ЦМК структурного підрозділу «Чернігівспиртгорілка» ЧЛГЗ «Кристал» (м.Чернігів)

Категорія: Статус: продано
Стартова ціна:

29 122 900

Кількість учасників аукціону:

2

Переможна пропозиція:

₴33 075 000

Об’єкт розташований за адресою: вул. Котляревського, 38, м. Чернігів, в серединній частині міста поряд з житловим сектором. ЦМК структурного підрозділу перебуває в оренді у ПрАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська горілка» відповідно до договору оренди № 16-01 від 09.11.2001, що діє до 09.11.2021. До складу цілісного майнового комплексу входять необоротні активи у кількості 249 одиниць відповідно Переліку орендованих необоротних активів, що перебувають в оренді (станом на 31.10.2011 року) згідно із зазначеним договором оренди. Основна спеціалізація орендаря – Код КВЕД 11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв (основний).
Земельна ділянка – 2,5914 га, перебуває на праві оренди у ПрАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська горілка» до 25.06.2024 р. Кадастровий номер 7410100000:02:024:0041.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Повне найменування: цілісний майновий комплекс структурного підрозділу Чернігівського облдержоб’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Чернігівспиртгорілка» -ЧЛГЗ «Кристал».

Місцезнаходження: 14005, м. Чернігів, вул. Котляревського, 38.

Географічна локація: цілісний майновий комплекс знаходиться в серединній наближеній до центральної частині міста Чернігова на окремо виділеній території на березі річки Стрижень. Територія заасфальтована, доглянута, упорядкована.

Об’єкт розташований на розі вулиць Чайковського та Котляревського. Оточуюча забудова переважно житлова. Відстань до центру міста – 2,6 км, до залізничного вокзалу – 3,4 км.

Цілісний майновий комплекс структурного підрозділу Чернігівського облдержоб’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Чернігівспиртгорілка» ЧЛГЗ «Кристал» перебуває в оренді на підставі договору оренди від 09.11.2001 №16-01 (чинний до 09.11.2021 року).

Цілісний майновий комплекс структурного підрозділу Чернігівського облдержоб’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Чернігівспиртгорілка» ЧЛГЗ «Кристал» як об’єкт оренди був приєднаний до майна орендаря – ПрАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська горілка» на підставі Закону України «Про оренду державного і комунального майна»; орендар має також власні активи та зобов’язання, фінансові результати діяльності від використання виробничих потужностей безпосередньо Об’єкту приватизації орендарем не виокремлювались. Нижче наведено наявні сукупні основні показники господарської діяльності орендаря за результатами експлуатації орендованого ЦМК, що є об’єктом приватизації, та власного майна орендаря, а також дані розподільчого балансу станом на 30.06.2021.

Середньооблікова чисельність працівників орендаря станом на 30.06.2021: 56 осіб

Основний вид економічної діяльності орендаря за КВЕД: 11.01 – Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв.

Основна номенклатура продукції: ПрАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська горілка» є виробником горілчаної та лікеро-горілчаної продукції, настоянок, абсентів, сиропів. Найбільш широко відомі: горілки «Деснянські зорі», «Золото України», «Пшенична», «Золоте кільце», «Максимум», «Забава мисливська», «Чернігівська ювілейна», абсенти «Абсент Вінсент», «Абсент Преміум», лікери «Кюрасао», «Самбука Ібіца», «Крем де Кафе», «Пізан», настоянки «Де ла бо Джин», «Трафальгар джин», тощо.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018-31.06.2021: 50809,2 тис. грн.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) ПрАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська горілка»

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2018 рік 26 790,00 22 948,00
2019 рік 17 529,30 14 728,60
2020 рік 16 998,20 9 264,60
1 півріччя 2021 року 4 073,70 3 868,0

Основні показники господарської діяльності орендаря – ПрАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська горілка» за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р. 1 півріч. 2021 р.
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис.грн. 45 395,0 40 871,7 35 251,8 36 483,0
1.1 Необоротні активи тис.грн. 20 213,0 20 634,1 20 335,4 20 442,7
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис.грн. 214,0 422,5 213,10 462,50
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис.грн. 3 383,0 3383,4 3383,4 3384,4
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис.грн. 16 616,0 16 328,2 16 238,9 16 096,8
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис.грн. 0 0 0 0
1.2 Оборотні активи тис.грн. 25 182,0 20 237,6 14 916,4 16 040,3
1.2.1 запаси тис.грн. 13 663,0 10 363,9 4 428,6 4 723,2
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130 +1135+1140+1145+1155)

тис.грн.   8 198,0 5 735,1 6 741,8 7 047,2
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис.грн. 1 303,0 1 807,0 1528,7 411,9
2. Пасиви тис.грн. 45 395,0 40871,7 35251,8 36483,0
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)

тис.грн. -73 846,0 -80 964,4 -91 960,3 -97 107,0
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис.грн. 5 682,0 5 682,8 5 682,8 5 682,8
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис.грн. 113 559,0 105 146,0 109 480,6 127 907,2
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис.грн. 113 559,0 105 146,0 109 480,6 127 907,2
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис.грн. 0 0 0 0
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис.грн. 0 0 0 0
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис.грн. 0 0 0 0
2.4.3 розрахунками зі страхування тис.грн. 0 0 0 0
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис.грн. 0 0 0 0
3. Доходи всього, в тому числі: тис.грн. 26 790,0 17 529,3 16 998,2 4 073,7
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн. 22 948,0 14 728,6 9 264,6 3 868,0
3.2 Інші операційні доходи тис.грн. 3 842,0 2 800,7 6 533,6 205,7
3.3 Інші фінансові доходи тис.грн. 0 0 0 0
4. Витрати всього, в тому числі: тис.грн.        
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн. 22 524,0 15 866,8 9 848,6 4 120,5
4.2 Адміністративні витрати тис.грн. 3 448,0 2273,0 3870,8 2 489,6
4.3 Витрати на збут тис.грн. 879,0 952,3 1 250,0 600,8
4.4 Інші операційні витрати тис.грн. 11 036,0 5 555,7 13 024,8 2 009,3
4.5 Інші витрати тис.грн. 0 0 0 0
4.6 Витрати з податку на прибуток тис.грн. 0 0 0 0
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис.грн. -11 097,0 -7 118,4 -10 996,0 -5 146,5
6. Середня кількість всіх працівників чол. 59 58 56 56

 

Станом на  01.07.2021:
Прострочена кредиторська заборгованість: відсутня
Поточна кредиторська заборгованість,

у тому числі:

заборгованість по заробітній платі

заборгованість зі страхування

заборгованість з бюджетом

109,4

13,5

157,3

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

заборгованість за товари, роботи, послуги 12 213,9 тис.грн.
інші поточні зобов’язання 115 413,1 тис.грн.

Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що входять до складу цілісного майнового комплексу, що переданий в оренду ПрАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська горілка»: комплекс будівель ЦМК загальною площею 7 743,0 кв.м.

Назва Адреса розташування Реєстраційний номер Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Об’єкти нерухомості,

(частка 29/30),

у тому числі:

м. Чернігів, вул. Котляревського, 38 262117074101 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.09.2021 №275767383 Державна, Держава в особі Фонду державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945
Складові об’єкта нерухомості
Назва Загальна площа

(м кв.)

Функціональне використання
Ангар 339,1 1252.9 Склади та сховища інші
Гараж в санітарно-побутовому корпусі 203,1 1242.1 Гаражі наземні
Гараж на 4 автомашини 120,1 1242.1 Гаражі наземні
Головний корпус заводу 4 171,5 1251.5  Будівлі підприємств харчової промисловості
Заводоуправління 1-й поверх 225,6 (у т.ч. 51,8 кв.м. – місце спільного користування) 1220.5 . Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств
Клуб 295,4 1261.9 Будівлі для публічних виступів інші
Навіс для зварювальних робіт 1274.6 Господарські будівлі
Навіс для посуду 1274.6 Господарські будівлі
Прохідна заводу 20,4 1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості
Склад матеріалів 332,1 1252.9 Склади та сховища інші
Склад основних і допоміжних матеріалів 273,3 1252.9 Склади та сховища інші
Склад ПМ 36,9 1252.9 Склади та сховища інші
Склад посуду і мех. майстерня 804,2 1252.9 Склади та сховища інші
Спиртосховище 188,9 1251.5  Будівлі підприємств харчової промисловості
Станція перекачки стічних вод 21,7 2223.3 Установки для перероблення стічних вод
Об’єкт незавершеного будівництва

Санітарно-побутовий корпус

710,7 ОНБ
Асфальтове покриття
Огорожа

Відомості про земельну ділянку, на яких розташоване майно цілісного майнового комплексу,  що перебуває в оренді ПрАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська горілка»:

Назва Адреса розташування Площа

(м. кв.)

Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою
Земельна ділянка м. Чернігів, вул. Котляревського, 38 25914 7410100000:02:024:0041 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості знаходиться в комунальній власності та в орендному користуванні ПрАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська горілка»

Відомості про рухоме майно,що що входять до складу цілісного майнового комплексу, що переданий в оренду ПрАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська горілка»:

№ п/п Вид транспортного засобу Рік випуску/

стан

Марка та модель транспортного засобу/спецтехніки
1 Автокран 01.01.1998/непридатний ЗІЛ 133 004-05 МН
2 Автомобіль 01.01.1988/непридатний ЗІЛ 4331 СВ 50-63 АА
3 Автомобіль 01.01.1994/непридатний КАМАЗ  01-20 РМЕ
4 Автопогрузчик 01.01.1986/задовільний 3,2тн Болгарія 10-31 ЧН
5 Автопогрузчик 01.01.1991/задовільний 4014  5тн 10-30 ЧН
6 Екскаватор 01.01.1995/непридатний “Борекс” 13-56уу
7 Трактор з прицепом 01.01.1991/задовільний МТЗ 29-18уу

Інформація про обсяги викидів та скидів орендарем забруднюючих речовин:

Забруднююча речовина Фактичний обсяг викидів, тонн
1 Діоксид азоту 0,005
2 Оксид вуглецю 0,001
3 Вуглецю діоксид 3,489
4 Спирт етиловий 0,426

Інформація про сплату екологічного податку відсутня.

Поточна діяльність на базі майна ЦМК не має значного впливу на довкілля та не підпадає під дію частин другої та третьої статті 3 Закону України № 2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля».

Вартість цілісного майнового комплексу структурного підрозділу Чернігівського облдержоб’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Чернігівспиртгорілка» ЧЛГЗ «Кристал», розташованого за адресою: 14005, м. Чернігів, вул. Котляревського, 38, визначена відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 224) шляхом проведення незалежної оцінки станом на 30 вересня 2020 року, становить 29 122 900,00 (Двадцять дев’ять мільйонів сто двадцять дві тисячі дев’ятсот гривень 00 коп.) без урахування ПДВ.

Умови продажу: покупець цілісного майнового комплексу структурного підрозділу Чернігівського облдержоб’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Чернігівспиртгорілка» ЧЛГЗ «Кристал» зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях витрати на проведення оцінки об’єкта приватизації в розмірі 28 000,00 грн. (Двадцять вісім тисяч гривень 00 коп.) без ПДВ протягом 30 днів з дня переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцем його розташування.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місцезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, третій поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.

Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва на обід з 12.30 до 13.15 год.

Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна. Телефони для довідок (0462) 676-302.

Додаткова інформація

Дата торгів 29.10.2021
Адреса активу Україна, 14005, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Котляревського, 38
Регiон Чернігівська область
Балансоутримувач Цілісний майновий комплекс структурного підрозділу Чернігівського облдержоб’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Чернігівспиртгорілка» - ЧЛГЗ «Кристал»
Вид діяльності за КВЕД 11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв (основний);
10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.;
11.03 Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин;
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
46.34 Оптова торгівля напоями;
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками;
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах;
11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43173325
Контактна особа по об'єкту Юлія Амельченко, morochko_74@spfu.gov.ua, +380934357177
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 20.07.2020 № 1228 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 23.07.2020 № 13/427
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 29122900
Гарантійний внесок 2912290
Прийом заявок до 28/10/2021
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПІРІТ ЕТИЛ" Україна, м. Київ, Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРИШКА, будинок 3А
Ціна запропонована переможцем 33075000
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 13/918 від 29.12.2021

Будьте першим, хто поставить запитання “ ЦМК структурного підрозділу «Чернігівспиртгорілка» ЧЛГЗ «Кристал» (м.Чернігів) ”