оборотні активи тис.грн. 2444 2249 1247 2485
1.2.1. Запаси тис.грн. 11 15 16 18
1.2.2. сумарна дебіторська заборгованість (форма №1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис.грн. 318 740 183 354
1.2.3. гроші (форма №1, рядок 1165) тис.грн. 1871 1248 984 1946
2. Пасиви тис.грн. 4536 4754 3795 10891
2.1. Власний капітал (форма №1, рядок 1495) тис.грн. 2845 2842 2931 9118
2.2. Довгострокові зобов’язання (форма 1, рядок 1595) тис.грн. 0 0 0 0
2.3. Поточні зобов’язання, в тому числі: тис.грн. 1691 1912 864 1773
2.3.1. поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис.грн. 1622 1848 788 1758
2.4. Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис.грн. 0 0 0 0
2.4.1. розрахунками з оплати праці тис.грн. 0 0 0 0
2.4.2. розрахунками перед бюджетом тис.грн. 0 0 0 0
2.4.3. розрахунками зі страхування тис.грн. 0 0 0 0
2.4.4. розрахунками за товари, роботи, послуги тис.грн. 0 0 0 0
3. Доходи всього, в тому числі: тис грн. 10433 9806 6947 6437
3.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг тис.грн. 10060 9565 6849 6398
3.2. Інші операційні доходи тис.грн. 370 238 95 36
3.3. Інші фінансові доходи тис.грн. 0 0 0 0
4. Витрати всього, в тому числі: тис.грн. 9398 8844 6260 5802
4.1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн. 7353 6790 4595 4315
4.2. Адміністративні витрати тис.грн. 1760 1765 1479 1322
4.3. Витрати на збут тис.грн. 8 2 1 3
4.4. Інші операційні витрати тис.грн. 50 76 34 38
4.5. Інші витрати тис.грн. 0 0 0 124
4.6. Витрати з податку на прибуток тис.грн. 227 211 151 0
5. Чистий прибуток (збиток) +, – тис.грн. 1035 962 687 635
6. Середня кількість всіх працівників чол. 37 34 32 30
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис.грн. 5927 5676 3976 3714
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 13349 13912 10353 13754

Станом на 30.09.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість за:

товари, роботи, послуги 2,0 тис.грн
розрахунками з бюджетом 232,0 тис.грн
розрахунками зі страхування 73,0 тис.грн
розрахунками з оплати праці 278,0 тис.грн
Поточна кредиторська заборгованість

за одержаними авансами

890,0 тис.грн
Поточна кредиторська заборгованість

за розрахунками з учасниками

273,0 тис.грн

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна плаща (кв. м) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
23/100 адмінбудівлі м. Кропивницький, вул. Дворцова, 24 457,0

(В 23/100 частки входять: приміщення підвалу загальною площею 130,2 кв.м; приміщення І-го поверху загальною площею 133,9 кв.м; приміщення ІІ-го поверху  загальною площею 192,9 кв.м)

24062635101 адміністративне приміщення Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 15.11.2021 №284724013 Державна, Фонд державного майна України
Нежитлове приміщення, а саме: гараж – літ. Г Кіровоградська обл., м. Олександрія, проспект Соборний, 51 21,4 1102126835103 гараж Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 01.12.2016 №74523458 Державна, ДП «Кіровоградський експертно-технічний центр Держпраці»

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки, га Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою Інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Кропивницький, вул. Дворцова, 24 0,0843

знаходиться у спільному користу-ванні

3510100000:29:233:0018 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови Державна власність, державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 27.01.1997 ІІ-КР  №000847       _

Перелік транспортних засобів:

№ з/п Назва Рік випуску
1 ВАЗ 217030 110 01 2007
2 ГАЗ- 32213-418 (спец. призначення ЕТЛ) 2009
3 Fiat Doblo Combi VIN ZFA26300006L98144 2019
4 ГАЗ-31105 2004

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні, утворення і розміщення відходів не здійснюється.

Умови продажу об’єкта приватизації:

 • збереження основних видів діяльності підприємства протягом одного року;
 • погашення протягом трьох місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства у розмірі, що складеться на день переходу права власності на об’єкт приватизації (у разі наявності такої заборгованості);
 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців (частина 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем розташування об`єкта приватизації: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 24.

Контактна особа: директор державного підприємства Береславський Володимир Олексійович, номер телефону +380503219538, адреса електронної пошти: kiretc@ukr.net.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html.

Адреса Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2; час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45.

Відповідальна особа: Кравцова Галина Володимирівна, телефони для довідок 0522 332400, 0522 332579; адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Регiон Кіровоградська область
Спецпроект ЄМК ДП Держпраці
Контактна особа по об'єкту Астаф`єва Людмила Леонідівна, kropyvnytskyi@spfu.gov.ua, +380522332400, факс 380522332400
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 24.11.2020 № 12/01-252
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Кіровоградський експертно-технічний центр Держпраці” ”