Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці”

Стартова ціна:

2 909 982

Державне підприємство “Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці” (код за ЄДРПОУ 22607725) за адресою: м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7.

Документація об'єкту

Прийом заявок до:

Взяти участь в аукціоні

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства “Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці”.

Місцезнаходження об’єкта приватизації: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 22607725.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.03.2021: 23 особи.

Основним видом  діяльності,  відповідно до Статуту є  технічні випробовування та дослідження.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період  2018 року – 7580 тис.грн., 2019 року – 8069 тис.грн., 2020 року – 5841 тис.грн. та І квартал 2021 року. – 1164 тис.грн., в тому числі експортної  – .

Основна номенклатура продукції : технічні випробовування та дослідження;  навчання з охорони праці;  психофізіологічна експертиза, в тому числі експортної   – .

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2018 рік 7793 7580
2019 рік 8323 8069
2020 рік 6536 5841
І квартал

2021 року

1206 1164

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки

п/п

Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р. І квартал 2021 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис.грн. 3581 4616 3112 2910
1.1. Необоротні активи тис.грн. 1132 1066 1705 1754
1.1.1. Балансова вартість нематеріальних активів тис.грн. 25 39 31 31
1.1.2. Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис.грн.
1.1.3. Балансова вартість основних засобів тис.грн. 1069 1003 1673 1589
1.1.4. Довгострокові фінансові інвестиції тис.грн.
1.2. Оборотні активи тис.грн. 2449 3550 1407 1156
1.2.1. Запаси тис.грн. 161 121 60 45
1.2.2. сумарна дебіторська заборгованість (форма №1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис.грн. 377 310 127 217
1.2.3. гроші (форма №1, рядок 1165) тис.грн. 1547 2530 985 706
2. Пасиви тис.грн. 3581 4616 3112 2910
2.1. Власний капітал (форма №1, рядок 1495) тис.грн. 829 722 1262 1284
2.2. Довгострокові зобов’язання (форма 1, рядок 1595) тис.грн. 334 380 272 292
2.3. Поточні зобов’язання, в тому числі: тис.грн. 2418 3514 1578 1334
2.3.1. поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма №1, рядок 1695-1660-1665-1670) тис.грн. 2418 3514 1578 1334
2.4. Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис.грн.
2.4.1. розрахунками з оплати праці тис.грн.
2.4.2. розрахунками перед бюджетом тис.грн.
2.4.3. розрахунками зі страхування тис.грн.
2.4.4. розрахунками за товари, роботи, послуги тис.грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис грн. 7793 8323 6536 1206
3.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг тис.грн. 7580 8069 5841 1164
3.2. Інші операційні доходи тис.грн. 213 254 695 42
3.3. Інші фінансові доходи тис.грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис.грн. 7442 7991 6321 1120
4.1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн. 4625 4646 3604 724
4.2. Адміністративні витрати тис.грн. 2652 3191 2179 368
4.3. Витрати на збут тис.грн.
4.4. Інші операційні витрати тис.грн. 88 112 513
4.5. Інші витрати тис.грн.
4.6. Витрати з податку на прибуток тис.грн. 77 42 25 28
5. Чистий прибуток (збиток) +, – тис.грн. 351 332 215 86
6. Середня кількість всіх працівників чол. 25 23 23 23
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис.грн. 3973 4302 3208 497
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 13243 15587 11623 7203

Станом на  31.03.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість – 1 334 000 грн., в тому числі:

  • заборгованість по заробітній платі – 99 219 грн;
  • податки з заробітної плати – 58 334 грн;
  • заборгованість з податку на нерухоме майно – відсутня
  • туристичний збір – відсутній
  • фінансова допомога – відсутня
  • інша кредиторська заборгованість – 1 176 447 грн.

Відомості про об’єкт: діюче державне комерційне підприємство, метою діяльності якого є здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності пов’язаної із забезпеченням науково-технічної підтримки державного нагляду у сферах промислової безпеки, охорони та гігієни праці, проведенням експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва технологій та машин, механізмів, устаткування, об’єктів підвищеної небезпеки і виконання робіт й надання послуг. Проведення будь-яких видів виробничо-комерційної діяльності не заборонених чинним законодавством України.

У підприємства відсутні експортні послуги.

Підприємство працює на умовах госпрозрахунку та самофінансування, є платником податку на прибуток на загальних підставах.

На балансі підприємства обліковуються необоротні матеріальні активи в кількості 987одиниць.

Господарська діяльність підприємства проводиться в орендованих приміщеннях загальною площею 340,56 кв.м, за адресою: вул. Шпитальна, 7, м. Тернопіль, що знаходяться на балансі Державної установи «Госпрозрахункова група Тернопільської обласної державної адміністрації», відповідно до укладеного договору оренди державного нерухомого майна, термін дії якого до 31.05.2021.

Підприємство володіє рухомим майном, а саме: транспортними засобами : ВАЗ 21074, ВАЗ 21070, ВАЗ 217130,  FORD TOURNET CUSTOM, RENO LOGAN, OPEL ASTRA.

Підприємство не володіє об’єктами нерухомого майна, спорудами, нежитловими приміщеннями, земельними ділянками та іншим.

Підприємство не експлуатує стаціонарні об’єкти, з яких надходять викиди та скиди в навколишнє середовище забруднюючих речовин або їх суміші та не здійснює підприємницьку діяльність, яка пов’язана з викидами стаціонарних об’єктів в навколишнє середовище забруднюючих речовин.

В підприємстві відсутні судові спори щодо майна, яке входить до єдиного майнового комплексу.

Умови продажу:

– збереження основних видів діяльності підприємства  протягом одного року з дати переходу до покупця права власності на єдиний майновий комплекс;

– погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);

– недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4,7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців;

– виконання умов колективного договору протягом строку його дії, але не більше одного року (частина 6 статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»).

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з Об’єктом приватизації можна у робочі дні з 9-00 до 17-00 за місцем його розташування за адресою: Тернопільська область, м.Тернопіль, вул. Шпитальна, 7.

Контактна особа на об’єкті: Сагайдак Богдан Степанович  – директор  Державного підприємства “Тернопільський експернтно-технічний центр Держпраці”, контактний телефон (097) 942-21-07.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, що знаходиться за адресою: 76019, м. Івано – Франківськ, вул. Василіянок, 48. Адреса веб-сайта www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil; email: ternopil@spfu.gov.ua. Телефон для довідок: (0352) 25-04-87. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.

Контактна особа організатора аукціону: Белошицький Руслан Анатолійович, тел. (0352) 52-73-77.

Додаткова інформація

Дата торгів 04.06.2021
Адреса об'єкта

м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7

Регіон

Балансоутримувач

Державне підприємство "Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці", код ЄДРПОУ 22607725

Основний вид економічної діяльності за КВЕД

71.20 Технічні випробування та дослідження (основний);
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
86.22 Спеціалізована медична практика;
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Відповідальний за підготовку об'єкту

Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

Контактна особа по об`єкту

Лінев'юк Олександр Григорович, SASHA@TE.SPFU.GOV.UA, +38 (097) 788 88 59

Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації

Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»

Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію

від 26.11.2020 № 174

Спосіб приватизації

Розмір гарантійного внеску, грн

290998.2

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці” ”