Єдиний майновий комплекс державного підприємства ремонтно-будівельної дільниці «Агрос»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

9 054 036

Кількість учасників аукціону:

1

Переможна пропозиція:

₴9 055 020

До складу об’єкта входить наступне нерухоме майно (рік введення в експлуатацію; площа):

1) виробнича будівля (1994; 65,6кв.м);

2) слюсарна будівля (1995; 86,9кв.м);

3) збиральна будівля (1995; 138,8кв.м);

4) столярна будівля (1995; 312,9кв.м);

5) складська будівля (1995; 91,5кв.м); 6) господарська будівля (1994; 101,7в.м); 7) адміністративно-виробнича будівля (1994; 156,3кв.м);

8) підсобно-складська будівля (1987; 13,1кв.м);

9) загально-побутова будівля (1987; 157,9кв.м);

10) 4 навіси площами 6,7 кв.м, 65,1 кв.м, 99,5 кв.м, 23,5 кв.м, ворота, вимощення.

Протягом 6 років підприємство не виконує роботи та не надає послуги сільгосптоваровиробникам.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства  „Ремонтно-будівельна дільниця „Агрос”.

Місцезнаходження (юридична адреса): м. Одеса, вул. Михайлівська, 13.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 13884006.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.07.2021: 2 особи.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2018-2020: 1250,3 тис. грн., у тому числі експортної –  0,0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: виробництво відсутнє.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн.

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн.

2018 р. 406,8
2019 р. 399,5
2020 р. 444,0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки:

п/п

Показники Одиниця

виміру

2018р. 2019р. 2020р. 31.07.21
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис: гри. 4966,7 32,5 42,7 9054,00

 

1.1 Необоротні активи тис. грн. 4943,9 8,9 6,6 9002,1
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 4943,9 8,9 6,6 9002,1
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 22,8 23,6 36,1 51,9

 

1.2.1 запаси тис. грн.
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,

рядок

1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 13,5 13,1 33,4 48,3

 

1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 3,9 10,5 2,7 3,5

 

1.2.4 Витрати майбутніх періодів  (форма №1, рядок 1170)

 

 

тис.грн. 3,1
Інші оборотні активи  (форма №1, ряд.1190) тис. грн. 1,5
2. Пасиви тис. грн. 4966,7 32,5 42,7 9054,00
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. 4960,0 19,9 0,9 8979,3
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 6,7 12,6 41,8 74,7
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670) тис. грн. 6,7 12,6 41,8 74,7
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 25,2 46,1
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн. 25,2 46,1
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.         –
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 406,8 399,5 444,0 256,8
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 406,8 399,5 444,0 256,8
3.2 Інші операційні доходи тис. грн.
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. (404,6) (410,4) (463,0) (274,5)
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. (338,8) (283,7) (335,6) (201,9)
4.2 Адміністративні витрати тис. грн.
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. (47,0) (5,9) (12,2) (2,1)
4.5 Інші витрати тис. грн. (18,8) (120,8) (115,2) (70,5)
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. (0,4)
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 1,8 -10,9 -19,0 -17,7
6. Середня кількість всіх працівників чол.  

 

3

 

 

 

1 1,75 2
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 220,34179 175,5114 206,27653 130,2
8. Середньомісячна заробітна плата  грн. 5798,47 14625,95 9822,69 9300

Кредиторська заборгованість станом на 31.07.2021 – 74,646 тис. грн., у тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – 63,425 тис.грн;
  • інша кредиторська заборгованість – 11,221 тис. грн..

Станом на 31.07.2021 наявна прострочена кредиторська заборгованість за розрахунками із зарплати у розмірі 46,13 тис.грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа, кв.м. Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Виробнича будівля літ.Б м. Одеса, вул. Михайлівська, 13а 65,6 2440893251101 Не використовується за призначенням Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності державна форма власності

Власник –  Фонд державного майна України

Слюсарна будівля літ.В м. Одеса, вул. Михайлівська, 13а 86,9 2440893251101 Не використовується за призначенням Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності державна форма власності

Власник –  Фонд державного майна України

Збиральна будівля літ.Г м. Одеса, вул. Михайлівська, 13а 138,8 2440893251101 Не використовується за призначенням Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності державна форма власності

Власник –  Фонд державного майна України

Столярна будівля літ.Д м. Одеса, вул. Михайлівська, 13а  

312,9

2440893251101 Не використовується за призначенням Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності державна форма власності

Власник –  Фонд державного майна України

Складська будівля літ.Ж м. Одеса, вул. Михайлівська, 13а 91,5 2440893251101 Не використовується за призначенням Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності державна форма власності

Власник –  Фонд державного майна України

Господарська будівля літ.Е м. Одеса, вул. Михайлівська, 13а 101,7 2440893251101 Не використовується за призначенням Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності державна форма власності

Власник –  Фонд державного майна України

Адміністративно-виробнича будівля літ.Е1 м. Одеса, вул. Михайлівська, 13а 156,3 2440893251101 Не використовується за призначенням Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності державна форма власності

Власник –  Фонд державного майна України

Підсобно-складська будівля літ.З м. Одеса, вул. Михайлівська, 13а 13,1 2440893251101 Не використовується за призначенням Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності державна форма власності

Власник –  Фонд державного майна України

Загально-побутова будівля літА м. Одеса, вул. Михайлівська, 13а 157,9 2440893251101 Не використовується за призначенням Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності державна форма власності

Власник –  Фонд державного майна України

Навіс літ. а м. Одеса, вул. Михайлівська, 13а Площа забудови 6,7 2440893251101 Не використовується за призначенням Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності державна форма власності

Власник –  Фонд державного майна України

Навіс літ. в м. Одеса, вул. Михайлівська, 13а Площа забудови 65,1 2440893251101 Не використовується за призначенням Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності державна форма власності

Власник –  Фонд державного майна України

Навіс літ. г м. Одеса, вул. Михайлівська, 13а Площа забудови 99,5 2440893251101 Не використовується за призначенням Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності державна форма власності

Власник –  Фонд державного майна України

Навіс літ. з м. Одеса, вул. Михайлівська, 13а Площа забудови 23,5 2440893251101 Не використовується за призначенням Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності державна форма власності

Власник –  Фонд державного майна України

Ворота №1 м. Одеса, вул. Михайлівська, 13а 2440893251101 Не використовується за призначенням Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності державна форма власності

Власник –  Фонд державного майна України

Вимощення м. Одеса, вул. Михайлівська, 13а Площа забудови 990 2440893251101 Не використовується за призначенням Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності державна форма власності

Власник –  Фонд державного майна України

Крім того, наявне обладнання: прес-ножиці, верстат трубогібний, верстат свердловий, верстат наждачний, передавальне обладнання, яке знаходиться у задовільному стані.

Відомості про земельні ділянки: будівлі та споруди ДП «РБД «Агрос» розташовані в межах земельної ділянки площею 0,2027 га (2027 кв.м). Землевпорядна документація не виготовлялась, земельна ділянка під об’єкт не виділялась.

Майно підприємства (або його частина) в оренду не передано.

На балансі підприємства відсутні об’єкти, що не підлягають приватизації.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів  підприємством не здійснюються.

Умови продажу:

  • погашення протягом двох місяців від дати переходу права власності боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс;
  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4 ,7 і 8 частини першої статті 40  та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців (згідно ч.7 ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні за місцем розташування об’єкта, звернувшись до організатора аукціону.

Телефон для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51,  Е-mail:odesa@spfu.gov.ua.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях. Адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106 тел. (048) 731-50-28, Час роботи Регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Додаткова інформація

Адреса активу Одеська обл., м. Одеса, вул. Михайлівська, 13
Регiон Одеська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства ремонтно-будівельної дільниці «Агрос», код за ЄДРПОУ 13884006
Вид діяльності за КВЕД 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
Контактна особа по об'єкту Ланова Юлія Віталіївна, +38 (048) 731 40 43
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 468 від 25.04.2018, із змінами від 04.12.2020 № 1347
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 9054036.45
Гарантійний внесок 905403.65
Прийом заявок до 07/11/2021
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКСЛАБ" Україна, 65023, Одеська область, Одеса, вул. Садова , 5-А
Ціна запропонована переможцем 9055020.2
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 125 від 20.01.2022

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства ремонтно-будівельної дільниці «Агрос» ”