Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Сумський експертно-технічний центр Держпраці”

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Сумський експертно-технічний центр Держпраці”.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Сумський експертно-технічний центр Держпраці»

Місцезнаходження: м. Суми, вул. Косівщинська, 18

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 30175035.

Середньооблікова штатна чисельність працівників станом на 30.09.2021: 34 особи.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є технічні випробування та дослідження.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг): за 2018 рік – 16444,0 тис.грн.,   2019 рік – 14605,0 тис.грн.,  2020 рік – 12886,0 тис.грн., в  тому числі експортної – 0,0 тис.грн.

Основна номенклатура продукції:

 1. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання.
 2. Огляд, випробування, експертне обстеження (технічна діагностика) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 3. Державний технічний огляд великовантажних та інших технологічних транспортних засобів.
 4. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників суб’єктів господарювання.
 5. Експертиза відповідності технологічних процесів, машин, механізмів устаткування, транспортних засобів, хімічних речовин і їх сполук та іншої небезпечної продукції, придбаної за кордоном, нормативно-правовим актам з охорони праці.
 6. Експертиза технологічної , конструкторської технічної документації на виготовлення засобів на відповідність їх нормативним актам про охорону праці.
 7. Психофізиологічна експертиза.
 8. Технічне обстеження та паспортизація будівель і споруд.
 9. Неруйнівний контроль машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 10. Експертиза декларацій безпеки об’єктів небезпеки.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2018 р. 17033 16444
2019 р. 15433 14605
2020 р. 13328 12886
За 9 міс 2021 р. 10044 9897

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та останній звітній період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2018 р. 2019 р. 2020 р. 9 місяців 2021 р
1. Активи

(форма №1, рядок 1300)

тис. грн. 10528 11177 8764 18165
1.1 Необоротні активи тис. грн. 5393 5315 4993 12467
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн. 28 14 12 10
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн.
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн. 5326 5262 4942 12457
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн.
1.2 Оборотні активи тис. грн. 5135 5862 3771 5698
1.2.1 запаси тис. грн. 38 75 42 45
1.2.2 сумарна дебіторська заборгованість

(форма № 1,
рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

тис. грн. 369 200 200 195
1.2.3 гроші

(форма № 1, рядок 1165)

тис. грн. 4400 5157 3308 5093
2. Пасиви тис. грн. 10528 11177 8764 18165
2.1 Власний капітал

(форма № 1, рядок 11495)

тис. грн. 6717 6536 6553 14316
2.2 Довгострокові зобов’язання

(форма № 1, рядок 1595)

тис. грн.
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн. 3811 4641 2211 3849
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна

(форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670)

тис. грн. 3307 4168 1928 3604
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн.
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн.
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн.
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн.
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн.
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн. 17033 15433 13328 10044
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 16444 14605 12886 9897
3.2 Інші операційні доходи тис. грн. 516 828 410 133
3.3 Інші фінансові доходи тис. грн.
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн. 13654 13098 11650 9122
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 9846 9606 8496 6500
4.2 Адміністративні витрати тис. грн. 2955 2875 2660 2236
4.3 Витрати на збут тис. грн. 8 7 3 5
4.4 Інші операційні витрати тис. грн. 100 94 119 167
4.5 Інші витрати тис. грн. 11
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн. 745 516 372 203
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн. 3379 2335 1678 922
6. Середня кількість всіх працівників чол. 40 41 41 39
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн. 8309 8016 7336 6014
8. Середньомісячна заробітна плата грн. 17310 16293 14911 17134

Станом на 30.09.2021:

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

 • заборгованість по заробітній платі – 417 609,16 грн.;
 • податки з заробітної плати – 205 571,43 грн.;
 • інша кредиторська заборгованість – 2 980 310,17 грн.

Відомості про об’єкти (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування Загальна площа

(м кв.)

Реєстраційний номер Функціональне використання Підстава виникнення права власності Форма власності та власник
Частина нежитлових адміністративних приміщень,  інв.2241 м. Суми, вул. Косівщинська, 18 692,4 28672359101 адміністративні приміщення Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна 275688627 від 20.09.2021 державна
Частина нежитлових приміщень гаража, інв.2242 107,2 28672359101 гараж державна

На балансі підприємства обліковуються транспортні засоби: автомобіль FORD TRANSIT Custom V362 M6 LWB Tourneo FWD300, автомобіль CHEVROLET Cruze, JF6959, автомобіль FORD TRANSIT, автомобіль RENAULT LOGAN 4417 та причіп 183210.

На балансі підприємства не перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

 • 2018 рік – 51,02 грн.,
 • 2019 рік – 37,36 грн.,
 • 2020 рік – 35,42 грн.

Умови продажу:

 • збереження основних видів діяльності підприємства протягом одного року;
 • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу впродовж 6 місяців, за винятком звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40, статті 41 та (частина 7 статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
 • погашення протягом 1-го місяця боргів із заробітної плати та перед бюджетом, у разі їх наявності, у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на єдиний майновий комплекс;
 • погашення протягом 3 місяців простроченої кредиторської заборгованості підприємства, у разі її наявності, у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на єдиний майновий комплекс.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 до 16-00 за місцезнаходженням об’єкта: м. Суми, вул. Косівщинська, 18.

Контактна особа на об’єкті: начальник загального відділу державного підприємства “Сумський експертно-технічний центр Держпраці” Шмат Михайло Васильович. Телефон: (0542)61-14-51, 099-3439792,  E-mail: etc@etc.sumy.ua.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса  веб-сайту- http://www.spfu.gov.ua/.

Контактна особа організатора аукціону: Білоброва Наталія Михайлівна, Куриленко Лариса Володимирівна.

Телефон для довідок у м. Суми: (0542) 36-11-32.

Додаткова інформація

Регiон Сумська область
Спецпроект ЄМК ДП Держпраці
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
Контактна особа по об'єкту Білоброва Наталія Михайлівна, admin_59@spfu.gov.ua, +380502788636
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 1587 від 20.11.2020
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Сумський експертно-технічний центр Держпраці” ”