Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Білоцерківський завод “Еталон”

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

36 425 304 18 212 652

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴18 800 881

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Білоцерківський завод “Еталон” (код за ЄДРПОУ 05828703). Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації (основний).

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Білоцерківський завод «Еталон».

Місцезнаходження: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 16.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 05828703.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2022: 11 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020-2022 роки: 1 580 тис. грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): виготовлення дозиметрів-радіометрів типу СЕГ-05, МКС-1Е, РУГ-Р; виготовлення автоматики безпеки на котли Факел-2М; сервісне обслуговування та ремонт приладів. У період з 2020-2022 років підприємство не здійснювало виробництво готової продукції. Експорт товарів, робіт та послуг підприємством не здійснювався.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2020 рік 2 521,0 198,0
2021 рік 2 654,0 432,0
2022 рік 950,0 950,0

Основні показники господарської діяльності за останні три роки:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 рік 2021 рік 2022 рік
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн 5 538 40 269 36 427
1.1 Необоротні активи тис. грн 3 791 39 948 35 780
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 2 100 2 098 2 098
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 1 691 37 850 33 682
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.1.5 Інші необоротні активи тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 1 747 321 647
1.2.1 запаси тис. грн 1 078
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн 475 297 613
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 45 20 32
1.2.4 Витрати майбутніх періодів тис. грн 2
1.2.5 Інші оборотні активи тис. грн 149 4
2. Пасиви тис. грн 5 538 40 269 36 427
2.1 Власний капітал  (форма № 1, рядок 1495) тис. грн -1 065 29 323 24 363
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 6 603 10 946 12 064
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис. грн 6 603 10 946 12 064
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн 4 138 10 451 11 925
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн 913
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн 330
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн 178
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн 4 138 46
2.4.5 інша кредиторська заборгованість тис. грн 10 451 10 458
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 2 521 2 654 950
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 198 432 950
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 2 323 2 222
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 3 072 8 671 1 742
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 198 987 419
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 1 250 1 927 1 298
4.3 Витрати на збут тис. грн 2 3
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 1 622 5 754 25
4.5 Інші витрати тис. грн
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -551 -6 017 -792
6. Середня кількість всіх працівників чол. 14 12 11
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 1 167,7 1 414,61 1 074,44
8. Середньомісячна заробітна плата грн 6 950,6 9 823,66 8 139,76

Станом на 31.12.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість – 11 925 тис. грн, в тому числі:

 • за розрахунками з оплати праці – 913 тис. грн;
 • за розрахунками з бюджетом – 330 тис. грн;
 • за розрахунками зі страхування – 178 тис. грн;
 • за розрахунками за товари, роботи, послуги – 46  тис. грн;
 • інша кредиторська заборгованість – 10 458 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість – 137 тис. грн, в тому числі за:

 • за розрахунками з оплати праці – 74 тис. грн;
 • за розрахунками з бюджетом – 36 тис. грн;
 • за розрахунками зі страхування – 16 тис. грн;
 • за розрахунками за товари, роботи, послуги – 11 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (м2) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/ Інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
Комплекс нежитлових будівель, у складі:
нежитлова будівля, адмінбудівля та виробничий корпус, А Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сухоярська, буд.16 10 377,4 2461737632020 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.09.2021 № 276126849 Державна. Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ: 00032945
нежитлова будівля, гараж легкових та грузових автомашин, Б 938,0 1242.1 Гаражі наземні
нежитлова будівля, склад покрасочних матеріалів, Д 470,1 1252.9 Склади та сховища інші
нежитлова будівля, закрита мийка для автомобілів, І 88,5 1999.9 Інші будівлі
нежитлова будівля, АЗС (будівля оператора), И 9,9 1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств
нежитлова будівля, прохідна № 1, Й 16,6 1999.9 Інші будівлі
нежитлова будівля, прохідна № 2, К 17,3 1999.9 Інші будівлі
нежитлова будівля, склад, 1Л 248,9 1252.9 Склади та сховища інші

Відомості про земельні ділянки:

Назва Площа земельної ділянки, (кв.м) Кадастровий номер земельної ділянки Адреса розташування Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка 32 519,0 Відсутній Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сухоярська, буд.16 (вул.Толстого, 40) Для розміщення виробничої бази Державна власність. Державний акт на право постійного користування від 13.09.1999 І-КВ 003074

Відомості про транспортні засоби:

№ з/п Назва (марка, тип) колісного транспортного засобу Рік випуску Номерний знак
1. Автомобіль ЗИЛ 13081 (сідельний тягач) 1981 0001 КХВ
2. Причіп ОДАЗ-93571 (платформа) 1991 9366 ФН
3. Екскаватор ЭО 2621В 1979 Т 0818 КХ
4. Автонавантажувач Р 4045 1975 Т 0823 КХ

На підставі рішення уповноваженої особи ГУ ДПС у Київській області від 27.05.2022 № 147/10-36-13-04 про опис майна у податкову заставу відповідно до акту № 117/10-36-13-04 від 30.05.2022 проведено опис активів ДП «Білоцерківський завод «Еталон». Право податкової застави поширюється на активи в сумі 100 657,52 грн, на які ДП «Білоцерківський завод «Еталон» набуде право власності у майбутньому.

Перелік майна, яке передано в оренду, станом на 31.12.2022:

№ з/п Орендар Назва об’єкту оренди Орендована площа, кв.м Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди Термін дії договору оренди Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн)
1. ФОП Шкляр-Мезенцева В.В Нежитлові приміщення 197,6 Офіс, склад, виробниче приміщення Договір № 37/19 від 01.06.2019 До 31.12.2019* 31,01
2. ФОП Денисенко Д.М. Нежитлове приміщення 15,0 Офіс, склад, виробниче приміщення Договір № 41/19 від 01.08.2019 До 31.12.2019* 71,16
3. ФОП Кузьменко В.В. Нежитлові приміщення 79,2 Офіс, склад, виробниче приміщення Договір № 48/21 від 15.04.2021 До 31.12.2021* 40,18
4. ПП «Сервісто» Нежитлові приміщення 143,2 Офіс, склад, виробниче приміщення Договір № 31/19 від 01.03.2019 До 31.12.2019* 30,03

* У разі відсутності заяви однієї зі Сторін про припинення Договору або зміну його умов після закінчення його строку чинності протягом одного місяця, Договір вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені Договором.

Станом на 31.12.2022 Державним підприємством «Білоцерківський завод «Еталон» вчиняються невідкладні заходи щодо припинення правовідносин з орендарями та розірвання всіх договорів оренди, укладених з порушенням вимог законодавства.

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.

Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: станом на 31.12.2022 мобілізаційні завдання (замовлення) на підприємстві відсутні.

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: підприємство викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснює, не утворює та не розміщує відходи.

Умови продажу:

 • погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати,  перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації;
 • недопущення протягом 6 місяців звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 16.

Відповідальна особа: Абдуллаєв Володимир Ергашбаєвич – в.о. директора державного підприємства «Білоцерківський завод «Еталон».

Телефон: +38 067 126 40 18.

E-mail: abdullaevvladimir36@gmail.com.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50.

Адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.

Телефони для довідок: +38 044 200 25 40, +38 044 200 25 38.

Додаткова інформація

Дата торгів 20.03.2023
Адреса активу 09109, Україна, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 16
Регiон Київська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Білоцерківський завод «Еталон», код ЄДРПОУ 5828703
Вид діяльності за КВЕД Код КВЕД 26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації (основний);
Код КВЕД 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням;
Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
Код КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення;
Код КВЕД 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43173325
Контактна особа по об'єкту Мельнікова Наталя, +380442002538, priv_32@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об"єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році" (із змінами) №1619 від 06.10.2020
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 28.10.2020 № 693
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 18 212 652.10
Гарантійний внесок 3 642 530.42
Прийом заявок до 19/03/2023
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАШГІДРОПРИВОД" (код ЄДРПОУ 34953135), Україна, 61124, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 14
Ціна запропонована переможцем 18800881.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 184-вс від 24.04.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Білоцерківський завод “Еталон” ”