АТ «Хімтекстильмаш» (код за ЄДРПОУ 14314311)

Категорія: Статус: продано
Стартова ціна:

994 819

Переможна пропозиція:

₴17 000 000

Код ЄДРПОУ АТ “Хімтекстильмаш” -14314311; адреса: Чернігівська область, м. Чернігів вул. І.Мазепи (колишня Щорса), 110 ;
Статутний капітал – 994 819 (дев’ятсот дев’яносто чотири тисячі вісімсот дев’ятнадцять) грн., поділений на 3 979 276 простих іменних акцій;
Розмір корпоративних прав держави -100 %.
Основним предметом діяльності Товариства є:
1. Розроблення, виготовлення, реалізація машин і обладнання для виробництва хімічних, природних та мінеральних ниток, волокон і волокнистих матеріалів виробничо-технічного і побутового призначення.
2. Розробка, виготовлення, реалізація товарів (продукції) широкого вжитку і деталей, вузлів, запасних частин.
3. Розробка, виготовлення, реалізація машин і обладнання для харчової промисловості і переробки продукції агропромислового комплексу.
Види продукції:
– запасні частини для виробничого обладнання та устаткування для підприємств агропромислового комплексу та масложирових, місцевих комунальних підприємств ;
– обладнання для масложирових підприємств України.

 

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Вид майна: цінні папери – пакет акцій.

Повне найменування товариства: Акціонерне товариство «Хімтекстильмаш» (АТ «Хімтекстильмаш»).

Місцезнаходження товариства: 14001, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110.

Ідентифікаційний код  згідно з ЄДРПОУ: 14314311.

Розмір статутного капіталу товариства: 994 819,00 грн.

До продажу пропонується державний пакет акцій АТ «Хімтекстильмаш» у кількості 3 979 276 штук, що становить 100 % статутного капіталу товариства.

Середньооблікова чисельність працівників: станом на 01.01.2021  – 31 особа.

Географічна локація: Товариство знаходиться на околиці міста Чернігів у промисловій зоні, поряд з трасою міжнародного значення Е95, що є частиною європейського маршруту.

Підприємство у своїй структурі має:

–    Дочірнє підприємство «Хімтекстильмаш-сервіс» Акціонерного товариства «Хімтекстильмаш», код за ЄДРПОУ 38271092 (юридична особа). Предметом діяльності є підготовка та підписання господарських договорів на виготовлення продукції за основною номенклатурою Підприємства, розробка технічної документації, технологічних процесів, інструкцій, кошторисів та ін. на продукцію, організація та проведення випробувань, обслуговування та ремонт обладнання виготовленого Підприємством.

–    Cтруктурний підрозділ – Дослідний завод Акціонерного товариства «Хімтекстильмаш», код за ЄДРПОУ 24553985 (без права юридичної особи). Предметом діяльності структурного підрозділу є виготовлення, монтаж і наладка та реалізація обладнання за основною номенклатурою Підприємства.

Товариство має зареєстровану торгову марку (свідоцтво на знак для товарів і послуг № 397).

У АТ «Хімтекстильмаш» наявні можливості для виконання робіт з виготовлення обладнання для масложирової, переробної, харчової та інших галузей.

Товариство є єдиним розробником на території України вальцових верстатів (В-400/93), що використовуються для механічного розмелювання ядер насіння олійних культур.

Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 72.19 – Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Основна номенклатура:

– машини і обладнання для виробництва хімічних, природних та мінеральних ниток, волокон і волокнистих матеріалів виробничо-технічного і побутового призначення;

– машини і обладнання для харчової промисловості і переробки продукції агропромислового комплексу

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 

Продукція (роботи, послуги) Одиниця  виміру за 2018 рік за 2019 рік за 2020 рік
 Обсяг виробництва тис. грн 3 446,1 2 396,3 1 421
з них:
Виготовлення запасних частин для сількогосподарського обладнання тис. грн 127,5 18,9 10,1
Виготовлення запасних частин для обладнання (по кресленням замовника) тис. грн 1009,2 855,9 241,5
Виготовлення запасних частин для масложирової промисловостi тис. грн 1789,2 761,6 789,1
Ремонт обладнання тис. грн 43,3 151,8 114,7
Інші послуги тис. грн 476,9 608,1 265,6

Експортна продукція (роботи, послуги) – відсутня.

Основні показники господарської діяльності АТ «Хімтекстильмаш» за останні три роки: 

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн 8778 9141 9834
1.1 Необоротні активи тис. грн 6078 6238 6272
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн 3611 3611 3611
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 2467 2627 2661
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
1.2 Оборотні активи тис. грн 2666 2869 3528
1.2.1 запаси тис. грн 561 683 562
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість  (ф1, р.1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн 2028 2140 2822
1.2.3 гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 77 46 144
1.3. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття тис. грн 34 34 34
2. Пасиви тис. грн 8778 9141 9834
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 11495) тис. грн -13877 -9385 -9976
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 22655 18526 19810
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість (ф1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн 22655 18526 19810
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 8724 7687 7159
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 3519 2348 1410
3.2 Інші операційні доходи тис. грн 5119 5339 5749
3.3 Інші доходи тис. грн 86
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 9916 8189 7750
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 2932 1990 1169
4.2 Адміністративні витрати тис. грн 2883 3105 3066
4.3 Витрати на збут тис. грн
4.4 Інші операційні витрати тис. грн 4101 3094 3515
4.5 Інші витрати тис. грн
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -1192 -502 -591
6. Середня кількість всіх працівників чол. 40 36 31
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 2619,3 2530,1 2186,9
8. Середньомісячна заробітна плата грн 5456,9 5856,7 5878,8

Відповідно за даними останньої фінансової звітності за підсумками 2020 року АТ «Хімтекстильмаш» не має боргів із заробітної плати. Проте має значну кредиторську заборгованість, а саме:

Найменування показника Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021, тис. грн.
усього у тому числі:
прострочена  менше 30 днів прострочена більше 360 днів
Заборгованість із виплати заробітної плати 7 7
Заборгованість зі сплати податків і зборів 18128 199 17 929
Заборгованість перед постачальниками 360 178 182
Кредити, отримані у вітчизняних банках 1 315 1 315
Загальна сума кредиторської заборгованості 19 810 384 19 426

Заборгованість зі сплати податків і зборів станом на 01.01.2021:

Кредитор, вид податків Сума боргу, тис.грн
Пенсійний фонд України, в тому числі : 4 847,50
Внески 678,40
Наукові пенсії 3950,80
Пільгові пенсії 218,30
Державна фіскальна служба, в тому числі : 12 869,70
Податок на землю 5 823,00
ПДВ 2 807,00
Єдиний соціальний внесок 2 436,70
ПДФО з фізичних осіб 1 743,00
Військовий збір 60,00
Фонду зайнятості 58,00
Фонд зайнятості інвалідів 32,00
Фонду соц. страхування від нещасних випадків 4,00
НКЦПФР (штрафні санкції) 193,00
 Разом 18 004,20

За наявними боргами АТ «Хімтекстильмаш» Державною виконавчою службою в 2009 році було відкрито зведене виконавче провадження № 14582632 (залишок, що підлягає стягненню станом на 01.01.2021  – 9 399 219,19 грн) та накладено арешт на майно.

Відомості про земельну ділянку, яку використовує Товариство:

Назва Адреса розташування Площа (м кв.) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення Форма власності ,

підстава на право користування земельною ділянкою,  інформація про обтяження

Земельна ділянка м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110 79386 7410100000:01:036:0686 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 191078480 від 02.12.2019 року. Знаходиться в постійному користуванні АТ «Хімтекстильмаш»

Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо):  до складу необоротних активів Товариства входить комплекс будівель загальною площею більше 35 тис. кв. м. переважно виробничого та складського призначення. Функціональне використання – здійснення господарської діяльності.

Назва Адреса розташування Загальна площа (м кв.) Функц. використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Інженерний лабораторний корпус м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110 4 786 офісне  приміщення Не зареєстровано АТ «Хімтекстильмаш»
Будівля лабораторного корпусу (старий) м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110 340 виробничі приміщення Не зареєстровано АТ «Хімтекстильмаш»
Дослідне виробництво м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110 8 779 виробничі приміщення Не зареєстровано АТ «Хімтекстильмаш»
Експериментальний корпус (виробничий) м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110 9 756 виробничі приміщення Не зареєстровано АТ «Хімтекстильмаш»
Прохідний пункт м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110 33 розміщено прохідної Не зареєстровано АТ «Хімтекстильмаш»
Лабораторний корпус (новий) з прибудовою будівлі їдальні м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110 6 396 виробничі приміщення Не зареєстровано АТ «Хімтекстильмаш»
Гаражі м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110 599 розміщення транспортних засобів Не зареєстровано АТ «Хімтекстильмаш»
Склади паливно-мастильних матеріалів м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110 170 складські приміщення Не зареєстровано АТ «Хім-текстильмаш»
Склад хімікатів м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110 480 складські приміщення Не зареєстровано АТ «Хімтекстильмаш»
Склад балонів м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110 71 складські приміщення Не зареєстровано АТ «Хімтекстильмаш»
Овочесховище м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110 473 складські приміщення Не зареєстровано АТ «Хімтекстильмаш»
Очисні споруди м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110 Інженерна інфраструктура Не зареєстровано АТ «Хімтекстильмаш»
Склад обладнання та інвентарю м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110 285 складські приміщення Не зареєстровано АТ «Хім-текстильмаш»
Матеріальний склад інституту м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110 885 складські приміщення Не зареєстровано АТ «Хімтекстильмаш»
Матеріальний склад заводу (під запчастини) м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110 206 складські приміщення Не зареєстровано АТ «Хімтекстильмаш»
Прибудова до дослідного виробництва (під тренажерний зал) м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110 238 виробничі приміщення Не зареєстровано АТ «Хімтекстильмаш»

Крім того, Товариство має в своїх активах виробничі верстати в кількості 56 штук, а саме: токарні, розточні, шліфувальні, фрезерні, заточні, стругальні різних модифікацій та конструктиву та інше виробниче обладнання.

Енергопотреби підприємства забезпечують дві електропідстанції потужністю по 445 тис. кВт. кожна.

Частина нерухомого майна Товариства перебуває в оренді. Станом на 01.01.2021 загальна площа приміщень, що перебувають в оренді – 11,3 тис. кв.м.

Орендар Назва об’єкта оренди Орендована площа Цільове призначення оренди Реквізити договору оренди та строк дії Орендна плата за місяць без ПДВ (грн)
(кв м)
1 ООО” Неоком” Інженерно – лабораторний корпус

ін.№  Я 0100004

4,50 бездротовий зв’язок № 7Д-21 від 01.01.2021

(термін дії – 1 рік)

470,00
2 ФО Коломієць Ю.В. Інженерно – лабораторний корпус

ін.№ Я 0100004

50,00 виробнича діяльність №26А-19 від 15.07.2019

(термін дії – 15.07.2021)

1500,00
3 ФОП Пилипченко Інженерно – лабораторний корпус

ін.№ Я 0100004

42,70 виробнича діяльність №24А-20 від 01.01.2020

(термін дії – 31.12.2021)

1244,00
4 ТОВ “Аграрно – хімічна компанія” Інженерно – лабораторний корпус

ін.№ Я 0100004

42,70 офісне  приміщення №1Д-21 від 01.01.2021

(термін дії -1 рік)

2119,41
5 ТОВ Клиндо Інженерно – лабораторний корпус

ін.№ Я 0100004

24,60 виробнича діяльність №7Д-18 від 01.04.2018

(термін дії – 01.04.2021)

712,26
6 ФОП Надері Б.Д. Інженерно – лабораторний корпус

ін.№ Я 0100004

72,00 виробнича діяльність №8А-19 від 01.01.2019

(термін дії – 31.12.2021)

2160,00
7 Сіверська  інвестаційна група Інженерно – лабораторний корпус

ін.№ Я 0100004

39,57 офісне  приміщення №6Д-18 від 01.03.2018

(термін дії – 01.03.2021)

1964,05
8 ФО Глухов В.В. Інженерно – лабораторний корпус

ін.№ Я 0100004

42,70 складські приміщення №30А-20 від 01.03.2020

(термін дії – 1 рік)

1766,17
9 ФОП Лях Г.В. Інженерно – лабораторний корпус

ін.№ Я 0100004

19,00 виробнича діяльність №20А-19 від 01.03.2019

(термін дії – 01.03.2021)

550,12
10 ФОП Лях Г.В. Інженерно – лабораторний корпус

ін.№ Я 0100004

48,70 виробнича діяльність №18А-19 від 01.03.2019

(термін дії – 01.03.2021)

1461,00
11 ТОВ “Метал Холдинг Трейд” Інженерно – лабораторний корпус

ін.№ Я 0100004

12,13 офісне  приміщення №23Д-20 від 01.11.2020

(термін дії – 1 рік)

602,08
12 ТОВ “Енерготехприлад” Інженерно – лабораторний корпус

ін.№ Я 0100004

140,00 виробнича діяльність №6Д-21 від 01.01.2021

(термін дії – 1 рік)

4053,55
13 ФОП Закарян К.Л. Інженерно – лабораторний корпус

ін.№ Я 0100004

42,70 виробнича діяльність №54А-20 від 01.11.2020

(термін дії – 1 рік)

1800,00
14 ФОП Зименок М.С. Інженерно – лабораторний корпус

ін.№ Я 0100004

125,60 виробнича діяльність №28А-19 від 15.10.2019

(термін дії – 16.10.2021)

3768,00
15 ФОП Кисла І.В. Інженерно – лабораторний корпус

ін.№ Я 0100004

3,40 виробнича діяльність №36А-20 від 29.06.2020

(термін дії – 1 рік)

100,00
16 ФО Карпенко Є.М. Інженерно – лабораторний корпус

ін.№ Я 0100004

9,00 виробнича діяльність №39А-20 від 01.07.2020

(термін дії – 1 рік)

270,00
17 ФО Шумна Ю.Д. Інженерно – лабораторний корпус

ін.№ Я 0100004

26 виробнича діяльність №14А-21 від 08.02.2021

(термін дії – 1 рік)

780,00
18 ФОП Донбас. Гаражі

інв.№ Я 01000029

40,00 виробнича діяльність №25А-20 від 01.02.2020

(термін дії – 01.02.2022)

680,00
19 ТОВ “Аграрно – хімічна компанія” Гаражі

інв.№ Я 01000029

72,00 складські приміщення №3Д-21 від 01.01.2021

(термін дії -1 рік)

1080,00
20 ТОВ “Редуктортехпром” Гаражі

інв.№ Я 01000029

193,00 виробнича діяльність №5Д-21 від 01.01.2021

(термін дії -1 рік)

2386,00
21 ФОП Осмаловський О.С. Гаражі

інв.№ Я 01000029

24,00 виробнича діяльність №29А-19 від 01.11.2019

(термін дії – 01.11.2021)

336,00
22 ФОП Мокроусов О.С. Гаражі

інв.№ Я 01000029

107,00 виробнича діяльність №51А-20 від 23.11.2020

(термін дії – 1 рік)

856,00
23 ФО Серик О.І. Гаражі

інв.№ Я 01000029

52,6 складські приміщення №15А-21 від 01.02.2021

(термін дії – 1 рік)

842,00
23 ФОП Шульга Дослідний Завод
інв.№ 1-005
172,30 виробнича діяльність №31А-20 від 01.05.2020

(термін дії – 1 рік)

4945,70
24 ТОВ “УЛЬТРА ТРЕЙДІНГ” Дослідний Завод
інв.№ 1-005
404,30 виробнича діяльність №1Д -20 від 18.12.2019

(термін дії – 01.01.2022)

7681,70
25 ТОВ “УЛЬТРА ТРЕЙДІНГ” Дослідний Завод
інв.№ 1-005
42,00 офісне приміщення №2Д -20 від 01.01.2020

(термін дії – 01.01.2022)

1074,32
26 ТОВ “УЛЬТРА ТРЕЙДІНГ” Дослідний Завод
інв.№ 1-005
43,60 складські приміщення №3Д -20 від 01.01.2020

(термін дії – 01.01.2022)

929,37
27 ФО Довженко Є.В. Дослідний Завод
інв.№ 1-005
132,00 виробнича діяльність №8Д-21 від 15.01.2021

(термін дії – 1 рік)

2500,00
28 ТОВ “Редуктортехпром” Дослідний Завод
інв.№ 1-005
112,00 виробнича діяльність №4Д-21 від 01.01.2021

(термін дії – 1 рік)

2128,00
29 ПП”Фірма “Роднік-Т” Дослідний Завод
інв.№ 1-005
456,00 виробнича діяльність №9Д-20 від 01.01.2020

(термін дії – 01.01.2022)

8664,00
30 ПП”Фірма “Роднік-Т” Дослідний Завод
інв.№ 1-005
45,00 складські приміщення №10Д-20 від 01.01.2020

(термін дії – 01.01.2022)

959,21
31 ФОП Ганич М.Л. Дослідний Завод
інв.№ 1-005
20,00 виробнича діяльність №16А-19 від 01.03.2019

(термін дії – 01.03.2021)

380,00
32 ФОП Ганич М.Л. Дослідний Завод
інв.№ 1-005
7,40 складські приміщення №17А-19 від 01.03.2019

(термін дії – 01.03.2021)

163,68
33 ФОП Ганич М.Л. Дослідний Завод
інв.№ 1-005
15,00 виробнича діяльність №61А-20 від 01.12.2020

(термін дії -1 рік)

285,00
34 ТОВ Гранко – плюс Дослідний Завод
інв.№ 1-005
12,00 офісне  приміщення №9Д-21 від 01.01.2021

(термін дії -1 рік).

307,0
35 ФО Воробей В.С. Дослідний Завод
інв.№ 1-005
25,80 складські приміщення №55А-20 від 01.11.2020

(термін дії -1 рік)

550,00
36 ФО Саміров В.Б. Дослідний Завод
інв.№ 1-005
4,00 складські приміщення №34А-19 від 01.11.2019

(термін дії – 01.11.2021)

150,00
37 ТОВ “Інтернет – системи” Дослідний Завод
інв.№ 1-005
144,00 виробнича діяльність №21Д -20 від 01.11.2020

(термін дії -1 рік)

2736,00
38 ФОП Симоненко М.В. Дослідний Завод
інв.№ 1-005
30,00 виробнича діяльність №49А-20 від 16.11.2020

(термін дії -1 рік)

700,00
39 ФО Скок Н.О. Дослідний Завод
інв.№ 1-005
66,00 виробнича діяльність №40А-20 від 01.10.2020

(термін дії -1 рік)

1320,00
40 ФОП  Мозгова Л.В. Дослідний Завод
інв.№ 1-005
195,00 виробнича діяльність №41А-20 від 15.10.2020

(термін дії -1 рік)

4290,00
41 ПП”Фірма “Роднік-Т” Дослідний Завод
інв.№ 1-005
72 виробнича діяльність №11Д-21 від 01.02.2021

(термін дії -1 рік)

1584,00
42 ФОП Гладиш Опитне виробництво синтетичних волокон                  інв.№ Я10012 164,00 виробнича діяльність №12А-19 від 11.03.2019

(термін дії – 11.03.2021)

3116,00
43 ФО Легеза Є.В. Опитне виробництво синтетичних волокон                  інв.№ Я10012 135,00 виробнича діяльність №57А-20 від 01.11.2020

(термін дії -1 рік)

2430,00
44 ФО Савкин Ю.С. Опитне виробництво синтетичних волокон

інв.№ Я10012

103,00 виробнича діяльність №58А-20 від 01.11.2020

(термін дії -1 рік)

1957,00
45 ФОП Шумейко О.В. Опитне виробництво синтетичних волокон                  інв.№ Я10012 387,00 виробнича діяльність №19А-20 від 01.01.2020

(термін дії – 01.01.2022)

7740,00
46 ФОП Колісник Опитне виробництво синтетичних волокон                  інв.№ Я10012 800,00 виробнича діяльність №9А-20 від 01.01.2020

(термін дії – 01.01.2022)

15200,00
47 ФОП Наровлянский О.І.. Опитне виробництво синтетичних волокон

інв.№ Я10012

53,40 складські приміщення №15А-18 від 01.03.2018

(термін дії – 01.03.2021)

1194,30
48 ТОВ “АРТИЗ” Опитне виробництво синтетичних волокон                  інв.№ Я10012 1 586,80 виробнича діяльність №20Д -20 від 01.11.2020

(термін дії -1 рік)

28562,40
49 ТОВ “УЛЬТРА ТРЕЙДІНГ Опитне виробництво синтетичних волокон                  інв.№ Я10012 340 виробнича діяльність №13Д -21 від 01.02.2021

(термін дії -1 рік)

6800,00
50 ФОП Письмак Лабораторний корпус  та їдальня
інв.№ Я 1000026
167,00 виробнича діяльність №1А-19. від 01.01.2019

(термін дії – 01.01.2022)

3841,00
51 ФОП Півторацький Лабораторний корпус  та їдальня  інв.№ Я 1000026 199,00 виробнича діяльність №8А-20 від 01.01.2020

(термін дії – 01.01.2022)

4577,00
52 ФОП Письмак О.А. Лабораторний корпус  та їдальня
інв.№ Я 1000026
457,00 виробнича діяльність №10А-19. від 01.02.2019

(термін дії – 01.01.2022)

10511,00
53 ФОП Кияшко Склад матеріально – технічного постачання         інв.№ Я 0100013 720,00 виробнича діяльність №7Д-20 від 01.01.2020

(термін дії – 01.01.2022)

13680,00
54 ФОП Мохов Склад для запасних частин

інв.№ 1-009

198,20 складські приміщення №13А- 21 від 01.01.2021

(термін дії -1 рік)

4667,96
55 ФО Радченко О.О. Склад  хімікатів
інв.№ 1-007
27,00 складські приміщення №33А-18 від 11.05.2018

(термін дії – 11.05.2021)

305,45
56 ФОП Никитенко Інженерний корпус                      інв.№ Я 1000010 64,70 виробнича діяльність №56А-20 від 01.11.2020

(термін дії -1 рік)

1100,00
57 ФОП Тригубенко Інженерний корпус                      інв.№ Я 1000010 70,60 виробнича діяльність №59А-20 від 01.11.2020

(термін дії -1 рік)

1200,00
58 ФО Ковальов Ю.А. Інженерний корпус                      інв.№ Я 1000010 25,00 складські приміщення №60А-20 від 01.11.2020

(термін дії -1 рік)

283,00
59 ТОВ “Аграрно – хімічна компанія” Інженерний корпус                      інв.№ Я 1000010 152,60 складські приміщення №2Д-21 від 01.01.2021

(термін дії -1 рік)

2289,00
60 Громадська організація “Активний відпочинок” Спецпідвал

Я 0100028

200,00 інше використання №4А-21 від 01.01.2021

(термін дії -1 рік)

2000,00
61 Громадська організація “Активний відпочинок” Плац овочесховища

інв.№Я02000062

200,00 інше використання №5А-21 від 01.01.2021

(термін дії -1 рік)

1000,00
62 ПП “АТП-2017” Прохідний пункт
інв.№ Я0100008
10,00 розміщення торг.обєкту з продажу продовольчих товарів №45А-20 від 29.11.2020

(термін дії -1 рік)

405,00
63 ФО Лебідь С.М. Внутрішній плац під’їзд
інв.№ Я0200054
199,90 збереження матеріальних цінностей №53А-20 від 01.11.2020

(термін дії -1 рік)

719,64
64 ФОП Мохов Є.С. Внутрішній плац під’їзд
інв.№ Я0200054
199,80 збереження матеріальних цінностей №52А-20 від 01.11.2020

(термін дії -1 рік)

719,64
65 ФОП Новік М.А. Внутрішній плац під’їзд
інв.№ Я0200054
160,00 інше використання №22А-19 від 27.05.2019

(термін дії – 27.05.2021)

710,92
66 ФОП Кияшко Площадка для мийки
інв.№ Я0100017
520,00 виробнича діяльність №8Д-20 від 01.01.2020

(термін дії – 01.01.2022)

1300,00
67 ФОП Деревянко В.Л. Площадка для мийки
інв.№ Я0100017
54,00 виробнича діяльність №29А-20 від 16.03.2020

(термін дії – 16.03.2021)

324,00
68 ФОП Никитенко Склад газобалонів
інв.№ Я0100017
14,00 виробнича діяльність №26А-20 від 01.02.2020

(термін дії – 01.02.2022)

170,00
69 ПП АТП -217 Склад газобалонів
інв.№ Я0100017
42,00 складські приміщення №32А-20 від 01.06.2020

(термін дії -1 рік)

504,00

Товариство не є об’єктом культурної спадщини.

Держаних замовлень не отримувало, мобілізаційних завдань не має.

В підвалі нового лабораторного корпусу, розташованого на території АТ «Хімтекстильмаш», знаходиться об’єкт цивільної оборони – сховище № 95550 загальною площею 486,84 кв. м.

Крім того, Товариство перебуває на обліку в Центральному державному науково-технічному архіві України і внесено до списку юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, який затверджений Державною архівною службою України. Науково-технічна документація, розроблена за час діяльності Товариства до моменту його приватизації, є власністю держави.

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: у процесі діяльності товариство не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, не утворює та не розміщує відходи; не здійснює сплату екологічних зборів та платежів.

Незважаючи на значний обсяг зобов’язань, всі основні виробничі засоби, необхідні для реалізації бізнес-проектів, збережені. У разі залучення інвестицій товариство здатне швидко відновити виробничий потенціал.

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна ознайомитися у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна України: http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої можна отримати шляхом укладання договору з органом приватизації щодо нерозголошення потенційним покупцем конфіденційної інформації про об’єкт приватизації.

Умови продажу:

  • погашення протягом 5 років заборгованості АТ «Хімтекстильмаш» перед Державним бюджетом, Пенсійним фондом та соціальними фондами України, яка складеться на дату переходу до Покупця права власності на пакет акцій;
  • недопущення звільнення працівників Товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців;
  • виконання колективного договору, який діє на Товаристві на дату переходу права власності, протягом строку його дії, а після закінчення строку його дії укладення нового або внесення змін до укладеного договору в установленому законодавством порядку та забезпечення його виконання (стаття 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»);
  • виконання заходів цивільного захисту відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України (статті 20, 32, 55 Кодексу цивільного захисту України);
  • збереження науково-технічної документації, що є джерелом формування Національного архівного фонду, та передачу його до відповідної архівної установи.

Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, становить 5 років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця відповідно до вимог частини третьої статті 27 Закону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за місцем розташування об’єкта. Телефон: (0462) 672-034.

Відповідальна особа: в.о. голови правління Болтян Оксана Іванівна.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місцезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, третій поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302. Адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Перерва на обід з 13.00 до 13.48 год. Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна, тел. (0462) 676-302, E-mail: korpprava_74@spfu.gov.ua.

Додаткова інформація

Розмір частки у статутному капіталі, % 100.0
Адреса активу Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 110
Регiон Чернігівська область
Вид діяльності за КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
28.29 Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н. в. і. у.
28.30 Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства
28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у.
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Контактна особа по об'єкту Амельченко Юлія Василівна, +38(046) 277 46 01
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію від 16.01.2020 № 13/63
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Гарантійний внесок 99481.9
Інформація про переможця Недух Віталій Юрійович Україна, м. Київ, Київ, вул. Госпітальна буд. 18а
Ціна запропонована переможцем 17000000

Будьте першим, хто поставить запитання “ АТ «Хімтекстильмаш» (код за ЄДРПОУ 14314311) ”