Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

34 475 450

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴34 820 305

Юридична адреса ЄМК – м. Харків, пров. Кузнечний, 2; фактична адреса об’єктів нерухомості – м. Харків, пров. Кузнечний, 2, 4/6. Основним видом діяльності ЄМК є дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природних і технічних наук (основний КВЕД – 72.19). Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 01.01.2018 – 30.06.2021 – 33280 тис. грн., в тому числі експортної – 1778,3 тис. грн. Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021: 26 осіб. Вартість за 6 міс. 2021 року необоротних активів – 30 080,1тис. грн.; оборотних активів – 4395,9 тис. грн. Станом на 30.06.2021: поточна кредиторська заборгованість – 294,2 тис. грн., прострочена кредиторська заборгованість відсутня.
У державного підприємства на праві постійного користування перебуває земельна ділянка розміром 9062 кв.м. Земельний податок сплачується щомісячно у сумі 147 360,9 грн., сума земельного податку на 2021 рік – 1 768 483,0 грн.
До складу ЄМК входить 12 об’єктів нерухомості, дворове покриття, навіс для автостоянки, огорожа, стоянки автомобільні криті, 4 автомобіля, 1055 одиниць інших необоротних активів. Покупець є правонаступником майнових прав (крім права постійного користування земельною ділянкою) і обов’язків державного підприємства.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації».

Місцезнаходження: м. Харків, пров. Кузнечний, 2.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 14072049

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2021: 26 осіб.

Основним видом діяльності, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природних і технічних наук (основний КВЕД – 72.19).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 01.01.2018 – 30.06.2021: 33280 тис. грн., в тому числі експортної –  1778,3 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: розробка та впровадження автоматичних та автоматизованих систем керування на нових, реконструйованих або модернізованих об’єктах енергетичної галузі з метою впровадження прогресивних технологій; удосконалення та впровадження програмного забезпечення автоматичних та автоматизованих об’єктів енергетичної галузі, що експлуатуються; пошук та ліквідація поломок під час виробничого процесу на об’єктах енергетичної галузі; поточна робота з поліпшення якості створеної науково-технічної продукції; інші види діяльності у сфері розробки програмного забезпечення.

У державного підприємства наявні гарантійні зобов’язання  перед гензамовником – державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «ЕНЕРГОАТОМ» (наявні діючі  договори на створення науково-технічної продукції з ПрАТ «СНВО «Імпульс» (розробка та гарантійний супровід програмного забезпечення атомних електростанцій)).

Обсяг продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн.

2018 р. 14544,9 14030,5
2019 р. 18113,7 17618,5
2020 р. 2405,3 774,1
І півріччя 2021 р. 1126,4 856,9

Основні показники господарської діяльності підприємства за три роки та останній звітній період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 2019 2020 І півріччя 2021
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 19774,0 44896,4 37624,4 34476,0
1.1 Необоротні активи тис. грн. 4822,9 30212,7 30121,8 30080,1
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 6,2 9,2
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 4822,9 30212,7 30115,6 30070,9
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 14951,1 14683,7 7502,6 4395,9
1.2.1 запаси тис. грн. 1402,8 55,0 441,1 554,7
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 11181,1 10789,0 3118,9 1537,7
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 2360,9 3825,8 3934,6 2293,5
2. Пасиви тис. грн. 19774,0 44896,4 37624,4 34476,0
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 1495)

тис. грн. 17395,6 43486,5 36627,7 34006,2
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн. 356,9 274,9 175,6
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 2378,4 1053,0 721,8 294,2
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 2378,4 1053,0 721,8 294,2
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 14544,9 18113,7 2405,3 1126,4
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 14030,5 17618,5 774,1 856,9
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 512,0 464,6 1527,0 228,6
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 2,4 30,6 104,2 40,9
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 11864,8 17261,7 9220,9 3728,0
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 9194,8 13351,9 673,4 1680,8
4.2 Адміністративні витрати тис. грн.
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 2670,0 3909,8 8547,5 2000,0
4.5 Інші витрати тис. грн. 47,2
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. – 482,4 – 153,4
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 2197,7 698,6 -6815,6 -2601,6
6. Середня кількість всіх працівників чол. 55 60 35 26
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 9112,7 11301,4 5685,3 2034,6
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 13807,1 15962,4 13160,4 12029,5

Станом на 30.06.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість – 294,2 тис. грн., в тому числі:

  • інші поточні зобов’язання – 2,5 тис. грн.;
  • з оплати праці – 128,1 тис. грн.;
  • страхування – 16,2 тис. грн.;
  • розрахунки з бюджетом та фондами соціального страхування – 147,4 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа, (м2) Реєстраційний номер Функціональне призначення Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Нежитлова будівля літ. «К-2» м. Харків, пров. Кузнечний, 4/6 700,8 2311488863101 1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ (Лабораторний корпус) Витяг з Єдиного  реєстру об’єктів державної власності від 12.02.2019№10-152732 Державна;

Держава Україна в особі Фонду державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945

Нежитлова будівля літ. «Б-1» м. Харків, пров. Кузнечний, 4/6 312,2 2285308463101 1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ (Полігон) Витяг з Єдиного  реєстру об’єктів державної власності від 12.02.2019№10-15-2732 Державна;

Держава Україна в особі Фонду державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945

Нежитлова будівля літ. «Л-1» м. Харків, пров. Кузнечний, 4/6 68,4 2283401863101 1252.9 Склади та сховища інші (Сарай) Витяг з Єдиного  реєстру об’єктів державної власності від 12.02.2019№10-15-2732 Державна;

Держава Україна в особі Фонду державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945

Нежитлові будівлі м. Харків, пров. Кузнечний, 4/6 2201797063101 Витяг з Єдиного  реєстру об’єктів державної власності від 12.02.2019№10-15-2732 Державна;

Держава Україна в особі Фонду державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945

літ. «А-2» 167,0 1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ (Лабораторний корпус)
літ. «В-1» 146,4
літ. «Е-2» 785,8
літ. «Ж-1» 249,6 1242.1 Гаражі наземні (Склад-гараж)
літ. «И-1» 15,1 1999.9 Інші будівлі (Прохідна з забором)
Нежитлова будівля літ. «Б-2» м. Харків, пров. Кузнечний, 2 756,7 2201840463101 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей (Адміністративний корпус) Витяг з Єдиного  реєстру об’єктів державної власності від 12.02.2019№10-15-2732 Державна;

Держава Україна в особі Фонду державного майна України, код за ЄДРПОУ 00032945

Будівля, нежитлова будівля складу літ. «Г-1» м. Харків, пров. Кузнечний, 4/6 80,6 1870333563101 1252.9 Склади та сховища інші (Склад) Витяг з Єдиного  реєстру об’єктів державної власності від 12.02.2019№10-152732 Державна;

Держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України код за ЄДРПОУ 37471933

Будівля, нежитлова будівля складу літ. «Д-1» м. Харків, пров. Кузнечний, 4/6 178,1 1870275163101 1252.9 Склади та сховища інші (Склад) Витяг з Єдиного  реєстру об’єктів державної власності від 12.02.2019№10-152732 Державна;

Держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України код за ЄДРПОУ 37471933

Будівля, нежитлова будівля охорони літ. «З-1» м. Харків, пров. Кузнечний, 4/6 9,0 1870375063101 1252.9 Склади та сховища інші (Споруда охорони) Витяг з Єдиного  реєстру об’єктів державної власності від 12.02.2019№10-152732 Державна;

Держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України код за ЄДРПОУ 37471933

До складу об’єкта приватизації також входить 4 споруди: дворове покриття, навіс для автостоянки, огорожа, стоянки автомобільні криті.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (м2) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка м. Харків, пров. Кузнечний, 2, 4/6 9062,0 Для експлуатації та обслуговування адміністративних, виробничих та допоміжних будівель і споруд Державний акт на право постійного користування землею від 22.05.2000 серія І-ХР № 004940

Земельний податок  сплачується щомісячно у сумі 147 360,9 грн., сума земельного податку на 2021 рік – 1 768 483,0 грн.

Перелік майна, яке передане в оренду:

№ з/п Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа (м2) Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та термін його дії Орендна плата, грн.
1 ФО-П Ходас Ганна Іванівна Частина дворового покриття, інвентарний номер №103/01/3/003, реєстровий №14072049.2.ЛДТЛЦИ017, загальною площею 400,0 кв.м, за адресою: м. Харків, пров. Кузнечний, 4/6, що перебуває на балансі  державного підприємства «Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації» 400,0 Розміщення стоянки для автомобілів Договір оренди від 30.11.2018 №6633-Н.

Термін дії договору оренди до 30.10.2021

2709,99 грн. (за серпень 2021)
2 ФО-П Голота Сергій Андрійович Нежитлові приміщення кім. №№5,6,7,8,8а,8б на першому поверсі двоповерхової будівлі адміністративного корпусу (літ. Б-2, реєстровий №14072049.2.ЛДТЛЦИ016),  загальною площею 188,6 кв.м, за адресою: м. Харків, пров. Кузнечний, 2, що перебуває на балансі  державного підприємства «Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації».

 

 

 

188,6 Розміщення торговельного об’єкту з продажу книг, газет і журналів Договір оренди від 19.09.2017 №6376-Н, договір №1 від 24.12.2020 про внесення змін до договору оренди від 19.07.2017 №6376-Н.

Термін дії договору оренди до 19.07.2023

8553,11 грн. (за серпень 2021)
3 ФО-П Ходас Ганна Іванівна Будівля 1-поверхового складу (реєстровий №14072049.2.ЛДТЛЦИ018, інв.№103/01/3/011, літ. «Г-1») площею 80,6 кв.м, будівля 1-поверхового складу (реєстровий №14072049.2.ЛДТЛЦИ009, інв.№103/01/3/005, літ. «Д-1») площею 178,1 кв.м та частина дворового покриття ( реєстровий №14072049.2.ЛДТЛЦИ017, інв. №103/01/3/003) площею 400,0 кв.м, загальною площею 658,7 кв.м, за адресою: м. Харків, пров. Кузнечний, 4/6, що перебуває на балансі  державного підприємства «Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації» 658,7 Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів (на площі 258,7 кв.м) та розміщення стоянки для автомобілів (на площі 400,0 кв.м) Договір оренди від 30.05.2017 №6323-Н.

Термін дії договору оренди до 30.05.2021

Термін дії договору закінчився, орендоване майно не повернуто балансоутримувачу.  Триває розгляд судових справ №910/783/21, №922/1944/21.

Перелік транспортних засобів:

№ з/п Назва Рік випуску
1 Volkswagen Passat 2005
2 Skoda  Oktavia 2000
3 Skoda  Fabia 2002
4 Skoda SuperB 2004

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів в наслідок діяльності підприємства – відсутні. Підприємство не є платником екологічних зборів та платежів.

На балансі підприємства відсутнє майно, що не підлягає приватизації.

Умови продажу:

  • збереження основного виду діяльності єдиного майнового комплексу – дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природних і технічних наук (КВЕД – 72.19) протягом одного року з дати переходу права власності на об’єкт приватизації;
  • погашення протягом 6 (шести) місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства, що склалися на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації (у разі наявності такої заборгованості);
  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності (частина 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцезнаходженням нерухомого майна об’єкта приватизації: м. Харків, пров. Кузнечний, 2, 4/6.

Відповідальна особа підприємства: Краюшкіна Ольга Володимирівна, тел. (050) 325-51-54.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, адреса: 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайту: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-77-73. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Салій О.О., тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Адреса активу Харківська обл., м. Харків, пров. Кузнечний, 2
Регiон Харківська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Харківський науково-дослідний інтитут комплексної автоматизації», код за ЄДРПОУ 14072049
Вид діяльності за КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
62.01 Комп'ютерне програмування
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, код ЄДРПОУ 44223324
Контактна особа по об'єкту Салій Оксана Олександрівна, +38 (057) 700-75-60, Privat10spfu@gmail.com
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 29.07.2020 № 1269 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 №1574 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягать приватизації в 2020 році» (із змінами)
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 01595 від 10.08.2020
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 34475450
Гарантійний внесок 3447545
Прийом заявок до 25/11/2021
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕЛОП ГРУП" Україна, Харківська область, м. Харків, Салтівське шосе, будинок 248, корпус А, квартира 138
Ціна запропонована переможцем 34820304.5
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 00102 від 12.01.2022

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації» ”