Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Земельний фонд»

Єдиний майновий комплекс державного підприємства “Сільськогосподарське підприємство “Земельний фонд”, за адресою: м.Київ, вул.Бориса Грінченка, 1.

Документація об'єкту

Очікується аукціон

Опис

Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Земельний фонд».

Місцезнаходження: 01001, м. Київ,  вул. Бориса Грінченка, 1.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 37202164.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2023: 7 осіб.

Основний вид діяльності відповідно до Статуту: консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 рік – 9 місяців 2023 року: 5915,2 тис.грн., в тому числі експортної – 0 тис.грн.

Основна номенклатура продукції (робіт, послуг): діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування, в  тому числі експортної – 0 тис.грн.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період Загальний дохід, тис. грн Дохід за основним видом діяльності, тис. грн
2020 р. 1410,0 1410,0
2021 р. 1936,1 1936,1
2022 р. 1295,9 1295,9
9 місяців 2023 р. 1273,2 1273,2

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та останній звітний період:

№ п/п Показники Одиниця виміру 2020 р. 2021 р. 2022 р. 9 місяців 2023 р.
1. Активи (форма №1, рядок 1300) тис. грн 4850,5 4548,0 3272,9 8521,7
1.1 Необоротні активи тис. грн 4562,2 4203,7 3054,6 7968,0
1.1.1 Балансова вартість нематеріальних активів тис. грн
1.1.2 Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій тис. грн 1,3 5089,7
1.1.3 Балансова вартість основних засобів тис. грн 4562,2 4202,4 3054,6 2878,3
1.1.4 Довгострокові фінансові інвестиції тис. грн
2. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття (форма №1, рядок 1200) тис. грн 23,4 23,4
1.2 Оборотні активи тис. грн 288,3 344,3 194,9 530,3
1.2.1 Запаси (форма № 1, рядок 1100) тис. грн 15,6 6,2 5,5 16,1
1.2.2 Інші оборотні активи (форма № 1, рядок 1190) тис. грн 2,1 28,4 55,6 39,0
1.2.3 сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155) тис. грн 192,7 31,4 102,2 295,7
1.2.4 Гроші (форма № 1, рядок 1165) тис. грн 77,9 278,3 31,6 179,5
2. Пасиви тис. грн 4850,5 4548,0 3272,9 8521,7
2.1 Власний капітал (форма № 1, рядок 1495) тис. грн -970,2 -1827,6 -4058,2 485,1
2.2 Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595) тис. грн 32,9 26,6 36,7 35,5
2.3 Поточні зобов’язання, в тому числі: тис. грн 5787,8 6349,0 7294,4 8001,1
2.3.1 поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 – 1660 – 1665 – 1670) тис. грн 5787,8 6349,0 7294,4 8001,1
2.4 Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за: тис. грн
2.4.1 розрахунками з оплати праці тис. грн
2.4.2 розрахунками перед бюджетом тис. грн
2.4.3 розрахунками зі страхування тис. грн
2.4.4 розрахунками за товари, роботи, послуги тис. грн
2.4.5. інші зобов’язання тис. грн
3. Доходи всього, в тому числі: тис. грн 1410,0 1936,1 1295,9 1273,2
3.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 1407,7 1934,6 1295,4 1272,9
3.2 Інші операційні доходи тис. грн
3.3 Інші доходи тис. грн 2,3 1,5 0,5 0,3
4. Витрати всього, в тому числі: тис. грн 1511,3 2867,4 3524,3 1819,6
4.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 22,5 2,5 0,6
4.2 Інші операційні витрати тис. грн 1488,8 2867,4 3521,8 1819,0
4.2.1 Адміністративні витрати тис. грн 390,1 422,5 444,7 451,7
4.2.2 Витрати на збут тис. грн 1098,7 2441,5 3077,1 1367,3
4.3 Інші витрати тис. грн 3,4
4.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн
5. Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн -101,3 -934,7 -2228,4 -546,4
6. Середня кількість всіх працівників осіб 13 10 9 7
7. Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 607,1 663,5 494,2 413,1
8. Середньомісячна заробітна плата тис.грн 3,9 5,5 4,6 6,6

Станом на 30.09.2023:

Прострочена кредиторська заборгованість  – відсутня.

Поточна кредиторська заборгованість – 8001,1 тис. грн, в тому числі:

  • за товари, роботи, послуги – 3347,5 тис. грн.;
  • заборгованість по заробітній платі – 21,7 тис. грн.;
  • розрахунками перед бюджетом – 3,1 тис. грн.;
  • зі страхування – 3,5 тис. грн.;
  • із внутрішніх розрахунків – 0 тис. грн.;
  • інші поточні зобов’язання – 4625,3 тис. грн.

Відомості про нерухоме майно, що входить до складу об’єкта приватизації:

Назва Адреса розташування Загальна площа (м кв.) Реєстраційний номер Функціональне призначення/використання Підстава виникнення права власності/Інформація про право власності Форма власності та власник
Будівля готелю «Колос» м. Київ, вул. Пріорська, 3А 1856,7 2827875380000 Будинки житлові готельного типу Витяг з Державного реєстру речових прав від 07.11.2023 №353867182 Державна,

Фонд державного майна України

Будівля літ.Б м .Житомир, вул. Коростишівська, 56 1774,6 2847559518040 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 14.12.2023 №358428570 Державна,

Фонд державного майна України

Станція техобслуговування літ.В м. Житомир, вул. Коростишівська, 56 1894,3 2847559518040 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 14.12.2023 №358428570 Державна,

Фонд державного майна України

Прохідна літ.Г м. Житомир, вул. Коростишівська, 56 125,4 2847559518040 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 14.12.2023 №358428570 Державна,

Фонд державного майна України

Котельня літ.Д м. Житомир, вул. Коростишівська, 56 376,8 2847559518040 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 14.12.2023 №358428570 Державна,

Фонд державного майна України

Приміщення для охорони машин літ.З м. Житомир, вул. Коростишівська, 56 374,4 2847559518040 Гаражі наземні Витяг з Державного реєстру речових прав від 14.12.2023 №358428570 Державна,

Фонд державного майна України

Склад літ.Л м. Житомир, вул. Коростишівська, 56 530,5 2847559518040 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 14.12.2023 №358428570 Державна,

Фонд державного майна України

Будівля для зберігання води літ.Е м. Житомир, вул. Коростишівська, 56 86,7 2847559518040 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 14.12.2023 №358428570 Державна,

Фонд державного майна України

Електроцех, акумуляторна літ.М м. Житомир, вул. Коростишівська, 56 65,6 2847559518040 Споруди підприємств елктро- та теплоенергетики інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 14.12.2023 №358428570 Державна,

Фонд державного майна України

Приміщення ПММ літ.С м. Житомир, вул. Коростишівська, 56 94,5 2847559518040 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 14.12.2023 №358428570 Державна,

Фонд державного майна України

Кузня літ.О м. Житомир, вул. Коростишівська, 56 34,8 2847559518040 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 14.12.2023 №358428570 Державна,

Фонд державного майна України

Будівля мийки літ.Р м. Житомир, вул. Коростишівська, 56 10,8 2847559518040 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 14.12.2023 №358428570 Державна,

Фонд державного майна України

Склад літ.Т м. Житомир, вул. Коростишівська, 56 15,5 2847559518040 Склади та сховища інші Витяг з Державного реєстру речових прав від 14.12.2023 №358428570 Державна,

Фонд державного майна України

Убиральня літ.У м. Житомир, вул. Коростишівська, 56 16,3 2847559518040 Господарські будівлі Витяг з Державного реєстру речових прав від 14.12.2023 №358428570 Державна,

Фонд державного майна України

Гараж літ.Х м. Житомир, вул. Коростишівська, 56 28,2 2847559518040 Гаражі наземні Витяг з Державного реєстру речових прав від 14.12.2023 №358428570 Державна,

Фонд державного майна України

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта (інформаційна довідка від 23.11.2023 №355696506) щодо нерухомого майна державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Земельний фонд» зареєстроване обтяження (актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень; номер запису про обтяження: 6461721 (спеціальний розділ); вид обтяження: арешт нерухомого майна, все нерухоме майно).

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності , підстава на право користування земельною ділянкою
Земельна ділянка м. Київ, вул. Пріорська, 3А 0,1882 8000000000:78:048:0027 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування Інформація про зареєстроване право в Державному земельному кадастрі відсутня, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 15.02.2023 № НВ-911127452023, Рішення №1619 від 30.10.1956
Земельна ділянка м. Житомир, вул. Коростишівська, 56 0,3848 1810136600:01:001:0001 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд переробної, машинобудівної та іншої промисловості Комунальна, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 07.04.2023 № НВ-9917475672023, *Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 20.12.2023 №359300180

* За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна (інформаційна довідка від 20.12.2023 №359300180) земельна ділянка загальною площею 0,3848 га. в тому числі під будівлями та спорудами – 0,0948 га, під проїздами, проходами та площадками – 0, 2900 га. передана в оренду фізичній особі на підставі договору оренди від 10.08.2021, термін закінчення дії договору 10.08.2026.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: Договори оренди відсутні.

На балансі підприємства не перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації.

Перелік іншого рухомого майна, яке входить до складу об’єкта приватизації:

Найменування рухомого майна Інвентарний номер
1 SSD накопичувач GOODRAM CL 100 БП-00000052
2 Акумуляторна батарея БП-00000075
3 Безпровідна зовнішня сирена БП000000267
4 Безпровідний датчик руху БП000000268
5 Блок безперебійного живлення PSU-1205LED БП-00000074
6 Вентилятор настільний БП000000249
7 Відеокамера DS-2CD2420F-I 00000000436
8 Вогнегасник вуглекислотний ВВК-1,4(ОУ-2) БП000000291
9 Вогнегасник порошковий ВП-2(ВП-2) 00000000260
10 Водонагрівач ATLANTIC OPROB VM100D400-1M БП-00000137
11 Водонагрівач ATLANTIC OPROB VM50D400-1M БП-00000138
12 Водонагрівач ATLANTIC OPROP VM50 D400-1M БП-00000141
13 Водонагрівач електричний Aston Waterway БП000000086
14 Джерело безперебійного живлення Powercom BNT-600A (0 х 0) 00000000453
15 Дисплей DPD-mini зі стойкою для РРО 00000000286
16 Кнопка ART-805 БП-00000073
17 Комплект охоронної сигналізації БП000000266
18 Комплект радіоканальний U1HS БП-00000076
19 Комутатор UTP3-SW08-TP120 00000000437
20 Комутатор керований Mikrotik 00000000248
21 Конвектор електричий 1500 вт БП000000090
22 Конвектор електричний Ensto Beta E 1500 Вт (0 х 0) БП0000008
23 Конвектор електричний Ensto Beta E 1500 Вт (0 х 0) БП0000009
24 Конвектор електричний Ensto Beta E 1500 Вт (0 х 0) БП0000010
25 Конвектор електричний Ensto Beta E 1500 Вт (0 х 0) БП0000011
26 Конвектор електричний Ensto Beta E 1500 Вт (0 х 0) БП0000012
27 Консольна полиця EServer чорна 420х300 мм 00000000240
28 Контролер ACPR-08 EM-W(black) БП-00000071
29 Контролер Ubiquiti UniFi Cloud Key (UC-CK) БП000000277
30 Лічильник води 00000000023
31 Монітор Sumsung F24 23.8″, чорний БП-00000089
32 Піч мікрохвильова CANDY CMG 2071M БП000000106
33 Плитка електрична ТЕРМІЯ (2комф) 00000000272
34 ППКО ОРИОН 4Т.3.2 з акумулятором 00000000069
35 Праска TEFAL FV1526 БП-00000003
36 Принтер RP80US (0 х 0) 00000000452
37 Пристрій безперебійного живлення 00000000249
38 Прожектор світлодіодний БП000000295
39 Радіатор сталевий панельний 500х1000 Sanica 00000000271
40 Римська штора 00000000163
41 Ролети тканеві 00000000326
42 Системний блок Parter PC 00000000262
43 Ствол пожежний РС 50 БП000000292
44 Стелаж металевий фарб. з полицями зі сталі, 1500х750х300мм, 4 полиці, 35кг/полицю, білий (0 х 0) 00000000450
45 Стіл (полиця) 1000*700*850 00000000136
46 Точка доступу 3шт. в коробці 00000000247
47 Шафа настінна Wallmount (акрил) 00000000239
48 Шейкер 750 мл нерж.сталь 00000000502

Підприємство не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

Інформація щодо наявності/відсутності мобілізаційних завдань: мобілізаційні завдання (замовлення) на підприємстві відсутні.

Умови продажу:

  • недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців;
  • погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на день переходу права власності на об’єкт приватизації (у разі наявності такої заборгованості).

Час і місце проведення огляду обєкта: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресами:

  • м. Київ, вул. Пріорська, 3А;
  • м. Житомир, вул. Коростишівська, 56.

Телефон: 067-408-23-28, e-mail: v.kirilchyk@gmail.com.

Відповідальна особа: Кирильчук В’ячеслав Йосипович (комерційний директор державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Земельний фонд»).

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 50-Г, адреса  вебсайту – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.

Телефон для довідок: (044) 281-00-35.

Додаткова інформація

Адреса активу 01001, Україна, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1
Регiон Київ
Балансоутримувач Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Земельний фонд", код ЄДРПОУ 37202164
Вид діяльності за КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування (основний)
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід
01.47 Розведення свійської птиці
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
69.10 Діяльність у сфері права
Відповідальний за підготовку об'єкту Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву, код ЄДРПОУ 19030825
Контактна особа по об'єкту Голішевська Лариса Миколаївна, +38044 281 00 35, glm_30@spfu.gov.ua
Акт, яким об'єкт включено до Переліку об'єктів приватизації Наказ Фонду державного майна України від 10.03.2023 № 465 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації (із змінами)"
Наказ РВ ФДМУ про прийняття рішення про приватизацію № 323 від 13.03.2023
Спосіб приватизації Аукціон з умовами/без умов

Будьте першим, хто поставить запитання “ Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Земельний фонд» ”