Державний пакет акцій розміром 50% статутного капіталу ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»

Державний пакет акцій розміром 50,000 % статутного капіталу ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» (код ЄДРПОУ 14309913, адреса: м. Одеса, вул. Академіка Гаркавого, 6) становить 2883281 штуку акцій . Номінальна вартість пакета акцій – 720820,25 гривень.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації:  державний пакет акцій Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» у кількості 2 883281 штук акцій, що становить  50%  статутного капіталу товариства.

Розмір статутного капіталу товариства: 1 441 640,00 грн (один мільйон чотириста сорок одна тисяча шістсот сорок гривень).

Статутний капітал поділений на 5 766 560 штук простихіменних акцій номінальноювартістю 0,25 грн. Станом на 01.09.2022 року 2 883 279 штук акцій  – у приватній власностінедержавних акціонерів;  2 883 281 штук акцій – у державній власності та складають пакетакцій, що є об’єктом приватизації.

Місцезнаходження (юридична адреса) ПАТ МВО «Оріон»: м. Одеса, вул. Житомирська (Академіка  Гаркавого), 6.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 14309913.

Середньооблікова чисельність працівників: станом на 30.09.2022 -9 осіб.

Основний вид діяльності за КВЕД: 68.20 Оренда та управління власною чи орендованою нерухомістю.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019-ІІІквартал 2022 року: 22896 тис. грн., у тому числі експортної – 0,0 тис. грн.

Основна номенклатура продукції: надання в оренду й експлуатацію власного майна чи орендованого нерухомого майна.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2019 р. 5321 4854
2020 р. 5465 5465
2021 р. 7666 7664
І -ІІІ квартал 2022 року 4913 4913

Основні показники господарської діяльності товариства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019р. 2020р. 2021р. Станом на 30.09.2022 р
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис: гри. 53631 38325 28413 13719
1.1 Необоротні активи тис. грн. 52696 37367 27841 14304
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 10502 10502 10502
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 42194 26865 17339 14304
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 935 958 572 933
1.2.1 запаси тис. грн.
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 910 874 561 814
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 18 80 5 109
1.2.4 Витрати майбутніх періодів  (форма №1, рядок 1170) тис.грн.
1.2.5 Інші оборотні активи  (форма №1, ряд.1190) тис. грн. 7 4 6 10
2. Пасиви тис. грн. 53631 38325 28413 13719
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн. 50664 35077 25054 8542
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн. 1490 1490
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 1477 1758 3359 5177
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 -1660 – 1665 -1670) тис. грн. 1477 1758 3359 5177
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 1406 1675 1786 4300
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 1406 1675 1786 2055
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 755
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 1490
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 5321 5465 7666 4913
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 4854 5465 7664 4913
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 467
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн. 2
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 14618 21052 17689 16686
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 9846 14778 11840 6501
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 4497 6014 5743 3428
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 248 260 106 995
4.5 Інші витрати тис. грн. 27 5762
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.        –
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. -9297 -15587 -10023 -11773
6. Середня кількість всіх працівників чол. 13 10 10 9
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 828 752 1380 1006
8. Середньомісячна заробітна плата  грн. 4600 6267 11500 12420

Станом на 30.09.2022:

Прострочена кредиторська заборгованість – 2 055,0 тис. грн., у тому числі:

 • із заробітної плати – 0,0 тис. грн.;
 • за розрахунками з бюджетом – 2055,0 ,тис. грн.;

Відомості про об’єкти нерухомого майна*:

Майно товариства розташовано за адресами:

 • виробництво №3: м. Одеса, вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 6;
 • виробництво №2: м. Одеса, вул. Болгарська, 71;
 • виробництво №2: м. Одеса, вул. Болгарська, 80;
 • виробництво №1: м. Одеса, вул. Степова, 9;
 • водна станція: м. Одеса, Миколаївська дорога, 142.
Назва Адреса розташування Загальна площа, кв.м. Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава** виникнення права власності Форма власності та власник Примітки
Адміністративно – побутова/ виробнича будівля – літера «А» м. Одеса, вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6 8429,0 Право власності не зареєстровано за товариством 122

Будівлі офісні

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

 

 

Адміністративна будівля товариства
Цех – літера «Б» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

1597,6 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Цех – літера «Л» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

4262,0 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Компресорна – літера «В» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

306,8 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Котельня – літера «Г» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

387,5 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Цех – літера «Д» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

393,3 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Бокси – літера «Е» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

157,2 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Склад  – літера «З» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

873,7 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Гараж – літера «К» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

451,8 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Битовка –літера «М» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

71,3 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Насосна – літера  «Н» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

77,4 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Труборізка – літера «П» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

43,9 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Вагова – літера «О» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

27,4 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Убиральня – літера «Р» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

7,0 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

ТП – літера «С» м. Одеса,

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6

52,3 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Електропідстанція
Адміністративна будівля – літера «А» м. Одеса,

вул. Болгарська, 71

604,2

 

Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Аварійний стан, частково зруйнована покрівля та стіни
Цех – літера «Б» м. Одеса, вул. Болгарська, 71 2413,5 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Аварійний стан, частково зруйнована покрівля та стіни
Цех – літера «В» м. Одеса, вул. Болгарська, 71 596,3 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Будівля зруйнована та фактично відсутня
Склад – літера «Г» м. Одеса, вул. Болгарська, 71 978,7 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Частина будівлі зруйнована та фактично відсутня, інша частина в  аварійному стані (зруйнована покрівля та стіни)
Прохідна – літера «К» м. Одеса, вул. Болгарська, 71 78,5 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Використовується товариством
Цех – літера «П» м. Одеса, вул. Болгарська, 71 547 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Гараж – літера «Т» м. Одеса, вул. Болгарська, 71 53,9 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Склад – літера «У» м. Одеса, вул. Болгарська, 71 56,5 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Будівля фактично відсутня
Склад – літера «Ф» м. Одеса, вул. Болгарська, 71 66,9 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Навіс – літера «Х» м. Одеса, вул. Болгарська, 71 20,0 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Адміністративна будівля – літера «А» ***м. Одеса, вул. Болгарська, 80 286,6 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Аварійний стан, частково зруйнована покрівля та стіни
Гуртожиток – літера «Б» ***м. Одеса, вул. Болгарська, 80 126,4 Право власності не зареєстровано за товариством 113

Гуртожитки

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Проживання працівників
Склад – літера «Д» ***м. Одеса, вул. Болгарська, 80 12,4 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

»  відсутні.

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Навіс – літера «В» ***м. Одеса, вул. Болгарська, 80 203,0 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Навіс – літера «Г» ***м. Одеса, вул. Болгарська, 80 22,1 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Склад – літера «Е» ***м. Одеса, вул. Болгарська, 80 85,7 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Цех – літера «Ж» ***м. Одеса, вул. Болгарська, 80 101,9 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Будівля фактично відсутня
Вбиральня – літера «З» ***м. Одеса, вул. Болгарська, 80 41 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Будівля фактично відсутня
Склад – літера «И» ***м. Одеса, вул. Болгарська, 80 16,5 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Цех – літера «К» ***м. Одеса, вул. Болгарська, 80 230,9 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Навіс – літера «Л» ***м. Одеса, вул. Болгарська, 80 87,1 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Навіс – літера «Н» ***м. Одеса, вул. Болгарська, 80 48,2 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Будівля фактично відсутня
Побутовой корпус з промисловими цехами – літера «А» м. Одеса,

вул. Степова, 9

 

2424,6 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Аварійний стан, частково зруйнована покрівля та стіни
Промисловий цех – літера «А1» м. Одеса,

вул. Степова, 9

2237,1 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Аварійний стан, частково зруйнована покрівля та стіни
Будівельний цех – літера «А2» м. Одеса,

вул. Степова, 9

662,4 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Аварійний стан, частково зруйнована покрівля та стіни
Склад – літера «А3» м. Одеса,

вул. Степова, 9

1667,9 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Аварійний стан, частково зруйнована покрівля та стіни
Склад – літера «А4» м. Одеса,

вул. Степова, 9

644,5 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Аварійний стан, частково зруйнована покрівля та стіни
Компресорна – літера «А5» м. Одеса,

вул. Степова, 9

859,3 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Аварійний стан, частково зруйнована покрівля та стіни
Промисловий цех – літера «Б» м. Одеса,

вул. Степова, 9

3630,1 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Аварійний стан, частково зруйнована покрівля та стіни
Лабораторія  – літера «Г» м. Одеса,

вул. Степова, 9

1379,1 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Склад – літера «Д» м. Одеса,

вул. Степова, 9

227,3 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Будівля фактично відсутня
Адміністративний корпус – літера «Е» м. Одеса,

вул. Степова, 9

782 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Склад – літера «Ж» м. Одеса,

вул. Степова, 9

562,7 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Склад – літера «З» м. Одеса,

вул. Степова, 9

229,0 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Будівля фактично відсутня
Станція перекачки масла – літера «И» м. Одеса,

вул. Степова, 9

58,0 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Будівля фактично відсутня
Градирня – літера «Л» м. Одеса,

вул. Степова, 9

43,0 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Будівля фактично відсутня
Основна будівля – літера «А» м. Одеса, Миколаївська дорога, 142 289 Право власності не зареєстровано за товариством 125

Будівлі промислові та склади

Наказ

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 27.01.1995р. №121 про створення АТ МВО «Оріон».

Приватна,

ПАТ МВО «Оріон»

Аварійний стан, частково зруйнована покрівля та стіни

*Відомості про об’єкти нерухомого майна наведено за інформацією ПАТ МВО «Оріон». **Правовстановлюючі документи щодо нерухомого майна у ПАТ МВО «Оріон» відсутні.

***За інформацією ПАТ МВО «Оріон» Товариство не здійснювало відчуження нерухомого майна за адресами м. Одеса, вул. Степова, 9; вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6; вул. Миколаївська дорога, 142; вул. Болгарська 71, 80, але в рамках кримінального провадження №42002116000000545 досліджується факт реєстрації права власності на нерухоме майно за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 80/1.

Відомості про земельні ділянки: правовстановлюючі документів на земельні ділянки відсутні, відповідні документи на стадії виготовлення та оформлення.

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (м. кв) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка виробництва №3 м. Одеса, вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 6 46200 Відсутній (не зареєстровано) Інформація відсутня (земельні ділянки не оформлені) Рішення ВК Одеської міської ради від 05.04.1979 №255 та від 19.05.1966 №358 про відвід землі
Земельна ділянка виробництва №2 м. Одеса, вул. Болгарська, 71 9278 Відсутній (не зареєстровано) Інформація відсутня (земельні ділянки не оформлені) Рішення ВК Одеської міської ради від 19.05.1966 №358 про відвід землі
Земельна ділянка виробництва №2 м. Одеса, вул. Болгарська, 80 3321 Відсутній (не зареєстровано) Інформація відсутня (земельні ділянки не оформлені) Рішення ВК Одеської міської ради від 19.05.1966 №358 про відвід землі
Земельна ділянка виробництва №1 м. Одеса, вул. Степова, 9 24770 Відсутній (не зареєстровано) Інформація відсутня (земельні ділянки не оформлені) Рішення ВК Одеської міської ради від 15.02.1973 №118 та від 04.01.1962 №13 про відвід землі
Земельна ділянка водної станції м. Одеса, Миколаївська дорога, 142 3300 Відсутній (не зареєстровано) Інформація відсутня (земельні ділянки не оформлені) Рішення ВК Одеської міської ради від 16.11.1967 №814 про відвід землі

В Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна наявна запис про заборону відчуження нерухомого майна товариства (реєстраційний номер обтяження 1605017).

Перелік майна, яке передано в оренду станом на 30.09.2022:

Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа кв.м. Цільове призначення оренди Реквізити договору Орендна площа за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн)
Дата початку дії договору Дата закінчення договору № договору
1 Арабаджи М.М. ФОП Гаркавого, 6 290 Склад 02.03.2020 31.12.2022 127/20 33
2 Арутюнян А.О. Болгарская, 80 240 Склад 01.12.2021 31.12.2022 156/21 42
3 Асратян Н.Р. ФОП Гаркавого, 6 533 Кафе 01.08.2015 31.12.2022 42309 29
4 Болюх О.В. Г аркавого, 6 18 офісне приміщення 03.10.2022 31.12.2023 168/22 38
5 БЛОК СЕРВІС ТОВ Гаркавого, 6 61 офісне приміщення 02.05.2018 31.12.2022 02/05/18-2 38
6 БЛОК СЕРВІС ТОВ Гаркавого, 6 813 Виробничий цех 01.06.2018 31.12.2022 01/06/18-1 25
7 Буньков Р.В. Болгарская, 71 47 Склад 01.02.2022 31.12.2022 159/22 42
8 Вартанян Левон Гаркавого,6 97 Склад 04.01.2021 31.12.2022 139/21 25
9 Васильков І.Е. ФОП Гаркавого,6 375 Виробничий цех 01.05.2020 31.12.2022 130/20 33
10 BAC-TPAHC. TOB Гаркавого, 6 100 Склад 02.05.2019 31.12.2022 110/19 42
11 ВФ Україна ПрАТ Гаркавого,6 труба Телекомунікаційне    обладння 01.10.2016 31.12.2022 01/10/16 60
12 Гардель О.А. ФОП Болгарская, 71 70 Шиномонтаж 01.08.2015 31.12.2022 19/15 42
13 Гончаренко С.В. Гаркавого,6 34 Склад 03.07.2020 31.12.2022 134/20 38
14 Голубятников С.А. Болгарская, 71 51 Приймання вторсировини 01.08.2018 31.12.2022 98/18 42
15 Гуменюк Г.О. ФОП Болгарская, 71 69 Магазин 04.05.2016 31.12.2022 55/16 42
16 Доронін В.В. ФОП Степовая, 9 230 Картинги 01.09.2022 31.12.2023 166/22 13
17 ЕДВАНС  ТЕХНОЛОДЖИ Гаркавого, 6 500 Виробничий цех 15.11.2019 31.12.2022 124/19 38
18 Журавлев С.О. Гаркавого, 6 40 Склад 01.08.2015 31.12.2022 23/15 42
19 Захаров О.В. Болгарская, 71 16 Склад 01.08.2015 31.12.2022 38/15 42
20 Зінов’єв В.Ю. Гаркавого,6 127 Склад 01.10.2015 31.12.2022 41/15 38
21 Іванова Н А. ФОП Гаркавого,6 50 Склад 01.08.2015 31.12.2022 10/15 42
22 Інтертелеком ТОВ Гаркавого,6 труба Телекомуніаційнеобладння 01.04.2016 31.12.2022 01/04-16 50
23 Кавалєров Є.О. Степовая, 9 67 Склад 02.01.2020 31.12.2022 125/20 29
24 Канівець АС. Гаркавого, 6 17 Склад 01.04.2020 31.12.2022 128/20 25
25 Київстар ПрАТ Гаркавого, 6 50 Телекомунікаційне обладнанння 01.12.2015 31.12.2022 168818А15 117
26 Кожушный О.В. Гаркавого, 6 270 Склад 03.07.2017 31.12.2022 80/17 38
27 Корячко С О. ФОП Гаркавого, 6 800 Автомайстерня 01.10.2021 31.12.2022 152/21 14
28 Кройтор В.М. ФОП Гаркавого, 6 200 Виробництво тротуарної плитки 01.08.2015 31.12.2022 24/15 33
29 Куневич Л.Л. ФОП Гаркавого, 6 2 000 Склад 01.08.2015 31.12.2022 25/15 8
30 Куценко О.О. Гаркавого, 6 49 Виробничий цех 01.08.2021 31.12.2022 150/21 38
31 Лайфселл ТОВ Болгарская, 80 10 Телекомунікаційне обладнанння 01.08.2015 31.12.2022 OD0314 192
32 Лайфселл ТОВ Гаркавого, 6 труба Телекомунікаційне обладнанння 01.08.2016 31.12.2022 OD478 70
33 Лисенко В.Ю. ФОП Болгарская, 71 13 Склад 03.08.2020 31.12.2022 135/20 46
34 Лісинецький В.В. Гаркавого, 6 60 Склад 01.12.2021 31.12.2022 157/21 42
35 Люлька В.Л. Болгарская, 71 100 Склад 01.08.2015 31.12.2022 28/15 38
36 Лянгасов Є.М. Гаркавого,6 40 Склад 05.05.2018 31.12.2022 94/18 42
37 Маценко Ю.В. Болгарская, 71 25 Склад 01.08.2015 31.12.2022 29/15 38
38 Мєреуца О.В. Гаркавого,6 380 Склад 01.03.2019 31.12.2022 107/19 38
39 Мирза О.В. Гаркавого,6 35 Склад 15.01.2019 31.12.2022 103/19 30
40 Михайловський Р.В. Гаркавого,6 12 Склад 01.07.2019 31.12.2022 116/19 67
41 Нізамов В.Р. Болгарская, 71 12 Склад 01.03.2021 31.12.2022 142/21 42
42 НОВЕ ДІЛО TOB Гаркавого, 6 20 Склад 01.04.2022 31.12.2022 161/22 42
43 Образцов Є.І. ФОП Гаркавого, 6 137 Виробничий цех 01.06.2018 31.12.2022 96/18 42
44 Османов Я.Б. Гаркавого, 6 65 Склад 01.07.2016 31.12.2022 65/16 52
45 ПАЛЛЕТЕКС ТОВ Гаркавого, 6 600 Склад 01.06.2021 31.12.2022 147/21 35
46 Перпері М.М. Гаркавого, 6 63 Склад 01.05.2021 31.12.2022 143/21 38
47 ПЕЙНТ ТОВ Гаркавого, 6 540 Виробничий цех 15.12.2020 31.12.2022 140/20 33
48 Перепелиця С.М. ФОП Гаркавого, 6 100 Виробничий цех 01.08.2015 31.12.2022 30/15 42
49 Піддубровський П О. Гаркавого, 6 72 Склад 16.06.2022 31.12.2022 162/22 33
50 Пічурін М.Б. Болгарская, 71 42 Склад 01.06.2016 31.12.2022 60/16 42
51 Політова І.С. Гаркавого, 6 31 Склад 01.09.2016 31.12.2022 68/16 42
52 Постіка М.І. Гаркавого,6 100 Склад 01.09.2023 31.12.2022 165/22 42
53 Приблуда В. В. ФОП Гаркавого, 6 200 Склад 01.03.201.6 31.12.2022 49/16 38
54 Приблуда В.В. ФОП Гаркавого, 6 228 Склад 01.03.2016 31.12.2022 50/16 38
55 Присяжний А. А. ФОП Гаркавого, 6 125 Склад 06.09.2022 31.12.2023 167/22 33
56 Сафронов К.Ч. Гаркавого, 6 92 Склад 01.03.2016 31.12.2022 48/16 42
57 Семенков С.С. ФОП Гаркавого, 6 160 Виробничий цех 01.08.2015 31.12.2022 7/15 38
58 СК ВИТАТЕХ ТОВ Гаркавого, 6 595 Виробничий цех 01.02.2021 31.12.2022 141/21 33
59 Скопенко Л.В. ФОП Гаркавого, 6 85 Склад 02.05.2019 31.12.2022 109/19 50
60 Сорокін А.Ф. ФОП Гаркавого, 6 225 Виробничий цех 01.05.2021 31.12.2022 144/21 33
61 Сорокін В.М. ФОП Гаркавого, 6 400 Виробничий цех 01.08.2015 31.12.2022 32/15 33
62 Станчуляк О.О. Гаркавого, 6 290 Склад 02.05.2019 31.12.2022 111/19 42
63 Стоянов МЛ. Степовая, 9 60 Склад 01.07.2022 31.12.2022 163/22 13
64 Тельпіс П.В. Гаркавого, 6 2500 Виробничий цех 01.07.2022 31.12.2023 164/22 25
65 Темчук П.А. ФОП Гаркавого, 6 50 Склад 01.04.2015 31.12.2022 51/16 38
66 Тертишник П.В. ФОП Гаркавого, 6 46 Виробничий цех 01.08.2015 31.12.2022 33/15 38
67 Умрихін Р.В. Болгарская, 80 30 Склад 01.06.2020 31.12.2022 131/20 42
68 Федюк В.І. ФОП Гаркавого, 6 198 Виробничий цех 01.07.2021 31.12.2022 149/21 17
69 Хрущев І.В. ФОП Гаркавого, 6 70 Склад 01.08.2015 31.12.2022 8/15 33
70 Чан TxiБi Гаркавого, 6 45 Склад 01.12.2017 31.12.2022 87/17 19
71 Чобанян Г.К. ФОП Гаркавого, 6 200 Автомайстерня 01.08.2015 31.12.2022 5/15 38
72 Шинкарук П.В. Болгарская, 80 225 Склад 01.09.2020 31.12.2022 136/20 38
73 Шувалов Д.А, Гаркавого, 6 32 Склад 01.08.2015 31.12.2022 36/15 38
74 ЮЖНАЯ ВОЛНА ТОВ Болгарская, 80 365 Склад 01.06.2018 31.12.2022 95/18 21
75 Яремчук Ю.Б. ФОП Гаркавого, 6 102 Склад 04.01.2021 30.04.2023 140/21 33

На балансі товариства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

№з/п Назва Адреса
1 Бомбосховище  виробництва №3, а саме:

бомбосховище №56447, окремо розташована споруда

м. Одеса, вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 6.
2 Бомбосховище  виробництва №1, а саме:

бомбосховище №56422, розташоване частково під будівлею літ. «Е»

м. Одеса, вул. Степова, 9
3 Магазин м. Одеса, вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 6
4 Освітлення зовнішнє виробництва №1 м. Одеса, вул. Степова, 9
5 Зовнішні кабельні мережі високовольтні м. Одеса, вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 6
6 Зовнішнє освітлення виробництва №3 м. Одеса, вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 6
7 Перекладка водопроводу Д-1200 м. Одеса, вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 6
8 Котельня виробництва №1 м. Одеса, вул. Степова, 9
9 Котельня виробництва №2 м. Одеса, вул. Болгарська, 71/80

ПАТ МВО «Оріон» не має шкідливого виробництва, не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин  у природне навколишнє середовище, утворення та розміщення відходів.

Умови продажу:

 • погашення протягом 6 місяців заборгованості Товариства із заробітної плати, перед бюджетом у разі їх наявності на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій;
 • недопущення звільнення працівників ПАТ МВО «Оріон» з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7,8 частини першої ст. 40 та  статті 41 Кодексу законів України про працю) протягом 6 місяців.
 • забезпечити протягом трьох років утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за призначенням за рахунок коштів товариства (відповідно до пункту 8 статті 32 Кодексу цивільного захисту).

Час і місце проведення огляду об’єктів ПАТ МВО «Оріон»: у робочі дні за місцем розташування об’єкта (м. Одеса, вул. Житомирська, 6) з 900 до 1700.

Контактна особа: Ковальчук К.А., моб. тел.: (050)826-74-66, Е-mail: orion-ur@ukr.net.

Телефон для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51, (095) 799-88-57, Е-mail: odesa@spfu.gov.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях. Адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106 тел. (048) 731-50-28, (095) 799-88-57. Час роботи Регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua, адреса веб-сайту – http://www.spfu.gov.ua/.

Додаткова інформація

Адреса активу Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Ак. Гаркавого, 6
Регiон Одеська область
Балансоутримувач ПАТ «Машинобудівне виробниче об'єднання «Оріон», код за ЄДРПОУ 14309913
Вид діяльності за КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
85.10 Дошкільна освіта
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43015722
Контактна особа по об'єкту Ланова Юлія Віталіївна, spfu51@gmail.com, +38 (048) 731-40-43
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 22.12.2021 № 2295 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 89 від 18.01.2022
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

 1. Артем

  Доброго дня. Коли планується виставлення на аукціон обʼєкта?

  • Понікарчик Олена

   Добрий день! Дякуємо за увагу до приватизації!
   На сьогодні здійснюються заходи з підготовки об’єкта до продажу.
   Органом відповідальним за підготовку та виставлення на продаж об’єкта є Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях. За деталями щодо підготовки рекомендуємо звернутися до контактної особи по об’єкту: Ланової Юлії Віталіївни, spfu51@gmail.com, +38 (048) 731-40-43.
   Вся наявна інформація та документи щодо об’єкта приватизації будуть розміщені на цьому сайті та у віртуальній кімнаті даних об’єкта після оголошення аукціону.
   Пропонуємо слідкувати за оновленням інформації на нашому сайті.

Додайте запитання