Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Угерський спиртовий завод”

Стартова ціна:

42 193 939

Кількість учасників аукціону:

2

Переможна пропозиція:

₴42 620 000

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Угерський спиртовий завод” за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.І.Франка,2.

Документація об'єкту

Переглянути

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства “Угерський спиртовий завод”.

Місцезнаходження: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Угерсько, вул. І. Франка, 2.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00374733.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2023: 105 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво іншої хімічної продукції.

Обсяг реалізації продукції за період 2020р. – 3 місяці 2023р.: 463 763,0 тис. грн., у тому числі експортної – 0 грн.

Основна номенклатура продукції:

 • розріджувач органічний для лаків, фарб та розчинників “РОЛФ”;
 • засіб проти обмерзання “Зима-У”,

у тому числі експортної – немає.

Обсяг основної номенклатури продукції:

Період Вид продукції Обсяг, тонн
2020р. Розріджувач органічний для лаків, фарб та розчинників “РОЛФ” 2048,9
2020р. Засіб проти обмерзання “Зима-У” 3027,6
2021р. Розріджувач органічний для лаків, фарб та розчинників “РОЛФ” 1355,0
2021р. Засіб проти обмерзання “Зима-У” 1958,9
2022р. Розріджувач органічний для лаків, фарб та розчинників “РОЛФ” 2617,5
2022р. Засіб проти обмерзання “Зима-У” 1584,3
І квартал 2023 Розріджувач органічний для лаків, фарб та розчинників “РОЛФ” 234,3
І квартал 2023 Засіб проти обмерзання “Зима-У” 438,4

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом діяльності, тис. грн.
2020р. 130 925,0 130 770,0
2021р. 114 227,0 110 763,0
2022р. 191 163,0 191 130,0
І квартал 2023 31 101,0 31 100,0

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р. І квартал 2023 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн. 17154,0 10293,0 44 605,0 42 612,0
1.1. Необоротні активи тис. грн. 4 322,0 4 520,0 25 380,0 25 124,0
1.1.1. Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 1, 0 553,0 461,0 431,0
1.1.2. Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн. 247,.0 101,0 421,0 457,0
1.1.3. Балансова вартість основних засобів тис. грн. 4 074,0 3 866,0 24 498,0 24 236,0
1.1.4. Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 12 832,0 5 773,0 19 225,0 17 488,0
1.2.1. Запаси тис. грн. 7 637,0 2 947,0 11 120,0 11 021,0
1.2.2. Сумарна дебіторська заборгованість (форма №1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн. 1 000,0 2 659,0 6 213,0 5 807,0
1.2.3. Гроші (форма №1, рядок 1165) тис. грн. 1 181,0 167,0 104,0 660,0
1.2.4. Витрати майбутніх періодів (рядок 1170) тис.грн. 3014,0
1.2.5. Інші оборотні активи тис.грн. 1 788,0
2. Пасиви тис. грн. 17 154,0 10 293,0 44 605,0 42 612,0
2.1. Власний капітал (форма №1, рядок 1495) тис. грн. -5 647,0 358 122,0 -338 999,0 -339 054,0
2.2. Довгострокові зобов’язання (форма №1, рядок 1595) тис. грн.
2.3. Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 22 801,0 368 415,0 383 604,0 381 666,0
2.3.1. Поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис. грн. 22 801,0 368 415,0 383 604,0 381 666,0
2.4. Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1. Розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2. Розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3. Розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4. Розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 130 925,0 114 227,0 191 163,0 31 101,0
3.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 130 770,0 110 763,0 191 130,0 31 100,0
3.2. Інші операційні доходи тис. грн. 155,0 3 464,0 33,0 1,0
3.3. Інші доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 130 925,0 117 515,0 190 439,0 31 026,0
4.1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 126 456,0 111 899,0 181 329,0 28 655,0
4.2. Адміністративні витрати тис. грн. 4 207,0 4 472,0 5 453,0 1 451,0
4.3. Витрати на збут тис. грн.
4.4. Інші операційні витрати тис. грн. 262,0 1 144,0 1 539,0 920,0
4.5. Інші витрати тис. грн. – 2118
4.6. Витрати з податку на прибуток тис. грн.
5. Чистий прибуток (збиток)+, – тис. грн.  -3 288,0 724,0 75,0
6. Середня кількість всіх працівників чол. 113 98 106 105
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 12838 13220 15 761,0 4 421,0
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 9467,78 11241,52 12 390,53 14 033,04

Станом на 31.03.2023:

Прострочена кредиторська заборгованість – відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість 381 666,0 тис.грн., в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 618,0 тис. грн.;
 • за товари, роботи, послуги – 25 137,0 тис. грн.;
 • розрахунки з бюджетом – 347 401,0 тис. грн.;
 • розрахунки зі страхування – 199,0 тис. грн.;
 • інші поточні зобов’язання – 8 311,0 тис. грн.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа (м кв.) Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності/ інформація про реєстрацію права власності Форма власності та власник
Підробоче відділення по переробці картоплі (підробне відділення), Е-3, (інв.118) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Франка, 2 1186,6 2744466946100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334595491 від 05.06.23

державна,

Фонд державного майна України

* Вуглекислотний цех, Ж-2, (інв.346) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Франка, 2 916,2 2744466946100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334595491 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Насосна оборотних вод (колишнє пожежне депо), З-1, (інв.№ 654) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Франка, 2 20,9 2744466946100 Для забезпечення виробничої діяльності  Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334595491 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Навіс для автомашин, И-1, (інв.№501) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Франка, 2 738,6 2744466946100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334595491 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Склад (прибудова під матеріали), І-1, (інв.503) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Франка, 2 90,4 2744466946100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334595491 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Насосна станція (свердловини №1) ,О, погріб, О’ (інв.132) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Франка, 2 2744466946100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334595491 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Навіс для хімікатів, Л, (інв.№ 672) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Франка, 2 2744466946100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334595491 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Насосна станція апаратного відділення, М-1, (інв.№654) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Франка, 2 6,1 2744466946100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334595491 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Автогараж №1 , Р-1, туалет, П (№107) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Франка, 2 356,0 2744466946100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334595491 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Склад для хімікатів , С-1, (інв.№107) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Франка, 2 30,1 2744466946100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334595491 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Басейн водопостачання, Т, (інв.№654) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Франка, 2 2744466946100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334595491 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Паливно-заправочний пункт , Ф (інв.№91) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Франка, 2 2744466946100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334595491 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Корівник, Х-1, (інв.№ 91) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Франка, 2 350,9 2744466946100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334595491 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Зерносклад напольного типу з навісом, норій- на башня, Ц-3, навіс, ц, підвал, пд. (інв.№ 126, 51) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Франка, 2 1374,6 2744466946100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334595491 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Насосна станція (свердловини № 2), Ю-1 (інв.№ 5) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Франка, 2 25,2 2744466946100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334595491 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Солодовня (цех технічних рідин), Я-3 (інв.№ 130) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Франка, 2 1257,1 2744466946100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334595491 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Спиртосховище, А’-2 , вхід в підвал, а’ (інв.№76) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Франка, 2 428,3 2744466946100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334595491 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Прохідна, Б’-2 (інв.№187) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Франка, 2 163.6 2744466946100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334595491 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Гараж № 3, І’-1 (інв.№635) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Франка, 2 253,6 2744466946100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334595491 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Зерносклад силосного типу, Й’-2 (інв.№ 574) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Франка, 2 1354,1 2744466946100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334595491 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Гараж № 2, Ю’-1, (інв.№ 565) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Франка, 2 97,7 2744466946100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334595491 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Огорожа №1, №3, №4; Ворота №2, №5, №6, №7,№8 (інв.№7) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Франка, 2 2744466946100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334595491 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Адміністративний корпус, апаратне відділення, дріжджоброди-льне відділення, та варочний цех, котельня, трансформаторна підстанція, т А-6 (інв.№ 425, 1, 92, 223, 352) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Франка, 2 4118,1 2744466946100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334595491 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Прохідна, А-1 (інв.№20) Львівська обл., м.Стрий, вул.Сколівська, 16 50,6 2744375546100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334555116 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Автовагова, Б (інв.№61) Львівська обл., м.Стрий, вул.Сколівська, 16 2744375546100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334555116 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Спиртосховище, В-3, естакада №7 (інв.№11) Львівська обл., м.Стрий, вул.Сколівська, 16 536,4 2744375546100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334555116 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Побутове приміщення-майстерня, Г-1, убиральня, Д (інв.№752) Львівська обл., м.Стрий, вул.Сколівська, 16 33,0 2744375546100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334555116 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Навіс над  транспортером розвантаження зерна, О-1 (інв.№616) Львівська обл., м.Стрий, вул.Сколівська, 16 162,2 2744375546100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334555116 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Електрощитова, П-1 (інв.№616) Львівська обл., м.Стрий, вул.Сколівська, 16 7,2 2744375546100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334555116 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Огорожа № 1, 2, ворота № 3,5 (інв.№13) Львівська обл., м.Стрий, вул.Сколівська, 16 2744375546100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334555116 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Силосні баки №8-15 Львівська обл., м.Стрий, вул.Сколівська, 16 2744375546100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334555116 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Наповнююча станція, А-1 (інв.№ 40) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Стриганці, вул.Зелена, 47б 354,4 2744306846100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334555116 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Прохідна (побутове приміщенн), Б-1 (інв.№41) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Стриганці, вул.Зелена, 47б 54,3 2744306846100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334555116 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Трансформаторна підстанція (електрощитова), В-1 (інв.№42) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Стриганці, вул.Зелена, 47б 9,9 2744306846100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334555116 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Огорожа №1, 3; ворота №2 (інв.№44) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Стриганці, вул.Зелена, 47б 2744306846100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334555116 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Убиральня Г (інв. (№26) Львівська обл., Стрийський р-н, с.Стриганці, вул.Зелена, 47б 2744306846100 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

Витяг з Державного реєстру речових прав № 334555116 від 05.06.23

державна, Фонд державного майна України
Насосна станція стічних вод Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угеосько, вул.І.Франка, 4 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

 

державна, Фонд державного майна України
Насосна відпуску барди Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угеосько, вул.І.Франка, 4 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

 

державна, Фонд державного майна України
Бардяна яма з насосною Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угеосько, вул.І.Франка, 4 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

 

державна, Фонд державного майна України
Огорожа №1,2; ворота №3, 4 Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угеосько, вул.І.Франка, 4 Для забезпечення виробничої діяльності Витяг з ЄРОДВ № 10-15-7637 від 29.03.23

 

державна, Фонд державного майна України
Залізно-дорожна вітка Львівська обл., Стрийський р-н, с.Стриганці, вул.Зелена, 47б Для забезпечення виробничої діяльності державна, Фонд державного майна України
Свердловина №1 Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Франка, 2 Для забезпечення виробничої діяльності державна, Фонд державного майна України
Свердловина №2 Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Франка, 2 Для забезпечення виробничої діяльності державна, Фонд державного майна України

* В будівлі вуглекислотного цеху знаходиться ПРУ №51624 площею 94, 6 кв.м, яке не входить до складу Об’єкта приватизації.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, майно підприємства перебуває в податковій заставі.

Відомості про транспортні засоби:

 1. Автонавантажувач Рекорд-2, 1989 року випуску.
 2. Автонавантажувач – 40811, 1988 року випуску.
 3. Автомобіль Фольксваген Венто, держ.№002-88ТА, 1993 року випуску.
 4. Автомобіль бортовий ЗІЛ 130, держ.№175-23ТА, 1976 року випуску.
 5. Автомобіль бортовий ЗІЛ 130, держ.№175-25ТА, 1963 року випуску.
 6. Автомобіль бортовий ЗІЛ 131, держ.№175-22ТА, 1979 року випуску.
 7. Автомобіль бортовий ЗІЛ 432910, держ.№92-00, 1994 року випуску.
 8. Автомобіль бортовий ЗІЛ 130, держ.№175-24ТА, 1988 року випуску.
 9. Автомобіль тягач КАМАЗ 5410, держ.№6216 ЛВР, 1991 року випуску.
 10. Автомобіль самоскид КАМАЗ 55111, держ.№5112 ЛВР, 1991 року випуску.
 11. Автомобіль легковий Міцубісі Паджеро, держ.№015-13ТА, 1998 року випуску.**
 12. Мікроавтобус Фольксваген мультивен, держ.№002-68ТА, 1995 року випуску.***
 13. Мікроавтобус Фольксваген транспортер, держ.№010-50ТА, 1991 року випуску.
 14. Автомобіль бортовий УАЗ 3303, держ.№56-91ОНА, 1994 року випуску.
 15. Трактор Т-150К, держ.№Т3182ЛВ, 1986 року виску.
 16. Причіп-виновоз ВВМ-12, №2286ХР.
 17. Причіп тракторний, №13184ЛВ, 1988 року випуску.
 18. Причіп-цистерна (бочка) ОРЖ-3, №Т3183ЛВ, 1998 року випуску.

**Автомобіль легковий Міцубісі Паджеро, держ. №015-13ТА, 1998 року випуску вилучено згідно з рішенням Стрийської районної державної адміністрації та часткового наряду №4629 від 10.04.2022 у зв’язку з оголошенням Указу президента України №69/2022 “Про загальну мобілізацію”.

*** Мікроавтобус Фольксваген мультивен, держ.№002-68ТА, 1995 року випуску, відсутній (вкрадений).

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка Львівська обл., Стрийський р-н, с. Угерсько 6,4016 4625388400:02:000:0712 обслуговування виробничих будівель та споруд спиртзаводу державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ЯЯ №186928 від 23.03.2010
Земельна ділянка Львівська обл., Стрийський р-н, с. Угерсько 0,8279 4625388400:02:000:0713 обслуговування виробничих будівель та споруд спиртзаводу державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ЯЯ№186929 від 23.03.2010
Земельна ділянка Львівська обл., Стрийський р-н, с. Угерсько 4,7646 4625388400:02:000:0401 обслуговування виробничих будівель та споруд спиртзаводу державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ЯЯ№186930 від 23.03.2010
Земельна ділянка Львівська обл., м.Стрий, вул. Сколівська, 16 1,0073 4611200000:10:005:0001 обслуговування спиртбази державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ЯЯ№184893 від 24.07.2007
Земельна ділянка Львівська обл., Стрийський р-н, с. Стриганці 1,6254 4625387000:04:000:0102 обслуговування будівель і споруд станції сірчистого ангідриду державна, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ЯЯ№189504 від 23.08.2007

Майна, переданого в оренду, станом на 31.03.2023 року немає.

На балансі підприємства перебувають обєкти, що не підлягають приватизації:

№ п/п Назва активу, адреса Інв. № Кількість Одиниці виміру Балансова вартість (грн.) станом на 31.03.2023 р.
1 Житловий будинок №1, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Угерсько, вул. Івана Франка, 2 а 2 1 шт. 23148,68
2 Житловий будинок №2, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Угерсько, вул. Івана Франка, 4 19 1 шт. 3395,13
3 Житловий будинок №3, Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Коновальця, 6 143 1 шт. 4439,82
4 Житловий будинок №4, Львівська обл., Стрийський р-н, с.Угерсько, вул.Жидачівська,39 373 1 шт. 6416,01
5 Житловий будинок №5, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Угерсько, вул. Жидачівська, 37 490 1 шт. 27213,85
6 Житловий будинок №6, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Угерсько, вул. Жидачівська, 41 553 1 шт. 350752,71
7 Стайня житлового буд №1, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Угерсько, вул. Івана Франка, 2 а 53 1 шт. 0,0
8 Стайня житлового буд №1, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Угерсько, вул. Івана Франка, 2 а 93 1 шт. 0,0
9 Стайня житлового буд №1, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Угерсько, вул. Івана Франка, 2 а 144 1 шт. 0,0
10 Стайня житлового буд №2, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Угерсько, вул. Івана Франка, 4 54 1 шт. 0,0
11 Захисна споруда цивільного захисту (ПРУ), Львівська обл., Стрийський р-н, с. Угерсько, вул. Івана Франка, 2 б/н 1 шт. 2571,74
  Разом х х х        417937,94

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

 1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2022 рік (згідно форми №2-ТП (повітря) (річна) усього по підприємству – 26,268 т.
 2. Утворення відходів за 2022 рік (згідно форми №1-відходи (річна) усього по підприємству – 42703,24 т., у тому числі:
 • 1 клас небезпеки – немає;
 • 2 клас небезпеки – немає;
 • 3 клас небезпеки – немає;
 • 4 клас небезпеки – 42703,24 т:

– Барда зернова (код виду відходів 1590.2.9.04) – 42580,000 т;

– Відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн (код виду відходів 7720.3.1.01) – 22,240 т;

– Осад (код виду відходів 1590.2.9.13) – 101,000 т.

 1.  Екологічні платежі за 2022 рік (згідно форми №1 – екологічні витрати (річна) фактично сплачено усього – 320,4 тис. грн, у т. ч. :
 • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 79,6 тис. грн.;
 • за розміщення відходів – 0,00 тис. грн.
 1. Скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище – немає.

Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

Умови продажу:

 • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу права власності на єдиний майновий комплекс;
 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дати переходу права власності.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 17-00, у п’ятницю з 8-00 до 16-00 за місцем його розташування за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Угерсько.

Контактна особа: Петрик Ігор Іванович, тел.: 097-014-48-44, spirtugeru@ukr.net, заступник директора державного підприємства “Угерський спиртовий завод”.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 79005, м. Львів, вул.Коперника, 4, адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua.

Телефон для довідок: (032) 261-62-14.

Додаткова інформація

Дата торгів 12.07.2023
Адреса активу Україна, 82424, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Угерсько, вул. І. Франка, 2
Регiон Львівська область
Балансоутримувач Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Угерський спиртовий завод», код за ЄДРПОУ 00374733
Вид діяльності за КВЕД 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у. (основний);
20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин;
46.34 Оптова торгівля напоями;
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
36.00 Забір, очищення та постачання води
Відповідальний за підготовку об'єкту РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ ТА ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, код ЄДРПОУ 42899921
Контактна особа по об'єкту Дідик Оксана Степанівна, lviv@spfu.gov.ua, +38 (032) 261-62-14
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 11.10.2021 № 1799 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 № 5 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації у 2021 році (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 02637 від 21.10.2021
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов
Початкова вартість 42 193 939,38
Гарантійний внесок 8 438 787,88
Прийом заявок до 11/07/2023
Інформація про переможця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОДЕРНО ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 43580916), Україна, 79024, Львівська обл., місто Львів, вул.Хмельницького Б., будинок 176
Ціна запропонована переможцем 42620000.00

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Угерський спиртовий завод” ”