Державний пакет акцій розміром 0,21 % статутного капіталу ПрАТ «Племзавод «Яненківський»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

14 406

Кількість учасників аукціону:

2

Переможна пропозиція:

₴60 000

Державний пакет акцій розміром 0,21 % статутного капіталу ПрАТ «Племзавод «Яненківський» (код ЄДРПОУ 20597543, Київська область, Бориспільський (Переяслав-Хмельницький) р-н, с. Пологи – Яненки), що становить 12 000 штук акцій. Статутний капітал ПрАТ «Племзавод «Яненківський» складає 1428,820 тис. грн.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Повне найменування об’єкта приватизації: державний пакет акцій Приватного акціонерного товариства «Племзавод «Яненківський» у кількості 12 000 штук акцій, що становить 0,21 % статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження товариства: 08470, Київська обл., Бориспільський (ПереяславХмельницький) р-н, с. Пологи-Яненки.
Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ: 20597543.
Розмір статутного капіталу товариства: 1 428 820 грн.
Середньооблікова чисельність працівників товариства: 2 особи (станом на 10.08.2022).
Основний вид діяльності за КВЕД: 01.11 – Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2019 рік 8 288 8 144
2020 рік 9 242 8 960,6
2021 рік 14604,1 14564,2
І півріччя 2022 року 489,3 488,1

Експортна продукція відсутня.

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний
період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019 2020 2021 І півріччя 2022
1. Активи
(форма №1, рядок 1300)
тис. грн 7642 9278 2570,5 6860,1
1.1 Необоротні активи тис. грн 784 784,4 718,4 685,3
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних
активів
тис. грн
1.1.2 Балансова вартість незавершених
капітальних інвестицій
тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних
засобів
тис. грн 784 784,4 718,4 685,3
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 6858 8493,6 1852,1 6174,8
1.2.1 запаси тис. грн 5 465 3576,1 1254,7 4981,4
1.2.2 сумарна дебіторська
заборгованість
(форма № 1, рядок
1125+1130+1135+1140+1145+1155)
тис. грн 1347 3267,0 503,8 1061,8
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 9 15,1 4,0 33,6
2. Пасиви тис. грн 7642 9278 2570,5 6860,1
2.1 Власний капітал
(форма № 1, рядок 1495)
тис. грн -6152 -4331 1317 1399,0
2.2 Довгострокові зобов’язання
(форма № 1, рядок 1595)
тис. грн 11,8 358,3
2.3 Поточні зобов’язання, в тому
числі:
тис. грн 13794 13609 1241,7 5102,8
2.3.1 поточна кредиторська
заборгованість сумарна
(форма №1, рядок 1695 – 1660 –
1665 – 1670)
тис. грн 13794 13609 1241,7 5102,8
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 8288 9242 14604,1 489,3
3.1 Чистий дохід від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)
тис. грн 8144 8960,6 14564,2 488,1
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 144 281,4 37,4 1,2
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн
3.4 Інші доходи тис. грн 2,5
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 6545 7301,2 8955,9 407,3
4.1 Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг)
тис. грн 4514 6037,9 8370,4 255,2
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 280
4.3 Витрати на збут тис. грн 1633
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 118 1263,3 585,5 152,1
4.5 Фінансові витрати тис. грн
4.5 Інші витрати тис. грн
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн 1743 1940,8 5648,2 82
6. Середня кількість всіх працівників осіб 2 2 2 2
7. Фонд оплати праці усіх
працівників
тис. грн 167 153 99,8
8. Середньомісячна заробітна плата грн 6900 6375 8316

Станом на 30.06.2022 прострочена кредиторська заборгованість відсутня.
Станом на 30.06.2022 поточна кредиторська заборгованість – 4359 тис. грн
, в тому числі:

  • за товари, роботи, послуги -4292,121 тис. грн;
  • за розрахунками з бюджетом – 57,447 тис. грн;
  • за розрахунками з оплати праці – 9,482 тис. грн.

Відомості про об’єкти нерухомого майна товариства*:

Назва Адреса
розташування
Загальна
площа (м
кв.)
Реєстраційний
номер
Примітки
Автодорога Київська обл.,
Бориспільський
(Переяслав
Хмельницький)
р-н, с. Пологи
Яненки
Право
власності на
об’єкти нерухо
мого майна не
зареєстровано
Ангар 150 Не використовується.
Не придатний до використання.
Асфальтна площадка
для зерна
150 Не використовується.
Не придатний до використання.
Бугаятник 910 Не використовується.
Не придатний до використання.
Зерновий склад 150 Не використовується.
Не придатний до використання.
Корівник № 2 1554 Не використовується.
Не придатний до використання.
Корівник № 6 1554 Не використовується.
Не придатний до використання.
Корівник № 8 888 Не використовується.
Не придатний до використання.
Корівник № 9 888 Не використовується.
Не придатний до використання.
Літній табір 5000 Не використовується.
Не придатний до використання.
Магазин 12 Не використовується.
Не придатний до використання.
Навіс для сіна 360 Не використовується.
Не придатний до використання.
Огорожа бугаятника
Огорожа складу ПММ
Огорожа тракторної
бригади
Огорожа ферми
Пожежне ДЕПО 60 Не використовується.
Не придатний до використання.
Санпропускник Не використовується.
Не придатний до використання.
Свинарник Не використовується.
Не придатний до використання.
Сепараторний пункт
Силососховище 400 Не використовується.
Не придатний до використання.
Силососховище 400 Не використовується.
Не придатний до використання.
Силососховище 400 Не використовується.
Не придатний до використання.
Силососховище 400 Не використовується.
Не придатний до використання.
Силососховище 910 Не використовується.
Не придатний до використання.
Склад ПММ Не використовується.
Не придатний до використання.
Столярна майстерня 30 Не використовується.
Не придатний до використання.
Телятник № 3 910 Не використовується.
Не придатний до використання.
Телятник № 4 910 Не використовується.
Не придатний до використання.
Цистерна

* – відомості про об’єкти нерухомого майна наведено за інформацією товариства.
Також, на балансі ПрАТ «Племзавод «Яненківський» обліковуються об’єкти державної власності, які в процесі приватизації державного племінного заводу «Яненківський» не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Племзавод «Яненківський» (правонаступник – ПрАТ «Племзавод «Яненківський»), але залишились у нього на балансі, та не підлягають приватизації, а саме: клуб, водопровід по селу, телефонізація, артскважина, які знаходяться за адресою: Київська обл., Бориспільський (Переяслав-Хмельницький) р-н, с. Пологи-Яненки.
Відомості про земельні ділянки:


з/п
Адреса розташування Площа земельної ділянки (м кв.) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
1 Київська обл.,
Переяслав
Хмельницький
(Бориспільський) р-н,
Полого-Яненківська
с/рада
1 805 000
(180,5 га)
для ведення
товарного
сільсько
господарського
виробництва
Право постійного користування
земельною ділянкою
Державний акт на право
постійного користування
земельною ділянкою
серія і номер:
1 -КВ № 002290 виданий
01.03.2001
відповідно до рішення Полого –
Яненківської сільської ради
народних депутатів 24.03.2000
року
В тому числі: 663 971
(66,3971 га)
3223385600:09:008:0002 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Право постійного користування
земельною ділянкою*
2 Київська обл.,
Переяслав
Хмельницький
(Бориспільський) р-н,
Полого-Яненківська
с/рада
28 479
(2,8479 га)
3223385600:
09:001:0039
для ведення
товарного
сільсько
господарського
виробництва
Право оренди земельної ділянки,
договір оренди землі** від
19.11.2016,
строк дії договору: 31.12.2023
Орендодавці: фізичні особи
Пічка В.С.,
Глоба С.В.
3 Київська обл.,
Переяслав
Хмельницький
(Бориспільський) р-н,
Полого-Яненківська
с/рада
28 480
(2,848 га)
3223385600:
09:005:0043
для ведення
товарного
сільсько
господарського
виробництва
Право оренди земельної ділянки,
договір оренди землі** від
19.11.2016,
строк дії договору: 31.12.2023,
Орендодавець: фізична особа
Тухла Г.Ю.__________
4 Київська обл.,
Переяслав
Хмельницький
(Бориспільський) р-н,
Полого-Яненківська
с/рада
28 196
(2,8196 га)
3223385600:
09:005:0009
для ведення
товарного
сільсько
господарського
виробництва
Право оренди земельної ділянки,
договір оренди землі** від
29.07.2016,
строк дії договору: 31.12.2023,
Орендодавець: фізична особа
Руденко М.Я.
5 Київська обл.,
Переяслав
Хмельницький
(Бориспільський) р-н,
Полого-Яненківська
с/рада
28 478
(2,8478 га)
3223385600:
09:005:0045
для ведення
товарного
сільсько
господарського
виробництва
Право оренди земельної ділянки,
договір оренди землі** від
06.07.2017,
строк дії договору: 7років,
Орендодавець: фізична особа
Дубок Ю.М.
6 Київська обл.,
Переяслав
Хмельницький
(Бориспільський) р-н,
Полого-Яненківська
с/рада
29 080
(2,908 га)
3223385600:
08:004:0008
для ведення
товарного
сільсько
господарського
виробництва
Право оренди земельної ділянки,
договір оренди землі** від
07.03.2017,
строк дії договору: 7 років
Орендодавець: фізична особа
Михайловська М.І.
7 Київська обл.,
Переяслав
Хмельницький
(Бориспільський) р-н,
Полого-Яненківська
с/рада
28 628
(2,8628 га)
3223385600:
08:004:0007
для ведення
товарного
сільсько
господарського
виробництва
Право оренди земельної ділянки,
договір оренди землі** від
07.03.2017,
строк дії договору: 7 років
Орендодавець: фізична особа
Зражевська Л.В.
8 Київська обл.,
Переяслав
Хмельницький
(Бориспільський) р-н,
Полого-Яненківська
с/рада
28 422
(2,8422 га)
3223385600:
09:001:0013
для ведення
товарного
сільсько
господарського
виробництва
Право оренди земельної ділянки,
договір оренди землі** від
07.03.2017,
строк дії договору: 7 років
Орендодавець: фізична особа
Зражевський В.1.
9 Київська обл.,
Переяслав
Хмельницький
(Бориспільський) р-н,
Полого-Яненківська
с/рада
28 477
(2,8477 га)
3223385600:
09:005:0015
для ведення
товарного
сільсько
господарського
виробництва
Право оренди земельної ділянки,
договір оренди землі** від
01.08.2016,
строк дії договору:
31.12.2022,
Орендодавець: фізична особа
Ткаченко М.А.
10 Київська обл.,
Переяслав
Хмельницький
(Бориспільський) р-н,
Полого-Яненківська
с/рада
28 421
(2,8421 га)
3223385600:
09:001:0022
для ведення
товарного
сільсько
господарського
виробництва
Право оренди земельної ділянки,
договір оренди землі** від
19.11.2016,
строк дії договору: 31.12.2023,
Орендодавець: фізична особа
Зражевський В.І.
11 Київська обл.,
Переяслав
Хмельницький
(Бориспільський) р-н,
Полого-Яненківська
с/рада
28 641
(2,8641га)
3223385600:
09:003:0024
для ведення
товарного
сільсько
господарського
виробництва
Право оренди земельної ділянки,
договір оренди землі** від
19.11.2016,
строк дії договору: 31.12.2023,
Орендодавець: фізична особа
Кузьменко І.М.
12 Київська обл.,
Переяслав
Хмельницький
(Бориспільський) р-н,
Полого-Яненківська
с/рада
27 003
(2,7003 га)
3223385600:
08:004:0011
для ведення
товарного
сільсько
господарського
виробництва
Право оренди земельної ділянки,
договір оренди землі** від
20.08.2016
строк дії договору: 31.12.2022,
Орендодавець: фізична особа
Коржик В.М.
13 Київська обл.,
Переяслав
Хмельницький
(Бориспільський) р-н,
Полого-Яненківська
с/рада
27 986
(2,7986 га)
3223385600:
09:005:0076
для ведення
товарного
сільсько
господарського
виробництва
Право оренди земельної ділянки,
договір оренди землі** від
29.07.2016
строк дії договору: 31.12.2023,
Орендодавець: фізична особа
Святенко В.Г.
14 Київська обл.,
Переяслав
Хмельницький
(Бориспільський) р-н,
Полого-Яненківська
с/рада
28 478
(2,8478 га)
3223385600:
09:005:0034
для ведення
товарного
сільсько
господарського
виробництва
Право оренди земельної ділянки,
договір оренди землі** від
19.11.2016
строк дії договору: 31.12.2023,
Орендодавець: фізична особа
Іщенко Г.Д.
15 Київська обл.,
Переяслав
Хмельницький
(Бориспільський) р-н,
Полого-Яненківська
с/рада
28 422
(2,8422 га)
3223385600:
09:001:0038
для ведення
товарного
сільсько
господарського
виробництва
Право оренди земельної ділянки,
договір оренди землі** від
25.11.2016,
строк дії договору: 31.12.2023,
Орендодавець: фізична особа
Пічка С.В.
16 Київська обл.,
Переяслав
Хмельницький
(Бориспільський) р-н,
Полого-Яненківська
с/рада
28 637
(2,8637 га)
3223385600:
09:002:0044
для ведення
товарного
сільсько
господарського
виробництва
Право оренди земельної ділянки,
договір оренди землі** від
25.11.2016,
строк дії договору: 31.12.2023,
Орендодавець: фізична особа
Ємець М.С.
17 Київська обл.,
Переяслав
Хмельницький
(Бориспільський) р-н,
Полого-Яненківська
с/рада
28 478
(2,8478 га)
3223385600:
09:005:0041
для ведення
товарного
сільсько
господарського
виробництва
Право оренди земельної ділянки,
договір оренди землі** від
25.11.2016,
строк дії договору: 31.12.2023,
Орендодавець: фізична особа
Косьмина Ю.М.
18 Київська обл.,
Переяслав
Хмельницький
(Бориспільський) р-н,
Полого-Яненківська
с/рада
28 461
(2,8461 га)
3223385600:
09:007:0031
для ведення
товарного
сільсько
господарського
виробництва
Право оренди земельної ділянки,
договір оренди землі** від
19.11.2016,
строк дії договору: 31.12.2023,
Орендодавець: фізична особа
Бицюра М.Н.
19 Київська обл.,
Переяслав
Хмельницький
(Бориспільський) р-н,
Полого-Яненківська
с/рада
28 478
(2,8478 га)
3223385600:
09:005:0043
для ведення
товарного
сільсько
господарського
виробництва
Право оренди земельної ділянки,
договір оренди землі** від
19.11.2016,
строк дії договору: 31.12.2023,
Орендодавець: фізична особа
Тухла Г.Ю.
20 Київська обл.,
Переяслав
Хмельницький
(Бориспільський) р-н,
Полого-Яненківська
с/рада
28 637
(2,8637 га)
3223385600:
09:002:0002
для ведення
товарного
сільсько
господарського
виробництва
Право оренди земельної ділянки,
договір оренди землі** від
19.11.2016,
строк дії договору: 31.12.2023,
Орендодавець: фізична особа
Блишня О.В.
21 Київська обл.,
Переяслав
Хмельницький
(Бориспільський) р-н,
Полого-Яненківська
с/рада
56 944
(5,6944 га)
3223385600:
08:004:0003
для ведення
товарного
сільсько
господарського
виробництва
Право оренди земельної ділянки,
договір оренди землі**
віді 9.11.2016,
строк дії договору: 31.12.2023,
Орендодавець: фізична особа
Кролевець І.О.
22 Київська обл.,
Переяслав
Хмельницький
(Бориспільський) р-н,
Полого-Яненківська
с/рада
28 686
(2,8686 га)
3223385600:
09:004:0030
для ведення
товарного
сільсько
господарського
виробництва
Право оренди земельної ділянки,
договір оренди землі** від
19.11.2016,
строк дії договору: 31.12.2023,
Орендодавець: фізична особа
Третяк В.Б.
23 Київська обл.,
Переяслав
Хмельницький
(Бориспільський) р-н,
Полого-Яненківська
с/рада
28 637
(2,8637 га)
3223385600:
09:002:0003
для ведення
товарного
сільсько
господарського
виробництва
Право оренди земельної ділянки,
договір оренди землі** від
19.11.2016,
строк дії договору: 31.12.2028,
Орендодавець: фізична особа
Блишня 1.1.
24 Київська обл.,
Переяслав
Хмельницький
(Бориспільський) р-н,
Полого-Яненківська
с/рада
28 637
(2,8637 га)
3223385600:
09:002:0022
для ведення
товарного
сільсько
господарського
виробництва
Право оренди земельної ділянки,
договір оренди землі** від
19.11.2016,
строк дії договору: 31.12.2033,
Орендодавець: фізична особа
Лисенко О.А.

** – згідно із інформаційною довідкою від 19.09.2022 № 310209696 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо: у товариства відходи та скиди забруднюючих речовин відсутні, екологічні збори та платежі товариство не сплачує.

Умови продажу: без умов.

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні за місцем його розташування: 08470, Київська обл., Бориспільський (Переяслав-Хмельницький) р-н, с. Пологи-Яненки, з 9.00 до 17.00.

Контактна особа: директор підприємства Петренко Микола Васильович, телефон – (050) 356 87 80, адреса електронної пошти: petrenko@eridon.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосїївський, 50, адреса електронної пошти: kyiv region@,spfu.gov.ua, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua.

Телефон для довідок: +38 044 200 25 31.

Відповідальна особа: Бріка Тетяна Михайлівна – начальник відділу управління корпоративними правами держави Управління з питань управління державним майном та корпоративними правами держави.

 

Додаткова інформація

Дата торгів 20.10.2022
Адреса активу Україна, 08470, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Пологи-Яненки
Регiон Київська область
Вид діяльності за КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний)
01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід
01.50 Змішане сільське господарство
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.23 Оптова торгівля живими тваринами
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 43173325
Контактна особа по об'єкту Тетяна Бріка, tetiana.brika@spfu.gov.ua, +38 (063) 229-48-07
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 11.10.2021 № 1799 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 1111 від 01.11.2021
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 14406.28
Гарантійний внесок 2881.26
Прийом заявок до 19/10/2022
Інформація про переможця ФОП Бондар Олександр Анатолійович Україна, 04210, м. Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 20, квартира 355
Ціна запропонована переможцем 60000.01
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 650-вс від 07.12.2022

Будьте першим, хто поставить запитання “ Державний пакет акцій розміром 0,21 % статутного капіталу ПрАТ «Племзавод «Яненківський» ”