Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Черкаський експертно-технічний центр Держпраці»

Категорія: Статус: продано
Стартова ціна:

2 224 700

Переможна пропозиція:

₴4 500 000

Державне підприємство – діюче. Види діяльності – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний). Розміщується у 2-х поверховій цегляній будівлі з підвалом загальною площею – 1017,7 кв.м. За підприємством зареєстровано: право власності на нерухомість; право постійного користування земельною ділянкою площею 0,1288 га. На балансі підприємства обліковується 4 транспортних засоби. Кількість працюючих за штатним розписом станом на 10.12.2020 – 31 особа.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Дахнівська, 23А

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 22800764

Розмір статутного капіталу товариства: 233 780,00 грн.

Середньооблікова чисельність працівників: станом на 10.12.2020: 31 особа.

Основним вид економічної діяльності за КВЕД: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Назва основних видів продукції

(робіт, послуг)

Обсяги реалізації у натуральних одиницях виміру (шт.) Обсяги реалізації у натуральних одиницях виміру (тис. грн.)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Діяльність у сфері інжинірингу 875 1153 1582 5258 5464 5390
Технічні випробування та дослідження 1427 1034 1296 1148 898 1237
Інші види освіти 1259 1379 1659 500 624 835
Всього 3561 3566 4537 6906 6986 7462

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітній період

п/п

Показники Одиниця виміру 2017р. 2018р. 2019р 9 місяців

2020р.

1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 5648 6385 5871 4835
1.1 Необоротні активи тис. грн. 2627 2570 2528 2283
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 1 5 6 6
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.2.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 2562 2501 2458 2213
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн. 64 64 64 64
1.2 Оборотні активи тис. грн. 3021 3815 3343 2552
1.2.1 запаси тис. грн. 214 188 196 187
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма №1,

рядок

1125+1130+1135+1140+1145+1155 )

тис. грн. 213 992 1223 1130
1.2.3 гроші

(форма №1, рядок 1165)

тис. грн. 2301 2186 1484 1005
2. Пасиви тис. грн. 5648 6385 5871 4835
2.1 Власний капітал

(форма №1, рядок 1495)

тис. грн. 3982 4059 4007 3909
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма №1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. тис. грн. 1666 2326 1864 926
2.3.1 Поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670)

тис. грн. 1664 2324 1862 924
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками х оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 6065 7145 7676 3759
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 5906 6986 7462 3725
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 159 156 214 34
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 5503 6512 7088 3665
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 4101 4897 4859 2525
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 1190 1508 2080 1095
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 212 107 149 45
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 101 113 106 17
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. +461 +517 +482 +77
6. Середня кількість всіх працівників чол. 44 42 43 38
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 3540 4318 4862 2374
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 6700 8570 9420 6940

Станом на 30. 11. 2020 року:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість -1 263 000 грн. в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 281000 грн.
 • податки з заробітної плати -149 000 грн.
 • заборгованість з податку на нерухоме майно – відсутня.
 • туристичний збір – відсутній;
 • фінансова допомога – відсутня;
 • інша кредиторська заборгованість – 833 000 грн.

Відомості про об’єкт: Діюче державне комерційне підприємство. Метою діяльності якого є забезпечення науково-технічної підтримки державного нагляду у сферах промислової безпеки, охорони та гігієни праці, проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва , технологій та машин, механізмів, устаткування, об’єктів підвищеної небезпеки і виконання робіт й надання послуг.

Підприємство працює на умовах госпрозрахунку та самофінансування, є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Підприємство розміщується в двоповерховій цегляній будівлі загальною площею -1017,7 кв.м. Опалення автономне газове. Інженерні комунікації діючі. Фізичний стан будівлі задовільний.

На балансі підприємства обліковуються основні засоби:

 • будівлі та споруди;
 • транспортні засоби (4 одиниці);
 • інструменти;
 • інвентар (малоцінні необоротні матеріальні активи в кількості 468 одиниць).

Відомості про нерухоме майно:

Назва Адреса розташування Загальна площа

(кв. м)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Нежитлове приміщення будинку побуту, літ. А-2, сарай, Б м. Черкаси, вул. Дахнівська, 23а 1017,7 1347488471101 Будівлі офісні код 122 Договір купівлі-продажу від 04.07.1996 №9-3, виданий Черкаською філією товарної біржі «Українська Біржа Нерухомості». Довідка КП «Черкаське обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації» від 03.07.2017 №276/13. Державна.

 

Державне підприємство «Черкаський експертно-технічний центр Держпраці» код ЄДРПОУ 22800764

Відомості про земельну ділянку:

Назва

 

Адреса розташу-

вання

Площа земель-ної ділянки (м. кв.)

Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки

Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обстеження

Земельна ділянка

Черкаська обл.,                м. Черкаси, вул. Дахнівська, 23а 1288       7110136700:02: 003:0049 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови Комунальна форма власності.

Державний акт на право постійного користування землею, серія  та номер:                   ЧР 24-110, виданого 17.09.1998; видавник – Черкаська міська рада. Витяг з ДЗК  від 19.07.2019                            № 11997900.

На балансі підприємства обліковується земельна ділянка, що не підлягає приватизації загальною площею 0,1288 га, балансова вартість станом на 30.11.2020 – 385 600 грн.

Підприємство немає негативного екологічного впливу на навколишнє середовище.

За результатами діяльності державного підприємства у 2019 році обсяги викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище незначні і складають:

 • окис вуглецю – 0,02 тонни за рік;
 • двоокис вуглецю, що викидається в атмосферне повітря стаціонарними

джерелами – 5,652 тонни за рік.

Сума екологічного збору за 2019 рік склала 58,36 гривень.

Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Черкаський експертно-технічний центр Держпраці» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Черкаський експертно-технічний центр Держпраці» повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає правонаступником всіх майнових прав і обов’язків  приватизованого підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою.

Умови продажу:

покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Черкаський експертно-технічний центр Держпраці» зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:

– збереження основних видів діяльності підприємства, які є на момент укладення договору купівлі-продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства;

– недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності (частина 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);

– виконання умов колективного договору протягом строку його дії, але не більше одного року (частина 6 статті 9 Закону України «Про колективні договори»);

– протягом двох місяців погашення заборгованості по заробітній платі, яка складеться на дату підписання акту приймання – передачі державного майна;

– протягом трьох місяців погашення кредиторської заборгованості державного підприємства в тому числі до Пенсійного фонду України та бюджетів усіх рівнів, яка складеться на дату підписання акту приймання-передачі державного майна, в тому числі нарахованих штрафних санкцій, незалежно від дати їх нарахування;

– недопущення утворення простроченої заборгованості перед працівниками підприємства по заробітній платі.

Покупець зобов’язаний:

– протягом 30 календарних днів з дати підписання акту приймання-передачі державного майна здійснити державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, яке входить до складу Об’єкта приватизації в установленому законом порядку;

– у строк до одного року з дати підписання акту приймання-передачі, забезпечити проведення державної реєстрації припинення юридичної особи – державного підприємства «Черкаський експертно-технічний центр Держпраці.

Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, не перевищує п’яти років з моменту переходу права власності на Об’єкт приватизації до покупця відповідно до вимог частини третьої статті 27 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем його розташування з 9:00 до 16:00 за попередньою домовленістю. Контактна особа на підприємстві: заступник директора державного підприємства «Черкаський експертно-технічний центр Держпраці» Береславський Ігор Олексійович, контактні телефони: (0472) 54-43-26, (050) 464-17-94; адреса електронної пошти: etc_ch_secretar@ukr.net

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Юридична адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, адреса веб-сайта: ttps://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl/html.

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Заставенко Євдокія Макарівна, адреса електронної пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua, телефон для довідок: (0472) 37-26-61. Час роботи Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях з 8:00 до 17:00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8:00 до 15:45, обідня перерва з 12:30 до 13:15.

Додаткова інформація

Дата торгів 09.03.2021
Регiон Черкаська область
Спецпроект ЄМК ДП Держпраці
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Черкаський експертно-технічний центр Держпраці», код за ЄДРПОУ 22800764
Вид діяльності за КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний); Код КВЕД 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
71.11 Діяльність у сфері архітектури;;
71.20 Технічні випробування та дослідження;
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Контактна особа по об'єкту Заставенко Євдокія, BOBRYK_71@SPFU.GOV.UA, +380472372661
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 13.12.2019 № 1321, із змінами від 17.11.2020 № 1842
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 24.11.2020 № 00783-О
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Гарантійний внесок 222470
Інформація про переможця ТОВ "АЙДЕНІС ТОРГ" Україна, 04050, м. Київ, Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 13, СЕКЦ. 1, офіс 1
Ціна запропонована переможцем 4500000

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Черкаський експертно-технічний центр Держпраці» ”