АТ «Хімтекстильмаш» (код за ЄДРПОУ 14314311)

Категорії: , Статус: готується

Код ЄДРПОУ АТ “Хімтекстильмаш” -14314311; адреса: Чернігівська область, м. Чернігів вул. І.Мазепи (колишня Щорса), 110 ;
Статутний капітал – 994 819 (дев’ятсот дев’яносто чотири тисячі вісімсот дев’ятнадцять) грн., поділений на 3 979 276 простих іменних акцій;
Розмір корпоративних прав держави -100 %.
Основним предметом діяльності Товариства є:
1. Розроблення, виготовлення, реалізація машин і обладнання для виробництва хімічних, природних та мінеральних ниток, волокон і волокнистих матеріалів виробничо-технічного і побутового призначення.
2. Розробка, виготовлення, реалізація товарів (продукції) широкого вжитку і деталей, вузлів, запасних частин.
3. Розробка, виготовлення, реалізація машин і обладнання для харчової промисловості і переробки продукції агропромислового комплексу.
Види продукції:
– запасні частини для виробничого обладнання та устаткування для підприємств агропромислового комплексу та масложирових, місцевих комунальних підприємств ;
– обладнання для масложирових підприємств України.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Вид майна: Цінні папери – пакет акцій

Адреса місцезнаходження: 14001, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110

Орган управління: Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Опис об’єкта

Повне найменування товариства: Акціонерне товариство «Хімтекстильмаш»

Ідентифікаційний код  згідно з ЄДРПОУ: 14314311.

Розмір статутного капіталу товариства: 994 819,00 грн.

Географічна локація: Товариство знаходиться на околиці міста Чернігів у промисловій зоні, поряд з трасою міжнародного значення Е95, що є частиною європейського маршруту.

Підприємство у своїй структурі має:

– Дочірнє підприємство «Хімтекстильмаш-сервіс» Акціонерного товариства «Хімтекстильмаш», код за ЄДРПОУ 38271092 (юридична особа);

– структурний підрозділ – Дослідний завод Акціонерного товариства «Хімтекстильмаш», код за ЄДРПОУ 24553985 (без права юридичної особи).

Підприємство не є об’єктом культурної спадщини.

Держаних замовлень не отримувало, мобілізаційних завдань не має.

Крім того, товариство перебуває на обліку в Центральному державному науково-технічному архіві України і внесено до списку юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, який затверджений Державою архівною службою України. Науково-технічна документація, розроблена за час діяльності товариства до моменту його приватизації, є власністю держави.

У процесі діяльності товариство не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, не утворює та не розміщує відходи; не здійснює сплату екологічних зборів та платежів.

Відомості про будівлі

До складу необоротних активів Товариства входить комплекс будівель загальною площею більше 35 тис.кв.м. переважно виробничого та складського призначення. Функціональне використання – здійснення господарської діяльності.

№ з/п Назва об’єкта Загальна площа, м2
1 Інженерний лабораторний корпус 4786
2 Будівля лабораторного корпусу (старий) 340
3 Дослідне виробництво 8778,6
4 Експериментальний корпус (виробничий) 9756
5 Прохідний пункт 33
6 Лабораторний корпус (новий) з прибудовою будівлі їдальні 6395,9
7 Гаражі 599
8 Склади паливно-мастильних матеріалів 170
9 Склад хімікатів 480
10 Склад балонів 70,5
11 Овочесховище 472,7
12 Очисні споруди
13 Склад обладнання та інвентарю 285
14 Матеріальний склад інституту 885
15 Матеріальний склад заводу (під запчастини) 206
16 Прибудова до дослідного виробництва (під тренажерний зал) 238

Крім того, підприємство має в своїх активах виробничі верстати в кількості 56 штук, а саме: токарні, розточні, шліфувальні, фрезерні, заточні, стругальні різних модифікацій та конструктиву та інше виробниче обладнання.

Енергопотреби підприємства забезпечують дві електропідстанції потужністю по 445 тис. кВт. кожна.

Частина нерухомого майна Товариства перебуває в оренді. На даний момент діючими є 75 договорів оренди; загальна площа приміщень, що перебувають в оренді – 10,7 тис. кв.м.

В підвалі нового лабораторного корпусу, розташованого на території АТ «Хімтекстильмаш», знаходиться об’єкт цивільної оборони – сховище № 95550 загальною площею 486,84 кв.м.

Відомості про земельну ділянку, яку використовує підприємство:

Земельна ділянка площею 7,9386 га кадастровий номер  7410100000:01:036:0686 знаходиться в постійному користуванні АТ «Хімтекстильмаш». Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 191078480 від 02.12.2019 року.

Основна діяльність підприємства

Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 72.19 – Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Основна номенклатура:

– машини і обладнання для виробництва хімічних, природних та мінеральних ниток, волокон і волокнистих матеріалів виробничо-технічного і побутового призначення;

– машини і обладнання для харчової промисловості і переробки продукції агропромислового комплексу;

– товари (продукція) широкого вжитку і деталі, вузли, запасні частини.

Предметом діяльності структурного підрозділу Дослідний завод Відкритого акціонерного товариства «Хімтекстильмаш» є виготовлення, монтаж і наладка та реалізація обладнання за основною номенклатурою Підприємства.

Предметом діяльності Дочірнього підприємства «Хімтекстильмаш-сервіс» Акціонерного товариства «Хімтекстильмаш» є підготовка та підписання господарських договорів на виготовлення продукції за основною номенклатурою Підприємства, розробка технічної документації, технологічних процесів, інструкцій, кошторисів та ін. на продукцію, організація та проведення випробувань, обслуговування та ремонт обладнання виготовленого Підприємством

Товариство має зареєстровану торгову марку (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 397).

У АТ «Хімтекстильмаш» наявні можливості для виконання робіт з виготовлення обладнання для масложирової, переробної, харчової та інших галузей.

Акціонерне товариство є єдиним розробником на території України вальцових верстатів (В-400/93), що використовуються для механічного розмелювання ядер насіння олійних культур.

Незважаючи на значний обсяг зобов’язань, всі основні виробничі засоби, необхідні для реалізації бізнес-проектів, збережені. У разі залучення інвестицій товариство здатне швидко відновити виробничий потенціал.

Середньооблікова чисельність працівників: станом на 01.10.2020 – 32 особи.

Основні показники господарської діяльності

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

господарсько-економічної діяльності Товариства за останні три роки

Найменування показника 2017рік 2018рік 2019 рік 9 міс. 2020 року
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн. 3619 3519 2348 1257
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 3497 2932 1990 994
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 103,4 120,0 118,0 126,5
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. -1702 -1192 -502 -353
АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн. 6048 6078 6238 6273
6 Оборотні активи, тис. грн. 2678 2666 2869 3439
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн.
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн. 34 34 34
9 Баланс активів, тис. грн. 8726 8778 9141 9746
ПАСИВ
10 Вартість власного капіталу, тис. грн. -12685 -13877 -9385 -9738
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн.
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн.
13 Поточні зобов’язання, тис. грн. 21411 22655 18526 19484
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн.
15 Баланс пасивів, тис. грн. 8726 8778 9141 9746

 

Відповідно за даними останньої фінансової звітності за 9 місяців 2020 року Акціонерне товариство не має боргів із заробітної плати. Проте має значну кредиторську заборгованість, а саме:

Найменування показника Кредиторська заборгованість на 01.10.2020
усього, у тому числі прострочена менше 30 днів прострочена більше 360 днів
Заборгованість із виплати заробітної плати 42 42
Заборгованість зі сплати податків і зборів 17 799 849 16 950
Заборгованість перед постачальниками 328 198 130
Кредити, отримані у вітчизняних банках 1 315 1 315
Загальна сума кредиторської заборгованості 19 484 1 089 18 395

 

Кредитор, вид податків Сума боргу тис.грн.
Пенсійний фонд України, в тому числі : 4 792
Внески 678
Наукові пенсії 3 961
Пільгові пенсії 153
Державна фіскальна служба, в тому числі : 12 558
Податок на землю 5 614
ПДВ 2 694
Єдиний соціальний внесок 2 467
ПДФО з фізичних осіб 1 724
Військовий збір 59
Фонду зайнятості 58
Фонд зайнятості інвалідів 32
Фонду соц. страхування від нещасних випадків 4
НКЦПФР (штрафні санкції) 193
 Разом 17 637

За наявними боргами АТ «Хімтекстильмаш» Державною виконавчою службою 10.01.2009 року було відкрито зведене виконавче провадження № 14582632 (залишок, що підлягає стягненню станом на 01.10.2020 року – 4 406 322,30 грн.) та накладено арешт на майно.

Умови продажу:

Покупець об’єкта малої приватизації – державного пакету акцій у кількості 3 979 276 штук, що становить 100,0 % статутного капіталу Акціонерного товариства “Хімтекстильмаш”, код за ЄДРПОУ 14314311, що знаходиться за адресою 14001, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110,  зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити:

  • погашення протягом 5 років від дати переходу права власності на Об’єкт приватизації заборгованості АТ «Хімтекстильмаш» перед Державним бюджетом, Пенсійним фондом та соціальними фондами України, яка склалася на дату переходу до Покупця права власності на Об’єкт приватизації;
  • недопущення звільнення працівників Товариства з ініціативи Покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати переходу права власності на Об’єкт приватизації.
  • виконання заходів цивільного захисту відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України (статті 20, 21, 52, 55 Кодексу цивільного захисту України);
  • збереженість науково-технічної документації, що є джерелом формування Національного архівного фонду, та передачу його до відповідної архівної установи.

Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, не перевищує п’яти років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця відповідно до вимог частини третьої статті 27  Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Відповідальна особа за огляд об’єкту:

Телефон: (0462) 676-302,  E-mail: korpprava_74@ spfu.gov.ua

Амельченко Юлія Василівна

Час і місце проведення огляду об’єкта

у робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцем розташування об’єкта

Орган приватизації та контактна особа, відповідальна за підготовку:

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Місцезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039.

Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, третій поверх, кімната 319,

Телефон: (0462) 676-302,  E-mail: korpprava_74@ spfu.gov.ua

Амельченко Юлія Василівна

Додаткова інформація

Розмір частки у статутному капіталі, % 100.0
Адреса об'єкта

Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110

Регіон

Код за ЄДРПОУ

14314311

Основний вид економічної діяльності за КВЕД

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
28.29 Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н. в. і. у.
28.30 Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства
28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у.
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Відповідальний за підготовку об'єкту

Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Контактна особа по об`єкту

Амельченко Юлія Василівна, +38(046) 277 46 01

Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Наказ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію об'єкта

від 16.01.2020 № 13/63

Будьте першим, хто поставить запитання “ АТ «Хімтекстильмаш» (код за ЄДРПОУ 14314311) ”