Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Білоцерківський завод “Еталон”

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Білоцерківський завод “Еталон”.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Повне найменування об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Білоцерківський завод «Еталон».

Місцезнаходження об’єкта: 08631, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 16.

Ідентифікаційний код  згідно з ЄДРПОУ: 05828703.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2021: 12 осіб.

Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації (основний).

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018 рік – 9 місяців 2021 року: 784 тис.грн, в тому числі експортної – 0 тис.грн.

Основна номенклатура продукції: виготовлення дозиметрів-радіометрів типу СЕГ-05, МКС-1Е, РУГ-Р; виготовлення автоматики безпеки на котли Факел-2М; сервісне обслуговування та ремонт приладів. Продукція на експорт не виготовлялась.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис.грн Дохід за основним видом діяльності, тис.грн
2018 рік 2 362 157
2019 рік 2 570 185
2020 рік 2 521 198
9 місяців 2021 року 2 402 244

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та останній звітній період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018р. 2019р. 2020р. 9 місяців 2021р.
1. Активи тис. грн 5 616 5 650 5 538 40 675
1.1 Необоротні активи тис. грн 4 278 4 045 3 791 39 964
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 2 100 2 100 2 100 2 098
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 2 178 1 945 1 691 37 866
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 1 338 1 605 1 747 711
1.2.1 запаси тис. грн 1 078 1 079 1 078 200
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість тис. грн 127 368 474 343
1.2.3 гроші тис. грн 29 38 45 19
2. Пасиви тис. грн 5 616 5 650 5 538 40 675
2.1 Власний капітал тис. грн -167 -489 -1065 29 463
2.2 Довгострокові зобов’язання тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 5 783 6 139 6 603 11 212
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна тис. грн 5 783 6 139 6 603 11 212
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 4 258 4 258 4 138 5 302
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн 45
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 2 049
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 4 258 4 258 4 138 3 208
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 2 362 2 570 2 521 2 402
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 157 185 198 244
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 2 205 2 385 2 323 2 158
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 2 944 2 892 3 072 8 279
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 156 184 198 946
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 1 068 1 037 1 250 1 593
4.3 Витрати на збут тис. грн 2 2 2 3
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 1 718 1 669 1 622 5 737
4.5 Інші витрати тис. грн
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -582 -322 -551 -5 877
6. Середня кількість всіх працівників чол 16 14 14 12
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 941 941 1 167 1 156
8. Середньомісячна заробітна плата грн 5 575 5 579,9 6 950,6 10 426

Станом на 30.09.2021:

Поточні зобов’язання – 11 212 тис.грн, у тому числі:

поточна кредиторська заборгованість за:

 • товари, роботи , послуги – 262 тис. грн,
 • розрахунками з бюджету – 7 394 тис. грн,
 • розрахунками зі страхування – 28 тис. грн,
 • розрахунками з оплати праці – 170 тис. грн,
 • інші поточні зобов’язання – 3 358 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва майна Площа (кв.м) Адреса розташування Реєстраційний номер Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Комплекс нежитлових будівель, у складі: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сухоярська, буд.16 2461737632020 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

від 22.09.2021

за індексним

№ 276126849

Форма власності: державна.

Власник: Держава в особі Фонду державного майна України

 

нежитлова будівля, адмінбудівля та виробничий корпус, А 10 377,4
нежитлова будівля, гараж легкових та грузових автомашин, Б 938,0
нежитлова будівля, склад покрасочних матеріалів, Д 470,1
нежитлова будівля, закрита мийка для автомобілів, І 88,5
нежитлова будівля, АЗС (будівля оператора), И 9,9
нежитлова будівля, прохідна № 1, Й 16,6
нежитлова будівля, прохідна № 2, К 17,3
нежитлова будівля, склад, 1Л 248,9

Відомості про земельні ділянки:

Назва Площа земельної ділянки, (кв.м) Кадастровий номер земельної ділянки Адреса розташування Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка 32 519,0 Відсутній Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сухоярська, буд.16 (вул.Толстого, 40) Для розміщення виробничої бази Державна власність. Державний акт на право постійного користування від 13.09.1999 І-КВ 003074

Інформація про договори оренди об’єкта: державним підприємством вчиняються невідкладні заходи щодо припинення правовідносин з орендарями та направлені відповідні повідомлення про розірвання в односторонньому порядку з 15.08.2021 договорів оренди, укладених з порушенням вимог законодавства, та вимогою здати приміщення згідно з актами приймання-передачі. Щодо суб’єктів, які продовжують безпідставно користуватися приміщеннями, підприємством підготовлені відповідні позовні заяви до суду про виселення в примусовому порядку.

Відомості про колісні транспортні засоби:

№ з/п Назва (марка, тип) колісного транспортного засобу Рік випуску Номерний знак
1. Автомобіль ЗИЛ 13081 (сідельний тягач) 1981 0001 КХВ
2. Причіп ОДАЗ-93571 (платформа) 1991 9366 ФН
3. Екскаватор ЭО 2621В 1979 Т 0818 КХ
4. Автонавантажувач Р 4045 1975 Т 0823 КХ

На балансі державного підприємства «Білоцерківський завод «Еталон» об’єкти, що не підлягають приватизації відсутні.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформацію про сплату екологічних зборів та платежів: виробничі технологічні процеси та вихід транспорту за маршрутними листами починаючи з вересня 2008 року остаточно зупинені, а тому викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні. Останній звіт до Державної служби статистики України подавався у серпні 2008 року.

Умови продажу:

 • протягом шести місяців недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) (частина 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
 • протягом шести місяців погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації (частина 2 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можливий у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцем його розташування.

Контактна особа для організації огляду об’єкта: в.о. директора державного підприємства «Білоцерківський завод «Еталон» – Хомош Тетяна Миколаївна, тел. +38 096 970 09 70.

Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: начальник управління приватизації, контролю за договорами купівлі-продажу та умов використання державного майна Києнко Сергій Миколайович, тел. +38 044 200 25 40, адреса електронної пошти: priv_32@spfu.gov.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.

Телефони для довідок: +38 044 200 25 40, +38 044 200 25 38.

Додаткова інформація

Регiон Київська область
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код ЄДРПОУ 43173325
Контактна особа по об'єкту Наталя Мельнікова, priv_32@spfu.gov.ua, +380442002538
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об"єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році" (із змінами) №1619 від 06.10.2020
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 28.10.2020 № 693
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

 1. chizburger0

  Доброго дня! При відкритті файлу з документацією на майданчику “Prozzoro Продажі”, завантажується лише фото головної будівлі об’єкту. Можливо у у вказаному файлі з докумнтацією повинна бути додаткова інформація про об’єкт разом з фото? Дякую.

  • Понікарчик Олена

   Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!
   Розділ “Документація до об’єкту” на сайті https://prozorro.sale передбачає завантаження як документів так і фотографій по об’єкту. На сьогодні в зазначеній системі розміщено лише фото об’єкта.
   Після оголошення аукціону вся наявна інформація та документи щодо об’єкта приватизації будуть розміщені на цьому сайті у віртуальній кімнаті даних об’єкта.
   Пропонуємо слідкувати за оновленням інформації на нашому сайті.

Додайте запитання