Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Вашківський спиртовий завод»

Категорія: Статус: Аукціон завершено. Договір підписано
Стартова ціна:

3 851 930 1 925 965

Кількість учасників аукціону:

2

Переможна пропозиція:

₴1 990 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Вашківський спиртовий завод». Площа об’єкта 13169,6 кв.м., в т.ч. 692,50 кв.м., 1818,40 кв.м. Розмір земельної ділянки, на якій розташований об’єкт: 6,1678 га. Основний вид діяльності: Виробництво інших основних органічних хімічних речовин.

Документація об'єкту

Договір підписано

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Вашківський спиртовий завод».

Місцезнаходження: 59210, Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Вашківці, вул.Шевченка, 5.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00375421.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2022: 2 особи.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво інших органічних хімічних речовин.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019-9 місяців 2022: 0,0 тис.грн., в тому числі експортної 0,0 тис.грн.

Основна номенклатура продукції: 0,0 тис.грн., в тому числі експортної 0,0 тис.грн.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2019р. 572 0
2020р. 1122 0
2021р. 1232 0
9 місяців 2022 234 0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2019 р. 2020 р. 2021 р. 9 місяців 2022
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 4521 4053 3914 3852
1.1 Необоротні активи тис. грн. 3010 2682 2603 2536
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн.
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 1865 1865 1865 1865
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 1145 817 738 671
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 1511 1371 1311 1316
1.2.1 запаси тис. грн. 72 40 11 11
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 1422 1324 1300 1305
1.2.3 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн. 17 7 0 0
2. Пасиви тис. грн. 4521 4053 3914 3852
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн. -4735 -4829 -5116 -6660
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн.
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 9256 8882 9030 10512
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн. 8624 8201 8201 9602
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн. 2810 3190 3190 3320
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн. 556 488 488 1751
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн. 5258 4523 4523 4531
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 572 1122 1232 234
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 572 1122 1232 234
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 571 1216 1529 1778
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 455 804 1469 522
4.3 Витрати на збут тис. грн.
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 116 412 60 1256
4.5 Інші витрати тис. грн.
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 1 -94 -297 -1544
6. Середня кількість всіх працівників чол. 4 4 3 2
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 195 329 410 308
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 4,1 6,9 11,4 17,1

Станом на 30.09.2022 р.:

Загальна кредиторська заборгованість: 10 512,0 тис.грн. (з якої прострочена – 9 602 тис.грн.), в тому числі:

 •             Короткострокові кредити банків – 767 тис.грн.;
 •             Товари, роботи, послуги – 1 070 тис.грн.;
 •             Розрахунки з бюджетом – 3 339 тис.грн.;
 •             Розрахунки зі страхування – 1 762 тис.грн.;
 •             Заборгованість по заробітній платі – 117,0 тис.грн.;
 •             Інші поточні зобов’язання – 3 457 тис.грн.

За інформацією державного підприємства «Вашківський спиртовий завод» станом на 27.12.2022 має місце додаткова кредиторська заборгованість в сумі 303037,42 грн. (перед юридичною особою).

Відомості про об’єкти (нерухоме майно):

№ п/п Назва об’єкта нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) Адреса об’єкта нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) Загальна площа будівлі (м.кв) Реєстраційний номер Функціональне використання об’єкта нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення)  та умови користування ним Підстава виникнення права власності Форма власності

та власник

1. Будівля виробничого корпусу, трансформаторна Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Шевченка,5-д

1129,3 відсутній Використовується в господарській діяльності підприємства, використовується для виробництва спирту Документи про право власності відсутні

 

Державна
2. Будівля млину літ.Є (відділення підробки) Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Шевченка,5-с

228,8  

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, використовується для виробництва спирту Документи про право власності відсутні

 

Державна
3. Будівля насосної станції (2 од.) Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Базарна,2-г

33,0  

 

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, використовується для перекачки мазуту Документи про право власності відсутні

 

Державна
4. Будівля дріжджобродильної Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Шевченка,5-л

1465,6 відсутній Використовується в господарській діяльності підприємства, використовується  для виробництва спирту Документи про право власності відсутні

 

Державна
5. Будівля БРУ Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Шевченка,5-й

951,2 відсутній Використовується в господарській діяльності підприємства, використовується  для виробництва спирту Документи про право власності відсутні

 

Державна
6. Адміністративно-побутовий корпус Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Шевченка,5

1134,0

 

10258939 Використовується в господарській діяльності підприємства, для адмінперсоналу Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія ЯЯЯ №108108 від  23.03.2005 року

Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно №7032191 від 18.04.2005

Державна
7. Споруда кафе «Плай» Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м.Вашківці,

вул. Шевченка,5

684,4 10258939 Використовується в господарській діяльності підприємства, для адмінперсоналу Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія ЯЯЯ №108108 від  23.03.2005 року

Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно №7032191 від 18.04.2005

Державна
8. Спиртосховище А, вагова Б, склад В, склад Г, склад Д,

огорожа №1

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Соборна, 2-В

1848,0 38891466 Використовується в господарській діяльності підприємства, для зберігання спирту Витяг про державну реєстрацію прав №37052012 від 28.12.2012

 

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 28.12.2012 серія САЕ №773114

Державна
9. Будівля зерноскладу Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Шевченка,5-к

879,4 відсутній В господарській діяльності підприємства не використовується для зберігання зерна Документи про право власності відсутні

 

Державна
10. Будівля солодовні Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м.Вашківці, вул. Шевченка,5-г

607,8 відсутній Використовується в господарській діяльності підприємства, для зберігання спирту Документи про право власності відсутні

 

Державна
11. Нежитлова будівля (сарай побутовий) Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Шевченка,5-ц

231,9  

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, для зберігання зерна Документи про право власності відсутні

 

Державна
12. Будівля картоплесховища літ.В Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Шевченка,5-м

2004,7  

відсутній

Використовується в господарській діяльності підприємства, для зберігання картоплі Документи про право власності відсутні

 

Державна
13. Нафтозлив Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м.Вашківці, вул. Шевченка,5

відсутній Не використовується в господарській діяльності підприємства, повністю зруйноване, для зберігання мазута Документи про право власності відсутні

 

Державна
14. Адміністративне приміщенння Чернівецька обл.,

Новоселицький

р-н., м.Новоселиця, вул. Горького,8

898,0 відсутній Використовується в господарській діяльності підприємства, для адмінперсоналу Документи про право власності відсутні

 

Державна
15. Побутовий компл.їдальня Чернівецька обл.,

Новоселицький

р-н., м.Новоселиця, вул. Горького,8

256,8 відсутній Використовується в господарській діяльності підприємства, Їдальня Документи про право власності відсутні

 

Державна
16. Приміщення котельні Чернівецька обл.,

Новоселицький

р-н., м.Новоселиця, вул. Горького,8

 

284,0 відсутній Використовується в господарській діяльності підприємства, для виробництва лікеро-горілчаних напоїв Документи про право власності відсутні

 

Державна
17. Приміщення розливного цеху Чернівецька обл.,

Новоселицький

р-н., м.Новоселиця, вул. Горького,8

1824,4 відсутній Використовується в господарській діяльності підприємства, Для виробництва лікеро-горілчаних напоїв Документи про право власності відсутні

 

Державна
18. Приміщення очисного цеху Чернівецька обл.,

Новоселицький

р-н., м.Новоселиця, вул. Горького,8

872,5 відсутній Використовується в господарській діяльності підприємства, для виробництва лікеро-горілчаних напоїв Документи про право власності відсутні

 

Державна
19. Приміщення центрального складу Чернівецька обл.,

Новоселицький

р-н., м.Новоселиця, вул. Горького,8

1601,6 відсутній Використовується в господарській діяльності підприємства, для виробництва лікеро-горілчаних напоїв Документи про право власності відсутні

 

Державна
20. Приміщення спиртосховище Чернівецька обл.,

Новоселицький

р-н., м.Новоселиця, вул. Горького,8

428,1 відсутній Використовується в господарській діяльності підприємства, для зберігання спирту Документи про право власності відсутні

 

Державна
21. Будівля хлораторної Чернівецька обл.,

Новоселицький

р-н., м.Новоселиця, вул. Горького,8

63,5 відсутній Використовується в господарській діяльності підприємства, для виробництва лікеро-горілчаних напоїв Документи про право власності відсутні

 

Державна
22. Мазутне господарство Чернівецька обл.,

Новоселицький

р-н., м.Новоселиця, вул. Горького,8

відсутній Використовується в господарській діяльності підприємства, для перекачки води Документи про право власності відсутні

 

Державна
23. Приміщення купажного цеху Чернівецька обл.,

Новоселицький

р-н., м.Новоселиця, вул. Горького,8

1506,6 відсутній Використовується в господарській діяльності підприємства, для виробництва лікеро-горілчаних напоїв Документи про право власності відсутні

 

Державна
24. Залізнодорожний тупик Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Соборна, 2-В

відсутній Використовується в господарській діяльності підприємства, для вагонів Документи про право власності відсутні

 

Державна
25. Бардяна яма Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Шевченка,5-х

відсутній Не використовується в господарській діяльності підприємства, повністю зруйноване, для зберігання барди Документи про право власності відсутні

 

Державна
26. Гноєсховище

№ 1

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Базарна

відсутній Використовується в господарській діяльності підприємства, для зберігання відходів Документи про право власності відсутні

 

Державна
27. Гноєсховище

№ 2

Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Базарна

відсутні Використовується в господарській діяльності підприємства, для зберігання відходів Документи про право власності відсутні

 

Державна
28. Силосні ями Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Лісова

відсутній Використовується в господарській діяльності підприємства, для зберігання силосу Документи про право власності відсутні

 

Державна
29. Артескважина Чернівецька обл.,

Новоселицький

р-н., м.Новоселиця, вул. Горького,8

відсутній Використовується в господарській діяльності підприємства, для перекачки води Документи про право власності відсутні

 

Державна
30. Артескважина Чернівецька обл.,

Новоселицький

р-н., м.Новоселиця, вул. Горького,8

відсутній Використовується в господарській діяльності підприємства, для перекачки води Документи про право власності відсутні

 

Державна
31. Незавершене будівництво очисних споруд Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Шевченка,

відсутній Використовується в господарській діяльності підприємства Документи про право власності відсутні

 

Державна
32. Незавершене будівництво цеху заморожених продуктів Чернівецька обл.,

Вижницький р-н.,

м. Вашківці,

вул. Шевченка,5

840,6 відсутній Використовується в господарській діяльності підприємства Документи про право власності відсутні

 

Державна

Технічна документація на вищезазначене майно відсутня.

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта, нерухоме майно підприємства перебуває в податковій заставі; на все нерухоме майно накладено арешт; нежитлова будівля, за адресою: Чернівецька обл., Вижницький р., м. Вашківці, вулиця Шевченка, будинок 5, номер РПВН: 10258939 передана в іпотеку АППБ “АВАЛЬ”.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки

 

Цільове призначення земельної ділянки Форма власності ,

підстава на право користування земельною

ділянкою,

 інформація про обтяження

Земельна ділянка 59210, Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Вашківці, вул.Базарна, 2-Г 0,1092 відсутній 11.02  – для обслуговування нежитлових будівель лікеро-горілчаної промисловості Державний акт на право постійного користування землею  №038640 1979 року

 

Земельна ділянка 59210, Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Вашківці, вул.Шевченка, 5.

 

2,6873 відсутній 11.02  – для обслуговування нежитлових будівель лікеро-горілчаної промисловості Державний акт на право постійного користування землею №038640 1979 року

 

Земельна ділянка 59210, Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Вашківці, вул.Шевченка, 5. 1,005 відсутній 11.02  – для обслуговування нежитлових будівель лікеро-горілчаної промисловості Державний акт на право постійного користування землею №038640 1979 року

 

Земельна ділянка 59210, Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Вашківці, вул.Соборна,2-В 0,7670 відсутній 11.02  – для обслуговування нежитлових будівель лікеро-горілчаної промисловості Державний акт на право постійного користування землею  №038640 1979 року

 

Земельна ділянка 60300, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, м. Новоселиця,  вул.Горького,8 4,9026 відсутній В користуванні  для виробничих потреб Державний акт на право постійного користування землею І-ЧВ №000717 від 26.12.1996 року

 

Перелік транспортних засобів, що входять до складу об’єкта приватизації:

з/п

Назва Місцезнаходження Інвентарний номер Рік випуску
Автомобіль КАМАЗ

5320 00573 МС

Чернівецька обл., Вижницький р-н., м.Вашківці, вул. Шевченка,5 1030071 01.12.2005

2.

Автомашина ВАЗ-2121 Чернівецька обл., Вижницький р-н., м.Вашківці, вул. Шевченка,5 1050182 01.01.1987

3.

Автомашина ВАЗ-21053 Чернівецька обл., Вижницький р-н., м.Вашківці,  вул. Шевченка,5 1050198 01.01.1984

4.

Автомашина ИЖ-2715010011 08-28 ЧВМ Чернівецька обл., Вижницький р-н., м.Вашківці,  вул. Шевченка,5 1050704 01.08.1993

5.

Трактор колісний   Т-150 Чернівецька обл., Вижницький р-н., м.Вашківці,  вул. Шевченка,5 1050854 01.11.1990

6.

Автомашина САЗ-3507

05-68 ЧВМ

Чернівецька обл., Вижницький р-н., м.Вашківці, вул. Шевченка,5 1050738 01.04.1993

7.

Автомашина САЗ-3507

05-67 ЧВМ

Чернівецька обл., Вижницький р-н., м.Вашківці,  вул. Шевченка,5 1050738 А 01.07.1990

8.

Автомашина ГАЗ 33-07 3286 ЧВМ Чернівецька обл., Вижницький р-н., м.Вашківці, вул. Шевченка,5 10500757 01.07.1990

9.

Автомашина  ММЗ-555 81-62 ЧВБ Чернівецька обл., Вижницький р-н., м.Вашківці, вул. Шевченка,5 10500922 01.03.1992

10.

Автомашина ЗІЛ-133-Г-2 33-55 ЧВЗ Чернівецька обл., Вижницький р-н., м.Вашківці, вул. Шевченка,5 10500437 01.04.2001

11.

Автомобіль МАЗ 5432

СЕ 9096 АР

Чернівецька обл., Вижницький р-н., м.Вашківці, вул. Шевченка,5 10500532 01.07.1987

12.

Мікроавтобус РАФ 2203 00856 МР Чернівецька обл., Новоселицький р-н., м.Новоселиця, вул. Горького,8 10500427 01.01.1992

Станом на 15.11.2022 договори оренди відсутні.

Наявні наступні діючі договори про надання послуг:

 • договір №Вп-199/03 від 25.09.2003р.;
 • договір №45683 від 01.06.2012 р.;
 • договір № CR1353 від 01.08.2009 р.;
 • кредитний договір №010/06-110 від 30.05.2005 р.

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

 1. Житловий будинок (квартира) за адресою: 59210, Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Вашківці, вул. Шевченка, 5б кв. 3.
 2. Протирадіаційне укриття загальною площею 90 кв.м (1990 року) місткість – 150 чол., клас захисту 5 –й, в мирний час – підвальні приміщення за адресою: 59210, Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Вашківці, вул. Шевченка, 5.

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на території підприємства не утворюються і не зберігаються.

Умови продажу:

 • недопущення звільнення працівників ДП “Вашківський спиртовий завод” з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), протягом 6 місяців.
 • погашення протягом 6 місяців заборгованості ДП “Вашківський спиртовий завод” з заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на ЄМК ДП “Вашківський спиртовий завод”.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 17-00, у п’ятницю  з 8-00 до 15-45 за місцем його розташування за адресою: 59210, Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Вашківці, вул. Шевченка, 5.

Відповідальна особа: Бондаренко Ігор Валентинович – в.о. директора державного підприємства “Вашківський спиртовий завод”,  телефон +380501622619, е-mail: vashspirt@meta.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях,  адреса: м. Івано-Франківськ, вул.Василіянок,48, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Контактна особа від Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій  області Регіонального відділення по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях: Ярмистий Василь Іванович, телефон для довідок: (0372) 51-11-23.

Додаткова інформація

Дата торгів 06.02.2023
Адреса активу Україна, 59210, Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Вашківці, вул. Шевченка, 5
Регiон Чернівецька область
Балансоутримувач Державний концерн спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», код ЄДРПОУ 03081223
Вид діяльності за КВЕД 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин (основний);
11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв;
11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;
46.34 Оптова торгівля напоями;
47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах;
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42891875
Контактна особа по об'єкту Ярмистий Василь Іванович, akciya_77@spfu.gov.ua, +38(050)2468761
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 26.04.2021 № 697 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 105-П від 14.05.2021
Спосіб приватизації Аукціон із зниженням стартової ціни
Початкова вартість 1 925 964.93
Гарантійний внесок 385 192.99
Прийом заявок до 05/02/2023
Інформація про переможця ТОВ "АГРОПРОМПЕРЕРОБКА" (код ЄДРПОУ 31613995), Україна, 23725, Вінницька область, Гайсинський район, село Карбівка, вулиця Колгоспна, будинок 5
Ціна запропонована переможцем 1990000.00
Наказ РВ ФДМУ про завершення приватизації об'єкта № 64 від 01.06.2023

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Вашківський спиртовий завод» ”